bfc3d4643fb30ca203f3ac61d59ec83d

5df91dd46fe93c6c0df05aad57e92fe8

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

EKONOMİ BEKLENTİ ENDEKSİ

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

2022 YILI I. VE II. ÇEYREK

NAZIM EKREN

ELÇİN AYKAÇ ALP

MEFULE FINDIKÇI ERDOĞAN

KÜBRA HATİCE BİLDİK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

EKONOMİK BEKLENTİ ENDEKSİ

TESPİT EDİLEN BAŞLICA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BİLEŞİK ENDEKSE GÖRE BİLDİRİLEN BAŞLICA SORUNLAR

2022 I. ve II. çeyrek döneminde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

a0efdd6f0cf3c9bc927a58092bcae284

Şekil 1. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar

Döviz Kuru: Firmaların genelinde kurun yüksek ve dalgalı seyrinin diğer sorunları tetikleyici etkiye sahip olduğu fikri hâkimdir. Döviz kurunun öngörülebilirliğinin arttırılması ve genel dengenin sağlanması gerekliliğinden söz edilmiştir.

Maliyet Artışı: Döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak özellikle ithal girdi kullanan sektörlerinin maliyetlerinin ciddi oranda arttığı belirtilmiştir. Yerli üretimin teşvik edilmesi, ithal ikamesinin önünün açılması ve istikrarlı döviz kurunun sağlanması durumunda sorunun önüne geçilebileceği görüşü hâkimdir.

Enflasyon: Fiyatlar genel seviyesinin hem tüketici hem de üretici tarafında artışlara sebep olduğu belirtilmiştir. Üreticinin fiyat belirlemekte zorluk yaşadığı aktarılırken tüketicinin de yüksek fiyatlar karşısında alım davranışlarını kısıtladığına dair görüşler paylaşılmıştır. Fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonist ortamın önüne geçilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Dalgalanma dönemlerinin en az hasarla atlatılması gerektiği, iç piyasayı rahatlatacak uygun makroekonomik politikaların izlenmesi gerektiği belirtilirken dış politikada özellikle ticari ilişkilerin yoğun olduğu ülkelerle geliştirilen ilişkiler firmalar için pozitif etkiler doğuracağı bildirilmiştir.

Talep Daralması: Enflasyon sorunun bireylerin talep ve tercihleri üzerinde direkt etkisi olduğu belirtilmiştir. Tüketicinin alım yapmak konusunda isteksiz davranmasının çözümünün, uygun kredilerin sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması neticesinde gerçekleşeceği belirtilmiştir.

Küresel Belirsizlikler: Pandeminin dünya genelindeki etkisinin devam etmesi ekonomi üzerinde etkilerini henüz yitirmemiştir. Bir sağlık krizi olsa da ekonomideki problemlerle iç içe olduğu vurgulanmıştır. Küresel belirsizliklerin tüm dünyada hızlandırılmış aşı programları ve bilinçlendirilmiş bireyler aracılığıyla çözülebileceği fikrinin yaygın olduğu saptanmıştır.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

fa25459bb4d7ba7d02a1a5f145d63726

Şekil 2. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

CİRO DÜZEYİNE GÖRE FİRMALARIN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Küçük Ölçekli Firmalar “0-10 Milyon TL”

2022 I. ve II. çeyrek döneminde küçük ölçekli; “0-10 Milyon TL” ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri:

1b5bb5dba28d6ac0038858459c3b92e9

Şekil 3. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde “0-10 Milyon TL” Ciro Düzeyine Sahip Firmaların Başlıca Sorunları

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Ekonomideki belirsizliğin ticari faaliyetler kapsamında sorunlar oluşturduğu aktarılmıştır. Firmalarla doğrudan politika paylaşımlarının yapılması ve piyasa güvenini arttıracak politikalar izlenmesi önerilmiştir.

Sektör Kaynaklı Sorunlar: Pandemi dolaylı ortaya çıkan etkilerin sektörler özelinde beliren olumsuz etkilerinin aşılamadığı aktarılmıştır. Farklı sektörlere has farklı çözüm önerileri sunulmuştur.

Döviz Kuru: Kurdaki dalgalanma ve yükselişin bu ölçekteki firmaları olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Kurların stabil haline döndürülmesi önerilmiştir.

Maliyet Artışı: Ürün girdilerindeki maliyet belirsizliği sebebiyle satışların yapılma durumunun etkilendiğinden bahsedilmiştir. Özkaynakla çalışılması ve uygun makroekonomi planlarının devreye sokulması istenmiştir.

Küresel Belirsizlikler: Pandeminin etkisinin bu ölçekteki firmalarda sorunlar oluşturmaya devam ettiği aktarılmıştır. Aşılamanın dünya genelinde olması ve yarı kısıtlanmış halin atlatılması gerektiği ifade edilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde küçük ölçekli; “0-10 Milyon TL” ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

3125a6e63d3207d801458dc563c66af4

Şekil 4. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki “0-10 Milyon TL” Ciro Düzeyine Sahip Firmaların Başlıca Sorunlarının Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Orta Ölçekli Firmalar “10 – 50 Milyon TL”

2022 I. ve II. çeyrek döneminde orta ölçekli; “10-50 Milyon TL” ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri:

64b85c9213dc0baeb244dadb97054cb7

Şekil 5. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde “10-50 Milyon TL” Ciro Düzeyine Sahip Firmaların Başlıca Sorunları

Döviz Kuru: Yaşanan döviz kuru artışlarının ithalata dayalı sektörler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtilmiştir. Faiz-döviz kuru istikrarının sağlanması ve kur seviyesinin daha aşağılara çekilmesi gerektiği aktarılmıştır.

Maliyet Artışı: Stoktan hammadde sağlanamadığı durumlarda yüksek döviz kurunun hakim olduğu dönemde ürün satın almanın firmalar için zorlaştığı, sektörlerin ithal girdiye bağımlı oldukları bildirilmiştir. Yerli ürünlere yönelmek, işçilik maliyetlerini düşürecek vergi uygulamalarının arttırılması maliyet artışlarının öngörülebilirliğinin arttırılması önerilmiştir.

Talep Daralması: İlerleyen dönemlerde satışların azalmasına yönelik bir kaygının oluştuğu belirtilmiştir. Bu konudaki en büyük endişeninse yükselen fiyatlar karşısında tüketicilerin davranışlarının değişme ihtimalidir. Satışları arttırabilecek yöntemlerin geliştirilmesi ve pandeminin getirdiği ekonomik belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiği aktarılmıştır.

Enflasyon: Ürünlerin tedarik aşamasında, yüksek döviz kuru ve genel fiyat seviyesinin yukarı eğimli olması sebebiyle zorluklar yaşandığı ifade edilmiştir. Enflasyonun dengeye kavuşmasıyla birlikte fiyatlama konusunda firmaların içinde bulundukları belirsiz durumdan kurtulacağı görüşleri paylaşılmıştır.

Küresel Belirsizlikler: Pandemi sebebiyle üretim süreçlerinin sekteye uğradığı bildirilmiştir, sağlık tedbirlerinin ekonomik iş ve işlemlere engel olmayacak şekilde revize edilerek tüm dünyada uygulanması önerilmiştir.

Hammadde: Hammadde tedarik zincirinde yüksek fiyatlar ve stok sorunları nedeniyle aksamalar olduğu aktarılmıştır. Hammadde alımında devlet desteğiyle uygun kredi imkanının geliştirilmesi, döviz kurunda stabilizasyon sağlanması, girdi arzlarının arttırılması ve stokla çalışılması tavsiye edilmiştir.

Sektör Kaynaklı Sorunlar: Bazı sektörlerin üretim süreçlerinde duraklamalar yaşandığı ve pandemiye özgü kısıtlamaların sorun oluşturduğu bilgisi verilmiştir. Normale dönüşlerin gerçekleşmesi, üretim süreçlerinde gerekli olan girdilerin tedarik süreçlerinin kolaylaştırılması ve arzlarının arttırılması önerilmiştir.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Geleceğe dair öngörülerin azaldığı ifade edilmiş ve dış politikadaki iyileşmelerin ticari faaliyetlere etkilerinin pozitif olacağı görüşleri bildirilmiştir.

Vergi Yükü: Kurlardaki dalgalanmanın gelirler üzerindeki vergilemede olumsuzluklar oluşturduğu bildirilmiştir. Kur farkı sebebiyle ortaya çıkan fiktif gelirlerin oluşmasının önüne geçilebilecek vergi düzenlemeleri yapılması önerilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde orta ölçekli; “10-50 Milyon TL”, ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

62cd8ce456f877112600b0c6ad988a19

Şekil 6. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki “10-50 Milyon TL” Ciro Düzeyine Sahip Firmaların Başlıca Sorunlarının Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Büyük Ölçekli Firmalar “50 Milyon TL”

2022 I. ve II. çeyrek döneminde büyük ölçekli; “50 milyon TL üstü” ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri:

3e42c124df401406ac208c1e4b849c86

Şekil 7. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde “50 milyon TL üstü” Ciro Düzeyine Sahip Firmaların Başlıca Sorunları

Döviz Kuru: Öngörülebilirliğin döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle düşmesi firmaların stok güncellemelerine engel teşkil etmektedir. Yüksek ithal girdisi olan sektörlerin süreçten daha az etkilenmesi için döviz kurlarını stabil düzeyde tutabilecek para politikalarının izlenmesi önerilmiştir.

Maliyet Artışı: Döviz kurundaki artışa binaen firmaların cirosu artsa da girdi maliyetlerinin de paralel olarak yükseldiği ticaret ortamında, ciro yükselişlerin faaliyet karı üzerinde etkisi olamayacağı aktarılmıştır. Bu yüzden yerli üretime yönelmek, döviz kurunda stabilizasyonu sağlamak ve bazı sektörlere devlet teşvikinin arttırılması önerilmiştir.

Enflasyon: Girdi maliyetlerinin artışı firmaların ürettiği ürünlerin fiyatlama noktasına etki etmiştir. Fiyatların yukarı yönlü hareketi tüketici tarafında sıkıntılara neden olduğu aktarılmıştır. Fiyat istikrarının sağlanması ve kredi alımlarının tüketici lehine iyileştirilmesi önerilmiştir.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Ekonomideki belirsizlik döneminin ticari işlemlere yansıdığı ve öngörülemezlik sorununu ortaya çıkardığı, firmaların ticari ilişkilerinin olduğu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilmesinin önemli olduğu bildirilmiştir. Güven ve istikrar ortamının tahsis edilmesi neticesinde bu sorunun ortadan kalkacağı aktarılmıştır.

Hammadde: Hammadde tedarikinin dünya genelinde zorlaştığı ve krize dönüşme ihtimalinin olduğu bu nedenle üretim planlarında yeniden düzenlemeye gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde büyük ölçekli; “50 Milyon TL Üstü”, ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

226f7c247828e3dd26434c3b5422fdf2

Şekil 8. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki “50 milyon TL üstü” Ciro Düzeyine Sahip Firmaların Başlıca Sorunlarının Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

FİRMALARIN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE BEKLENTİLERİ

Küçük Ölçekli Firmalar “50 kişiden az”

2022 I. ve II. çeyrek döneminde küçük ölçekli; “50 kişiden az” çalışana sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri:

4158a299663280b1bc041a2177c9bbeb

Şekil 9. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde “50 kişiden az” Çalışana Sahip Firmaların Başlıca Sorunları

Döviz Kuru: Kurdaki dalgalanma bu ölçekteki firmaların ithal girdiler kullanma noktasında sorunları olduğunu göstermektedir. Para politikasının döviz kurundaki yükselişi durduracak şekilde düzenlenmesi önerilmiştir.

Maliyet Artışı: Döviz kurunun yükselmesine bağlı olarak maliyetlerin arttığı aktarılmıştır. İç piyasadan temin edilemeyen girdilerin kullanıldığı sektörlerde girdi maliyetlerinin teşvikler aracılığıyla düşürülmesi, döviz kurunun öngörülebilirliğinin arttırılması önerilmiştir.

Enflasyon: Alım satım fiyatlarındaki istikrar sorunları sebebiyle hem üretici hem de tüketici tarafından sıkıntılar oluşturduğu belirtilmiştir. Fiyat istikrarsızlıkların önüne geçilebilmesi için enflasyon artışının önüne geçilmesi önerilmiştir.

Talep Daralması: Fiyatlar genel seviyesinin yukarı seyrinin tüketici üzerinde olumsuz etkisi olduğu ve talep tarafında daralmalar olduğu aktarılmıştır. Enflasyonun aşağı yönlü hareketinin tüketicilerin alım davranışına yansıyabileceği belirtilmiştir.

Küresel Belirsizlikler: Pandeminin getirdiği belirsizliklerin sektörlerin geneline etki ettiği gibi çalışanlar üzerindeki etkisinin de devam ettiğinden bahsedilmiştir. Gerekli sağlık tedbirlerinin tüm dünyada uygulanması gerektiği aktarılmıştır.

Sektör Kaynaklı Sorunlar: Bu ölçekteki firmaların pandeminin ardından piyasa şartlarına uyum sağlamalarının zorlaştığı aktarılmıştır. Çözüm önerilerinde ise pandemi döneminin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı durumda bu sorunların ortadan kalkacağı görüşü hâkimdir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde inde küçük ölçekli; “50 kişiden az” ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

7c39432a0307873444c861c3eb777b06

Şekil 10. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki “50 kişiden az” Çalışana Sahip Firmaların Başlıca Sorunlarının Diğer Dönemler ile Karşılaştırması

Orta Ölçekli Firmalar “50-250 kişi”

2022 I. ve II. çeyrek döneminde orta ölçekli; “50-250 kişi” çalışana sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri:

6d869391eff72108044f7bc7137d645f

Şekil 11. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde “50-250 kişi” Çalışana Sahip Firmaların Başlıca Sorunları

Döviz Kuru: Üretim ve yatırım kanalları üzerinde belirleyici etkisi olduğu düşünülen döviz kurundaki dalgalanma bu ölçekteki firmaların en önemli sorunu olarak listelenmiştir. Belirsizliğin azaltılması için kurda istikrarın sağlanması ve kur politikalarının erken açıklanarak firmalar için kılavuz niteliği oluşturması önerilmiştir.

Maliyet Artışı: Hammadde girdilerinde dışa bağımlılık olmasıyla maliyetlerin arttığı ifade edilmiştir. Çözüm önerisi olarak ise döviz endeksli girdilerin azaltılması ve döviz kurlarının istikrara kavuşturulması önerilmiştir.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Ekonomi politikalarının konjonktürel dalgalanma dönemlerinde değişimlerinin olması, belirli ülkelerle yaşanan siyasi gerilimlerin ticaretin akışına etki ettiği aktarılmıştır. Dış politikada siyasi gerilimin sönümlenmesi ve uygun makroekonomik politikaların izlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Enflasyon: Ürün fiyatlarının belirlenme aşamasında sorunlar olmasının yanında enflasyon artışının tüketicinin alım satın alışkanlıklarını değiştirmesine sebep olduğu bu nedenle de enflasyon artışının önüne geçilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması istenmiştir.

Hammadde: İthal girdilerin tedarik süreçlerinde yaşanan zorlukların yerli ürünlerin tercih edilmesiyle bu sorunun aşılabileceği aktarılmıştır.

Küresel Belirsizlikler: Pandemi sürecinin devam etmesiyle firmaların tam kapasite çalışmakta zorluklar yaşadığı, bazı sektörlerin pandemi etkisini halen üzerinden atamadığından bahsedilmiştir. Aşılamanın yaygınlaştırılması ise sorunun yegane çözümü olarak gösterilmiştir.

Talep Daralması: Tüketici tarafındaki fiyatlar genel seviyesinin artışıyla talep tarafında daralmalar olduğu dile getirilmiştir. Tüketiciye uygun faizli ve vadeli kredilerin sağlanması önerilmiştir.

Sektör Kaynaklı Sorunlar: Navlun fiyatlarındaki yükseliş, turizm sektörünün mevsimlik faaliyetlere uygun olması, pandemi sürecinin bazı sektörlere has sorunları ortaya koymasından bahsedilmiştir. Sektörlere has farklı çözüm önerileri sunulmuştur.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde orta ölçekli; “50-250 kişi”, ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

07a4f718e15a97ffdca4261f3718fd1f

Şekil 12. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki “50-250 kişi” Çalışana Sahip Firmaların Başlıca Sorunlarının Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Büyük Ölçekli Firmalar “250 kişiden fazla”

2022 I. ve II. çeyrek döneminde büyük ölçekli; “250 kişiden fazla” çalışana sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri:

52625b6f7d8c35a4e46a220037882750

Şekil 13. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde “250 kişiden fazla” Çalışana Sahip Firmaların Başlıca Sorunları

Döviz Kuru: Kurdaki dalgalanmanın firmaları olumsuz etkilemektedir. Çözüm olarak ise kurda stabilizasyonun sağlanması istenmiştir.

Maliyet Artışı: İthal girdiye bağlı olan firmalar maliyetlerin artışı için uygun öngörüyü döviz kurundaki volatilite dolayısıyla yapmakta zorluk yaşandığını belirtmiştir. Kurla gelen istikrarın maliyet artışı sorununun önüne geçeceğini düşündüklerini belirtmiştir.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Bölgedeki siyasi olayların ve ekonomideki dalgalanma sürecinin getirdiği belirsizliğin sorun olduğu aktarılmıştır. Güven ortamının yeniden tahsis edilmesiyle ekonomik iş ve işlemlerin düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

Enflasyon: Maliyetlerin artmasına rağmen ürünlerin/hizmetlerin bedellerine firmaların istediği ölçüde yansıtılamadığı aktarılmıştır. Çözüm olarak ise hem kurlarda istikrarın sağlanması hem de yurt içi enflasyonun dengelenmesi gerektiği sunulmuştur.

Talep Daralması: Pandeminin ardından ticaret kanallarının çevrimiçi sistemler üzerinden yapılması özellikle mağazadan satış yapan firmalar açısından zor bir sürece girildiği ve talebin daralma sürecine girildiği ifade edilmiştir. Yurt içi fiyat yükselişlerinin düzenlenmesi, e-ticarete geçiş süreçlerinin düzenlenmesi önerilmiştir.

Finansman Sorunları: Firmaların özkaynak yetersizliği çektiği, özellikle kredi kullanımının yoğun olduğu sektörlerde alım-satım işlemlerinin yavaşladığı aktarılmıştır. Düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin kullandırılması ancak kredi kullanımlarının yönetilebilir seviyede tutulması önerilmiştir.

Hammadde: İthal girdisi yüksek olan firmaların maliyet artışı ve belirli sektörlerde belirli girdilerin dünya genelinde satışlarının durdurulması hammadde tedarik problemlerine neden olduğu belirtilmiştir. İlgili hammaddelerin ülke içerisinde üretilmeye çalışılması ve bu kapsamda teşviklerin arttırılması tavsiye edilmiştir.

Kalifiye Personel: Personellerin istihdam edilme süreçlerinde eksikliklerin olduğu, nitelikli iş gücünün sektörlerle buluşturulamadığı ifade edilmiştir. Bu konuda devlet teşviklerinin arttırılması, okullar ve kurslar aracılığıyla ilgili sektörlere uzmanlaşma potansiyeli olacak personel yetiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde büyük ölçekli; “250 kişiden fazla”, ciro düzeyine sahip firmaların sorun ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

f3f5ac0f49c4d86d4b2043fea57ea62c

Şekil 14. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki “250 kişiden fazla” Çalışana Sahip Firmaların Başlıca Sorunlarının Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

SEKTÖRLERE GÖRE SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İnşaat Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde İnşaat sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

4f297e03f9905768c64936136f1c3d4c

Şekil 15. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde İnşaat Sektöründe Başlıca Sorunlar

Maliyet Artışı: Girdi maliyetlerinin artışına paralel olarak maliyetlerin aşırı yükselmesi sektörün en önemli sorunu olmuştur. Stoklu çalışma, özkaynakla finansmanın sağlanması ve uzun vadeli planlamaların yapılması önerilmiştir.

Talep Daralması: Fiyatların artmasına bağlı olarak talep tarafında ciddi bir daralma olduğunun üzerinde durulmuştur. Buna karşın kredi imkanlarının tüketici lehine geliştirilmesi, konut kredilerindeki faizin makul oranlara düşürülmesi önerilmiştir.

Enflasyon: Maliyetlerin değişmesine bağlı olarak fiyatlama mekanizmasında belirsizlikler yaşandığı aktarılmıştır. Belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olacak güvenilir ekonomik ortamın oluşturulması ve para politikasının yurt içi enflasyon oranı ile kur değişimlerine duyarlılığının arttırılmasına yönelik tasarlanması önerilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde inşaat sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

17840791f433a281ce51a124672885d0

Şekil 16. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki İnşaat Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Otomotiv Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde otomotiv sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

9b496839e2a02667d7f835bc3cc2a8e3

Şekil 17. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Otomotiv Sektöründe Başlıca Sorunlar

Döviz Kuru: Döviz kurundaki yükselişin maliyetler üzerinde direkt olarak etkileri olduğu belirtilmiştir. Ekonomik stabilizasyonun sağlanması, faizlerin düşürülmesi ve Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kazandırılmasına yönelik politikalar izlenmesi önerilmiştir.

Maliyet Artışı: Özellikle ithal girdi yoğunluğu olan sektörün döviz kurundaki değişimlere duyarlı olduğu ifade edilmiştir. Stokla çalışılması, ithal girdilerin alımı esnasında yapılan görüşmelerde elverişli fiyatların karşı tarafa kabul ettirilmeye çalışılması önerilmiştir.

Talep Daralması: Kurdaki artışa paralel olarak talep tarafında alıcıların isteksizliğinin başladığı ifade edilmiştir. Tüketici tarafının rahatlatacak kredi imkanları sunulabileceği aktarılmıştır.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde otomotiv sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

f3c9fdbc0a0e0aceea44c208533d4222

Şekil 18. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Otomotiv Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Tekstil Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde tekstil sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

a9e7581aa3c4fbd05cf0c7fed497fd9d

Şekil 19. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Tekstil Sektöründe Başlıca Sorunlar

Döviz Kuru: Kur değişimlerinin fiyatlama üzerinde belirsizliğe sebep olduğu, yabancı kaynakların kullanımının zorlaştığı ve kur farkının gelir olarak yansımasına karşın kur artışının gerçekleşmesi durumunda kar paylarının azalma riski olduğu aktarılmıştır. Ekonomik istikrar ortamının sağlanması, yerli hammadde kullanılması, döviz kurunda istikrarın sağlanması, döviz endeksli yabancı kaynak kullanımlarının kısıtlanması önerilmiştir.

Hammadde: Sektörde özellikle, ham kumaş ve iplik tedarikinde zorlukların olduğu, döviz kuruna bağlı olarak yükselen fiyatlar nedeniyle hammaddeye ulaşımın zorlaştığı, ifade edilmiştir. İhracata yönelik iş ve işlemler yapan firmaların tedarik sorunlarının çözecek açık kanalların bulunması, yerli hammaddenin kullanılarak dışa bağımlılığın azaltılması ve ilgili hammaddelerin yerli tedarikçiden teminine yönelik teşviklerin sağlanması, çözüm olarak sunulmuştur.

Kalifiye Personel: Nitelikli iş gücünün sektörle buluşması hususunda sorunlar olduğu aktarılmıştır. Meslek okullarındaki ilgili bölümlerin yaygınlaştırılarak sektöre nitelikli personel yetiştirilmesi önerilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde tekstil sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

e67ce2de4ceb8c314d1fd1625201e82e

Şekil 20. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Tekstil Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Sektörler ile Karşılaştırılması

Turizm Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde turizm sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

d233d82e00fff2f220c96038997aa740

Şekil 21. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Turizm Sektöründe Başlıca Sorunlar

Küresel Belirsizlikler: Pandeminin etkilerinde halen en çok etkilenen sektörün turizm olduğu vurgulanmıştır. Sektörde pandemi dolayısıyla alınan tedbirlerin etkisinin devam ettiği ve toplu seyahatlerin kısıtlanmasının sektöre direkt etki ettiği belirtilmiştir. Aşılamanın hızlandırılması, tedbirlerin hızlı alınması ve uygulanabilirliğinin arttırılması ve teşviklerle sektörde yaşanan kaybın önlenmesi önerilmiştir.

Döviz Kuru: Döviz kurunun belirsiz seyri ve yükselmesinin akabinde bazı girdilerin maliyetlerinin arttığı ifade edilmiştir. Döviz kurunda istikrar sağlanması, yapısal ekonomi problemlerinin çözülmesi ve döviz kurunun öngörülebilir olması tavsiye edilmiştir.

Sektör Kaynaklı Sorunlar: Sektörün pandemi koşullarında tıkanmalar yaşadığı ve sezonluk iş yapma eğiliminde olmaları sorunlarının varlığı tespit edilmiştir. Bu sektördeki teşviklerin arttırılması, pandemi sürecinin çözüme kavuşturulması, dış piyasa tanıtımlarının tek sezona yönelik yapılmaması önerilmiştir.

Talep Daralması: Hem sezon açısından hem de pandemi sebebiyle talep tarafında bir daralma olduğu ifade edilmiştir. Pandemi sürecindeki tedbirlerin kapsamının iyi belirlenmesi ve tanıtımların arttırılması istenmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde turizm sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

685b8ee6a18bdca2c85fb1aaaa2b7f80

Şekil 22. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Turizm Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Madencilik ve Enerji Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde madencilik ve enerji sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

f74466dc3de11a02050be3b4c1dc971d

Şekil 23. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Madencilik ve Enerji Sektöründe Başlıca Sorunlar

Bürokrasi: Mevzuatın uygulamasında bürokratik anlamda sorunlar oluştuğu aktarılmıştır. uygulanabilirliğinin sadeleştirilme yoluyla arttırılması ve uygulamada daha hızlı hareket edilmesine imkan sağlanması önerilmiştir.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Ekonomideki konjonktürel dalgalanma döneminde olunması sebebiyle belirsizliklerin hâkim olduğu aktarılmıştır. Makroekonomik politikaların iyileştirilmesi önerilmiştir.

Vergi Yükü: Sektörde vergi yükünün arttığı ifade edilmiş ve ilgili vergilerin düşürülmesi talep edilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde madencilik ve enerji sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

a046606832e336e46c1f80a665c0cd2e

Şekil 24. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Madencilik ve Enerji Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Bankacılık ve Finans Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde finans sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

c69ca8183beedbec150db97f8cc9fff5

Şekil 25. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Bankacılık ve Finans Sektöründe Başlıca Sorunlar

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Ekonomideki belirsizliklerin sorun oluşturduğu; güven ortamının tesis edilmesi, öngörülebilirliğin arttırılması, firmaların bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması istenmiştir.

Denetim: Denetim süreçlerinde eksiklikler olduğu ve elektronik denetim altyapısının kurularak özellikle meslek mensuplarının bilgiye erişiminin kolaylaştırılması önerilmiştir.

Döviz Kuru: Kurdaki volatilitenin yüksek olması sektörde zorluklara sebep olmuştur. Kurda stabilizasyon sağlanması istenmiştir.

Maliyet Artışı: Personel maliyetlerindeki artışa dikkat çekilirken bu konuda firmalara devlet desteği verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Mevzuat: Sektörde yasal düzenlemeler hususunda eksiklikler olduğu belirtilmiştir. Firmaların faaliyet alanlarının net olarak belirlenmesi gerektiği aktarılmıştır.

Rekabet: Sektörde haksız rekabet sorunun ortaya çıktığını ve rekabet koşullarının denetimler aracılığıyla dengelenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde inde bankacılık ve finans sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

3da851682cbc887a299e66a5a4f5e9a7

Şekil 26. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Bankacılık ve Finans Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

İmalat ve Sanayi Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde imalat sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

a14bbe7a3f39c6a46c1c9b421e2873a2

Şekil 27. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde İmalat ve Sanayi Sektöründe Başlıca Sorunlar

Döviz Kuru: Döviz kurunun dalgalı seyri ithal girdi ağırlıklı çalışılan sektörde kur farkları özellikle maliyetlerin artışına sebep olmasının yanında iç piyasadan temin edilen girdilerin de döviz endeksli satışa açılması firmaların kur riskinden daha çok etkilendiği belirtilmiştir. Ayrıca kur farkından elde edilen ciro artışı olmasına karşın maliyetlerin bir sonraki ayda yüksek olmasıyla elde edilen karın erime riski bulunduğu aktarılmıştır. Kur farkının vergilendirilmesinde düzenlemeler yapılması, kurun istikrara kavuşturulması, dövize bağlı ithal kaynak kullanımının kısıtlanması, türev araçların kullanımının yaygınlaştırılması önerilmiştir.

Maliyet Artışı: Girdi fiyatlarının artışı ve sürekli artış beklentisi firmaların maliyetleri üzerinde spekülatif etkiler doğurma riski olduğu belirtilmiştir. Üretim süreçlerinin yeniden planlanması, stok kapasitelerinin arttırılması, yerli üretimin arttırılması ve iç piyasadaki talebi karşılayacak şekilde güçlendirilmesi tavsiye edilmiştir.

Enflasyon: Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi sektöre de yansımıştır. Piyasada fiyatlama sorunlarının çözülmesi için makroekonomik göstergelerin düzeltilmesi, bazı firmaların küçülmeye gitmesi ve fiyat istikrarının sağlanması önerilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde İmalat sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

cea402ad435750b9d815f0503b83aee4

Şekil 28. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki İmalat ve Sanayi Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Ticaret Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde ticaret sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

39ee027a247ed99322adaa9e6bd10dec

Şekil 29. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Ticaret Sektöründe Başlıca Sorunlar

Döviz Kuru: Sektörde ithal girdilerin kullanılması sebebiyle döviz kurundaki dalgalanmalardan firmalar olumsuz etkilenmektedir. Döviz kurundaki istikrarın sağlanması ve öngörülebilirliğin arttırılması, dövizle yapılan finansal işlemlerde kolaylık sağlanması önerilmiştir.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Ülke genelinde ekonomiye olan güvenin arttırılması, istikrarlı ekonomi politikaların izlenmesi, ekonomide başat aktör konumunda olan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin arttırılması tavsiye edilmiştir.

Enflasyon: Fiyat istikrarının maliyet artışları sebebiyle sağlanamamasıyla fiyatlama problemleri yaşandığı aktarılmıştır. Piyasada fiyat istikrarının sağlanarak belirsizliğin önüne geçilmesi istenmiştir.

Talep Daralması: Fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak tüketim tarafında daralmasının yaşanması sektörü olumsuz etkilemektedir. Firmaların satışlarını arttırılmasına yönelik politikalar izlenmesi tavsiye edilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde ticaret sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

feff2be90c82ac975ef6874dc4f967ae

Şekil 30. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Ticaret Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Bilgi ve İletişim Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde bilgi ve iletişim sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

82bdc828e1aee80e960266d83a8a9ca9

Şekil 31. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Bilgi ve İletişim Sektöründe Başlıca Sorunlar

Enflasyon: Maliyetlerdeki artışın satış fiyatına yansıtılamaması sektörün en önemli sorunu haline gelmiştir. Dengeli bir makroekonomik planlamanın yürütülmesi önerilmiştir.

Maliyet Artışı: Döviz kuru nedeniyle maliyete dair öngörülerin bozulduğu aktarılmıştır. İthal girdi bağımlılığını azaltabilmenin faydalı olacağı ifade edilmiştir.

Döviz Kuru: Kurdaki volatilite sektörün özellikle maliyet tarafında sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur. Buna karşın para politikasının revize edilmesi önerilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde bilişim sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

6eb9d06de5ea5b6f144016d4ee1c2a27

Şekil 32. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Bilgi ve İletişim Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Sağlık Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde sağlık sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

1f71e89a2832f376e66e56b5fd7cc8ae

Şekil 33. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Sağlık Sektöründe Başlıca Sorunlar

Döviz Kuru: İthal ürünlerdeki fiyatların artması, ihraç edilen ürünlerde ise kur karşısında ciro kaybı risklerinin oluştuğu ifade edilmiştir. Döviz kurunun istikrarının sağlanması, kısa vadede kurların stabil seyrettiği dönemlerde opsiyon yada “forward” sözleşmeler yapılarak kur yükselişleri nedeni ile ithalat maliyetinin kısmen de olsa kontrol altına alınarak ciro düşüklüğü ve buna bağlı olarak oluşabilecek karlılığın düşüşü engellenebileceği aktarılmıştır.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Ekonomideki belirsizlik unsurlarının sektörde sorun olduğu ifade edilmiştir. Belirsizliği ortadan kaldırmaya yardımcı olacak makro politikaların izlenmesi istenmiştir.

Hammadde: İthal hammaddelerin tedarik aşamasında sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. İlgili ürünlerin üretiminin ithal ikamesinin yapılabilmesi teşvik sistemine dayalı olarak Türkiye’de üretilmesinin önünün açılması ve ilgili ürünlerin patent başvurularının onaylanma süreçlerinin hızlandırılması önerilmiştir.

Enflasyon: Firmaların ihraç ürünlerde fiyatlama konusunda problem yaşandığı aktarılmıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışın kontrol altına alınması istenmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde sağlık sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

95ad4831aa85b1527b1cb1439e36bfa4

Şekil 34. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Sağlık Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Lojistik ve Taşımacılık Sektörü

2022 I. ve II. çeyrek döneminde lojistik ve taşımacılık sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

f270de41240d79a1baf08f9cb852076f

Şekil 35. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Başlıca Sorunlar

Döviz Kuru: Kurdaki volatilite ve kur farkının vergilendirilmesi sektörün başat sorunudur. Kurdaki belirsizliğin çözümlenmesi ve kur farklarının vergilendirilmesinde zaman sorunlarının çözülmesi önerilmiştir.

Küresel Belirsizlikler: Pandemi sebebiyle faaliyetlerin azalmasıyla ticari iş ve işlemlerde durgunluk yaşandığı belirtilmiştir. Dünya genelinde aşılamanın hızlandırılması ve salgın sürecinin en az hasarla atlatılması istenmiştir.

Altyapı Eksikliği: Sektörde konteyner açığının oldukça fazla olduğu belirtilmiştir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgili bakanlık aracılığıyla konteyner problemlerinin çözülmesi istenmiştir.

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik: Yükselen enflasyon ve döviz kuru ile yaşanan ekonomik belirsizliklerin yanında çevre ülkelerle yaşanan politik çatışmaların ticareti etkilediği belirtilmiştir. Çevre ülkelerle ilişkilerin geliştirilerek politik iklimin iyileştirilmesi istenmiştir.

Sektör Kaynaklı Sorunlar: İhracat politikalarındaki kısıtlamaların olması ve sektörün ihracat kapasitesinin yüksekliğine bağlı olarak pandemi koşullarından halen oldukça etkilenmesi sorunları sıralanmıştır. Aşılamanın yaygınlaştırılmasıyla belirsizlik faktörünün ortadan kaldırılması istenmiştir.

Talep Daralması: Fiyatların artması sebebiyle talep tarafında daralmalar olduğu belirtilmiştir. Yurt içi enflasyon oranının kontrol altına alınması önerilmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde lojistik ve taşımacılık sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

3a7cc6c905d147a185af74fa565d419d

Şekil 36. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Gıda ve Tarım Sektörü

2022 I. ve II. Çeyrek döneminde gıda sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

93761f18b0cd5c34e656b1f86671ee6b

Şekil 37. 2022 I. ve II. Çeyrek Döneminde Gıda ve Tarım Sektöründe Başlıca Sorunlar

Maliyet Artışı: Zirai mahsul, yem, nakliye gibi maliyetlerinin arttığı belirtilmiştir. Devlet teşviklerinin arttırılması, ihracat oranının arttırılması ve girdi fiyatlarının stabilize edilmesi önerilmiştir.

Döviz Kuru: İthal girdi maliyetlerinin doğrudan döviz kuruna bağlı olması sebebiyle kurlardaki dalgalanmalardan etkilenildiği aktarılmıştır. Kur artışının önüne geçilerek kurda stabilizasyon istenmiştir.

Enflasyon: Fiyatların artmasına bağlı olarak sorunların ortaya çıktığı ifade edilmiştir ve enflasyonist ortamın uygun politikalarla düzeltilmesi istenmiştir.

2022 I. ve II. çeyrek döneminde gıda sektöründe karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri diğer dönemler ile karşılaştırılması:

312ad0a8652c61601be8c6efc1005b06

Şekil 38. 2022 I. ve II. Çeyrek Dönemindeki Gıda ve Tarım Sektöründe Başlıca Sorunların Diğer Dönemler ile Karşılaştırılması

Dosya İndir (PDF...)