Ekler 093-100

EK. 93

RAPOR FORMATI VE İÇERİĞİ BELİRLENMEMİŞ TASDİK RAPORLARI

AŞAĞIDAKİ FORMAT VE BİLGİLERİ İÇERECEK BİÇİMDE

DÜZENLENEBİLİR.

Rapor Sayısı : YMM …. / …. - ….İstanbul, -- / -- / -----
Rapor Ekleri : ../../ ....
YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK
-------------------------------------(*)
TASDİK RAPORU
Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
Dayanak SözleşmesininGünü:
Sayısı:
Adı:
İsi;
Adresi:
MükellefinVergi Dairesi:
Hesap No.su:
Telefon Numarası:
İncelemenin Dönemi:

SONUÇ:

 • Sermaye Avansı Tespiti, Geçmiş Yıl Kârının Sermayeye Eklenmesi gibi rapor adı belirtilir.

354

RAPOR DİSPOZİZYONU

I- GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir.

 • Firmanın ticaret unvanı ve adresi ile ticaret sicil kaydı ve numarası,

 • Firmanın iştigal konusu,

 • Ortakları ve hisse oranları

 • Mevcut en son tarihli bilanço ve gelir tablosu,

 • Muhasebeden sorumlu olanların adları ile serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli malı müşavir unvanı alıp almadıkları,

 • Gerekli görülen diğer hususlar.(Kapasite raporu, sanayi sicil belgesi ve sermayesi gibi.)

II - USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı.

 • Gerekli olan diğer bilgiler. (Beyannamelerin verilip verilmediği, vergilerinin ödenip ödenmediği gibi.)

III- HESAP İNCELEMESİ

Bu bölüme bizden tespiti istenilen konu hakkında gerekli inceleme içeri yevmiye kayıt-larından da bahsederek gerekli açıklamalar yapılmalı gerekiyorsa belge fotokopi veya diğer belgeler rapora ek yapılmalı ve istenilenin net ve açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Örneğin; Ortağının şirketten olan alacağının sermayeye eklenmesinde; borcun ne zaman ve hangi para biriminden alındığı tarih ve yevmiye kayıtları, yabancı para birinden alındığı durumda bunun uygulan kurun tespiti, kanıtlanması, yapılan değerleme işlemleri ve varsa faiz eklemeleri ve sonuçta toplam borcun tutarı gibi.

IV – SONUÇ

Yine tespiti istenile konunun hiçbir şüpheye meyan vermeyecek şekilde kısa ve öz olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

355

EK. 94

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

TARAFINDAN

\<Proğramın adı>

MALİ DESTEK PROĞRAMI

……………………………..

BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİNİN HARCAMA TEYİDİNE YÖNELİK SOMUT BULGULAR RAPORU

RAPOR NO:

RAPOR TARİHİ:

RAPOR DÖNEMİ:

(Yeminli Mali Müşavire ait antetli kağıda basılacaktır.)

Yeminli Mali Müşavirin adı

Adres

Tarih

Sayın

Yeminli Mali Müşavirin adı

\<Yeminli Mali Müşavirin adı> ile yapılan …/.../…. tarihli sözleşmemiz ve ekli İş Tanımı

(Bu raporun 1 No’lu Eki) gereğince, ekte sağlamış olduğunuz …….. dönemini kapsayan

ilgili Mali Rapora (Bu raporun 2 No’lu Eki) ilişkin Somut Bulgular Raporumuzu sunarız. \<Proje başlığı ve Destek Sözleşmesinin numarası> no.lu Destek Sözleşmesi ile bağlantılı olarak belli usullerin takip edilmesini talep etmektesiniz. Rapor bu mektuptan ve Bölüm 1 ve Bölüm 2’de ortaya konulan rapor detaylarından oluşmaktadır.

Amaç

Görevimiz; \<İstanbul Kalkınma Ajansı> ile sizin aranızdaki destek sözleşmesinde har-camaların teyidine ilişkin üzerinde mutabakata varılan işlemlerin yerine getirilmesini sağ-lamaktır.

Bu harcama teyidinin amacı, Denetçinin, Destek Sözleşmesi kapsamında finanse edilen faaliyete ilişkin Mali Raporda Destek Yararlanıcısı tarafından talep edilen harcamanın ger-çekten yapıldığının, kesinlikle doğru ve uygun olduğunun doğrulanması ve yerine getirilen

356

üzerinde mutabakata varılmış işlemler hususundaki Raporun Destek Yararlanıcısına sunul-masıdır. Uygunluk, İstanbul Kalkınma Ajansının sağladığı maddi katkının Destek Sözleş-mesinin kayıt ve şartlarına göre harcandığı manasına gelir.

İşin Kapsamı

Yükümlülüğümüz Raporun 1 no.lu ekindeki İş Tanımı ve TÜRMOB’ un mali bilgilere ilişkin usullerin yerine getirilmesine dair kurallara (ISRS 4400, ISA500, IFAC standartları dahil), denetçilerin tabi oldukları etik kurallarına ve bağımsızlık ilkesine uyumlu olarak ye-rine getirilmiştir.

Talep edildiği üzere, bu görev için sadece İş Tanımında ortaya konulan işlemleri yerine getirdik ve bu raporun 2. Bölümünde bu işlemlere ilişkin kendi somut bulgularımızı bildir-dik.

Üzerinde anlaşılan bu işlemlerin kapsamı sadece İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından belirlenmiştir ve bu prosedürler, sadece Destek Yararlanıcısının Mali Raporda ortaya çıktığını iddia ettiği harcamaların, gerçekten vuku bulduğu, doğru hesaplandığı ve uygun olduğunun değerlendirilmesinde İstanbul Kalkınma Ajansına destek verilmesi amacı ile uygulanır.

Bilgi Kaynakları

Rapor, destek yararlanıcısı tarafından sağlanan bilgi ve muhasebe kayıtlarından elde edi-len bilgileri içerir.

Eğer destek yararlanıcısının sözlü beyanları bilgi kaynağı olarak kullanılmışsa raporda belirtilmelidir.

Somut Bulgular

Bu harcama teyidine konu olan toplam harcama ………. TL’dir.

Üzerinde mutabık kalınan işleme dayanarak, ………. TL’yi bulan harcamalar uygun

değildir. Somut bulgularımızın detayları, uygun olmayan harcamaları özetleyen bir tablo dahil bu raporun 2. Bölümünde yer almaktadır.

Raporun Kullanımı

Bu Rapor yalnızca yukarıda bahsedilen amaca yöneliktir.

Bu rapor sadece Destek Yararlanıcısı ve İstanbul Kalkınma Ajansının gizli kullanımı ve Destek Sözleşmesinin 15. maddesinde belirtilen Genel Koşullar çerçevesinde İstanbul Kal-kınma Ajansına sunulması için hazırlanmıştır. Destek Yararlanıcısı ve İstanbul Kalkınma Ajansı başka bir amaçla bu rapora istinat edemez veya bu raporu başka kişi veya kurumlarla paylaşamazlar. İstanbul Kalkınma Ajansı bu raporu sadece yasal olarak rapora erişim hakkı-na sahip taraflara, müşahhas olarak yargı mercilerine verebilir.

Bu rapor sadece destek yararlanıcısının projesine dair mali bulguları içerir ve destek yararlanıcısının diğer mali beyanlarını kapsamaz.

Raporu görüşmeyi umar ve gerekli olabilecek ek bilgi veya desteği sağlamaktan mem-nun olacağımızı belirtiriz.

Saygılarımla

Tarih

Yeminli Mali Müşavirin İsmi ve İmzası

357

BÖLÜM-1: DESTEK SÖZLEŞMESİ VE PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Destek Sözleşmesi Numarası Ajans tarafından destek sözleşmesine verilen referans numarası

Proje AdıDestek Sözleşmesinin Başlığı
Destek Yararlanıcısı AdıYeminli Mali Müşavirin adı
PROJE SÜRESİ
BaşlamaDestek Sözleşme-Destek Sözleş-OnaylananEk Süre Dahil
Tarihisinde Yer Alanmesine GöreToplam EkBitiş Tarihi
Proje SüresiBitiş TarihiSüre
PROJE BÜTÇESİ VE MALİ RAPORDA BEYAN EDİLEN HARCAMALAR
Destek Sözleş-Mali RapordaHarcama
Harcama Kalemlerimesi BütçesiBeyan Edilen
Oranı (%)
(TL)(TL)

5d88095f3977bdef79093ff7be329a9e

 1. İnsan Kaynakları

 2. Seyahat

 3. Ekipman ve Malzeme

4 Yerel Ofis Maliyetleri

 1. Diğer Maliyetler, Hizmetler

 2. Diğer

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

 1. Uygun Doğrudan Proje Maliyetleri (Alt toplam 1-6 )

 2. İdari Maliyetler (Uygun Doğrudan Proje Maliyetlerinin Azami % 2’si)

 3. Toplam Proje Maliyetleri: (7-8)

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

0ff57574f15e20b15cd5decb9848ae5c

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Destek Sözleşmesi BütçesiMali Raporda Beyan Edilen
Miktar (TL) / Katkı OranıMiktar (TL) / Katkı Oranı
(%)(%)
Destek Yararlanıcısı Tara-
fından Taahhüt Edilen Mali%%
Katkı
Talep Edilen İstanbul Kalkın-%%
ma Ajansı Katkısı
Ortaklar Dahil Diğer Kişi ve%%
Kuruluşların Katkıları

358

Toplam Katkılar%%
Projeden Elde Edilecek/ Edi-
len Doğrudan Gelir
Genel Toplam

PROJENİN KISA TANIMI VE KAPSAMI

DestekProjeyi uygulayan kişiliğin (Destek Yararlanıcısının) tam adı, adresi, yetki-
Yararlanıcısınınli kişilerin isim ve unvanları ile iletişim bilgileri
Tanımı
Eğer var ise proje ortağı veya iştirakçisinin tam adı ve adresi, yetkili kişi-
lerin isim ve unvanları ile iletişim bilgileri
Projeyi uygulayan kişiliğin ve eğer var ise proje ortağının veya iştirakçi-
sinin mali ve işletimsel kapasitesi- finansal kaynakları, çalışan sayısı vs
hakkında kısa bilgi ve değerlendirme.
Faaliyet TanımıProje Başlığı
Uygulanma Yeri & Süresi
Projenin ana amaçları & Planlanan Faaliyetler
Projenin Hedef Grupları & Nihai Yararlanıcılar
Gerçekleştirilen temel faaliyetler
Proje çıktıları ve sürdürülebilirliği hakkında bilgi
DiğerDestek yararlanıcısı, ortağı veya iştirakçisi tarafından, denetimi yapılan
proje ile eş zamanlı olarak İstanbul Kalkınma Ajansı proje destekleri kap-
samında veya diğer uluslararası kuruluşlardan herhangi birinin faaliyetleri
çerçevesinde yürütülen başka bir proje olup olmadığı,
Proje çalışanlarının eş zamanlı olarak başka bir projede görev alıp alma-
dıkları,
Projenin iyi niyet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmedi-
ği,
ve belirtilmesinde lüzum görülen diğer hususlara burada yer verilmelidir.

359

BÖLÜM–2: DENETİM PROSEDÜRLERİ VE SOMUT BULGULAR

\<Projenin adı ve Destek Sözleşmesinin numarası> İlgili Destek Sözleşmesinin harcama teyidine ilişkin prosedürleri görev tanımında mutabık kalındığı üzere gerçekleştirdik. Prose-dürlere ilişkin somut bulgular aşağıdaki başlıklarda belirtilmektedir:

1.DENETİM PROSEDÜRLERİ

(Denetçi tarafından yapılacak teyide ilişkin açıklamaların içeriği aşağıda belirtilmiştir.)

Denetçi teyit görevini hedef ve kapsamı ile uyumlu olarak tasarlar ve tamamlar. Bu kap-samda prosedürler aşağıda belirlendiği şekilde gerçekleştirilir. Bu prosedürleri gerçekleşti-rirken denetçi; sorgulama ve analiz, yeniden hesaplama, kıyaslama, diğer kayıt doğrulama kontrolleri, gözlemleme, kayıtların ve dokümanların incelenmesi, varlıkların incelenmesi ve edinimlerin doğrulanması gibi bazı tekniklere başvurabilir.

Denetçi somut bulgular raporunu düzenleyebilecek yeterli uygunlukta teyit kanıtını bu prosedürler ile elde edebilir. Bu amaçla denetçi, Uluslararası Denetleme Standardı 500 “De-netleme Kanıtı” tarafından sağlanan kılavuza ve özellikle “yeterli uygunlukta denetleme kanıtı” ile ilgili paragraflara başvurabilir. Denetçi, ISA 500 tarafından sağlanan rehberliğin, Destek Sözleşmesinin kayıt ve şartları ile bu görev teknik şartnamesinin yeterli olmadığını düşündüğü durumlarda, neyin yeterli uygunlukta teyit delili teşkil ettiği hususunu profesyo-nel olarak değerlendirir.

Denetçi, harcama teyidinde kullanabileceği kanıtlara ilişkin örnekleri Destek Sözleşme-sinin Genel Koşulları Madde 16’da bulabilir. Bunlar giderin niteliğine göre değişebilir.

1.A. Proje ve Destek Sözleşmesi Şartları

Denetçi, destek sözleşmesi ile eklerini ve diğer ilgili dokümanları gözden geçirerek ve Destek Yararlanıcısından projenin ve destek sözleşmesinin koşulları hakkında yeterli bil-giyi elde eder. Denetçi, Destek Sözleşmesinin (Destek Yararlanıcısı ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından imzalanmış) ve eklerinin bir örneğini alır. Denetçi \<Ara-Nihai> Raporu (Destek Sözleşmesi, EK IX) temin eder ve gözden geçirir.

Denetçi projenin tanımlandığı Destek Sözleşmesi EK I ve Genel Koşulların yer aldığı EK II’ye, İstanbul Kalkınma Ajansının proje destekleme faaliyeti çerçevesinde satın alma kurallarını sağlayan Ek IV’e özel dikkat gösterir. Bu kurallara uyulmaması durumunda, har-camaları İstanbul Kalkınma Ajansı finansmanı için uygun olmayan harcamalar olarak ra-porlar. Destek yararlanıcısı tarafından uygulanacak satın alma kuralları İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Proje Uygulama Rehberinin eki Satın Alma Rehberinde belir-lenmiştir. Eğer denetçi teyit edilecek hususları yeterince açık bulmazsa, Destek Yararlanıcı-sından açıklama isteyebilir.

(Bu bölümde yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde projenin ve destek sözleşmesi şartlarının yeteri kadar anlaşıldığı ve Denetimin bu kapsamda gerçekleştirildiği beyan edil-melidir.)

1.B.Mali Rapor’da Beyan Edilen Harcamaların Uygunluğunu Teyit Prosedürleri

1.B.1.Genel Prosedürler

360

 • Mali Rapor’un özellikle Destek Sözleşmesi Genel Koşullar Madde 2’de yer alan şart-lara (biçim ve dil dahil olmak üzere) uygunluğunun teyidi,

 • Destek Yararlanıcısı’nın Destek Sözleşmesine, özellikle Genel Koşullar Madde 16’da yer alan muhasebe ve kayıt tutma kurallarına uyduğunun teyidi,

 • Mali Rapordaki bilgilerin Destek Yararlanıcısı’nın muhasebe sistemiyle uyumlu oldu-ğunun teyidi (uyumlu değilse uyumlaştırma Ör: mizan, defteri kebir hesabı, alt hesaplar vs),

gerçekleştirilir.

1.B.2.Harcamaların Bütçeye ve Analitik Değerlendirmeye Uygunluğu

Mali Rapor’daki harcama başlıklarının analitik bir değerlendirmesi yapılır ve aşağıdaki teyit işlemleri gerçekleştirilir:

 • Mali Rapor’daki bütçenin Destek Sözleşmesi’ndeki özgün bütçeyle uyumlu olduğunun ve yapılan harcamaların Sözleşme bütçesinde öngörüldüğünün teyidi,

 • Destek Yararlanıcısı tarafından talep edilen toplam destek tutarının, Destek Sözleşmesi Özel Koşullar 3.2 de belirtilen maksimum miktarı geçmediğinin teyidi,

 • Bütçe kalemleri arasında yapılan aktarımların (zeyilname ve küçük değişikliklerin), Genel Koşullar Madde 9’da belirtilen şartlara uyumlu bir şekilde gerçekleştirildiğinin teyidi,

 • Genel Koşullar Madde 17’de belirtilen kar koşullarına uyulduğunun teyidi.

1.B.3.Harcamaların Teyidi

Teyit sistematik ve temsili bir nitelik taşımaktadır. Denetçi, bu belgede yazılı kriterlere bağlı kalmak koşuluyla harcama kalemine bakarak harcama başlığı veya alt başlığı için tat-min edici teyit sonuçları elde edebilir. Denetçi, Destek Yararlanıcısı tarafından sunulan mali raporda beyan edilen harcamanın tümünü inceleyerek yapılan harcamaları teyit eder.

Denetçi teyit işlemi sırasında, mali açıdan etkisi ölçülebilsin veya ölçülemesin, tespit edilen tüm sapmalar raporlanır. Sapmalardan kasıt, prosedürleri uygularken tespit edilen tüm teyit sapmalarıdır. Örneğin: Denetçi, ihale kurallarına ilişkin bir usulsüzlük tespit eder-se, söz konusu usulsüzlüğün ne dereceye kadar uygun olmayan harcamalara neden olduğunu değerlendirir ve bunu raporlar.

Doğrudan Maliyetlerin Uygunluğu: Harcamaların özellikle Genel Koşulların 14. mad-desi olmak üzere Destek Sözleşmesi’nin koşullarına göre gerçekleştirildiği teyit edilir. Bu kapsamda;

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bir faaliyet veya işlem sonucu oluştuğu, baş-ta para ve maliyet etkinliği değerlendirmesi olmak üzere, sağlam mali yönetim prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirildiği,

Destek Sözleşmesi Bütçesi’nde yer alan doğrudan maliyetler kapsamında olduğu,

Genel Koşulların 14. maddesinde tanımlandığı üzere, proje süresi içerisinde Destek Ya-rarlanıcısı veya ortakları tarafından yapıldıkları,

361

Destek Yararlanıcısının hesaplarında kayıtlı, saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici delillerin asıllarıyla kanıtlanabilir oldukları,

teyit edilir.

Denetçi ayrıca, Genel Koşulların 14. maddesinde tanımlanan uygun olmayan maliyetleri de göz önünde bulundurur. Bu bağlamda, Denetçi özellikle, harcamaların KDV’yi de içe-ren belirli vergilerin ödendiğini rapor eder. Destek Yararlanıcısının (veya varsa ortağının), bu vergileri geçerli tüzükler, kanunlar ve uygulamalara göre harcama içinde gösterildiğini (kapsadığını) teyit eder.

Doğruluk ve Kayıt Tutma: Proje faaliyetleri kapsamında yapılan harcamaların Destek Yararlanıcısı’nın muhasebe sistemine ve Mali Rapora uygun ve doğru olarak kaydedilerek uygun belgeler ve yardımcı dokümanlarla desteklendiği teyit edilir.

Sınıflandırma: Proje faaliyetleri kapsamında yapılan harcamaların Mali Rapor’da doğru başlık ve alt başlık altında sınıflandırıldığı teyit edilir.

Gerçeklik (Olaylar/ Bulgular): Mesleğin tecrübe ve birikimleri de kullanılarak, yeterli ve uygun teyit kanıtları çerçevesinde, beyan edilen harcamaların karşılığı olan varlıkların (mal, hizmet ve yapım işleri) mevcut olup olmadığı teyit edilir. Bu kapsamda, bir işlem ya da faaliyet için yapılan harcamanın gerçekliği ve niteliği; yapılan işlerin, alınan malların veya sunulan hizmetlerin zamanında, anlaşılabilir ve kabul edilebilir kalitede, makul fiyatlarda veya maliyetlerde gerçekleştirildiği uygun belgeler (kanıtlar) incelenerek teyit edilir.

Satın almalarda Uygunluk: Harcama kalemleri için hangi satın alma ve uygunluk uygu-landığı incelenir ve Destek Yararlanıcısının kurallara uyup uymadığı veya söz konusu harca-manın uygun olup olmadığı rapor edilir. İhale kurallarına uymayan bir hususla karşılaşılırsa, hem konunun niteliği hem de söz konusu uygunsuzluğun mali etkileri rapor edilir.

İdari (Dolaylı) Maliyetler: Genel Koşullar Madde 14 kapsamında İdari (Dolaylı) Maliyetlerin faaliyetin toplam doğrudan uygun maliyetlerinin % 2’sini aşıp aşmadığı teyit edilir.

1.B.6.Faaliyet Gelirlerinin Teyit Edilmesi

Denetçi, gelirin (İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler ve fonlar dahil) Destek Sözleşmesi’ne bağlı projeye uygun bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını ve Mali Ra-porda doğru bir şekilde gösterilip gösterilmediğini teyit eder.

362

2.KONTROL LİSTESİ

2.A. Raporlamanın Prosedürel Şartlara Uygunluğu

d8dc069a253224b8459948d88a1e3797

EvetHayırAçıklama ve Yorumlar
(√)(√)

1- Mali Rapor, Destek Sözleşmesi ile özel-

likle Genel Şartlar Madde 2 ile uyum

içindedir.

2- Destek Yararlanıcısı, Destek Sözleşmesi

Genel Şartları’nın özellikle 16. Madde-

sinde belirtilen kayıt tutma ve muhasebe

kurallarına uymuştur.

3- Tüm proje geliri (İstanbul Kalkınma

Ajansı’ndan ve diğer ortaklardan gelen

katkılar ve diğer proje gelirleri) destek

yararlanıcısının muhasebe sisteminde

ve Mali Rapor’da düzgün olarak belir-

tilmiştir.

4- Proje bütçesine işlenen harcamalar Des-

tek Sözleşmesi ile uyumlu ve Destek Ya-

rarlanıcısının muhasebesinde düzenli ve

doğru olarak kayıtlıdır. Bu harcamalar

tanımlanabilir durumdadır ve destekle-

yici delil belgeleri mevcuttur.

5- Mali Rapor’daki bilgilerle Destek Yarar-

lanıcısının muhasebe sistemi ve kayıtları

birbirine uyumludur. (Ör: mizan, defteri

kebir vb gibi)

6- Profesyonel ve diğer hizmetlerin yerine

getirildiğini ispatlayan ihale dosyaları,

alınan teklifler, faturalar, raporlar, tu-

tanaklar, zaman çizelgeleri, uçak biniş

kartları, görev emirleri düzgün olarak iş-

lenmiş, dosyası tutulmuş ve incelemele-

rini kolaylaştırmak için kolay erişilebilir

durumda saklanmış haldedir. Bu belge-

ler muhasebe kayıtlarının ve raporların

doğru, eksiksiz, alakalı, mantıklı, hile-

siz, mükerrerlik taşımayan, yapılan sa-

tınalma işlemlerinde ihale kurallarından

kaçınmak için yapay bölünmeler yapıl-

mamış olduğunu kanıtlar.

363

2.B. Harcamaların Bütçe ve Analitik Denetimle Uygunluğu

60169db3f2ccc7e2bc6f565f42aa16b5

EvetHayırAçıklama ve Yorumlar
(√ )(√)

1- Destek yararlanıcısı tarafından harcama

için gösterilmiş olan toplam miktar, Destek

Sözleşmesi’nin Özel Şartları’nın 3.2. mad-

desinde belirtilen maksimum desteği geç-

memektedir.

2- Mali Rapor’daki bütçe, Destek Sözleşme-

si’ndeki ile (Özgün ve onaylanmış ilk Büt-

çe) aynı yapıdadır ve yapılan harcamalar

Destek Sözleşmesi bütçesinde öngörülmüş-

tür.

3- Destek yararlanıcısı tarafından proje döne-

minde gerçekleştirilen ve ödemesi yapılan

harcamalar Destek Sözleşmesi kapsamında-

ki sürede gerçekleşen işler ile ilgilidir.

4- Harcamalar projenin bir bütçe kaleminde

yer almaktadır ve buna göre sınıflandırıl-

mıştır.

5- Yapılan harcamalar projenin Destek Söz-

leşmesiyle ve Türkiye’nin yasal sistemiyle

uyum içindedir ve basiretli mali yönetim,

özellikle maliyet karşılığı mümkün olan en

yüksek faydanın elde edilmesi ilkeleriyle

uyum göstermektedir.

6- Gerçekleşen harcamalar, Destek sözleşmesi

eki Genel Koşullar Madde 14’de belirtilen

uygun olmayan harcamalar arasında yer al-

mamaktadır.

7- Tüm karlar, faizler dâhil, muhasebe sistemi-

ne kayıtlıdır, mali raporda yer almaktadır ve

Genel Koşullarının 17. maddesi ile uyum-

ludur.

8- Harcamalar özel amaçlar için kullanılma-

mıştır ve hiçbir menfaat ilişkisi söz konusu

değildir.

9- Gerçekleşen harcamalar, proje kalemleri ba-

zında öngörülen bütçeyi aşmamaktadır. Her

bir kalemdeki bütçenin aşıldığı durumlarda

aşılan miktarın kabul edilen sınırlar içinde

kaldığı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın bilgi-

lendirildiği ve % 15 esneklik kuralına uyul-

duğu kontrol edilmiştir. (Yapılan işlemler

açıkça belirtilmelidir.)

364

10- Destek yararlanıcısı tarafından Proje kapsa-

mında alınan finansman, Destek Sözleşmesi

çerçevesinde ya da İstanbul Kalkınma Ajan-

sı ile destek yararlanıcısı arasında yapılan

anlaşmalara uygun olarak kullanılmıştır.

11- Harcamalar destek yararlanıcısının sorum-

luluğunda gerçekleşmiştir.

12- İstanbul Kalkınma Ajansı dışında, proje

ortaklarından gelen finansal katkılar zaman

çizelgesine ve Destek Sözleşmesinde

bulunan diğer gerekliliklere uygun olarak

belirtilmiştir.

13- Varlıklar (maddi ve gayri maddi) elde edil-

miştir ve ilgili envanter kayıtları ve numara-

lı etiketleri ile birlikte Destek Sözleşmesiyle

uyum içinde yönetilmektedirler.

14- Varlıklar mevcuttur, destek yararlanıcısı

tarafından tutulmaktadır ve değerlemesi

doğru bir şekilde yapılmıştır. Tüm iş ya da

eylemler için yapılan harcamaların gerçek-

liği ve niteliği kabul edilebilir ve onaylanır

düzeydedir ve ihale şartları ile karşılaştırıl-

dığında uygun fiyat ve tutardadır.

15- Varlıkları elde etmek için kullanılan prose-

dürler ve alınan varlıkların niteliği yapılan

sözleşmelerle uyumludur.

16- Varlıklar sadece proje için kullanılmaktadır.

Destek Sözleşmesinde belirtilmediği sürece

varlıklar özel amaçlarla kullanılmamakta-

dır.

17- Tüm borç ve taahhütler mali raporlarda be-

lirtilmiştir ve destek sözleşmesi ile uyumlu-

dur.

 • Proje içinde uygun harcamalarla alakalı borçlar ve taahhütler proje mali raporların-da yer almaktadır.

 • Sadece projenin uygulamasıyla ilgili borç-lar ve taahhütler kaydedilmiştir.

18- İdari maliyetler faaliyetin toplam

doğrudan uygun harcamasının %2’sini

geçmemektedir.

365

19- Talep edilen nihai ödeme miktarı, Destek

yararlanıcısı tarafından nihai mali raporda

belirtilen toplam harcama tutarı göz önüne

alınarak hesaplanan ve önceden yapılmış

olan ödemeler düşülerek talep edilen miktar

olup Destek Sözleşmesi Ek V altında be-

lirtilmiştir.

20- Destek Sözleşmesinin diğer idari ve mali

şartları karşılanmıştır.

3. DEĞERLENDİRME TABLOLARI

3.A. Harcamaların Uygunluğuna İlişkin Değerlendirme Tablosu

953b48b323e8eda6d19ceaa39cf1f118

DestekMali
DeğişiklikRapordaUygun Bu-Onaylanan
Sözleşmesi
Harcama KalemleriBütçesiBeyan Edi-lunmayanUygun Har-
Bütçesi
(TL)len Harca-Harcamalarcamalar
(TL)
malar
12345 = (2-4)

A1. İnsan Kaynakları

A2. Seyahat

A3. Ekipman ve Malzeme

A4. Yerel Ofis Maliyetleri

A5. Diğer Maliyetler, Hizmetler

A6. Diğer

A7. Doğrudan Proje Maliyetle-

ri (Alt Toplam A 1-A 6)

A8. İdari Maliyetler

A9. Toplam Proje Maliyeti

(A7-A8)

3.B. Nihai Destek Miktarının Belirlenmesine İlişkin Özet Tablo

3e0204a150d32968695327cda4b95c57

d7c6584d083c62c1c56ce0af40c5898f

B1

826ee5e44e9abd1c6a585959125e0488

e1a6272088266e46af06317c4690fe53

B2

826ee5e44e9abd1c6a585959125e0488

d7c6584d083c62c1c56ce0af40c5898f

B3

2758d7669fd40746f81632e719a1f249

B4

826ee5e44e9abd1c6a585959125e0488

d248326e2bc0223e15bcabb16c0b687f

B5

826ee5e44e9abd1c6a585959125e0488

d248326e2bc0223e15bcabb16c0b687f

B6

826ee5e44e9abd1c6a585959125e0488

İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Katkı Oranı (Özel Şartlar Madde 3.2) (“%”)

d79969aec0ceafaa90a90d16b70a849c

İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Miktarı (Özel Şartlar Madde 3.2) (TL)

b88736eabc6984a2d3a4575dcf07669d

137749ac99a92ae4c14a4c59daaa9ad1

Onaylanan Toplam Uygun Maliyet Miktarı

7ad509912c8e2166904fb92bce30bc9f

Onaylanan Uygun Maliyetler Kapsamında Finanse Edilecek Toplam Tutar

3252705d5d557eb6257ca0f185d85ae1

d248326e2bc0223e15bcabb16c0b687f

Projeden Elde Edilen Gelir

3252705d5d557eb6257ca0f185d85ae1

d248326e2bc0223e15bcabb16c0b687f

Projeden Elde Edilen Faiz

5ea73f8e45bcf1485032a050877f8379

d7c6584d083c62c1c56ce0af40c5898f

% Destek Oranı

ab26a63a90974b114ec74c0bc391d454

Destek Sözleşmesi Bütçesin-de Yer Alan Destek Miktarı

57e4f7614618eaa013e89629929c08cd

Onaylanan Uygun Harcama-lar (A9)

8df68de92b10cea736be5cd8d8b8feb7

Toplam Uygun Maliyet x İstanbul Kalkınma Ajansı Katkı Oranı

(B3)x(B1)

b6dfa633565ecf73d77ca126b08162dc

d248326e2bc0223e15bcabb16c0b687f

Doğrudan Gelir

b6dfa633565ecf73d77ca126b08162dc

d248326e2bc0223e15bcabb16c0b687f

Faiz Geliri

cd4b0653c6a586bd51585131e3d6b0b1

366

B7Onaylanan Nihai Destek MiktarıB4- (B5+B6)
B8Ön Ödeme Miktarı(B2) x (B1) Özel Şartlar 4.2
B9Talep Edilecek Nihai Ödeme Miktarı(7)-(8)
B10İade Edilecek Toplam TutarGeriÖdeme (8) - ( 7)

ceb867136fd085fc91f07d53d15833c0

facfa27c495c600c7d29ae23ed3ab149

3.C. Uygun Bulunmayan Harcamalara İlişkin Açıklamalar

İnsan Kaynakları

Seyahat

Ekipman ve Malzeme

Yerel Ofis Maliyetleri

Diğer Maliyetler, Hizmetler

Diğer

İdari Maliyetler

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

EK-1:

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Finanse Ettiği Projelerin Destek Sözleşmesinin Harcama Teyidi İçin İş Tanımı

Bu belge, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finanse ettiği projelerin destek sözleşmesi kap-samındaki \<Proje başlığı ve destek sözleşmesinin numarası> ile ilgili olarak harcama teyidi hazırlamak ve rapor etmek üzere \<Yeminli Mali Müşavirin ismi>’sını tutan \<Yeminli Mali Müşavirin ismi>’nin kabul ettiği iş tanımıdır. Bu iş tanımında sözü edilen İstanbul Kalkın-ma Ajansı, Destek Yararlanıcısıyla Destek Sözleşmesini imzalayan ve desteğin finansmanını sağlayan merciidir. İstanbul Kalkınma Ajansı, bu işe alım anlaşmasının taraflarından biri değildir.

1) Görevle İlgili Tarafların Yükümlülükleri

‘Destek Yararlanıcısı’, destek yardımını alan ve İstanbul Kalkınma Ajansıyla Destek Sözleşmesini imzalayan kurumdur.

367

 • Destek Yararlanıcısı, Destek Sözleşmesiyle finanse edilen faaliyet için Mali Rapor ha-zırlamakla ve bu Mali Raporun temel hesap ve kayıtlarını, kendi muhasebe ve defter tutma sistemiyle tam olarak bağdaştırılabilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 • Destek Yararlanıcısı, bu anlaşmanın gerektirdiği prosedürleri Denetçinin yerine getire-bilme ehliyetinin, kendisine ve ortaklarına bağlı olduğunu; personeline, muhasebe kayıtları-na ve diğer ilgili kayıtlara tam ve serbest erişimi sağlayarak kabul eder.

‘Denetçi’, bu İş Tanımında tespit edildiği gibi üzerinde anlaşılan prosedürleri yerine getirmekle ve Destek Yararlanıcısına somut bulgular raporunu sunmakla yükümlü olan De-netçidir.

 • Denetçi, TÜRMOB üyesi bir Yeminli Mali Müşavir’dir ve dolayısıyla Uluslararası Muhasebeciler Birliği (IFAC)’nin de bir üyesidir.

2) Görevin Konusu

Bu görevin konusu …/.../..…. tarihinden …/…/…… tarihine kadar periyodunu kapsayan

Destek Sözleşmesi ile ilgili nihai mali rapordur. Denetçinin teyidine tabi olan hem mali hem de mali olmayan bilgiler, Destek Yararlanıcısı tarafından mali raporda iddia edilen harcama-ların gerçekleştiğinin, doğru ve uygun olduğunun teyidine imkân sağlayan bütün bilgilerdir.

Bu İş Tanımına ait Bölüm 1, Destek Sözleşmesi ve ilgili faaliyet hakkındaki temel bilgi-lerin genel açıklamasını içerir.

3) Görevin Nedeni

Destek Yararlanıcısı, Destek Sözleşmesi Genel Koşulları Madde-15 doğrultusunda İstanbul Kalkınma Ajansına verdiği ödeme talebini destekleyen ve bir dış denetçi tarafın-dan hazırlanmış olan harcama teyit raporu sunmalıdır. İstanbul Kalkınma Ajansı yetkilisi, rapordaki somut bulgulara bağlı olarak Destek Yararlanıcısı tarafından talep edilen harcama-nın ödemesini yapacağı için bu raporu ister.

4) Görevin Türü ve Amacı

Burada, İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesine ait harcama teyidine ilişkin ve onun üzerinde mutabık kalınmış olan usullerin uygulanması söz konusudur. Bu harcama teyidinin amacı, denetçinin, Destek Yararlanıcısının destek sözleşmesi ile finanse edilen fa-aliyetinin mali raporunda talep ettiği harcamaların gerçekleştiğini (gerçek), doğru ve uygun (tam) olduğunu doğrulaması ve Destek Yararlanıcısına mutabık kalınan usullerle ilgili so-mut bulgular raporu sunmasıdır. Uygunluk, Destek Yararlanıcısına sağlanan desteğin Söz-leşmesinin koşul ve hükümlerine uygun olarak harcanmasını ifade eder.

Bu görevin içeriğinde bir güvence taahhüdü bulunmadığından dolayı, denetçi şahsi bir fikir beyan etmez ve her hangi bir güvence sunmaz. İstanbul Kalkınma Ajansı, bu güvence konusundaki fikrini Destek Yararlanıcısının ödeme talebi, mali raporu ve ilgili diğer belge-leri üzerine denetçinin sunduğu somut bulgular raporundan elde edeceği sonuçlarla üretir.

5) İşin Kapsamı

5.1 Denetçi bu görevi bu İş Tanımına ve TÜRMOB’ un mali bilgilere ilişkin usullerin yerine getirilmesine dair kurallara (ISRS 4400, ISA500, IFAC standartları dahil), denetçile-

368

rin tabi oldukları etik kurallarına ve bağımsızlık ilkesine uyumlu olarak yerine getirecektir. 5.1 Destek Sözleşmesinin kayıt ve şartları

Denetçi, sağlanan desteklerin Özel Koşullar Madde 1.2 gereğince Destek Sözleşmesi koşul ve hükümlerine uygun olarak harcandığını teyit eder.

5.2 Planlama, Usuller, Dokümantasyon, Delil

Denetçi, harcama teyidinin etkinliğinin sağlanması için işi planlamalıdır. Bu amaçla, bu İş Tanımının Bölüm-2’sinde belirtilen usulleri yerine getirir ve bu usullerden elde edeceği verileri somut bulgular raporuna temel teşkil etmesi için kullanır. Denetçi somut bulgular raporunu destekleyecek konuları yukarıda madde 1.5.1’de belirtilen kapsam dahilinde bel-gelemelidir.

6) Raporlama

Harcama teyidi raporu; Denetçinin gerçekleştirdiği işin doğasının ve kapsamının Des-tek Yararlanıcısı ve İstanbul Kalkınma Ajansı için anlaşılır olmasının temini için, hizmetin amacını ve mutabık kalınan usulleri yeterli detayda açıklamalıdır. Genel Koşullar EK-II de sunulan raporlama formatının kullanılması zorunludur.

7) Diğer Şartlar

\<Yeminli Mali Müşavir bu bölümü, denetim ücreti, ekstra yaptığı harcamalar ve sorum-luluk hükümleri gibi diğer spesifik şartlar üzerinde anlaşmak üzere kullanabilirler>

Ek 2:

Ara/Nihai Mali Rapor

369

EK. 95

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN 2012/1 SAYILI TEBLİĞ

(20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğin 23 üncü maddesi aynen aşağıya alınmıştır.

Tamamlama Vizesi

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri için yerel birimleri, odaları, bankaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini gö-revlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamam-lama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

 1. Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahal-linde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendi-rilir. Genel Müdürlük tarafından yerel birimler, odalar, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri, gö-revlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporuna istinaden ilgili merci tarafından yapılır.

 2. Tamamlama vizesi için görevlendirilen merci tarafından yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi şerhi, ilgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine derc edilerek sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Tamamlama vizesi işlemi ile ilgili olarak, EK-7’de yer alan yatırım tamamla-ma ekspertiz raporu, teşvik belgesinin aslı, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları ve gerçekleşen değerler üzerinden hazırlanmış ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler bir ay içerisinde nihai onay için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülen tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir.

 3. Faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri yapılmak üzere, ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.

 4. Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

 5. Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri eks-pertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır.

370

 1. Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin ara-nan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;

 2. Teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,

 3. Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,

 4. Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin,

ç) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin,

 1. Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,

 2. Mücbir sebep ve fevkalade hal durumunu tevsik eden ilgili resmi kurumlardan alına-cak yazının,

Genel Müdürlüğe ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir.

 1. Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş olan teş-vik belgelerinin tamamlama vizeleri, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile belgenin düzenlendiği şekli dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerden, Kay-nak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva edenlerin tamamlama vizesi işlemleri, ilgili banka tarafından fiziki, mali ve teknik inceleme yapılmak suretiyle tanzim edilmiş olan ve prim ödemesine esas teşkil eden raporlara istinaden doğrudan Genel Müdürlükçe yapılabilir.

 2. (9.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 9.11.2018 tari-hinden geçerli olmak üzere uygulama konulan 2018/4 sayılı Tebliğ ile eklenmiştir.) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandı-ğına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Bel-gesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.

371

Tebliğ Eki-11

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YATIRIMLARINDA YATIRIM TEŞVİK

BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

 1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER: Adı / Unvanı:

Vergi Dairesi/No:

 1. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: Teşvik Belgesinin Tarih ve Sayısı:

Yatırm Yeri Adresi:

Yatırım Başlama-Bitiş Tarihi (ek süre dahil):

 1. İSTİHDAM:

Mevcut: İlave: Toplam:

4. GERÇEKLEŞEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Toplam Sabit Yatırım (TL):Yatırımın Finansmanı (TL):
I. Arazi – Arsa:I. Öz Kaynaklar:
II. Bina – İnşaat:II. Yabancı Kaynaklar:
III. Makin eve Techizat:a.İç Kredi:
a. İthal Makin eve Teçhizat:b. Dış Kredi:
b. Yerli makine ve Teçhizat:c.Döviz/Dövize Endeksli Kredi:
IV. Diğer Harcanmalar:
a. Kur Farkı:
b. Faiz Gideri:
c.Diğer (Etüd-Proje,Yardımcı
Makine ve Teçhizat, İthalat ve Güm-
rükleme, Taşıma ve Sigorta, Montaj
ile Diğer Harcamalar):
V. Toplam:III. Toplam:

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri aradında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi nrticesinde; Belge kapsamında yapılan harcamalrın yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu ve temin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itbariyle firma aktifinde olduğu tespit edilmiştir.

Ekler: 1) Yeminli Mali Müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı.

372

EK. 96

E – DEFTER UYGULAMA KLAVUZU V 1.6

Bahsi geçen klavuzun Versiyon: 1.6 sahife 29/35 de yer alan Uyarı Notu aynan aşağıya alınmıştır.

“UYARI: Berat yükleme süresi geçen e-Defterlere ilişkin berat silme işlemi, mükellef talebinin Başkanlığımızca uygun bulunması halinde yapılabilmektedir.

Buna göre, yasal yükleme süresi geçen beratlara ilişkin e-Defterlerde;

Teknik veya yazılımsal kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri olması ve söz konusu hatanın Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen şekilde yapılacak kayıt-larla izleyen ay veya aylarda düzeltilebilmesinin mümkün olmadığı durumlar ile e-Defter ve beratlarının siber saldırı, virüs vb. nedenlerle veya 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri dolayısıyla zayi olması halinde; konunun detaylı olarak anlatıldığı bir dilekçe ve duruma göre aşağıda belirtilen belgeler ile Gelir İda-resi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)’na başvurulması halinde, konu değerlendirilecek olup, başvurusu uygun bulunanlara; söz konusu e-Defterlere ilişkin e-Defter veri tabanına kayıtlı beratları silme ve yeni oluşturulacak beratları sisteme yükleme olanağı sağlanacaktır.

Teknik veya yazılımsal kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri olması halinde;

 • Özel Amaçlı YMM Raporu,

 • Uyumlu yazılım firması tarafından hazırlanan teknik rapor,

e-Defter ve beratlarının siber saldırı, virüs vb. nedenlerle zayi olması halinde;

 • Özel Amaçlı YMM Raporu,

 • Veri kurtarma merkezi tarafından hazırlanacak durum tespit tutanağı,

 • Muhasebe programındaki muhasebe fişlerinin de zarar görmüş olması halinde ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin belge,

e-Defter ve beratlarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri dolayısıyla zayi olması halinde ise;

 • Özel Amaçlı YMM Raporu,

 • Ayrıca, mücbir sebep halini tevsik edici diğer belgeler (polis tutanağı, yangın raporu, teknik rapor vb.)

Başkanlık, gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak başka tev-sik edici belgeler de talep edebilir.”

373

EK. 97

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

(31.12.2015 Tarih ve 26040 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı)

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Altıncı ve Yedinci Bölümleri aynen aşağıya alınmıştır.

“ALTINCI BÖLÜM

Gözetim-Denetim, Değerlendirme ve Faaliyetten Alıkoyma Gözetim-Denetim ve değerlendirme esasları

Madde 24 — Vakıf yükseköğretim kurumlarının, denetim ve değerlendirilmeleri Yükse-köğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

Gözetim-Denetim

Madde 25 — Vakıf yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve de-netimi altındadır. Bu kurumlar her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık faaliyet raporu sunarlar ve Yükseköğretim Kurulunda bulunan diğer bilgi ve belgeler de göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanının onay ve programı çerçevesinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından denetleme ve değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçe-sinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Yükseköğretim Kurulu’na gönderilir. Mali yıl sonu gerçek harcamalar yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenip, tasdik edilir ve Yükse-köğretim Kurulu’na en geç müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar gönderilir.

Vakıf yükseköğretim kurumuna ait taşınmaz mallar yükseköğretim kurumu tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir.

Faaliyetten alıkoyma ve kapatma

Madde 26 — Vakıf yükseköğretim kurumlarında;

 1. Kanun ve Yönetmeliğin amir hükümlerine ve tespit edilen esaslara aykırı hareket edil-

mesi,

 1. Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca, eğitim-öğretime başlanmasına izin veril-diği halde, özellikle Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen zorunlu eğitim program-larında ve öğrenci alınacağı ilan edilen diğer programlarda eğitim-öğretime başlamaması,

 2. Vakıf yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, yayın, danışmanlık ve ticari faali-yetlerinden elde ettiği gelirini yükseköğretim kurumunun akademik faaliyetlerini, yatırım ve cari giderlerini finanse etmekte kullanmadığının, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kurucu vakıf tarafından tedarik ve üniversiteye tahsisi taahhüt edilen bina araç-gereç ve diğer eğitim-öğretim tesis ve malzemelerinin temin ve

374

tedariki için kullanıldığının alım satım ve ihalelerde kalite, dayanıklılık, tecrübe ve fiyat kriterleri açısından serbest rekabet kurallarına uyulmadığının, kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı kaynak aktarıldığının tespit edilmesi,

 1. Eğitim-öğretime başlandıktan sonra üç yıl geçtiği halde eğitim-öğretim düzeyinin bulunduğu ildeki, o ilde yoksa Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek en yakın ildeki, eş-değer Devlet yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ve araştırma düzeyine ulaşmadığı ve bunun düzeltilmesi için yapılan uyarıya rağmen bir yıl sonunda istenilen seviyeye ulaş-tırılamaması,

 2. Eğitim-öğretimde Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunulması Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ırk, dil, din ayrımcılığı yapıl-masının tespiti, halinde ilgili vakıf üniversitesi/yüksek teknoloji enstitüsü veya birimi veya vakıf meslek yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile faaliyetten alıkonulur ve kapatılır. Faaliyetten alıkonularak kapatılan vakıf üniversitesi/yüksek teknoloji enstitüsünün kuruluş kanununun yürürlükten kaldırılması için durum Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.

Faaliyetten alıkonan yükseköğretim kurumunun öğrencileri bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca belirtilen yükseköğretim kurumunda öğre-nimlerine devam ettirilirler. Kapatılan yükseköğretim kurumunun taşınır ve taşınmaz mal-larından derslikler, her türden laboratuvarlar, kitaplar, bunları içeren yapılar, spor tesisleri, öğrenci yurtları ile öğretim elemanları lojmanları gibi eğitim-öğretimle ilgili her türlü ta-şınmaz mal, araç-gereç ve malzeme ile tüm ayni ve nakdi haklar devralan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geçer.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi

Madde 27 — Vakıflar kendilerine kazanç sağlamak amacı ile yükseköğretim kurumu kuramazlar. Kurulmuş yükseköğretim kurumlarından herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemezler. Vakıf yükseköğretim kurumunun her çeşit gelirleri kurulmuş bulunan yükseköğretim kurumunda kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiç bir suretle vakıf ma-melekine veya hesaplarına intikal edemez.

Mali kolaylıklar

Madde 28 — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları 2547 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler. Bu kurumlar emlak vergisinden muaftırlar.

Mal varlığı

Madde 29 — Vakıf yükseköğretim kurumlarının bağış ve diğer şekillerde iktisap ede-cekleri taşınmaz mallar, tapuda yükseköğretim kurumlarının tüzel kişilikleri adına tescil edilir. Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına eğitim-öğretim ve araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kurmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile hazineye veya muvafakatları alınmak suretiyle kamu tüzel kişile-

375

rine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir.

Vakıf üniversitelerine veya yüksek teknoloji enstitülerine devlet yardımı

Madde 30 — Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarının giderlerine kat-kıda bulunmak amacıyla; bütçede yer alan ödenekle sınırlı olmak üzere, ilgili vakıf yükse-köğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakan-lığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca Devlet yardımı yapılır.

Yapılacak Devlet Yardımı: Devlet yükseköğretim kurumlarına o yıl tahsis edilen top-lam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilen tutarın, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan örgün öğrenci sayısıyla çarpılması sonucu bulunulacak miktarın %30’unu geçemez. Ancak, bu miktarın üniversitelere dağıtımı; öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde kullanılan sayısal (%50), sözel (%20) ve eşit ağırlıklı (%30) puan türlerinin parantez içinde gösterilen ağırlıklar uygulanarak, üniversitenin toplam örgün öğ-renci sayısına göre yapılır. Yükseköğretim Kurulu bu oranları yarısına kadar yükseltmeye veya eksiltmeye yetkilidir. En az iki yıl eğitim-öğretim yapmış olan vakıf üniversiteleri Dev-let yardımı almak amacı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na müracaat ederler.

Vakıf yükseköğretim kurumlarına Devlet yardımının yapılabilmesi için bu kurumların;

 1. En az iki eğitim-öğretim yılını tamamlamış olması,

 2. Öğrencilerin en az %15’ine eğitim-öğretim masraflarını karşılayacak düzeyde tam burs vermesi,

 3. Öğrenci alınan her lisans programı için, öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, vakıf üniversitelerince seçilerek Yükseköğretim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında be-lirlenen üniversitelere yerleştirilen ve izlenen doktora öğrencilerine, kontenjanı 50’ye kadar olan programlar için bir öğrenciye, 50 ile 100 arasında olan programlar için iki öğrenciye ve kontenjanı 100’ den fazla olan programlar için üç öğrenciye eğitim-öğretim ve diğer mas-raflarını karşılayacak düzeyde burs vermesi veya üniversitelerin bu doktora öğrencilerinin sayısı kadar, yurtdışında yerleşik Türk uyruklu öğretim üyesini en az bir eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalıştırdığını Yükseköğretim Kurulu’na belgelemesi,

 4. Üniversitelerin lisans düzeyindeki örgün öğretim programlarında en az bir eğitim-öğ-retim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalışan (kısmi statüde görevli, ek ders veya diğer üniversitelerden görevlendirme suretiyle çalışanlar hariç) öğretim üyesi başına düşen öğ-renci sayısının, bu esasa göre hesaplanan tüm Devlet üniversitelerinin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının ortalamasına eşit veya daha az olması,

 5. Üniversitelerarası Kurulca görevlendirilen komisyonca yapılacak değerlendirme so-nucunda; bir önceki yıl sonu itibariyle tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde, üniversite-de en az bir eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalışan (kısmi statüde görevli, ek ders veya diğer üniversitelerden görevlendirme suretiyle çalışanlar hariç) öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından, bu esasa göre sıralanan tüm Devlet üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması,

 6. Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde sayısal, sözel ve eşit ağırlığa göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince o yıl yerleştirilen örgün öğretim öğrencileri arasında ilk %5’e giren öğrenci almış olması ve üniversitenin örgün öğretim programlarına o yıl yerleşti-

376

rilen toplam öğrenci sayısı ile her bir puan türünün ikinci fıkrada belirtilen göreceli önemini yansıtan ağırlıkları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, bu esasa göre sıralanan tüm Devlet üniversitelerinin ilk yarısına girmesi,

Şartlarından asgari (a), (b), (c) ve (d) bentlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna göre, ikinci fıkrada belirtilen miktarın;

-(a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan tüm şartları yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına tamamına kadar,

-Asgari şartlardan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin yanı sıra (e) veya (f) bentlerinden birini yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına %80’ine kadar,

-Sadece asgari şartları yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına %60’ına kadar,

Devlet yardımı verilir. Asgari şartları yerine getiremeyen vakıf yükseköğretim kurumla-rına Devlet yardımı yapılmaz.

Bu Maddede belirtilen azami ve asgari düzeyler arasında yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım miktarı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak değer-lendirme esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir. Vakıf yükseköğ-retim kurumlarına yapılacak yardım her yılın en geç Ekim ayı sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenir.

Yardım alan vakıf yükseköğretim kurumu her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılın gelir ve giderlerini Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna göndermek zorundadır.

Bu Maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak vakıf yükseköğretim kurumlarından her türlü belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde merkez denetim elemanları vasıtasıyla denetim ve inceleme yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Devlet yardımından yararlanmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumları başvurularını en geç yardım yapılacak mali yılın 31 Mart tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-ğına iletmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde müracaatta bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.

Kaynakların kullanımı

Madde 31 — Vakıf yükseköğretim kurumlarının inşaat ve her çeşit alım, satım, kirala-ma işlerinde, mütevelli heyet tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uygulanacak hükümler

Madde 32 — Vakıf yükseköğretim kurumları 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili ek Maddelerinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece 2547 sayılı Ka-nunun bütün hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Yürürlükten kaldırma

Madde 33 — 10/4/1991 tarihli ve 20841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf

377

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 30/4/1991 tarihli ve 20857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflarca Kurulacak veya Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Üniversite Adı Verilmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulmuş bulunan ve kurulması talebinde bulunulan vakıf yükseköğretim kurumları da bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Geçici Madde 2 — Vakıf yükseköğretim kurumları bu Yönetmelikle getirilen değişik-liklere uygun olarak en geç altı ay içerisinde kendi Yönetmeliklerinde gerekli değişikliği yaparlar.”

NOT: Bilgi için de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Mali Kolaylıkları düzenle-yen 56 ıncı maddesi aynen aşağıya alınmıştır.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

(06.11.1981 Tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

“Mali Kolaylıklar:

Madde 56 – (Değişik: 17/8/1983 - 2880/30 md.)

İşlem ve usuller:

 1. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.

 2. (Değişik: 3/4/1991 - 3708/3 md.) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.

(Değişik: 30/3/2012 - 6287/15 md.) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Ka-nunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakan-lığı yetkilidir.

 1. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

 2. Birmilyon liraya kadar (birmilyon lira dahil) bir hakkın veya menfaatin terkinini ge-rektiren, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında yüksek mahkeme ve mercilerde

378

incelenmesini istemekte yarar bulunmayan, açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine veya uygun ödeme kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; birmilyon liradan fazlası için üst kuruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektö-rün önerisi ve Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı karar verir.

 1. Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan bilimsel, teknik inceleme ve araştır-ma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 2. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 3. Bir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer bir üniversite bütçesine aktarmaya, ilgili rektörün görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

379

EK.98

2017/9962 SAYILI İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR KAPSAMINDA HİZMET İHRACATINA YÖNELİK UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı ve kapsamı 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde hizmet ihracatının tevsikine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Genelge, 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-narak yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”a istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 3 - (1) Bu Genelgede, 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport

Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar esas alınacaktır.

(2) Ayrıca,

 1. Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür-

lüğü’nü,

 1. Hizmet ihracatı: Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlara yönelik olarak yurt içi ve/veya yurt dışında gerçekleştirilen, yurt içi ve/veya yurt dışında faydalanılan Ek-1’de sa-yılan sektörlerdeki hizmet sunumlarını,

 2. Hizmet İhracatçısı : Ek-1’de sayılan sektörlerde hizmet ihracatı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Hizmet sektörleri: Ek-1’de sayılan sektörleri,

 1. Karar: 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İliş-kin Esaslar Hakkında Karar”ı,

 2. Koordinatör Birlik: Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’ni,

 3. YMM Tasdik Raporu: Hizmet İhracatının Tevsikine Dair Yeminli Mali Müşavir-lik Tasdik Raporu’nu

ifade eder.

380

İKİNCİ BÖLÜM

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARI VE BAŞVURULARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 4 - (1) 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” kapsamındaki uygulamadan yararlanmak isteyen hizmet ihracatçıları Ek -2’de yer alan başvuru dilekçesi ve Ek-3’te yer alan YMM Tasdik Raporu ile Koordinatör Birliğe başvurur.

Madde 5- (1) Koordinatör Birlik, hizmet ihracatçıları tarafından kendisine ibraz edilen başvuru dilekçesi ve YMM Tasdik Raporu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde belirle-diği hizmet ihracatçıları ile hizmet ihracatı tutarlarını 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım tarihlerinde Ek-4’de yer alan liste halinde Genel Müdürlüğe iletir.

Madde 6 - (1) Genel Müdürlük iletilen listeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde “Hususi Damgalı Pasaport” uygulamasından yararlandırılması uygun görülen hizmet ihra-catçıları ile ihracatçı bazında kaç adet pasaport düzenleneceği hususunu Bölge Müdürlük-leri ile Koordinatör Birliğe bildirir.

Madde 7- (1) Bu Genelgenin 6 ncı maddesi kapsamında Koordinatör Birliğe bildirilen hizmet ihracatçılarının sahipleri, ortakları veya çalışanları tarafından hususi damgalı pasa-port müracaatı, Ek-5’de yer alan “İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu” aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, hizmet ihracatçısını temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, Koordinatör Birliğe sunulur. Müracaat sahibinin hizmet ihracatçısı yetkili-si olduğunu ve talep formunu imzalayan hizmet ihracatçısını temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tara-fından talep formuna eklenir.

 1. Koordinatör Birlik kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinden talep formunda-ki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontrolleri gerçekleştirdikten sonra, söz konusu talep formu, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Baş-kan Yardımcısı tarafından imzalanır.

 2. Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere Bölge Mü-dürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak hizmet ihracatçısında pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Bölge Müdürü veya yetkilendireceği Bölge Müdür Yardımcısı tara-fından onaylanır.

 3. Hizmet ihracatçılarının sahipleri, ortakları veya çalışanları, Bölge Müdürlüğü onaylı talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Emniyet Müdürlüğüne şahsen müracaat ederler.

Yetki

Madde 8- (1) Bu Genelgenin uygulanmasında ortaya çıkacak itirazlar ile haklı sebep ve zorunlu hallere ilişkin başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Genelge onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

381

E k - 1

HİZMET SEKTÖRLERİ SINIFLANDIRMASI

 1. Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri

 2. Telekomünikasyon Hizmetleri

 3. Bilgisayar Hizmetleri (Bilişim, Yazılım ve Donanım Hizmetleri)

 4. Bilgi Hizmetleri (Haber Ajansı Hizmetleri ve Diğer Bilgi Hizmetleri)

 5. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri

 6. Eğitim Hizmetleri

 7. Sağlık Hizmetleri

 8. Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler

5.1. Gastronomi ve Konaklama Hizmetleri

5.2. Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü Hizmetleri

5.3. Turist Rehberliği Hizmetleri

6. Eğlence ve Kültür Hizmetleri

6.1. Görsel-İşitsel ve İlgili Hizmetler

6.2. Yayıncılık Hizmetleri

7. Taşımacılık Hizmetleri

7.1. Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri

7.2. Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

7.3. Yer Hizmetleri

7.4. Havaalanı ve Deniz Limanları İşletmeciliği Hizmetleri

8. Mali Hizmetler

8.1. Tüm Sigortacılık ve Sigortacılığa Bağlı Hizmetler

8.2. Bankacılık ve Diğer Mali Hizmetler

9. Diğer İş Hizmetleri

9.1. Danışmanlık Hizmetleri

9.2. Reklamcılık, Kongre, Fuar ve Sergi Organizasyonları Hizmetleri, Pazar Araştırması, Kamuoyu Yoklama/Tarama ve Halkla İlişkiler Hizmetleri 9.3. Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler

9.4. Teknik Müşavirlik Hizmetleri

9.5. Operasyonel Kiralama ve Leasing Hizmetleri

9.6. Bakım ve Tamir Hizmetleri

9.7. Perakende Hizmetleri

382

E k - 2

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ

....................................... İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE

23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 sayılı “İhra-catçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İli$kin Esaslar Hakkında Karar”a istinaden hususi damgalı pasaport uygulamasından faydalanmak istiyoruz.

İli$ikte verdiğimiz bilgilerin doğru olduğunu, yanlı$ bilgi ve belge vermemiz durumunda tüm haklarımızdan vazgeçeceğimizi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimizi, bu bilgilerde meydana gelecek deği$iklikleri en geç 15 (on be$) i$günü içerisinde yazılı olarak bildireceğimizi beyan ederiz.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Kaşe/İmza/Yetkili Kişi Adı Soyadı

(Hizmet İhracatçısı kaşesi kullanılarak İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan yetkili kişi/kişilerce imzalanacaktır)

EKLER:

 1. Noter onaylı imza sirküleri

 2. YMM Tasdik Raporu

383

E k - 3

Rapor Sayısı :YMM..../....-....

..../..../....

HİZMET İHRACATININ TEVSİKİNE DAİR

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORU

Şirket Unvanı:
Adı Soyadı:
İncelemeyi Yapan Yeminli MaliBağlı Olduğu Oda:
MüşavirinMühür No:
Büro Adresi:
Telefon Numarası:
TasdikTarihi:
SözleşmesininSayısı:
Unvanı:
Adresi:
Hizmet İhracatçısınınVergi Dairesi:
Vergi Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:
2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı
Tasdik Kapsamı:Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında
Karar” ve anılan Karara ilişkin Uygulama Usul
ve Esasları Genelgesi kapsamında hizmet ihra-
catı tutarının belirlenmesi
Tasdik Dönemi :Son üç takvim yılı
Rapor Kapsamı Son üç takvim yılı
Toplam İhracat Tutarı
Rapor Kapsamı 1. Takvim Yılı İhra-
cat Tutarı
Rapor Kapsamı 2. Takvim Yılı İhra-
cat Tutarı
Rapor Kapsamı 3. Takvim Yılı İhra-
cat Tutarı

384

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU I. GENEL BİLGİ

1- Hizmet İhracatçısının sermayesi, kurucuları ve ortaklık yapısı hakkında bilgi.

(Ortakların adı-unvanı, faaliyet konusu, Vergi/TC Kimlik No, Bağlı olduğu Oda sicil no, Ticaret Sicil/Mersis No, ikamet / Merkez adresleri, ortaklık oranı ve tutarı, her bir ortağın TC Kimlik No ve İkamet adresi, hakkında bilgi).

2- Hizmet İhracatçısının Yönetim Kurulu hakkında bilgi (Yönetim Kurulu üyelerinin adı-soyadı, görev unvanı, ortak olup olmadığı, TC Kimlik No, ikamet adresi, temsil ve ilza-ma yetkili kişiler).

II. USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde asgari aşağıdaki hususlar tespit edilecektir:

1- Son üç yıla ait yasal defter, noter tasdik veya e-defter berat bilgileri,

2- Yasal defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında bilgi,

3- Şirket muhasebesinden sorunlu meslek mensubuna ait (adı-soyadı, TC Kimlik No, Ruhsat No ve adres bilgileri,

4- Şirket bünyesindeki muhasebe alt yapısı ve uygulamaları hakkında bilgi (uygulanan hesap planının Tek Düzen Hesap Planına uygun olup olmadığı vb),

5- Aylık, üç aylık ve yıllık beyanname ve bildirgelerin süresinde verilip verilmediğine ilişkin bilgiler,

6- Maliye Bakanlığınca belirlenen limitleri aşan tahsilat ve ödemelerin banka ve finans kuruluşları vasıtasıyla yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgiler.

III. HİZMET İHRACATI TESPİTİ

Bu bölümde asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

1- Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ç) bendinde sayılan hizmet sek-törlerinde (b) bendinde yer alan hizmet ihracatı tanımı kapsamında yurtdışı müşterilerine son üç takvim yılında kesilen faturalara ilişkin tablonun (son üç takvim yılı için toplu ve her takvim yılı için ayrı olmak üzere) hazırlanması. (söz konusu tabloda; fatura tarih ve seri nu-marası, müşterinin adı/unvanı, adresi, sunulan hizmetin nev’i, tutarı (USD/EUR/TL) (KDV hariç), yevmiye defterine kayıt tarih-no. yer almalıdır.)

2- Yukarıda belirtilen tabloda yer alan faturaların;

 • İçerik olarak mükellefin faaliyet konusu ile uyumlu olup olmadığı,

 • Yurt dışı müşteriler ile yapılan sözleşmeler kapsamında olup olmadığı,

 • Yasal deftere süresinde kaydedildiği,

 • Fatura kapsamı tahsilatların gerçekleştirildiği,

385

 • İlgili yıl KDV, geçici vergi ve Kurumlar / Gelir Vergisi Beyannamesine dahil edilip edilmedii,­

hususlarının tespit ve tasdik edilmesi.

(Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak tasdik raporunda yapılacak açıklamaların ay-rıntılı olması gerekmektedir. Yeminli mali müşavirler tasdik ettikleri raporda verilen bilgi-lerin doğruluğunun ve gerçeğe uygunluğunun ispatında kullanılabilecek her türlü bilgi ve belgeyi tasdik raporuna ekleyeceklerdir.)

IV. SONUÇ:

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, hizmet ihracatçılarının yasal defter ve belgele-ri üzerinden 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” ve söz konusu Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kap-samında hizmet ihracatı tutarını belirleyecek ve anılan Karar ile Genelge uyarınca hizmet ihracatçısının yeşil pasaport uygulamasından yararlandırılmasında sakınca bulunmadığı hakkında görüş beyan edecektir.

Adı ve Soyadı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

İmza-Mühür

Ekler:

 1. Tasdik Sözleşmesi

 2. YMM Faaliyet Belgesi

 3. YMM onaylı son 3 yıla ait Fatura Listesi.

 4. YMM Onaylı son 3 yıla ait Yıllık Beyanname ve eki Mali Tablolar

 5. İhtiyaç duyulan diğer belgeler

386

Ek-4

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT UYGULAMASI KAPSAMINDA BAŞVURUDA BULUNAN HİZMET İHRACATÇILARI LİSTESİ

ABD Doları
HizmetSektör*Sektör Koduİhracat TutarıYıllık İhracat
İhracatçısı(son üç takvim yılıtutarı
Unvanıitibariyle) (ABD
Doları)

*Ek-1’deki listede yer alan sektör kodları yazılacaktır

387

E k - 5

İHRACATÇI FİRMA YETKİLİLERİ İÇİN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU

Düzenlenme Tarihi:

FOTOĞRAF

(Mutlaka

Dolacak)

(Mühür)

Fotoğraf, talep formunu onaylayan Bölge Müdürlüğü tarafından mühürlenecektir.

NÜFUS CÜZDANI/TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No.

Soyadı

Adı

Baba Adı

Ana Adı

Doğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl)

Cinsiyeti

Seri No.

Geçerlilik Tarihi

Veren Makam

FİRMA VE FİRMA YETKİLİSİNE AİT DİĞER BİLGİLER Firmanın Vergi Kimlik Numarası

Firmanın Unvanı
Firmanın ... Yılında Hususi(Bölge Müdürlüğünce
Damgalı Pasaport Alabilecek12345
işaretlenecektir.)
Toplam Yetkili Sayısı
Firma Yetkilisinin Görev UnvanıSahipOrtakÇalışan
Firma Yetkilisinin Öğrenim
Durumu
Formdaki bilgilerin ve diğer hususların
doğruluğunu onaylarım.
Müracaat Sahibi Firma YetkilisiFirmanın Temsil ve İlzamaİhracatçı Birliği Yönetim Kurulu
(Ad-Soyad-İmza)Yetkili TemsilcisiBaşkanı/Başkan Yardımcısı
(Ad-Soyad-İmza)(Ad-Soyad-İmza)

Bölge Müdürü/Bölge Müdür Yardımcısı

(Ad-Soyad-İmza)

Bölge

Müdürlüğü

Mührü

388

Formun Arka Yüzü

GEREKLİ OLAN BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı

2- Pasaport alacak kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)

3- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına Hakkında dekont

4- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi

DİĞER HUSUSLAR

 • Bu form düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün geçerlidir.

 • Bu form üzerindeki bilgilerin eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı olması durumunda bu for-mu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmanın temsil ve ilzama yetkili temsilcisi ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı/başkan yardımcısı sorumludur.

 • Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.

 • Bölge müdürlüklerinin, hususi damgalı pasaport talep formu ve belgelerini imzalamaya yetkili kılınan yetkililerinin imza sirkülerini birer yıllık dönemler halinde her yılın 1 Ocak tarihine kadar bulundukları yerin İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport 5ube Müdürlüğüne gön-dermeleri gerekmektedir.

 • Talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

 • Talep formunu imzalamaya yetkili kılınan bölge müdürlüğü yetkilisinin değişmesi ha-linde durumun ilgili bölge müdürlüğünce derhal bulundukları yerin İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

 • Hususi damgalı pasaport hak sahipliğinin ortadan kalkması halinde, durum firma tara-fından derhal bölge müdürlüğüne ve bölge müdürlüğü tarafından derhal pasaportu veren İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bildirilir.

389

EK.99

11.05.2016 tarih ve 29709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA DAİR (2016/1) SAYILI TEBLİĞ’E aynen aşağıda yer verilmiştir.

Amaç ve kapsam:

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2016 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak:

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kuru-mu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Akreditasyon kullanım ücreti/payları ve bildirimi:

MADDE 3 – (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlar, ak-redite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla, 2016 yılı içinde elde et-tikleri brüt gelirlerden (akredite kuruluşların devlete ödediği vergi ve kesinti dâhil) 4 üncü maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde akreditasyon kullanım ücreti/payını Türk Akreditasyon Kurumuna beyan etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

 1. Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2016 yılında akreditasyon kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yıl sonunda, www.turkak.org.tr adresinde yayınlanan duyuruya uygun şekilde, 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumuna bildirir.

 2. Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların bu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yö-netim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisi tarafından imzalanıp onaylanır ve bir örneği Türk Akreditasyon Kurumuna gönderilir.

Akreditasyon kullanım ücreti/payı hesaplanması ve ödenmesi:

MADDE 4 – (1) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan;

 1. Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2016 yılında elde ettikleri brüt gelirleri toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirası ve altında olanlar ile akre-ditasyon kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenler, gelirleri ile ilgili bildirimde bulunur, ancak akreditasyon kullanım ücreti/payı ödemez.

 2. Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2016 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirasının üzerinde olanlar, brüt gelirlerinin toplamı üzerinden binde altı (%0,6) oranında hesaplanacak payı, izleyen

390

yılın Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numa-ralarına öder.

 1. Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise, akreditasyon kullanımı ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmaz ve kullanım ücreti/payı ödemez.

 2. Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların kullanım ücreti/payı ile ilgili bildirim yap-maması ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu hesap-larına yatırmaması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya alınması işlemi başlatılır.

Yürürlük:

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

391

EK. 100

29.01.2018 tarih ve 30670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” ve EKLERİ aşağıya aynen alınmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kon-tenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/1/2019 tarihli ve 650 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Ka-rar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

 1. Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

 2. Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

 3. GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ç) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,

ifade eder.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 4 – (1) 15/1/2019 tarihli ve 650 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uya-rınca açılan tarife kontenjanının dağıtımı, tarife kontenjanı konusu ürünleri domates salçası üretiminde hammadde olarak kullanan sınai firmalara yapılır.

 1. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden iti-baren 10 iş günü içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlem-ler” bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.

 2. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gaze-te’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

 3. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat

392

İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)”, Tebliğ/Karar ola-rak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-1’de yer alan bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

 1. Bu Tebliğ kapsamında yapılacak beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave veya açıklayıcı bilgi ve belge istenebilir.

 2. Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan veya birinci fıkrada belirtilen nitelikte olmayan firmalar tara-fından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

 3. Firmalara başvuruda talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz.

 4. Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kon-tenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumun-da, talepler aynen karşılanır. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde Ek-1 ve Ek-2’de sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerçek-leştirilir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve baş-vuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortam-da (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutula-maz.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, 31/5/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılamaz.

 1. Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

 2. Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal li-sansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

393

 1. İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından ya-pılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

 2. Bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Yaptırım

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgeler-de tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin, ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirti-len diğer hususlara aykırı davranıldığının tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yetki

MADDE 9 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

394

Ek. 1

BAŞVURUDA İBRAZI GEREKEN BELGELER

 1. Domates salçası üretimi ile ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun sureti

 2. Başvuruda bulunan firma ile domates üreticisi arasında imzalanan “Tarımsal Üretim Sözleşmesi’ nin sureti (2018 yılına ilişkin bir sözleşme bulunması halinde ibraz edilmek üzere)

 3. Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ile Yeminli Mali Müşavir tarafında imzalanmış “Domates Salçası Faaliyet Raporu” (Ek. 2) (“Domates Salçası Faaliyet Raporu” ve eki tablolara ait her bir sayfanın Yeminli Mali Müşavir ile baş-vuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)

 4. Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli “Faaliyet Belgesi”

395

Ek. 2/a

- DOMATES SALÇASI FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ -

Tarih: ---/ -- /------

Aşağıda unvanı ve sicil numarası belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muha-sebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ve 2018 yılı içerisinde alımı yapılan domatese ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşıldığını, rapora esas teşkil eden müstahsil makbuzlarının, alım ve satım faturalarının ve diğer bilgi ve belge-lerin doğruluğunun teyit edildiğini, müstahsil makbuzları, alım ve satım faturaları ile borsa tescil belgelerinin arkalarına “İş bu belge 15/1/2019 tarihli ve 650 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca açılan tarife kontenjanlarından faydalandırılmak üzere “Domates Salçası Faaliyet Raporu’nun düzenlenmesinde kullanılmıştır.” şerhi düşüldüğünü, söz konusu bilgi-lerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvanı Mühür

Kaşe İmza ve Kaşe

396

Ek. 2/b

- DOMATES SALÇASI FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ - 1-FİRMA BİLGİLERİ

Firma Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde

yer aldığı şekliyle):

Vergi Numarası:

Ticaret Sicil No.:

Adres (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan

tebligat adresi:

Telefon No./Faks No./E-posta adresi:

2-İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MAL MÜŞAVİRİN Adı Soyadı:

Bağlı Olduğu Oda:

Adres:

Telefon No./Faks No./E-posta adresi:

3-DOMATESE İLİŞKİN BİLGİLER

Başvuru Sahibi Firmanın Domates İşleme Kapasitesi (Kg) :

Başvuru Sahibi Firmanın Yerli Domates Satın Almaları (2018 yılı içerisinde) (Kg) :

-Doğrudan Üreticiden Satın Alınan Domates Miktarı (Kğ):

A- Sözleşmeli Üretim Yapılan Üreticiden Alınan (Kğ):

B- Diğer Üreticiden Alınan (Kğ):

-Diğer Satın Alımlardan Domates Miktarı (İthalat hariç) (Kğ):

Başvuru Sahibi Firmaca Satın Alınarak (ithalat hariç) İşlenen Do-mates Miktarı (Kg) :

4-FİRMANIN DOMATES SALÇASI ÜRETİM KAPASİTESİNE İLİŞKİN BİLGİ-LER

-Domates Salçası Üretim Kapasitesi (Ton):

5-FİRMANIN DOMATES SALÇASI FİİLİ ÜRETİMİNE İLİŞİKİN BİLGİLER Domates Salçası Fiili Üretimi

-2016 Yılı Fiili Üretimi (Ton):

-2017 Yılı Fiili Üretimi (Ton):

-2018 Yılı Fiili Üretimi (Ton):

397

6-FİRMANIN FİİLİ TÜKETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Domates Fiili Tüketimi

-2016 Yılı Fiili Tüketimi (Ton):

-2017 Yılı Fiili Tüketimi (Ton):

-2018 Yılı Fiili Tüketimi (Ton):

Domates Salçası Üretimi İçin Üçlü (Triple) Konsantre Fiili Tüketim * -2016 Yılı Fiili Tüketimi (Ton):

-2017 Yılı Fiili Tüketimi (Ton):

-2018 Yılı Fiili Tüketimi (Ton):

7-FİRMANIN DOMATES SALÇASI YURTİÇİ SATIŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ-LER

Domates Salçası Yurtiçi Satışları

-2016 Yılı Yurtiçi Satışları (Ton):

-2017 Yılı Yurtiçi Satışları (Ton):

-2018 Yılı Yurtiçi Satışları (Ton):

8- FİRMANIN DOMATES SALÇASI İHRACATINA İLİŞKİN BİLGİLER Domates Salçası İhracatı

-2016Yılı İhracatı (Ton):
-2017Yılı İhracatı (Ton):
-2018Yılı İhracatı (Ton):
(*) İlave tuz hariç briksi en az %36
Firma YetkilisiYMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, UnvanıMühür
Kaşeİmza ve Kaşe

398

Ek. 2/c

DOMATES SALÇASI FAALİYET RAPORU EKİ TABLOLAR

Tablo – 1

Doğrudan Üreticiden Satın Alınan Domatese İlişkin Bilgiler Tarife Kontenjanından Faydalanacak

Firmanın Unvanı/Adı ve Soyadı:

1.Müstahsil Makbuzu ve Müstahsile İlişkin BilgilerSayfa Numarası:……
SıraMüstahsilinMakbuzunMüstahsilinMüstahsilin Çiftçi KayıtMakbuzda
No.Adı ve SoyadıDüzenlendiğiT.C. KimlikSistemine Kayıtlı OlduğuBelirtilen
TarihNumarasıYer (İlçe / İl)Miktar
(Kğ)
……. Sayfadan Devreden Yekûn:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

……. Numaralı Sayfa Toplamı :
Bir Sonraki Sayfaya Devreden Yekûn:
Firma YetkilisiYMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, UnvanıMühür
Kaşeİmza ve Kaşe

399

Tablo – 2

9cfd431cc1c15ed8d68ce9202fddbb9c

Firma Yetkilisi YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan Mühür

Kaşe İmza ve Kaşe

400

Tablo – 3

9f5354e2b16ae3cdbf3423362e75f792

401

AÇIKLAMALAR:

 1. Müstahsil makbuzlarının, rapora esas teşkil edebilmesi için, müstahsil makbuzların-da çiftçinin adı ve soyadının, müstahsil makbuzunun düzenlenme tarihinin ve miktarının yer alması, müstahsilin T.C. kimlik numarasına sahip olması gerekmektedir. Her halükarda müstahsil makbuzunun 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri ( bu tarihler dahil) arasında düzen-lenmiş olması gerekmektedir.

 2. Çiftçi alımları dışında yapılan alımlara ilişkin faturaların teyidinin yapılması ve ayrıca borsada tescil ettirildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Borsa tescili bulunmayan fatura-ların beyana konu edilmemesi gerekmektedir.

 3. Tablo – 1’ de beyan edilen müstahsil makbuzlarının başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 4. Tablo – 2 her alım faturası için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 5. Fatura ve müstahsil makbuzu tarihinin 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında olması gerekmekte olup, bu tarihler dışındaki faturaların ve müstahsil mak-buzlarının beyana konu edilmemesi gerekmektedir.

 6. Borsa tescil tarihinin, fatura tarihiyle aynı veya fatura tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde olması gerekmektedir. Müstahsil makbuzu tarihi ise fatura tarihinden önce veya fatura tarihi ile aynı olmalıdır.

 7. Faturada yer alan miktar, borsa tescilindeki miktar ile beyan edilen müstahsil mak-buzlarının toplam miktarı arasında farklılık olması durumunda düşük olan miktar esas alı-nacaktır.

 8. Faturaya, borsa tesciline, müstahsil makbuzuna ve müstahsile ilişkin beyan edilmesi gereken bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde beyan konusu edilmemesi gerek-mektedir.

 9. Borsa Tescil Belgesi konusu fatura kapsamı ürüne ilişkin müstahsil makbuzu bulun-maması ve/veya beyana konu edilecek nitelikte müstahsil makbuzunun olmaması durumun-da, Tablo – 2’ de müstahsil makbuzu ile müstahsile ilişkin bilgilerin yer aldığı bölümlere “YOK” yazılması gerekmektedir.

 10. Tablo – 2’ de borsa tesciline ilişkin “Sıra No.” ait olduğu fatura “Sıra No” ile aynı olacak ve her bir fatura için “1” den başlayarak birbirini takip edecek şekilde “Sıra No” veri-lecektir. Müstahsil makbuzlarına ilişkin “Sıra No” bölümü ise ilk bölüme fatura “Sıra No” su yazılmak kaydıyla her bir müstahsil makbuzu için “1” den başlayarak birbirini takip edecek numaralar verilerek doldurulacaktır. Örneğin; “5” “Sıra No” lu faturanın borsa tescil “Sıra No” su da “5” olurken, bu faturaya ilişkin müstahsil makbuzları “5/1, 5/2, 5/3…” şeklinde sıralanacaktır.

 11. Faturada yer alan “Satıcının Unvanı/Adı ve Soyadı” ve “Alıcının Unvanı/Adı ve Soyadı” nın borsa tesciline ilişkin bilgilerdeki ile aynı olması gerekmektedir.

 12. Tablo – 2 doldurulurken “I. Faturaya İlişkin Bilgiler” kısmına her bir faturaya ilişkin bilgiler sırasıyla yazılmalıdır. Tablo – 3’ ün “II. Alım-Satım Beyannamesine (Borsa Tescil

402

belgesi) İlişkin Bilgiler” kısmına her bir faturanın borsa tescil bilgileri sırasıyla ve ilgili olduğu fatura satırına karşılık gelecek şekilde yazılmalıdır. Tablo – 3’ ün “III. Borsa Tescil Belgesi Konusu Fatura Kapsamı Ürüne İlişkin Müstahsil Makbuzları Hakkında Bilgiler” kısmına ise fatura ve borsa tescil belgesine konu olan ürünü satan müstahsil veya müstah-sillerin hazırladıkları müstahsil makbuzlarının toplam değerleri, 1 ve 9 no.lu açıklamalar da göz önünde bulundurularak yazılmalıdır. Tablo – 3’ te yer alan bilgiler Tablo – 2’ de belirtilen bilgilerin icmalidir.

 1. Başvuruda ibrazı gereken belgelerden EK-2 kapsamı tabloların (Ek – 2/b, Ek -2/c: Tablo -1, Tablo – 2, Tablo – 3) aynı zamanda başvuru süresi içerisinde tarkonta-rim\@ticaret.gov.tr adresine “MS Excel” formatında e-posta yoluyla iletilmesi gerek-mektedir.

403