Ekler 051-077

EK. 51

Rapor Sayısı: YMM---/ ----/---- İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

TASDİK RAPORU

İncelemeyi Yapan Adı Soyadı:

Yeminli Mali Müşavirin Bağlı Olduğu Oda:

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Sözleşmesinin Günü:

Sayısı:

Mükellefin Unvanı:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Hesap No.su:

Telefon Numarası:

İnceleme Dönemi:

Yararlanılması Uygun Görülen Kazanç İstisnası:

SONUÇ:

210

RAPOR DİZPOZİSYONU

I.GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 1. Mükellefin unvanı, iştigal konusu, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, ad-

resi,

 1. Pay oranı %10 ve daha fazla olan ortakların adı-soyadı (unvanı), varsa bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaraları ile adresleri,

 2. Mükellefin merkez ve şube işyerlerinin sayısı ve adresleri

 3. Mükellefin merkez ve şube işyerlerinin ticaret sicil kaydı ve sicil numaraları,

 4. Mükellefin kapsama dahil illerdeki işyerlerinin sayısı ve adreslerinin belirtilmesi,

 5. Mükellefin kapsamsa dahil illerdeki işyerinin ticaret sicil kaydı sicil numarası ile Ti-caret ve/veya Sanayi Odası kaydı ve numarası,

 6. Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde çalışanların sayısı (SSK dört aylık bordrolarında-ki işçi sayısı bilgileri ve muhtasar beyannamesinde belirtilen işçi sayısı),

 7. İstisna dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu,

 8. Kapsama dahil işyerlerine ilişkin genel bilgiler,

 9. Kapsama dahil illerde yeni işyerlerinin faaliyete geçtiği tarihler,

 10. Kazanç istisnasının münhasıran kapsama dahil illerde mevzuat hükümlerine göre elde edilen kazanca uygulanıp uygulanmadığı,

 11. Muhasebeden veya muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile serbest mu-hasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanını alıp almadık-ları,

 12. Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMESİ

Bu bölünde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

1.Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 1. Defter kayıtlarının dayanak teşkil eden belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

 2. Defter kayıtlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile gene muhasebe kurallarına uygun olup olmadığı,

 3. Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde elde edilen hasılat ve giderlerin defterlerde ayrıca gösterilip gösterilmediği,

 4. Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği,

 5. Mükellefin 4325 sayılı Kanunun 3/a maddesindeki istisna için öngörülen şartları taşı-

211

yıp taşımadığının ve yararlanılacak istisnanın gerçek tutarının belirlenmesinde takip edilen inceleme ve kanıt toplama yöntem ve teknikleri,

 1. Gerekli olan diğer belgeler.

III. HESAP İNCELEMESİ

Bu bölünde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

1.Vergi teşvikleri açısından 4325 sayılı Kanunu kapsamında sayılan iller-de1.1.1998-31.12.2000 tarihleri arasında işe yeni başlayıp başlamadıkları,

 1. Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak en az 10 ve daha fazla işçi çalıştırıp, çalıştırılmadığı,

 2. Asgari 10 işçi çalıştırma şartının vergilendirme döneminin tamamında yerine getirilip getirilmediği (vergilendirme dönemi içinde yeni işe başlayan veya bırakanlardan faaliyet döneminde asgari 10 işçi çalıştırılması şartını yerine getirenlerde istisnadan yararlanmak-tadır.)

 3. Kapsama dahil illerde aynı mükellefin birden fazla işyeri açması halinde bu işyerlerin-de çalışan işçi sayısının toplu olarak asgari şartı sağlayıp sağlamadığı,

 4. Gelir ve kurumlar vergisinden istisna kazancın mevzuat hükümlerine uygun olarak muvazaadan ari olarak münhasıran kapsanma dahil illerden elde edilip edilmediği,

 5. Mevzuat hükümlerine vergi dışı işlemlere konu maliyetleri ile hasılata ilişkin belge-lerin sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olup olmadığı tespit edilecek, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet durumlarına ilişkin olarak vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak gerekli araştırmanın yapılıp yapılmadığı,

 6. Kapsama dahil illerde yeni açılan işyeri veya işyerlerinin fiziki durumu araştırılarak, işyerinin kapasitesi ve hasılat durumunun fiilen uyumlu olup olmadığı,

 7. Kapsama dahil illerde işyerinin kuruluş işlemlerinin ticaret sicili, ticaret ve /veya sanayi odasına kayıtları ve imalatçılarda kapasite raporları ile SSK kayıtları üzerinden araş-tırılması ve denetlenmesi,

 8. Kapsama dahil iller dışında mükellefin diğer illerde de faaliyetlerinin bulunup bulun-madığının araştırılması ve istisna kazançlar ile istisna dışı kazançlara merkez genel yönetim giderlerinden (amortismanlar dahil) pay verilip verilmediğinin tespiti ve genel yönetim gi-derlerinin dağıtım şekli,

 9. Kayıt ve belgeler ile fiili durumun birbirini doğrulayıp doğrulamadığı,

 10. Gerekli görülecek diğer hususlar.

IV. SONUÇ

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, mükelleflerin işlemlerinin 4325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde incelendiğini, istisnadan yararlanmak için aranan şartların mevcut olduğunu, belirtilen istisna tutarının gerçek olduğunu ve fiili durum ile belge ve kayıtların birbiriyle uyumlu ve ilgili mevzuata uygun olduğunu kesin olarak ifade edecektir.

212

EK. 52

Rapor Sayısı: YMM…./…… İstanbul,-- / -- / ------

Rapor Ekleri: 4-A, 4-B, 4-C

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPOR (DÖKME OLARAK İTHAL EDİLEN SOLVENT, BAZYAĞ VE MADANİ YAĞLARA İLİŞKİN RAPORU)

Tasdiki Yapan Adı ve Soyadı:

Yeminli Mali Bağlı Olduğu Oda:

Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

İthalatçı Unvanı:

Firmanın Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi Sicil Numarası:

Ticaret Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

Sanayici Adı:

Firmanın İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

İNCELEME DÖNEMİ:

SONUÇ:

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

213

(EK: 4-A)

SANAYİCİNİN İHTİYACINA BİNAEN İTHALATI YAPACAK FİRMALARIN

TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN TESLİM TABLOSU

Düzenleme Tarihi: …../…../…..
İthalatçı Firma Unvanı:
Ürün adı:İzin Miktarı: ………………. Ton
Sanayici AdınaSanayiciye
SanayiciUygunlukAlınan İzinTeslim EdilenSanayiciye
AdıBelgesi TarihiMiktarıMiktarTeslim Tarihi

Toplam:

Gümrük Beyannamesiİthal Ürünlere Ait Fatura
Tarih /Tarih /
NumarasıCinsiMiktarıFiyatıNumarasıCinsiMiktarıFiyatı

214

(EK: 4-B)

İTHALATAÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİ FİRMALARIN DÜZENLEYECEĞİ

HAREKET TABLOSU

Sanayici Firma Unvanı: Düzenleme Tarihi: …../…../…..

İthalatçı Firma İsmi:

d5f1ae0fc550837594397ba3d9906b9c

215

(EK: 4-C)

KENDİ İHTİYACI İÇİN İTHALAT YAPAN SANAYİCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU

Sanayici Firma Unvanı: Düzenleme Tarihi: …../…../…..

467c3f930b0831c90c5a6385759f665b

Gümrük Beyannamesiİthal Ürünlere Ait Fatura
Tarih veFatura Tarihi ve
NosuCinsiMiktarıFiyatıNumarasıCinsiMiktarıFiyatı

216

EK. 53

Rapor Sayısı: YMM…./…… İstanbul,-- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPOR (DÖKME OLARAK İTHAL EDİLEN SOLVENT, BAZYAĞ VE MADANİYAĞLARA İLİŞKİN YILSONU NİHAYİ RAPORU)

Firma Unvanı:

Tasdiki Yapan Adı ve Soyadı:

Yeminli Mali Bağlı Olduğu Oda:

Müşavirin Büro Adresi:

Telefon ve Faks Numarası:

İthalatçı Unvanı:

Firmanın Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi Sicil Numarası:

Ticaret Sicil Numarası:

Telefon ve Faks Numarası:

Unvanı:

Sanayici Adresi:

Firmanın Vergi Dairesi:

Vergi Sicil Numarası:

Ticaret Sicil Numarası:

Telefon ve Faks Numarası:

İnceleme Dönemi:

Sonuç:

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

217

DÖKME OLARAK İTHAL EDİLEN SOLVENT, BAZYAĞ VE MADENİ YAĞLARA İLİŞKİN OLARAK YMM TARAFINDAN VERİLECEK YILSONU NİHAİ RAPORU

YMM Tarafından Hazırlanacak Raporda Esas Alınacak Bilgiler ve Rapora Eklenecek Belgeler:

 1. İthal edilen ürünlerin cins. Birim fiyatı ve miktarı gösteren bilgi,

 2. İthalatın gerçekleştiği gümrüğün adı, ürünün konulduğu depo veya antreponun adı,

 3. İnceleme tarihinde fiilen tespit edilen stoklara ilişkin bilgi; (ilk müracaatta beyan edilen stok miktarı, yıl içinde ithal edilen ürün miktarı, üretimde kullanılan ürün miktarı, son stok durumu)

 4. İthal edilen ürünlerin amcına uygun kullanılıp kullanılmadığı,

Sonuç:

Yapılan ithalata ilişkin sunulan bilgi, belge ve değerlendirmelerin mevzuata ve gerçeğe uygun olduğu açık ve kesin bir dille tasdik olunacaktır.

Rapor Ekleri:

 1. YMM tespit ve tasdik sözleşmesi aslı (YMM’de değişiklik varsa),

 2. YMM faaliyet belgesi aslı (YMM’de veya süresinde değişiklik varsa),

 3. YMM onaylı ithalat ürünlerine ait fatura,

 4. İthal edilen ürünlere ait ATR veya EUR-1 veya Menşei Şahadetnamesi (YMM onaylı),

 5. İthal edilen ürünlere ait gümrük beyannamesi/beyannameleri (YMM onaylı),

 6. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen uygunluk belgesinin aslı,

 7. İthalatçıların sanayicilerle düzenleyecekleri teslim tesellüm belgesinin sureti (YMM onaylı).

218

EK. 54

Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

(Sıra No:1)

(07.08.2001 tarih ve 24486 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

Amaç

Madde 1 – Bu Tebliğ ile doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde üretimlerini likit petrol gazı ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin zararlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Tebliğ doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde üretimlerini likit petrol gazı ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticileri ile bu üreti-cilere LPG kullanarak elektrik sağlamak amacıyla kurulan kojeneratör sistemli otoprodüktör şirketlerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Tebliğ 13/06/2001 tarihli ve 4680 sayılı Kanunun 1inci maddesine daya-nılarak hazırlanmıştır.

Zararın Karşılanma Usul ve Esasları

Madde 4 – 1/5/2001 ile 31/12/2001 tarihleri arasında üretimlerini likit petrol gazı ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticileri ile bu üre-tim tesislerine likit petrol gazı kullanılarak elektrik sağlamak amacıyla kurulan kojeneratör sistemli otoprodüktör tesislerin söz konusu sanayi tesislerine verdikleri elektrik miktarı için kullandıkları likit petrol gazının maliyeti ile üretimin doğal gaz ile yapılmış olması halinde hesaplanacak maliyet arasındaki farkın %70’i aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.

 1. Maliyet farkı, doğal gazın ulaşmadığı bölgelerde 1/5/2001 ile 31/12/2001 tarihleri arasında fiilen yapılan üretim karşılığında ödenecektir.

 2. Kapsam dahilindeki şirketler tarafından ekli beyanname düzenlenecek ve ilgili şirke-tin yetkili mali müşavirince kontrol edilerek onaylanacaktır.

 3. Likit petrol gazı kullanılarak elektrik üreten kojeneratör sistemli otoprodüktör tesisle-rine, sadece karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerine fiili üretim için verdikleri elektrik karşılığı ödeme yapılacak ve bu şirketlerin ürettiği elektriği kullanan üreticilerin teyitleri alınacaktır. Ayrıca söz konusu şirketlerin ilgili ay içinde TE-DAŞ’tan satın alarak üreticilere sattıkları elektrik için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 4. Beyanname ve diğer belgeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına izleyen ayın 15’ine kadar verilecektir.

 5. Hesaplamalarda, doğal gaz fiyatı olarak, BOTAŞ’ın internet aracılığı ile yayımlamış bulunduğu, hesaba konu olan üretimin yapıldığı dönemdeki doğal gaz kesintili satış fiyatla-rının ağırlıklı ortalaması alınacaktır.

219

f) Maliyet farkının hesaplanmasında aşağıdaki formül esas alınacaktır.

MALİYETİ NHESAPLAMA ŞEKLİNDE AŞAĞIDAKİ FORMÜL

ESAS ALINACAKTIR

NG(Q)=LPG(Q) x 11.800
9155
11.800=KCAL/KG LPG KALORİFİK DEĞERİ
9155=KCAL/SM3 NG KALORİFİK DEĞERİ
NG(Q)=SM3 CİNSİNDEN LPG EŞDEĞERİ DOĞAL GAZ MİKTARI
LPG(Q)= LPG STOK HAREKET TABLOSUNDA YER ALAN DÖNEM İÇİN KULLANILAN
KİLOGRAM LİKİT PETROL GAZI MİKTARI
LPG(Q)1= HER AY ÜRETİM DİKKATE ALINARAK HESAPLANAN KİLOGRAM CİNSİN-
DEN KULLANILAN LİKİT PETROL GAZI MİKTARI
LPG(Q)11=Birim üretim için tüketilen yakıt (kcal/m2) x O ay için gerçekleştirilen üretim (m2)
11800 kcal/kg
LPG(Q)12=Birim üretim için tüketilen yakıt (kcal/kg) x O ay için gerçekleştirilen üretim (kg)
11800 kcal/kg
LPG(Q)13=Birim üretim için tüketilen yakıt (kcal/kWh) x O ay için gerçekleştirilen üretim (kWh)
11800 kcal/kg
LPG(Q)1=LPG(Q)11 + LPG(Q)12 LPG(Q)13
LPG(Q)=LPG(Q)1 OLMASI BEKLENMEKTEDİR.

BEYANNAMEDE SONUCU DÜŞÜK OLAN LPG MİKTARI ESAS ALINIR

LPG(UP)= ÜRETİM DÖNEMİNDEKİ SARFEDİLEN AĞRLIKLI ORTALAM BİRİM
FİYATI (LPG TL/kg) (BU FİYAT, TUPRAŞ RAFİNERİ ÇIKIŞ FİYATINA
NAKLİYE VE KAR HADDİ KARŞILIĞI TOPLAM 30 ABD$ /TON EKLENE-
REK BULUNACAK MİKTARI GEÇEMEZ
NG(UP)= ÜRETİM DÖNEMİNDEKİ KESİNTİLİ DOĞALGAZ AĞIRLIKLI ORTALAMA
FİYATI (TL/SM3)
LPG(P)=SARFEDİLEN LPG TL TUTARI
NG(P)=SARFEDİLEN DOĞALGAZ TL TUTARI
LPG(P)=LPG(Q) x LPG(UP)
NG(P)=NG(Q) x NG(UP)

MALİYET FARKI C(d) = LPG (P) – NG(P)

İADESİ GEREKEN MALİYET FARKI = C(d) x %70

 1. Maliyet farkı ödemeleri için, aşağıdaki belirtilen belgelerle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne)’na başvurulacaktır.

220

 1. İlk başvuruda bir sefer verilecek belgeler

  • Sanayi Sicil Belgesi

  • Kapasite Raporu

  • Vergi levhasının fotokopisi

  • Şirketin Oda Sicil Kayıt sureti

  • Yasal Defter Onay Listesi

  • En son Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  • Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik Sözleşmesi ve Faaliyet Belgesi Aslı

 2. Aylık olarak istenilecek belgeler:

  • Aylık Beyanname (Ek:1)

  • LPG Alış Faturalarının fotokopisi

  • Otoprodüktör Sayaç Okuma Tutanağı

   • En son dönemsel Bilanço ve Gelir Tablosu (Halka açık şirketler için İMKB ve SPK’ya verilmiş olan)
  • Dönem içi üretim listesi

   • Birim üretimde kullanılan LPG miktarını belirtilen LPG Ekspertiz Raporu ve yemin-li mali müşavir raporu
  • LPG Stok Hareket Tablosu

  • Doğal Gaz Sarf Dönüşüm Tablosu

  • Aylık Taahhütname (Ek:2)

  • Ortalama Maliyetli, Stok Hareket Tablosu (Ek:3)

Ödeme Usul ve Esasları:

Madde 5 –Kapsam dahilindeki kuruluşların başvuruları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca incelenir ve gerektiğinde yerinde denetlenir. Ödenmesi uygun bulunanlar ta-hakkuk ettirilerek ilgili saymanlık müdürlüğüne intikal ettirilir.

1/12/2001 ile 31/12/2001 tarihleri arasındaki bir aylık süre için kuruluşlara önceki aylar gerçekleşmeleri göz önünde bulundurularak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek miktarda avans verilir. Verilen avanslar en geç Mahsup Dönemi içinde mahsup edilir.

Bu Tebliğde belirtilen sürelerde başvuruda bulunmayan kuruluşların hakları düşer.

221

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak toplam ödeme 80 trilyon TL’yi geçemez. Bu mik-tarın üzerinde talep olması halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca firmaların baş-vuruları sıraya konur ve 80 trilyon TL’yi aşan kısım tahakkuk ettirilemez.

Yürürlük

Madde 6 – Bu Tebliğ 1/5/2001 tarihiden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-rürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu Tebliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

222

b75ec86f7489ffedc0eba20ef6b18dd8

223

Ek.2

AYLIK TAAHHÜTNAME

13.6.2001 TARİHLİ VE 4380 SAYILI KANUN KAPSAMINDA, ENERJİ VE TA-Bİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE LPG’Yİ KENDİ İHTİYACIMIZ İÇİN KULLANACAĞIMIZI FİRMAMI-ZIN DIŞINDA BAŞKA BİR KURULUŞA DEVRETMEYECEĞİMİZİ VE SATMA-YACAĞIMIZI AKSİ HAREKET ETTİĞİMİZ TAKDİRDE SÖZ KONUSU MALIN O GÜNKÜ TÜRK LİRASI DEĞERİNİ BÜTÇEYE GELİR KAYDEDLMEK ÜZERE İLGİLİ SAYMANLIĞA ÖDEYECEĞİMİZİ ÖDEMEYİ 6183 SAYILI AMME ALA-CAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YERİNE GETİRECEĞİMİZİ KABUL VE TAAHHÜT EDERİZ.

FİRMANIN UNVANI

YETKİLİ İMZA - TARİH

(Damga Vergisi Ödendi Bilgisi)

FİRMA ADRESİ:

FİRMANI BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ:

FİRMANIN VERGİ SİCİL NO.SU:

Ek.3

LPG STOK HAREKET TABLOSU

DÖNEM BAŞI STOK VE DÖNEM İÇİ ALIŞLAR

DÖNEM BAŞI STOKTARİHMİKTAR (KG)FİYAT (TL)TUTARI (TL)

DÖNEM

İÇİ

ALIŞLAR

TOPLAM

AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT TUTARLAR TOPLAMI, MİKTARLAR TOP-LAMI

DÖNEM İÇİ KULLANILANDÖNEM SONU STOK
TarihMiktarA.OrtalamaTutarıMiktarA.Ortalama
KgFiyat TLTarihKgFiyatı TLTutarı

NOT: Gerekli görüldüğü takdirde stok hareketleri Bakanlık tarafında yerinde denetle-necektir.

224

Ek.4

ÖRNEK

LPG – DOGALGAZ FİYAT FARKI BEYANNAMESİ DOLDURMA KLAVUZU

Firma Kodu : İlgili Bakanlığın Firmalara vereceği kod numarası yazılacak

1)………………..… : İlgili Bakanlık

2) İLİ - İLÇE : Firmanın İkametgah İli ve İlçesi yazılacak.

3) 4 – 5 – 6 – 7 : LPG tüketen firmaların bilgisi

TABLO - I:
8) Dönem Başı LPG Stoğu:Beyanname döneminden önceki dönemlerden
devreden stoğun miktarı ve tutarı buraya
yazılacaktır.
9) Dönem İçi Alım:Beyanname döneminde alınan LPG’nin
dönem içi alış fiyatı,miktarı ve tutarları
yazılacaktır.
10) TOPLAM STOK:Dönem başı devreden stok ile dönem içi
alışların toplamı yazılacak.
10) A:Kanunun uygulanmaya başlayacağı 1 Mayıs
2001 tarihindeki stoğun toplam tutarı Nisan
2001 ayı içerisinde satın alınan LPG’nin birim
ortalama TL/Kg fiyatıdır.
11) DÖNEM SONU STOKU:Dönem sonunda firmanın elinde kalan
kullanılmayan LPG miktarı yazılacak ve bu
miktar dönem içinde alınan LPG’nin en son
alış fiyatı ile ( ) değerlendirilip tutarı
hesaplanacaktır.
12) KULLANILAN LPG MİKTARI:10 uncu satırda bulunan toplam stok miktar ve
tutarından 11 inci satırda bulunan dönem sonu
stok miktar ve tutarı düşülüp 12 inci satır
miktar ve tutar (Kullanılan LPG) hesaplanmış
olacaktır.

225

TABLO – II:

13) Dönem İçi Doğalgaz Fiyatı :BOTAŞ’ın beyanname dönemine ilişkin açıkladığı doğal gaz Kesintili Satış Fiyatı yazılacaktır. Doğal gaz fiyatları ay içinde birden fazla değişiklik gösterdi ise bu değişiklik dikkate alınacaktır.

 1. Kullanılan LPG’nin Üst Isıl Değeri : Bu sayı değişmez çarpan olup matbu formda basılı olacaktır.

15) Doğal Gazın Üst Isıl Değeri : Bu sayı değişmez çarpan olup matbu formda

basılı olacaktır.

 1. Kullanılan LPG’nin Doğal Gaz Karşılığı: Bu hesaplama için beyannamenin 12a satırında bulunan Kullanılan LPG miktarı ile

14 üncü satırda bulunan değişmez Çarpan ile çarpılarak 15 inci satırda bulunan değişmez çarpana bölünerek hesaplanacaktır.

 1. Kullanılan LPG’nin Doğal Gaz Tutarı: 13 üncü satırda bulunan ve BOTAŞ tarafından ilgili beyanname döneminde açıklanmış olan doğal gaz satış fiyatı ile 16 ıncı satırda hesaplanan tutar çarpımı ile hesaplanacaktır.

18) Dönem Farkı : 12b satırında bulunan kullanılan LPG

tutarından 17 inci satırdahesaplanan LPG’nin

doğal gaz karşılığı tutarı düşülerek aradaki

fark yazılacaktır.

 1. Tahsisat (1 Dönem Farkının %70’i):18 inci satırda bulunan dönem farkı’nın %70’inin hesaplanarak ödenecek miktarının tespitidir.

20) Firma Kaşe ve İmzası : Firma yetkilileri tarafından imzalanıp

kaşelenecektir.

 1. Beyannameyi Onaylayan Y.M.M. :Beyanname ek tasdik raporunu düzenleyen yeminli mali müşavirin imza ve bilgileri.

226

EK. 55

31 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tebliği.

(20.07.2001 tarih ve 24468 sayılı Remi Gazete’de yayımlanmıştır.)

3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan “Yemin-li Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7 nci maddesi hükmü uyarınca 3568 sayılı Kanunun uygu-lanması ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1 - Süresinde Düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükelleflere Ye-minli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile KDV İadesinde Sınır

Yeminli mali müşavirlerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden aldıkları katma değer vergisi iadelerinde 15 milyar lira olarak uygulanmakta olan had 60 milyar liraya yükseltilmiştir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile iadesinde yukarıdaki tutar iki kat olarak uygulanır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara 43 veya 61 seri nolu Katma Değer Ver-gisi Genel Tebliğleri kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadelerinde 5 milyar lira olarak uygulanmakta olan had ise 15 milyar liraya yükseltilmiştir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan sektörel dış ticaret Şirketlerinin 61 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamındaki iade taleplerinde iade edile-cek tutar, ortak bazında 15 milyar liralık had aşılmamak kaydıyla iade talep edilen dönemde ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV toplamı dikkate alınarak he-saplanacaktır.

Örnek: 80 ortaklı (X) sektörel dış ticaret şirketi Mayıs 2001 döneminde 61 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında 20 ortağından mal alarak ihraç etmiştir. Şirketin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmaktadır. Ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV tutarları 5 ortağın her biri için 8 milyar, 5 ortağın her biri için 10 milyar, geriye kalan 10 ortağın her biri için de 15 milyar liradır.

Yukarıdaki örneğe göre (X) sektörel dış ticaret şirketinin Mayıs 2001 döneminde 61 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeminli mali müşavir tasdik raporu ile alabileceği KDV iadesinin toplam tutarı (5*8+5*10+10*15=) 240 milyar lira olarak hesap-lanacaktır.

Öte yandan, sektörel dış ticaret şirketlerinin 61 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamındaki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasından yararlanmaları da mümkün bulunmaktadır.

2-Yeminli Mali Müşavir ile Süresinde Düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi Bulu-nan Mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifatının İadesi

Bilindiği üzere, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya

227

kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla ke-silen vergiler mahsup edilmekte, arta kalan kısım ise 169 ve 241 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde mükellefin talebi üzerine nakden ve/veya mahsuben iade edilmektedir. Muhtelif tarihlerde yayımlanan gelir vergisi genel tebliğleri ile inceleme ve teminat aranılmaksızın yapılacak iade tutarları belirlenmiş olup son olarak 233 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile mahsuplar sonunda kalan ve tutarı 2 milyar lira ve daha az olan vergilerin teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın iade edileceği, 2 milyar lirayı aşan vergilerin ise 2 milyar lirasının (birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergilerde 2 milyar liranın tamamı ile fazlasının %30’unun) teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın red ve iade edileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Yeminli mali müşavirler ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mü-kellefler için yukarıda belirtilen 2 milyar liralık tutarın 40 milyar lira olarak uygulanması uygun görülmüştür. Buna göre, süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin sözleşme düzenledikleri yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre he-saplanan gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesinden sonra artan kısmın 40 milyar lirayı aşmaması halinde bu tutarlar yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mükellefe iade edilecektir. Mahsuptan sonra artan kısmın 40 milyar lirayı aşması halinde ise yeminli mali müşavir tasdik raporu ile iade yapılmayacaktır.

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergi-sinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesinden sonra artan kısmın diğer vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin gelir vergisi veya kurumlar vergisi iadesini inceleme sonucunu beklemeksizin teminat göstererek talep etme-leri halinde alınması gereken teminat %50 oranında alınacaktır.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin yukarıda belirtilen uygulamadan yararlanabilmeleri için düzenlenen tam tasdik raporunun ayrı bir bölümün-de mükellefin iadeye hak kazandığı tutarın Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgi-li gelir vergisi genel tebliğleri ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde kanıtlayıcı belgeleri ve yasal dayanakları belirtilmek suretiyle açıklanması gerekir. Raporda tevkif suretiyle alınan vergilere ilişkin bilgilere yer verilmesi ve ayrıca konuya ilişkin gelir vergisi genel tebliğlerinde belirtilen kanıtlayıcı belgelerin rapora eklenmesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenmiş tam tasdik raporları teslim edilmeden yukarıdaki uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.

İlgili mevzuata göre mükellefe iadesi gereken tutarın yeminli mali müşavir tam tasdik raporuna göre iade edilen tutardan daha az olduğunun belirlenmesi halinde ortaya çıkan vergi ziyaı, gecikme faizi ve buna bağlı cezalardan yeminli mali müşavirin müteselsilen sorumlu olacağı tabiidir.

3 - Bilgi Formları

28 sıra nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ ile getirilen sürekli bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili

228

olarak aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.

Tebliğde, anılan Tebliğe ekli (2) numaralı formun 6 aylık dönemler halinde yılda iki kez doldurulacağı, ilk dönem formlarının içinde bulunulan yılın Temmuz ayı sonuna kadar, ikinci dönem formlarının ise izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar gönderileceği belirtilmiş-tir. Bundan böyle, sözkonusu (2) numaralı formun yılda bir kez olmak üzere Temmuz ayı sonuna kadar doldurulup gönderilmesi uygun görülmüştür.

Öte yandan (2) numaralı formun “2 - Yeminli Mali Müşavirin Beyanına İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümü kaldırılmıştır.

4 _ Parasal Hadler

Bu Tebliğde yer alan parasal hadler Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı tak-tirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulana-caktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 milyon lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 milyon liradan fazla olan tutarlar ise 1 milyar liraya yükseltilecektir.

Tebliğ olunur.

229

EK. 56

01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazete’ de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafın-

dan yayımlanan “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞ” in 211 inci maddesi hükmüne aşağıda yer verilmiştir.

“OSB’lerinin Hesap ve İşlemlerinin Denetimi

Madde 211 – OSB’nin her türlü hesap ve işlemleri OSB yönetmeliğince yıllık olarak, müteakip yılın Ocak ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müşavire incelettirilir. Bağımsız denetim yapan yeminli mali müşavir düzenlediği denetim raporunu, yıllık olarak yapılan incelemelerde Şubat ayı sonuna kadar, gerekli görülen hallerde yapılan incelemelerde en geç bir ay içinde müteşebbis heyet başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir.”

230

EK.57

Rapor Sayısı: YMM ---/---- İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ÜRETİM TASDİK RAPORU

Adı ve Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Tasdik Sözleşmesinin Günü:

Sayısı:

Adı ve Soyadı:

(Ünvanı)

Adresi:

İmalatçının Vergi Dairesi:

Hesap No.su:

Telefon Numarası:

Adı ve Soyadı:

(Unvanı)

Adresi:

Satıcının Vergi Dairesi:

Hesap No.su:

Telefon Numarası:

İnceleme Dönemi:

SONUÇ:

231

RAPORUN İÇERİĞİ

I- GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

-Özel tüketim vergisi mükellefi olan satıcı ile ondan solvent türevi alan imalatçının (ima-latçının solvent türevinin ithalatçısı olması halinde sadece imalatçının) ticaret sicil kaydı ve numarası, iştigal konusu (Mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı yönünde haklarında rapor veya tespit bunması halinde bu hu-suslarla ilgili bilgilere de yer verilecektir.)

-İmalatçı tüzel kişilik ise kanuni temsilcileri ve ortaklarının adı – soyadı (ünvanı), iş-yeri ve ikametgah adresleri ile bağlı bulundukları vergi dairesi ve hesap numarası (Ortak sayısının 10’dan fazla olması halinde sadece hisse nispetleri %5 ve daha fazla olan ortaklar yazılacaktır.),

-Kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar,

-Raporun ilgili olduğu dönemde imalatçı işletmede fiili olarak çalıştırılan işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler,

-İmalatçının sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve makine parkı hakkında bilgiler, -İmalatçının son hesap dönemine ilişkin bilanço örneği, -Gerekli görülen diğer hususlar.

II- USUL İNCELEMESİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer verilecektir.

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı, -Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği,

-Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi beyanları, nakden veya mahsuben gerçekleşen ödemelere ilişkin bilgiler,

-Gerekli olan diğer bilgiler.

III- HESAP İNCELEMESİ

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

-Özel tüketim vergisi mükelleflerinden alınan veya ithal edilen solvent türevlerinin, 4760 sayılı Kanun’a Ekli (I) sayılı listedeki malların üretimi dışında kullanıp kullanmadığı, satın alınan veya ithal edilen solvent türevlerinin Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer almayan malların üretimi dışında kullanılması halinde ne kadarının hangi malın imalinde kullanıldığı, imal edilen malların satışına ait bilgiler ile ne kadarının stoklarda olduğu,

232

-Solvent türevlerinin özel tüketim vergisi mükelleflerinden veya yurt dışından alımına ilişkin faturaların (söz konusu malların ithal edilmiş olması durumunda ayrıca gümrük be-yannamelerinin) tarih, sayı ve muhteviyatına ilişkin liste ile faturalar, gümrük beyannamele-ri ve döviz alım belgelerinin birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları,

-Solvent türevlerinin temin edildiği özel tüketim vergisi mükelleflerinin ilgili dönem özel tüketim vergisi beyannamesine göre tecil edilen özel tüketim vergisi tutarı ile verilen teminata ait bilgiler,

-İmalatçının, üretim tasdik raporuna konu döneme ait “Talep ve Taahhütname” bilgileri veya örneği,

-Üretimde kullanılmak üzere temin edilen solvent türevlerin dönem başı stoku, dönem içi alışları, üretimde kullanılan miktarları ile dönem sonu stok miktarlarına ilişkin bilgiler.

-Üretilen mallarda ne kadar solvent türevi kullanılacağına ve zayi miktarlarına ilişkin ilgili kişi veya kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları, bu rapora göre üretimde kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamalar,

-İmalatçının iki yıl öncesinden itibaren satın aldığı veya ithal ettiği solvent türevlerinin cinsleri, miktarları, ve tutarlarına ait bilgiler (Sadece indirimli teminattan yararlanmak için düzenlenecek üretim tasdik raporlarında yer verilecektir.)

-Gerekli görülen diğer hususlar.

IV- SONUÇ

Üretim tasdik raporunun “Sonuç” bölümünde, bu tebliğ ve ilgili mevzuatta belirtilen hususların denetimi ilke ve standartlara göre incelendiği, solvent türevlerinin üretim tekniğine uygun olarak söz konusu uygulama kapsamında kullanılıp kullanılmadığı ve fiili durum ile muhasebe kayıtlarının uygun olduğu belirtilecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı – Soyadı

İmza ve Mühür

233

EK. 58

KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, kampanyalı satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, kampanyalı satışlar ile kampanyalı satış olarak nitelendirilmeyen ancak, malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan her türlü satışı ve bu satışları yapan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanun ile değişik 6/A ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

 2. Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

 3. Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

 4. Müdürlük: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü,

 5. Kampanyalı satış: Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye du-yurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satış türünü,

 6. Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri mad-di malları,

234

 1. Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

 2. Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kulla-nan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

 3. Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsa-mında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

 4. Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,

 5. İmalatçı/Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,

 6. İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

 7. Kredi veren: Tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile veren, mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,

 8. Ön ödeme: Sözleşmeye aksine hüküm konmadıkça mal veya hizmetin teslimi veya ifasından önce tüketici tarafından ödenmesi gereken mal veya hizmet bedelinin en çok %40’ lık kısmını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kampanyalı Satış Usul ve Esasları

Sorumluluk

Madde 5 — Kampanyalı satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatı-nın veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve kredi veren müteselsilen sorumludur.

Sözleşme Zorunluluğu

Madde 6 — Kampanyalı satışlarda satıcı veya sağlayıcı aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorun-dadır.

235

 1. Tüketicinin ve kampanyayı düzenleyenin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

 2. Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

 3. Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak peşin satış fiyatı,

 4. Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

 5. Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuzunu geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

 6. Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

 7. Ön ödeme tutarı,

 8. Ödeme planı,

 9. Kampanya bitiş tarihi,

 10. Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,

 11. Mal veya hizmetin marka, model, renk ve benzeri ayırıcı özellikleri,

 12. Tüketicinin ödemelerinin, malın teslim ve hizmetin ifa edileceği tarihe kadar sigorta ettirilmesi veya banka teminatı altına alınmasına ilişkin şartlar.

Kampanyalı Satışlara İlişkin İlan ve Reklamlar

Madde 7 — Kampanyalı satışlara ilişkin ilan ve reklamlar; Kanunun 16 ve 17 nci mad-deleri uyarınca Reklam Kurulunca belirlenerek yayımlanan ilke ve esaslara aykırı olamaz.

Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından verilen kampanyalı satış izin belgesi, kam-panya ilan ve reklamlarında kullanılamaz.

Taksitli kampanyalı satış ilanlarında, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile kam-panya konusu mal veya hizmetin peşin satış fiyatı ile varsa taksitle satış fiyatının ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri

Madde 8 — Malın teslim ya da hizmetin ifa süresi sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren hiçbir şekilde oniki ayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için ise otuz ayı ge-çemez.

Satıcı veya sağlayıcı mal veya hizmeti teslim veya ifa edeceği tarihe kadar olan tüketi-cinin toplam ödemelerinin karşılığını sigorta ettirmek veya banka teminat mektubu vermek zorundadır.

Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içerisinde yapılmak zorundadır.

236

Taksitli Kampanyalı Satışlar

Madde 9 — Taksitli kampanyalı satışlarda, tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını sözleşmeye koyacağı bir şartla saklı tutmuşsa, bu hak ancak,

 1. Satıcı veya sağlayıcının sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmiş olması,

 2. Tüketicinin birbirini takip eden en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve öden-meyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması,

 3. Tüketiciye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması,

halinde kullanılabilir.

Bakanlık İznine Tabi Mallar

Madde 10 — Düzenlenecek kampanyalı satışlarda, aşağıda yer alan malların kampanyaya konu olması durumunda, 11 inci maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde «Kampanyalı Satış İzin Belgesi» alınması zorunludur.

 1. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz,

 2. Motorsiklet,

 3. Otomobil,

 4. Minibüs.

Yukarıda belirtilen malların dışında kalan mallar ile hizmetlerin, kampanyalı satış yön-temi ile satılması durumunda Bakanlıktan veya Müdürlükten izin alınmasına gerek yoktur.

Kampanyalı Satış İzin Belgesi

Madde 11 — Yukarıda belirtilen mal gruplarına ait ülke genelini kapsayan kampanyalı satış düzenleyenler Genel Müdürlüğe, yerel düzeyde kampanya düzenleyenler ise merkez-lerinin bulunduğu Müdürlüğe müracaat ederek “Kampanyalı Satış İzin Belgesi” almak zo-rundadırlar.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. Bu Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet kampanyalı satış izin belgesi örneği,

 2. Satıcı veya sağlayıcının ticari faaliyet alanını ve kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

 3. Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

237

 1. Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylı en son tarihli bilanço,

 2. İthal mallar için yurtdışındaki üretici veya yetkili dağıtıcı ile yapılan anlaşmanın, ye-minli tercüme bürosunca çevirisi yapılan Türkçe örneği,

 3. Bir önceki yıl içerisinde düzenlediği kampanyaların sonuçları hakkında, bağımsız de-netim kuruluşu tarafından düzenlenen raporun noter onaylı bir nüshası.

Belgenin Geçerlilik Süresi ve Vize İşlemleri

Madde 12 — Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından onaylanan kampanya düzenle-me yetki belgelerinin geçerlilik süresi bir yıldır.

Yetki belgeleri onay tarihi esas alınarak belgenin onay işleminin yapıldığı yerde, her yıl vize edilir.

Geçerlilik süresinin dolmasını takip eden üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

İznin İptali

Madde 13 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Ge-nel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uyarısına rağmen, bu durumun düzeltilmemesi halinde, verilen izin iptal edilir. İzni iptal edilen kişilerin mensubu olduğu ilgili meslek kuruluşlarına da durum bildirilir. Ayrıca, iznin iptal edildiği, düzenleyicinin kayıtlı olduğu meslek kuru-luşunca giderleri düzenleyiciden alınmak kaydıyla, Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde olan en az bir gazetede ilan edilir.

Cayma Hakkı

Madde 14 — Düzenlenen kampanyalarda, tüketicilere malın veya hizmetin teslim veya ifa edilmemesi koşulu ile tüketicinin bu talebini satıcı veya sağlayıcıya noter aracılığı ile ya da iadeli-taahhütlü mektup ile bildirmesinden sonra, satıcı veya sağlayıcı, mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihini geçmemek şartıyla ödemiş olduğu tüm bedeli ve kıymetli evrakı tüketiciye iade etmekle yükümlüdür.

Garanti Belgesi, Türkçe Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetler

Madde 15 — Kampanyalı satış konusu mal, Kanunun 13, 14 ve 15 inci maddeleri ge-reği Bakanlıkça belirlenen garanti belgesi ve/veya tanıtma ve kullanma kılavuzu ile birlikte satılması ve satış sonrası hizmetlerin verilmesi zorunlu mallar kapsamında ise, malın teslimi sırasında tüketiciye bu belgelerin de teslim edilmesi ve satış sonrası hizmetlerinin sunulması zorunludur.

Kampanya Niteliğindeki Diğer Satışlar

Madde 16 — Gazete, radyo, televizyon ilanı ve diğer yollarla halka duyurularak dü-zenlenen ve muhtelif sayılarda gruplar oluşturularak kura çekmek suretiyle veya başka bir şekilde teslim tarihlerinin belirlendiği satış türüne de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

238

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Kaldırılan Hükümler

Madde 17 — 25/5/1994 tarih ve 21940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksitli, Kampanyalı ve Kapıdan Satışlar Hakkındaki Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Halen kampanya düzenleyen satıcı ve sağlayıcılar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kampanyalı satış izin belgesini, Yönetmeliğin yayımı tarihin-den itibaren altı ay içinde almak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

239

EK. 59

Rapor Sayısı: YMM----/---- - --- İstanbul, --- / -- / --------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

UYGUNLUK BELGESİ KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Sözleşmesinin Tarihi:

Sayısı:

Adı Soyadı (Unvanı):

Adresi:

İthalatçının Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

İnceleme Dönemi:

İthalat Uygunluk Tarihi:

Belgelerinin Numarası:

SONUÇ:

240

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK UYGUNLUK BELGESİ KAPSAMI ÜRÜNLER

FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU I. GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

- İthalatçının unvanı, adresi, kuruluş tarihi, ortakların ad ve soyadı veya unvanları, ad-resleri hisse oran ve tutarları,

 • İthalatçının iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası,

 • İthalatçının ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası,

 • İthalatçının (varsa) sanayi sicil belgeleri,

 • İthalatçının kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar ve sicil numaraları,

 • İthalatçının son bir yıl içinde çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştırıldıkları süreler,

 • İthalatçı hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden tespit veya rapor varsa bununla ilgili bilgiler,

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMESİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 • Son iki yıllık Bilanço ve Gelir tablosuna ilişkin bilgiler,

 • Uygunluk belgelerine ilişkin bilgiler

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

III. HESAP İNCELEMESİ

(Bu bölüm Kuruma yapılan ilk başvuruya ilişkin hazırlanan raporda yer almayacaktır.)

Bu bölümde, ithalatçının Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tuttuğu yasal defter ve kayıtları ile bu defter kayıtlarının dayanağı olan fatura ve benzeri belgeler esas alınarak en az aşağıdaki tablodaki bilgilerin bulunması zorunludur. Tabloların dönemleri üzerinde gösterilecektir. Dönemlerin başlangıç ve bitişleri sırasıyla içinde bulunan takvim yılının ilk günü ve raporun tanzim tarihi arasıdır. Her takvim yılının sonunda verilecek olan rapor tak-vim yılının tamamını kapsayacaktır ve Ocak ayında verilecektir.

241

A. Uygunluk belgesi kapsamı YYT (Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı)’nin gerçekle-şen ithalatını gösterir tablo.

Dönemi:

Uygunlukİthal Edilen Miktarİthalat Beyannamesi
Belge NoYYT’ nin Adı(Kg.)Numarası ve Tarihi

TOPLAM

B. Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı gerçekleşen YYT’ nin satış durumunu gösterir tablo.

Dönemi:

UygunlukYYT’ nin AdıSatılan MiktarAlıcı Ünvanı
Belge No(Kg.)

TOPLAM

*Satış faturalarının alıcı ( unvan, vergi no, telefon no.), tarih, sayı, miktar ve tutar bilgi-lerini gösterir YMM’ce onaylanmış ayrı bir liste rapora eklenecektir. Yurtiçi alımlarla ilgili aynı formattaki liste de YMM’ce onaylı olarak rapora eklenecektir.

C. Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı gerçekleşen YYT’ nin stok durumunu gösterir tablo.

Dönemi:

Uygunluk Belge NoYYT’ nin AdıStokta Bulunan Miktar (Kg.)

TOPLAM

D-1 Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı gerçekleşen YYT’ nin üretimde kullanım durumunu gösterir tablo.

Dönemi:

Uygunluk BelgeYYT’ nin AdıMamul Adı*Üretimde Kullanılan
NoYYT Miktarı (Kg.)

TOPLAM

*Sakız, bisküvi, meşrubat vb.

242

D - 2 Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilerek üretilen mamullerin satış ve stok durumunu gösterir icmal tablosu.

Dönemi:

YYT’ nin AdıMamul AdıSatılan Mamul (Kg.) Mamul Stoku (Kg.)

TOPLAM

E- Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı gerçekleşen YYT’ nin ithal, kullanım, sa-tış ve stok durumunu gösterir icmal tablosu.

Dönemi:

UygunlukYYT’ ninİthal Edilen/ Yur-SatılanMamul Üreti-Stoktaki
Belge NoAdıtiçi Alım Miktarı*Miktarminde Kulla-Miktarı
(Kg.)(Kg.)nılan Miktar(Kg.)
(Kg.)
TOPLAM

* İthal edilen ve yurtiçinden alınan YYT’ ler ayrı ayrı belirtilecektir.

F- Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilerek üretilen mamullerde kullanılan şeker ve tatlandırıcıları gösterir icmal tablosu.

KULLANICILARIN YYT KULLANARAK ÜRETTİKLERİ MAMULLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU

(Tablo: her bir nihai kullanıcının ürettiği tüm mamul çeşitleri için doldurulacaktır.)

DÖNENM………Üretici Firma Ünvanı 1: ……Üretici Firma Ünvanı 2: ……
Mamul AdıMamul AdıMamul AdıMamul AdıMamul AdıMamul Adı
1: ……2: ……..3: …….1: ……2: ……..3: ……..
Ürün Markası
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından
üzenlenen Gıda Üretimi
İzin Belgesi’nin sayısı
ve tarihi
Türk Gıda Kodeksine göre
100 gram net mamulün
içerebileceği azami YYT
Miktarı (g)
Üretim Tesislerinin Adresi
Mamul stoklarının bu-
lunduğu
depoların adresleri

243

ÜRETİLEN MAMU MİKTARLARI, KULLANILAN TATLANDIRICI VE ŞEKER

Toplam Üretilen Mamul

Miktarı (Kg./Lt.)

Mamulde Kullanılan

Toplam Pancar Şekeri* (Kg.)

Mamulde Kullanılan

Toplam Glukoz (Kg.)

Mamulde Kullanılan

Toplam İzoglukoz (Kg.)

Mamulde Kullanılan

Diğer Şekerler **(Kg.)

Mamulde Kullanılan

Toplam YYT Miktarı (Kg.)

Kullanılan YYT (1) (Kg.)

Kullanılan YYT (2) (Kg.)

Kullanılan YYT (3) (Kg.)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK UYGUNLUK BELGESİ KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORUNA EKLENECEK BELGELER

1.Kullanıcılara ait Kapasite Raporu’nun noter tasdikli sureti (Geçerli olmak kaydıyla Kapasite Raporu bir defa verilecektir.)

 1. Kullanıcılara ait Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gıda Üretimi İzin Belgesi’nin noter tasdikli sureti. (Geçerli olmak kaydıyla Gıda Üretimi İzin Belgesi bir defa verilecektir.)

3.Uygunluk belgesi kapsamı YYT’ nin bir önceki ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakan-lığı’nca düzenlenen uygunluk yazısı.

 1. YMM raporunda bilgileri verilen mamullerin perakende ambalajlarının marka ve içe-rik bilgilerini gösteren fotoğrafları başvuru dosyasına eklenecektir.

IV. SONUÇ

Yeminli mali müşavir, yukarıda yer alan hususların ilgili mevzuata ve yasal defter ka-yıtları ile belgelere uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir. Rapora Yeminli Mali Müşavirin Faaliyet Belgesi ek-lenecektir

*Kristal ve sıvı şeker toplamı yazılacaktır.

 • Mamul üretiminde kullanılması halinde 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamındaki (kristal şeker, glukoz, izoglukoz hariç) diğer şekerler (invert şeker vb.) adı belirtilerek yazılacaktır.

244

EK: 60
Rapor Sayısı: YMM ..../.... - ….İstanbul, -- / -- / --------
Rapor Ekleri:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
YATIRIM İNDİRİMİ
TASDİK RAPORU
Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali
MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
DayanakGünü:
SözleşmesininSayısı:
Adı Soyadı (Unvanı):
Adresi:
MükellefinVergi Dairesi:
Hesap No.su:
Telefon Numarası:
İnceleme Dönemi:
Yatırım Konusu:
Toplam Yatırım Harcaması Tutarı:
Yararlanması Uygun Görülen
Toplam İndirim Tutarı:

SONUÇ:

245

RAPOR DİSPOZİSYONU

I — GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

 • Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, sermayesinin % 10 ve daha fazla paylı ortaklarının adları ve adresleri,

 • Mükellefin iştigal konusu,

 • Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası.

 • Mükellefin ticaret sicil kaydı, sicil numarası,

 • Yatırım dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu,

 • Yatırıma ilişkin genel bilgiler,

 • Yatırım indirimi istisnalarının safi kurum kazancına uygulanıp uygulanmadığı,

 • Tasdik işlemine konu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun Ek l- 6 ncı maddelerinde ya-pılan düzenlemelere göre uygulanacak olması halinde, istisnaların gelir vergisi tevkifatına tabi tutulup tutulmadığı,

 • Muhasebeden veya muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile serbest mu-hasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir ünvanına sahip olup olmadıkları,

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II — USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:

 • Bilanço esasına göre defter tutulup tutulmadığı,

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yan-sıtıp yansıtmadığı,

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

 • Mükelleflerin kayıtlarının hesaplanan ve yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarlarının yıllar itibariyle takibini yapacak şekilde tutulup tutulmadığı,

 • Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

III — HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

246

 • Yeminli mali müşavirler bu bölümde ayrıca topladıkları kanıtların yeterli miktarda ve güvenilir olduğunu, izledikleri denetleme yöntem ve tekniklerinin tasdik ettikleri yatırım indirimi istisnası açısından uygun ve yeterli olduğunu açıklayacaklardır,

 • Yatırım indirimine konu aktif değerin mükellef faaliyetinde kullanılıp kullanılamaya-

cağı,

 • Amortismana tabi iktisadi kıymetin yatırım indirimine konu olup olmadığı ve buna ilişkin belgelerin ayrıntılı listesi ile tutarları,

 • Yatırım indirimine konu aktif değerlerin yeni ve kullanıma hazır vaziyette olup olma-

dığı,

 • Yatırım indiriminin hesaplanmasında yatırım indirimine konu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedelinin %40’ nın esas alınıp alınmadığı,

 • Kurumların, birleşme, devir veya nev’i değişikliklerinde, yatırım indirimi uygulaması-nın yeni şirketçe yapılabilmesi için; birleşme, devir ve nev’i değişikliğinin Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen şekilde yapılıp yapılmadığının ve yatırım indiri-minden yararlanma şartlarının mevcut olup olmadığının,

 • Açılan akreditif için yatırım indirimi uygulanıp, uygulanmadığının, (Akreditif gayri kabil rücû akreditif olsa dahi kati ithalleri yapılıp gümrükten çekilerek aktif bir hesaba alın-ması halinde harcama sayılarak yatırım indirimi uygulanması mümkündür.)

 • İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların irdelenmesi,

 • Yararlanılacak yatırım indirimi istisnası tutarı ve hesaplama şekli, (Endeksleme uygu-laması ile enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığı da belirtilecektir.)

 • Yatırım indirimi istisnasının Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine mi yoksa bundan önceki düzenlemeye göre mi yapıldığı hususunda gerekli ayrımın yapılıp yapılmadığı,

 • Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasının doğruluğu,

 • Tasdik işlemi için gerekli görülen diğer hususlar.

IV — SONUÇ

Yeminli mali müşavir, mükelleflerinin ilgili dönem hesaplarının yatırım indirimi yönün-den incelenmesinden, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygun-luğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, kazançtan indirilecek yatırım indirimi istisnasının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür

247

EK. 61

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı;

 1. Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni-ne tabi olan anonim şirketleri belirlemek ve bu şirketlerde izin alınmasına,

 2. Anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltilmesine, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler ile sermayeleri ellibin liranın altında olan anonim şirketleri ve sermayeleri onbin liranın altında olan limited şirketleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu, 333 ve 453 üncü maddeleri ile 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Ka-nununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen:

 1. Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

 2. Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

 3. Şirket: Bakanlık iznine tabi anonim şirketleri, ifade eder.

Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler

MADDE 5 – (1) Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici fi-nansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğra-şan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, ba-ğımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge

248

kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın izni-ne tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

Bakanlık izni alınması

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şirketlerin kurulabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle başvurularak Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur:

 1. Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış esas sözleşme,

 2. Kuruluşu, diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı.

 3. 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şirketlerin, esas sözleşme değişikliklerinin genel kurulda görüşülebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle başvurularak Genel Müdür-lükten izin alınması zorunludur:

 4. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,

 5. Esas sözleşmenin değişen maddesinin/maddelerinin yeni metni,

 6. Esas sözleşme değişikliği diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerek-tiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı,

ç) Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinde;

 1. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlı-ğının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu,

 2. Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere iliş-kin raporu,

 3. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayın-ların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerle-me raporları,

 4. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicil-den alınacak yazı,

 5. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere

şerh verildiğini gösteren belge.

 1. Sermayenin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinde; sermayenin azaltılma-sına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir raporu, denetime tabi şirket-lerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

249

 1. Bakanlık izninin, şirketin kuruluşunda ticaret sicili müdürlüğüne tescil başvurusun-dan önce, esas sözleşme değişikliklerinde ise genel kurul tarihinden önce alınması gerekir. Bakanlık izni alınmadan kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri ticaret sicili müdür-lüğüne tescil edilemez.

Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi

MADDE 7 – (1) Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.

 1. Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir.

 2. Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 8 – (1) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hak-kında Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2003/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

 1. 24/8/2002 tarihli ve 24856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İliş-kin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2002/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

250

EK. 62

Rapor Sayısı: YMM ..../.... - …. İstanbul, -- / -- / --------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Sözleşmesinin

Mükellefin

İnceleme Dönemi:

Konusu:

Toplam Kullanılan Yakıt Tutarı:

DEB’in (Su ürünleri ruhsat tez-keresi) Geçerlilik Süresi:

Günü:

Sayısı:

Adı Soyadı (Unvanı):

Adresi:

Vergi Dairesi:

Hesap No.su:

Telefon Numarası:

SONUÇ:

251

RAPOR DİSPOZİSYONU

I — GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

A- Dağıtım İzin Belgesine Sahip Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine İlişkin Bilgiler

 • Dağıtım izin belgesinde yer alan bilgiler.

 • Adı, soyadı, ünvanı, sermayesinin % 10 ve daha fazla paylı ortaklarının adları ve ad-resleri.

 • İştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası.

 • Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenle-me veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

B - Özel Tüketim Vergisi Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Alan Kullanıcılarına İlişkin Bil-giler

 • Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

 • Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası.

 • Mükellefin ticaret sicil kaydı, sicil numarası.

 • Kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar.

 • ÖTV’si indirilmiş yakıt alacak deniz aracının adı, tonilatosu, DEB bilgileri. (Balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresi)

 • Gemilerin mevcut yakıt tankları kapasitesi ve deniz aracına verilen yakıtların cinsi (fu-el-oil veya motorin) ile Yakıt Alım Defterinde belirtilen bir defada ve bir yılda alabilecekleri azami yakıt miktarları hakkında bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II — USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

252

 • Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

III — HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 • Özel Tüketim Vergisi sıfıra (0) indirilmiş yakıt kullanarak yapılan ticari ve zirai faaliyet sonucu elde edilen hasılat tutarlarına ilişkin bilgiler.

 • Mükellefin son hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu.

 • Özel Tüketim Vergisi sıfıra (0) indirilmiş olarak satın alınan yakıtın hangi amaçla, han-gi işlerde kullanıldığı, kullanılan yakıtın miktarı.

 • Yakıt alım defterine ilişkin bilgiler.(geçerlilik süresi, onaylanıp onaylanmadığı, DEB’in (balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresi) geçerlilik tarihine ilişkin bilgiler vs.)

 • Son iki yıllık katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi beyanları, nakden veya mahsuben yapılan ödemeleri.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

IV — SONUÇ

Yeminli mali müşavir, Özel Tüketim Vergisi sıfıra indirilmiş olarak satın alınan yakıtın hangi amaçla ve hangi işlerde kullanıldığı ve kullanılan yakıtın miktarına ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavişir

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür

253

EK. 63

86 SIRA NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİN

AR - GE RAPORU İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ

“2. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi İle Birlikte İstenecek Belgeler a) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu

02.01.1990 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Ede-cekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Ar-Ge indirimi” ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.

Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanna-mesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer veril-miş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

b) Tasdik Raporunda Yer Alması Gereken Hususlar

YMM tasdik raporunda en azından aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Tasdik raporuna eklenecek olan ve teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan “Ar-Ge De-ğerlendirme Raporunda” belirtilen projenin veya projelerin hangi aşamada bulunduğu, bu projelerin sonuçları ile uygulanma durumuna ilişkin mükellef kurumdan alınan bilgiler.

- Ar-Ge departmanına ilişkin mükellef kurumdan alınan bilgiler (yeri, hacmi, teknik do-nanımı ve varsa kullanılan diğer laboratuarlar vb. diğer hususlar).

 • Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibariyle dökümü (harcamaların ayrıntılı dökümüne rapor ekinde yer verilecektir).

 • Dönem içinde Ar-Ge departmanında kullanılan ve Ar-Ge indirimine konu edilen sabit kıymetlere ilişkin liste ve bunlar için ayrılan amortismanlar tutarları.

 • Dönem içinde alınan ilk madde, yarı mamül ve diğer sarf malzemeleri listesi, kullanım, iade, satış ve çıkan firelere ilişkin tutar ve miktar itibariyle bilgiler.

 • Ar-Ge ünitesinde çalışanlar ve ücretleri (Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek persone-lin listesi ve ilgili dönemde bunlara ödenen ve gider kaydı yapılan ödemelere ilişkin döküm).

 • Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin bilgiler (alınan kişi / kurum adı, vergi kimlik numarası, fatura tarih ve numarası, tutarı ve KDV’si).

 • Geçici vergi dönemleri itibariyle uygulanan Ar-Ge indirimi tutarları.

 • Uygulanması gereken Ar-Ge indiriminin hesaplanması.

254

EK.64

TACİR İTHALATÇI EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

Göstergeler*YIL **
Birim20..20..20..
I-TekÜrüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi SatışlarMiktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dış SatışlarMiktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar)Değer (TL) (f) = (c + e )
Satılan Mamul MaliyetiDeğer (TL) (g)
Faaliyet GiderleriDeğer (TL) (h)
Finansman Net GideriDeğer (TL) (i)
Ticari MaliyetDeğer (TL) (j) = (g + h + i)
Faaliyet Kârı (Olağan Kâr)Değer (TL) (k) = (f - j)
StoklarMiktar (I)
Değer (TL)
II-FirmaGeneline İlişkin Bilgiler
Toplam ÖzsermayeDeğer (TL)
Toplam Net CiroDeğer (TL) (n)
Toplam Amortisman GideriDeğer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net)Değer (TL)
Toplam Olağan Faaliyet KârıDeğer (TL)
Ödenecek Kurumlar VergisiDeğer (TL)
İstihdamDirekt İşçi Sayısı (m)
Aylık Brüt İşçi ÜcretiÜcret (TL/Kişi-Ay)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI***

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

255

EK.64 /A
ÜRETİCİ İTHALATÇI EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
Göstergeler*BirimYILLAR**
20..20..20..
I-TekÜrüne İlişkin Bilgiler
ÜretimMiktar (a)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve DikeyMiktar
Kullanım
Değer (TL)
Yurt İçi SatışlarMiktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı SatışlarMiktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar)Değer (TL) (f) = (c + e)
Satılan Mamul MaliyetiDeğer (TL) (g)
Faaliyet GiderleriDeğer (TL) (h)
Finansman Net GideriDeğer (TL) (i)
Ticari MaliyetDeğer (TL) (j) = (g + h + i)
Olağan Faaliyet KârıDeğer (TL) (k) = (f – j)
StoklarMiktar (l)
Değer (TL)
Kapasite ve KKOKapasite (Miktar/Yıl)
KKO%
Amortisman GiderleriDeğer (TL)
p = (o) x (f) / (n)
II- FirmaGeneline İlişkin Bilgiler
Toplam ÖzsermayeDeğer (TL)
Net Ciro (Toplam Satışlar)Değer (TL) (n)
Toplam Amortisman GideriDeğer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net)Değer (TL)
Olağan Faaliyet KârıDeğer (TL)
Ödenen Kurumlar VergisiDeğer (TL)
İstihdamDirek İşçi Sayısı (m)
VerimlilikÜretim/Kişi (a/m)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI***

Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

256

EK. 65

Rapor Sayısı:YMM…./… İstanbul--- / --- / -------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BİYOETANOL ÜRETİM TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali
MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
DayanakTarihi:
SözleşmesininSayısı:
Adı Soyadı (Unvanı):
Adresi:
MükellefinVergi Dairesi:
Vergi Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:

İnceleme Dönemi:

Konusu:

Toplam Üretilen Biyoetanol Miktarı:

Toplam Teslim Edilen Biyoetanol Miktarı:

SONUÇ:

257

DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 • Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

 • Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

 • Mükellefin (varsa) sanayi sicil belgeleri.

 • Mükellefin kapasite raporu bilgileri (yoksa üretim kapasiteleri ve makine parkı hak-kında bilgi).

 • Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

 • Mükellefin son iki yıllık katma değer vergisi beyanları.

 • Mükellefin son iki yıllık (varsa) özel tüketim vergisi beyanları.

 • Mükellefe nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

 • Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi.

 • Mükellefin çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

 • Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenle-me veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 • 04.04.2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı kapsamında üretilen biyoetanolün teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler

 • Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen tesis kurma izin belgesine ait bilgiler.

 • Harmanlayıcılara verilen biyoetanol üretim taahhütnameleri bilgileri.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

III. HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 • Aylar itibariyle üretime giren yerli tarım ürünü miktarı ve bu üretimden elde edilen biyoetanol miktarlarının aylık dökümü bilgileri ile üretimde yerli olmayan tarım ürünü kul-

258

lanıp kullanılmadığına ilişkin bilgiler.

 • Yerli tarım ürünlerine ve üretilen biyoetanole ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

IV. SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, biyoetanolün üretimine, üretim miktarına ve teslimine ilişkin ka-yıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza-Mühü

259

EK. 66
Rapor Sayısı: YMM …. /…. - ….İstanbul, -- / -- /------
Rapor Ekleri:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
HARMANLAYICI KARIŞIMLARIN
TESLİMİNE İLİŞKİN TASDİK RAPORU
Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali
MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
DayanakTarihi:
SözleşmesininSayısı:
Adı Soyadı (Unvanı):
Adresi:
MükellefinVergi Dairesi:
Vergi Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

İnceleme Dönemi:

Konusu:

Toplam Üretilen Biyoetanol Miktarı:

Toplam Teslim Edilen Biyoetanol Miktarı

SONUÇ:

260

DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 • Mükellefin adı, soyadı, ünvanı ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

 • Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

 • Mükellefin (varsa) sanayi sicil belgeleri.

 • Mükellefin kapasite raporu bilgileri (yoksa üretim kapasiteleri ve makine park hakkın-da bilgi).

 • Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

 • Mükellefin son iki yıllık katma değer vergisi beyanları.

 • Mükellefin son iki yıllık (varsa) özel tüketim vergisi beyanları.

 • Mükellefe nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

 • Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi.

 • Mükellefin çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

 • Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenle-me veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 • 04.04.2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı kapsamında üretilen biyoetanolün teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler

 • Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen tesis kurma izin belgesine ait bilgiler.

 • Harmanlayıcılara verilen biyoetanol üretim taahhütnameleri bilgileri.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

III. HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 • Aylar itibariyle üretime giren yerli tarım ürünü miktarı ve bu üretimden elde edilen biyoetanol miktarlarının aylık dökümü bilgileri ile üretimde yerli olmayan tarım ürünü kul-

261

lanıp kullanılmadığına ilişkin bilgiler.

 • Yerli tarım ürünlerine ve üretilen biyoetanole ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

IV. SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, biyoetanolün üretimine, üretim miktarına ve teslimine ilişkin ka-yıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür

262

EK. 67

Rapor Sayısı: YMM …/.... - .... İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri :

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

Dayanak

Sözleşmesinin

İthalatçının

İnceleme Dönemi

Gözetim Belgelerinin

Adı Soyadı :

Bağlı Olduğu Oda :

Büro Adresi :

Telefon Numarası :

Tarihi :

Sayısı :

Adı Soyadı (Ünvanı) :

Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

:

:

Tarihi :

Numarası :

SONUÇ :

263

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

 1. GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 • İthalatçının, ünvanı, adresi, kuruluş tarihi, ortaklarının ad soyadı veya ünvanları, adresleri hisse oran ve tutarları

 • İthalatçının iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • İthalatçının ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

 • İthalatçının (varsa) sanayi sicil belgeleri.

 • İthalatçının kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar ve sicil numaraları.

 • İthalatçının son bir yıl içinde, çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

 • İthalatçı hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde tespit veya rapor varsa bununla ilgili bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

 1. USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Son iki yıllık Bilanço ve Gelir tablosuna ilişkin bilgiler.

 • Gözetim belgelerine ilişkin bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

III. HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde, ithalatçının Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tuttuğu yasal defter kayıtları ile bu defter kayıtlarının dayanağı olan fatura ve benzeri belgeler esas alınarak en az aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Gözetim belgesi kapsamında olan ürünlerin ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu.

264

Gözetim Belge-İthalatıYurt içi satışı
gerçekleştirilenStoklardaki ürün
sinde kayıtlı ürünyapılan ürün
ürün
Gözetim Kodu
BrütUSDBrütUSD-BrütBrüt
AğırlıkAğırlıkYTLAğırlıkYTLAğırlıkYTL
(CIF)
(Kg)(Kg)(CIF)(Kg)(Kg)
TOPLAM

- Gözetim belgesi kapsamı ithal edilen ürünlerin satışlarını içeren aşağıdaki şekle uy-gun tablonun Müsteşarlıkça belirlenmiş gözetim kodu bazında düzenlenmesi ve satış fatura suretlerinin rapora eklenmesi.

GözetimSatış fatu-Alıcı unvanı, vergiÜrünün
rası tarih veMarkası /MiktarıBirim
Kodudairesi ve numarasıTutarı
numarasımodeli(Kg)fiyatı
TOPLAM
 • Gözetim belgesi başlangıç tarihinden itibaren yurt içinden tedarik edilerek satılan belge kapsamı ürünlerin stok, alış ve tedarikini içerir aşağıdaki örneğe uygun tablonun düzenlen-mesi.
Satıcı unvanı,Alış faturası tarihStokÜrünün
vergi dairesi veMarkası /MiktarıBirim
ve numarasımiktarıTutarı
numarasıModeli(Kg)fiyatı
TOPLAM
 • Gözetim belgesi başlangıç tarihinden itibaren yurt içinden tedarik edilerek satılan belge kapsamı ürünlerin rapor tarihi itibariyle stok ve satışını içerir aşağıdaki örneğe uygun tab-lonun düzenlenmesi.

265

Alıcının unvanı,Satış faturasıStokÜrünün
vergi dairesi vetarih ve numa-Markası /MiktarıBirim
miktarıTutarı
numarasırasıModeli(Kg)fiyatı
TOPLAM

Gerekli görülen diğer hususlar.

IV. SONUÇ

Yeminli mali müşavir, gözetim belgesi kapsamı ürünlerin ithalatına, satışlarına, stokla-rına ilişkin bilgilerin ilgili mevzuata ve yasal defter kayıtları ile belgelere uygunluğunu ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecek-tir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

266

EK. 68

Rapor Sayısı: YMM …. / …. - …. İstanbul, -- /-- / -------

Rapor Ekler

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:
İncelemeyi Yapan Yeminli MaliBağlı Olduğu Oda:
MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
Dayanak SözleşmeninGünü:
Sayısı:
MükellefinAdı Soyası:
(Unvanı)
Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Kimlik No.su:
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:
İnceleme Dönemi:
Konusu:
Yıllık Beyannamede İndirilecek:
Gelir / Kurumlar Vergisi Tutarı
Yapılması / İadesi Uygun Görülen:
Tevkifat Tutarı
SONUÇ:

137bfd4864f4b4267fcd40e42c9d781e

267

RAPOR DİZPOZİSYONU

I- GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

1- Mükellefin adı, soyadı (unvanı), iştigal konusu, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, adresi,

2- Pay oranı % 10 ve daha fazla olan ortakların adı-soyadı (unvanı), varsa bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numarası ve adresleri,

3- Mükellefin merkez ve şube işyerlerinin sayısı ve adresleri,

4- Mükellefin merkez ve şube işyerlerinin ticaret sicil kaydı ve sicil numarası,

5- Mükellefin kapsama dahil illerdeki işyerlerinin sayısı ve adreslerinin belirtilmesi,

6- Mükellefin kapsama dahil illerdeki işyerlerinin ticaret sicil kaydı sicil numarası ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası kaydı ve numarası,

7- Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde çalışanların sayısı (SSK dört aylık bordrolarında-ki işçi sayısı bilgileri ve muhtasar beyannamesinde belirtilen işçi sayısı),

8- Vergi indiriminin geçerli olduğu döneme ilişkin bilanço ve gelir tablosu,

9- Kapsama dahil işyerlerine ilişkin genel bilgiler,

10- Kapsama dahil illerde yeni işyerlerinin faaliyete geçtiği tarihler,

11- Vergi indiriminin münhasıran kapsama dahil illerde mevzuat hükümlerine göre elde edilen kazanca uygulanıp uygulanmadığı,

12- Muhasebeden veya muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile serbest mu-hasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir ünvanı alıp almadık-ları,

13- Gerekli görülen diğer hususlar.

II- USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

1- Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

2- Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

3- Defter kayıtlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun olup olmadığı,

4- Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde elde edilen hasılat ve giderlerin defterlerde ayrıca gösterilip gösterilmediği,

5- Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği,

6- Mükellefin 4325 sayılı Kanunun 3/b maddesindeki vergi indirimi için öngörülen şart-ları taşıyıp taşımadığının ve yararlanılacak vergi indiriminin gerçek tutarının belirlenmesin-de takip edilen inceleme ve kanıt toplama yöntem ve teknikleri,

268

7- Gerekli olan diğer bilgiler.

III- HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

1- Vergi teşvikleri açısından 4325 sayılı Kanun kapsamında sayılan illerde 1/1/1998-31/12/2000 tarihleri arasında işe yeni başlayıp başlamadıkları,

2- Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde vergilendirme döneminin tamamında fiilen ve sürekli olarak en az 10 ve daha fazla işçi çalıştırıp çalıştırılmadığı,

3- Kapsama dahil illerde aynı mükellefin birden fazla işyeri açması halinde bu işyerlerin-de çalışan işçi sayısının toplu olarak asgari şartı sağlayıp sağlamadığı,

4– İndirim konusu gelir ve kurumlar vergisine esas kazancın mevzuat hükümlerine uy-gun olarak muvazaadan ari olarak münhasıran kapsama dahil illerden elde edilip edilmediği,

5- Mevzuat hükümlerine göre vergi dışı işlemlere konu maliyetler ile hasılata ilişkin bel-gelerin sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olup olmadığı tespit edilerek, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet durumlarına ilişkin olarak vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak gerekli araştırmanın yapılıp yapılmadığı,

6- Kapsama dahil illerde yeni açılan işyeri veya işyerlerinin fiziki durumu araştırılarak, işyerinin kapasitesi ve hasılat durumunun fiilen uyumlu olup olmadığı,

7- Kapsama dahil işyerinin kuruluş işlemlerinin ticaret sicili, ticaret ve/veya sanayi odası kayıtları ve imalatçılarda kapasite raporları ile SSK kayıtları üzerinde araştırılması ve de-netlenmesi,

8- Kapsama dahil iller dışında mükellefin diğer illerde de faaliyetlerinin bulunup bulun-madığının araştırılması ve vergi indirimine konu kazançlar ile bunlar dışındaki kazançlara merkez genel yönetim giderlerinden (amortismanlar dahil) pay verilip verilmediğinin tespiti ve genel yönetim giderlerinin dağıtım şekli,

9- Kayıt ve belgeler ile fiili durumun birbirini doğrulayıp doğrulamadığı,

10- İndirim oranının ve tutarının tespiti,

11- Fazladan tevkif edilen vergilerin bu tebliğ hükümlerine göre iadesinin söz konusu olduğu durumlarda, önceden yapılan vergi kesintilerine ilişkin bilgiler, yapılması uygun gö-rülen iade tutarı,

12- Gerekli görülecek diğer hususlar.

IV- SONUÇ

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, mükelleflerin işlemlerinin 4325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrası çerçevesinde incelendiğini, vergi indiriminden yararlanmak için aranılan şartların mevcut olduğunu, belirtilen vergi indirim tutarının gerçek olduğunu ve fiili durum ile belge ve kayıtların birbiriyle uyumlu ve ilgili mevzuata uygun olduğunu kesin olarak ifade edeceklerdir.

Yeminli Mali Müşavirin

Adı - Soyadı

İmza – Mühür

269

EK. 69

Rapor Sayısı: YMM …. /….- …. İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN FAALİYET

TASDİK RAPORU

İncelemeyi YapanAdı Soyadı:
Yeminli MaliBağlı Olduğu Oda:
MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
DayanakTarihi:
SözleşmesininSayısı:
Adı - Soyadı (Ünvanı):
MükellefinAdresi:
Vergi Dairesi:
Vergi / T.C. Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
İnceleme Dönemi:
Konusu:
Teslim Edilen Mal Miktarı:
SONUÇ:

270

RAPORU DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

 • Mükellefin adı, soyadı, ünvanı ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

 • Mükellefin ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, (gerçek kişilerde ayrıca T.C. Kimlik numaraları).

 • Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

 • Mükellefin çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

 • Mükellefin son iki yıla ilişkin katma değer vergisi beyanları ile kendisine nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

 • Mükellef hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde rapor veya tespit bulunması durumunda bununla ilgili bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt alt başlığı ve istas-yonlu bayilik kategorisi altında verilen bayilik lisansı belgesine ait bilgiler.

-Akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihaz belgelerine ilişkin bilgiler.

-Bayilerin, ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin tesliminde bulunabil-meleri için, KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine ve dağıtıcının kendisine verdik-leri “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname” bilgileri.

-Gerekli görülen diğer hususlar.

III. HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

- İstisna kapsamında teslim edilen motorinlerin alışlarına ilişkin fatura ve benzeri vesi-kalara ait liste ve buna ilişkin bilgiler.

- Bayilerin verdiği İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İliş-kin Bildirim Formlarına dayanılarak takvim yılı bazında çıkarılacak, istisna kapsamında tes-lim yapılan toplam araç sayısı ile istisna kapsamında teslim edilen toplam motorin miktarına ilişkin bilgiler.

 • İstisna kapsamında teslim edilen motorinlere ait “Stok Bildirim Formu”nda bildirilen stok bilgileri.

 • İstisna kapsamında teslim edilen motorinlerin satış fiyatının, ilgili motorin türünün

271

edinme bedelinin yüzde sekiz (% 8) fazlasını aşıp aşmadığına ilişkin bilgiler.

 • İstisnanın 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığına dair bilgiler.

-Gerekli görülen diğer hususlar.

IV. SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, teslim edilen miktara ve teslime ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşü-nü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı / İmza-Mühür

272

EK.70

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası:

Adresi:

Telefon /Faks/E-posta:

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen fir-maya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

(YMM faaliyet belgesi tabloya eklenecektir)

TEK
DÜZENHESAP ADI20042005200620072008
HESAP
NO
620Satılan Mamul Maliyeti
621Satılan Ticari Mallar Maliyeti
600Yurtiçi Satışlar
601Yurtdışı Satışlar
61-Satış İndirimleri
152Mamuller
153Ticari Mallar
690Dönem Kârı/Zararı
691Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları
720Direkt İşçilik Giderleri
İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili
-takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün
sayısı toplamı
-İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı
toplam ithalat miktarı (ABD Doları)
-İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı
toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

273

EK. 71
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
Raporun Sayısı: YMM---/----İstanbul, -- / -- / -----
Rapor Ekleri:
Tespit Dönemi
1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi:
Adı Soyadı:
Bağlı Olduğu Oda:
Oda Sicil No:
Ruhsat No:
İş Adresi ve Telefonu:
2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN
Tarihi:
Sayısı:
3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN
Ticaret Unvanı:
Kanuni Merkez Adresi:
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu:
Yer
Ticaret Sicil Numarası:
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Firmanın İletişim Bilgileri:

Bu kısımda, firmanın tebligat adresi, kanuni ikametgahı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılacaktır.

1.2. İş Merkezi ve Şubeleri Hakkında Bilgi:

Bu kısımda, şirketin merkezi ile varsa tüm şubeleri hakkındaki iletişim bilgileri yazıla-caktır.

274

1.3. Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve so-yadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgah adresleri belirtilecektir.

1.4. Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre ser-best muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanların-dan birine sahip olup olmadıkları) yazılacaktır.

1.5. Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.

1.6. Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtla-nacaktır.

1.6.1. Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?

1.6.2. Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?

1.6.3. Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutuluyor mu?

1.6.4. Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzen-lenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıt-makta mıdır?

1.6.5. Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmakta mıdır?

1.6.6. Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluşturulmuş mudur?

1.6.7. Şirketin muhasebe kayıtları ile mali bilgi ve belgelerinin tutulduğu yerde yangın ve hırsızlık gibi vakalara karşı güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Bilgisayar ortamında tutulan verilerin güvenliğine yönelik anti-virüs, spyware, firewall türü veri güvenliği programları kullanılmakta mıdır ve elektronik ortamda tutulan verilerin yedeklemesi düzenli bir şekilde yapılmakta mıdır?

275

1.6.8. İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?

1.6.9. Şirketin Son Takvim Yılı İçerisinde Çalıştırdığı Ortalama İşçi Sayısı:

Bu kısımda şirketin son takvim yılı içerisinde ortalama olarak istihdam ettiği sigortalı çalışan sayısı belirtilecektir.

1.6.10. Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapora konu yıldan bir önceki yıl?)

1.6.11. Şirketin Hukuki Statüsü:

Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflası ilan edilme-diği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işleri mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilân etmediği, işlerini askıya almadığına ilişkin tespitler yer ala-caktır.

2. HESAP İNCELEMELERİ

Tam Tasdik raporu düzenlenmiş olması halinde bu 2.1-2.4 bilgilerine yer verilme-sine gerek bulunmamaktadır.

2.1. Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:

2.2. Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:

2.3. Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:

2.4. Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:

2.5. Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:

2.5.1. Likidite Oranları

Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecektir.

2.5.2. Aktif Yapıyla İlgili oranlar

Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecektir.

2.5.3. Verimlilik Oranları

Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtile-cektir.

2.5.4. Mali Yapı ile İlgili Oranlar

Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecektir.

276

2.5.5. Karlılık Oranları

Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecek-

tir.

3. SONUÇ

3.1. Bu kısımda;

3.1.1. Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı;

3.1.2. Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,

3.1.3. Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,

3.1.4. Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutul-madığı, söz konusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı,

hususlaru tespit edilecektir.

3.2. Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 3.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer ve-rilecektir.

 • 3.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “olumsuz” görüş belirtilecektir.

277

EK. 72

a7ea691822257f6a04c8a5d3d3bfe2fe

(*) Eşyanın 8’li veya 12’li GTİP’i yazılacaktır.

 • Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işleme faaliyetlerinden hangisine tabi tutu-lacağı bent numarası da belirtilmek suretiyle yazılacaktır.

(***) Eğer varsa, gümrük idaresi için önemli olabilecek her türlü bilgi yazılacaktır.

278

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER (Ek.3)

1- Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firma-nın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2- Gümrük Beyannameleri asılları*

3- Döviz Alım Belgesi aslı (ihracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4- İhracat Listesi (Ek-5)

5- İthalat Listesi (Ek-6)

6- Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) **

7- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

8- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

9- Menşe İspat Belgesi (Gerekli olması halinde)

10- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

11- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12- Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge harici olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde)*

13- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı* ve bu ithalatın yapıldığı dahili işleme izin belgesinin, dahili işleme izninin veya yatım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem gör-müş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15- Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhraçata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu (Tecil – terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16- Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

 • Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotoko-pisi alındıktan sonra Dahili İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere.

 • Dahili İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi

halinde.

NOT: Gerekli görülmesi halinde Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ihracatçı birlikler genel sekreterliğince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge isten

279

EK. 73

Rapor Sayısı: YMM …. /…. - …. İstanbul, -- / -- / ---------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali

Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Tarihi:

Sözleşmesinin Sayısı:

Adı Soyadı (Unvanı):

Serbest Bölgenin Adı:

Adresi:

Mükellefin Vergi Dairesi:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:

(Tüzel Kişiler için)

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

İnceleme Dönemi:

Konusu:

SONUÇ:

280

RAPOR DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 • Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

 • Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

 • Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

 • Mükellefin (varsa) sanayi sicil belgeleri.

 • Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.

 • Mükellefin son iki yıllık muhtasar beyannamesi örneği.

 • Mükellefin kapasite raporu bilgileri

-Faaliyet ruhsatı

-Gümrük çıkış beyannameleri.

 • Mükellefe nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.

 • Mükellefin çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenle-me veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

III. HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

-Üretilen ürünlerin toplam FOB bedeli (üretilen ürünlerin birim FOB bedeli ile toplam üretilen ürün miktarının çarpılmasıyla elde edilen tutardır.)

-Üretilen ürünlerin birim FOB bedeli (üretilen mallardan satışı yapılanların satış tutarı toplamının satılan ürün miktarına bölünmesiyle elde edilen tutardır.)

-Üretilen ürünlerin aynı yıl içinde satılmaması durumunda, ortalama FOB bedeli bulu-nacak ve buna göre toplam FOB bedeli tespit edilecektir. Ortalama FOB bedeli, birden fazla yıla ait birim FOB bedellerinin ortalamasıdır.

281

-Stoklarında kalan ürünlerin toplam FOB bedeli,

 • Gerçekleştirilen toplam ihracat tutarı,

 • Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya dışarıdan alınan ürün tutarları,

 • Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt dışına satış tutarları,

 • Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’inin yurt dışına ihraç edildiği,

 • İstihdam edilen personele ödenen toplam ücret ve bu ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi,

 • Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çalışanlara ödenen toplam ücretler,

 • Serbest bölgede çalışan personelin çeşitli nedenlerle serbest bölge dışında çalıştığı sü-relere ilişkin ödenen toplam ücretler,

 • İstisna kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi,

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

IV. SONUÇ:

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, mükelleflerin 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun Genel Tebliğleri çerçevesinde incelendiği-ni, istisnadan yararlanmak için aranılan şartların mevcut olduğunu, belirtilen üretim ve satış tutarlarının gerçek olduğunu ve fiili durum ile belge ve kayıtların birbiriyle uyumlu ve ilgili mevzuata uygun olduğunu kesin olarak ifade edeceklerdir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı Soyadı

İmza-Mühür

282

EK. 74

Rapor Sayısı: YMM..../....-.... İstanbul, -- / -- / -------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AEROSOL ÜRETİM

TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli MaliMühür No:
MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
DayanakTarihi:
SözleşmesininSayısı:
Adı Soyadı (Unvanı):
Adresi:
Vergi Dairesi:
MükellefinT.C. Kimlik Numarası:
Vergi Kimlik Numarası:
(Tüzel Kişiler için)
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:
İnceleme Dönemi:
Konusu:
SONUÇ:

283

RAPOR DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

-Dağıtıcı ile ondan aerosol üretimde kullanmak üzere L.P.G. satın alan imalatçının veya dahilde işleme rejimi kapsamında aerosol üretiminde kullanmak üzere L.P.G. ithal eden imalatçının ticaret sicil kaydı ve numarası, iştigal konusu (Mükelleflerin sahte veya muh-teviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı yönünde haklarında rapor veya tespit bulunması halinde bu hususlarla ilgili bilgilere de yer verilecektir.),

-İmalatçı tüzel kişilik ise kanuni temsilcileri ve ortaklarının adı-soyadı (unvanı), işyeri ve ikametgah adresleri ile bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi kimlik numarası (Ortak sayısının 10’ dan fazla olması halinde sadece hisse nispetleri %5 ve daha fazla olan ortaklar yazılacaktır.),

-Kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar,

-Raporun ilgili olduğu dönemde aerosol üretimi yapan işletmede fiili olarak çalıştırılan işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler,

-Aerosol üreticisinin sanayi sicil belgesi, aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullandığını belirtir kapasite raporu ve makine parkı hakkında bilgiler,

- Gümrük Beyannamesi, L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi, dağıtıcılardan satın alınan mal-lar söz konusu ise dağıtıcının Dağıtım İzin Belgesi, aerosol üreticisinin Faaliyet Ruhsatı, işletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından ve-rilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler), Kapasite Raporu örnekleri, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü incelemeyle ilgili diğer belgeler ve aerosol üreticisinin son hesap dönemine ilişkin bilanço örneği,

-Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı, -Vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

-Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyanları,

-L.P.G. satın alımları veya ithalatları nedeniyle gerçekleşen ödemelere ilişkin bilgiler, -Vergi borcunun olmadığına dair ilişiksizlik belgesi, -Gerekli görülen diğer hususlar.

284

III. HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

-Aerosol üretiminde kullanılmak üzere temin edilen L.P.G.’nin dönem başı stoku, dö-nem içi alışları, aerosol üretiminde kullanılan miktarları ile dönem sonu stok ve iade mik-tarlarına ilişkin bilgiler,

 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen dağıtım izin belgesi sahibi dağıtıcılardan satın alınan veya dahilde işleme rejimi kapsamında doğrudan ithal edilen L.P.G.’nin aerosol üretimi dışında kullanılıp kullanılmadığı, satın alınan veya ithal edilen L.P.G.’nin aerosol üretimi dışında kullanılması halinde ne kadarının hangi malın imalinde kullanıldığı,

 • L.P.G.’nin Türkiye’deki dağıtıcılarından satın alımına veya doğrudan ithaline ilişkin faturaların (ithal edilmiş olması durumunda ayrıca gümrük beyannamelerinin) tarih, sayı ve muhteviyatına ilişkin liste ile söz konusu faturalar, gümrük beyannameleri ve döviz alım belgelerinin birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları,

 • L.P.G.’nin temin edildiği dağıtıcıların ilgili dönem özel tüketim vergisi beyannamesine yansıtmadığı, bir başka ifadeyle aerosol üreticilerine yapmış oldukları teslimlere ilişkin fa-turalarda teslim bedeline dahil etmedikleri özel tüketim vergisi tutarı ile ithal ettikleri L.P.G. için verilen teminata ait bilgiler,

-Aerosol üreticisinin Aerosol Üretim Tasdik Raporuna konu dönem ile ilgili 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 4 No.lu Eki aerosol üretiminde L.P.G. kulla-nımıyla ilgili “Talep ve Taahhütname” bilgileri veya örneği,

-Üretilen aerosol için ne kadar L.P.G. kullanılacağına ve zayi miktarlarına ilişkin ilgili kişi veya kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları, bu rapora göre üretimde kullanılan mikta-rın uygunluğuna dair hesaplamalar,

-Üretilen aerosol ürünlerinin G.T.İ.P. numaraları itibariyle ne kadarının ÖTV’ye tabi olan ne kadarının ise ÖTV’ye tabi olmayan mal olduğuna ait bilgiler,

-Üretilen aerosole ait dönem başı stok, iade ve dönem sonu stok bilgileri,

-Üretilen aerosolün yurt içi satış, ihracat veya ihraç kayıtlı teslim miktarlarına ait bilgiler, -Kararname kapsamında üretilen aerosolün teslimine ilişkin faturalara ait bilgiler,

-Aşağıda örneği verilmiş tablolardaki hesaplamaların da bu bölümde bulunması gerek-mektedir.

285

TEBLİĞ KAPSAMINDA ALINAN L.P.G.’YE İLİŞKİN KAYDİ ENVANTER DENGESİNİ GÖSTERİR TABLO:

TABLO-1

Dönem…/…
Miktar (kg)Tutar (TL)

Dönem Başı L.P.G. Stoğu

Dönem İçi L.P.G. Alışları

Dönem İçi Üretime Sevk Edilen L.P.G.

Alınan L.P.G.’den İadeler

LPG Firesi

Dönem Sonu L.P.G. Stoğu

KARARNAME KAPSAMINDA ÜRETİLEN AEROSOLLERİN İMALİNDE

KULLANILAN L.P.G.’YE İLİŞKİN SARFİYAT LİSTESİ:

TABLO-2

ÜRETİLENÜRETİLENBİRİMDE KUL-ÜRETİLEN
ÜRETİLENMAMULDE
MAMULUNMAMULUNLANILMASI
MAMULUNKULLANILAN
G.T.İ.P.MİKTARIGEREKEN L.P.G.
ADITOPLAM L.P.G.
NUMARASI(ADET)MİKTARI (KG)
MİKTARI (KG)
ÜRETİME SEVK EDİLEN TOPLAM L.P.G. MİKTARI

(TABLO-2’ de yer alan “Üretime Sevk Edilen Toplam L.P.G. Miktarı”, TABLO-1’de yer alan “Dönem İçi Üretime Sevk Edilen L.P.G. Miktarı” ile aynı olmak zorundadır.)

IV. SONUÇ:

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, mükelleflerin 18 Seri No.lu Aerosol Üretim Genel Tebliği ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Aerosol Üretim Genel Tebliğleri veya Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde incelendiğini, 05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sıfır oranında Özel Tüketim Vergisi uygulamasından yararlanmak için aranılan şartların mevcut olduğunu, belirtilen üretim ve satış tutarlarının gerçek olduğunu ve fiili durum ile belge ve kayıtların birbiriyle uyumlu ve ilgili mevzuata uygun olduğunu kesin olarak ifade edecek-lerdir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

286

EK.75

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNULMASI HAKKINDA TEBLİĞİN 18 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İSTENİLEN ÜRETİM TASDİK RAPORUNDA ARANAN ASGARİ BİLGİLER

Madeni yağ üreticileri, bir önceki takvim yılına ait üretim faaliyetine yönelik olarak düzenlenen ve içerisinde asgari olarak;

 1. Lisans sahibi tarafından temin edilen baz yağların ve/veya katıkların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına, ne kadarının üretimde kullanıldığına, ne kadarının stoklarda tu-tulduğuna ve ne kadar baz yağ temin edildiğine,

 2. Lisans kapsamında üretimi yapılan muhtelif madeni yağların (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasına, miktarına ve bu yağların ne kadarının stoklarda tutulduğuna, ne kadarının satışının yapıldığına ve bunların satışının yapıldığı gerçek veya tüzel kişilere ait tespitlere,

 3. Madeni yağ üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen Üretim Kartlarına ve Stok sayımlarına,

ç) Madeni yağ üretim faaliyeti kapsamında düzenlenen sevk irsaliyesi ve faturalara,

 1. Lisans kapsamında yer alan ürünlerin haricinde, akaryakıt harici ürün kullanıp kullan-madığı ile bunlara yönelik olarak üretim yapıp yapmadığına,

 2. Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli olan yardımcı malzemelerin, am-balaj malzemesinin vb. temin edilip edilmediğine,

 3. Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli personelin istihdam edilip edil-mediği, elektrik, su vb. giderlerin bulunup bulunmadığı ve yapılan üretim ile tutarlı olup olmadığına,

 4. ÖTV ve KDV tahakkukuna,

ilişkin bilgilerin yer aldığı Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporunun aslını veya noter onaylı bir suretini, sona eren takvim yılını müteakip ilk 60 (altmış) gün içerisinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.

287

EK. 76

Rapor Sayısı:YMM..../....-.... İstanbul, -- / -- / --------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli MaliMühür No:
MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
DayanakTarihi:
SözleşmesininSayısı:
Adı Soyadı (Unvanı):
Adresi:
Vergi Dairesi:
MükellefinT.C. Kimlik Numarası:
Vergi Kimlik Numarası:(Tüzel Kişiler için)
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:
İnceleme Dönemi:
Konusu:
SONUÇ:

288

RAPORU DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde aşağıdaki bilgileri içerecektir;

—Firmanın ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası,

—Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi kimlik numaraları, (firmanın bulunduğu adreste birden fazla firma var ise bu firma ve ortakları için de aynı bilgilerin tespiti şarttır.)

—İletişim araçlarının (telefon, telex, fax, vb…) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı,

—Firmanın iştigal konusu,

—Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı,

—İşyerinin durumu, ihracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalış-tırdığı işçi sayısı,

—Varsa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu Özeti, —Bir önceki yıl üretim ve ihracat miktarları, —Mevcut en son tarihli bilanço örneği,

—Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları,

—Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir; —Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

—Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçe-ği yansıtıp yansıtmadığı, kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

—Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı, —Son iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği, —Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyan bilgileri, —Gerekli görülen diğer hususlar.

289

III. HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

—İadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bun-ların ilgili sevk irsaliyeleri, nakliye giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle kar-şılaştırılarak mal hareketlerin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi,

—Özel tüketim vergisi ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan malların, ithalatçısı veya ihracatçısı tarafından, başka bir malın imalinde kullanıl-maksızın veya herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynen ihraç edildiğinin tespit edilmesi,

—İhracat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannamelerinde yer alan bilgilerle mukaye-se edilmesi ve miktar ve fiyat yönünden uygunluk sağlanması,

—Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan ihra-cat sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken vergi tutarının hesaplanması ile ilgili tüm veriler ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması,

—İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

IV. SONUÇ:

Yeminli Mali Müşaviri firmanın ilgili dönem hesaplarının özel tüketim vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi gereken özel tü-ketim vergisi tutarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

290

EK.77

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

Rapor Sayısı :YMM …./.… - ….

Rapor Tarihi :

Tespit Dönemi:

1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi :

Adı Soyadı :

Bağlı Olduğu Oda :

Oda Sicil No :

Ruhsat No :

İş Adresi ve Telefonu :

2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi:

Sayısı:

3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN

Ticaret Unvanı :

Kanuni Merkez Adresi :

Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer :

Ticaret Sicil Numarası :

Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

291

 1. GENEL BİLGİLER

4.1 Firmanın İletişim Bilgileri:

Bu kısımda, firmanın tebligat adresi, kanuni ikametgâhı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılacaktır.

4.2 İş Merkezi ve Şubeleri Hakkında Bilgi:

Bu kısımda, şirketin merkezi ile varsa tüm şubeleri hakkındaki iletişim bilgileri yazıla-caktır.

4.3 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve so-yadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.

4.4 Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre ser-best muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanların-dan birine sahip olup olmadıkları) yazılacaktır.

4.5 Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.

4.6 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtla-nacaktır.

4.6.1 Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tu-tulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?

4.6.2 Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?

4.6.3 Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tu-tuluyor mu?

4.6.4 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzen-lenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıt-makta mıdır?

4.6.5 Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun

292

olarak tutulmakta mıdır?

4.6.6 Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanu-nunda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluştu-rulmuş mudur?

4.6.7 Şirketin muhasebe kayıtları ile mali bilgi ve belgelerinin tutulduğu yerde yangın ve hırsızlık gibi vakalara karşı güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Bilgisayar ortamında tutulan verilerin güvenliğine yönelik anti-virüs, spyware, firewall türü veri güvenliği programları kullanılmakta mıdır ve elektronik ortamda tutulan verilerin yedeklemesi düzenli bir şekilde yapılmakta mıdır?

4.6.8 İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici ver-gi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?

4.6.9 Şirketin Son Takvim Yılı İçerisinde Çalıştırdığı Ortalama İşçi Sayısı:

Bu kısımda şirketin son takvim yılı içerisinde ortalama olarak istihdam ettiği sigortalı çalışan sayısı belirtilecektir.

4.6.10 Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Ra-pora konu yıldan bir önceki yıl?)

4.6.11 Şirketin Hukuki Statüsü:

Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflası ilan edilme-diği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işleri mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilân etmediği, işlerini askıya almadığına ilişkin tespitler yer ala-caktır.

5.HESAP İNCELEMELERİ

Tam Tasdik raporu düzenlenmiş olması halinde bu 2.1-2.4 bilgilerine yer verilme-sine gerek bulunmamaktadır.

5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:

5.2 Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:

5.3 Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:

5.4 Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:

5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:

5.5.1 Likidite Oranları

Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecektir.

293

5.5.2 Aktif Yapıyla İlgili oranlar

Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi Du-ran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecektir.

5.5.3 Verimlilik Oranları

Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtile-cektir.

5.5.4 Mali Yapı ile İlgili Oranlar

Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecektir.

5.5.5 Karlılık Oranları

Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecek-

tir.

 1. SONUÇ 6.1 Bu kısımda;

6.1.1 Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı;

6.1.2 Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, ücret, vergi ve sair yükümlülükle-rini yerine getirip getirmediği,

6.1.3 Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,

6.1.4 Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutul-madığı, söz konusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı,

hususları tespit edilecektir.

6.2 Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 6.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer ve-rilecektir.

 • 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “olumsuz” görüş belirtilecektir.

294

0e0f3d2558add196b75089be827a6299

1-Sabit Yatırım Bilgi Formu iki sayfadan oluşmaktadır ve söz konusu formun her sayfa-sında düzenleyen yeminli mali müşavirin mühür ve imzası bulunacaktır.

295

SABİT YATIRIM BİLGİ FORMU (DEVAM)

III- TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU

SABİT YATIRIM KALEMİSABİT YATIRIM TUTARI
(ABD Doları)
 1. ARSA BEDELİ

 2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ 2.1 Ana Bina ve Tesisleri

2.2 Yardımcı İşletmeler Bina ve Tesisleri

2.3 Ambarlar

2.4 İdare Binaları

2.5 Sosyal Tesisler

2.6 Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları

2.7 Yeraltı Ana Galerileri (yeraltı maden ocakları için)

 1. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ 3.1 İthal

3.2 Yerli

 • DİĞER YATIRIM HARCAMALARI

4.1 Yardımcı İşletme Makina Teçhizat Giderleri

4.2 Mefruşat Giderleri

4.3 İthalat ve Gümrükleme Giderleri

4.4 Taşıma Sigorta Giderleri

4.5 Montaj Giderleri

4.6 Taşıt Araçları

4.7 İşletmeye Alma Giderleri

4.8 Genel Giderler

4.9 Etüd ve Proje Giderleri

4.10 Diğer Giderler

 1. TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4)

Yeminli Mali Müşavir

İmza

Mühür

296