COVİD-19 DÖNEMİ ANALİZİNDE UYGULANAN METODOLOJİ

Covid-19 pandemisinin yarattığı etkiler ve çözüm önerileri 3 farklı açıdan ele alınmıştır.

Bunlar; Covid-19 Döneminde elde edilen başlıca bulgular, daha önce hazırlanmış olan raporlar ile bu dönemde elde edilen bulguların başlıca sorunlar ve çözüm önerileri bakımından karşılaştırıl-ması, dönemler arası karşılaştırmanın tüm sorun ve çözüm önerileri için karşılaştırılması. Bu da Covid-19 dönemi /2019 3.Çeyrek, 4.Çeyrek / 2020 1.Çeyrek, 2.Çeyrek dönemleri tüm sorunların karşılaştırılması şeklindedir.

Aşağıdaki tablolardan da anlaşılacağı gibi kitapta izlenen metodoloji de ilk aşamada en sık karşı-laşılan sorunları ortaya koyarken ikinci aşamada bu sorunların dönemler itibariyle izlediği seyir üçüncü aşamada ise raporlanan tüm sorunlar karşılaştırmaya dahil edilmiştir.

Analizlerde yer verilen şekillerde yüzde (%) olarak ifade edilen sayılar birinci aşamada gerçekleş-tirilen analizde başlıca sorunların dağılımı, ikinci ve üçüncü aşamada gerçekleştirilen analizlerde ise kategorilerin tüm sorunlar içindeki paylarını göstermektedir.

Karşılaştırma yapılan kısımlarda Artan Etki / Azalan Etki / U Etkisi / Ters U Etkisi olmak üzere dört başlık üzerinden sorunların dönemler itibariyle seyri incelenmiş ve bu aşamada tüm sorunlar ve çözüm önerileri rapora dahil edilmiştir.

2cb28da01748296d256560bc4e9dd168

1

e6c4d3be02bd57e3c6973d10db7db82b

  • Bilişim sektöründe 2019 döneminde bildirilen tek bir sorun olması sebebiyle 2019 dönemi ile karşılaştırma yapılmamıştır.

  • Gıda ve Tarım sektörleri önceki dönemlerde ankette yer verilmemiş. 2020 ilk yarısı için yapı-lan değerlendirmelerde bu iki sektöre de yer verilmesi kararı alındığı için önceki dönemlere iliş-kin bilgilere yer verilememiştir.

Kitabın ikinci bölümünde sırasıyla uygulanan anket ve yapılan analize dair genel bilgilendirme sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise sektörler özelinde elde edilen sonuçlar yukarıda açıklanan yöntem ile ortaya koyulmuştur. Son bölümde ise elde edilen bulguların tümünün geniş çerçevede bize sunduğu bulgular değerlendirilmiştir.

2