Ekler 101-103

EK. 101

Rapor Sayısı: YMM ----/---/--- İstanbul ---/---/----

Rapor Ekler:….

KOBİ TANIMINA UYGUN İŞLETME ÖLÇÜTÜNÜN TESPİTİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORU

 1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN: Adı Soyadı:

Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil Numarası: Ruhsat Numarası:

Adresi: Telefon No:

Vergi Dairesi ve Hesap Numarası:

 1. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN:

Unvanı:

Adresi:

Vergi Dairesi ve Hesap Numarası:

Sermayesi:

Ticaret Sicil No.:

Şirket Yetkili (lerin /sinin)Adı ve Unvanı:

 1. ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER: Tespitin Yapıldığı döneme ait defterler:
YılıDefterin Nev’iTasdik MakamıTasdik Tarih ve No.

4. İŞLETME TÜRÜ:

Bağımsız İşletme

Ortak İşletme

Bağlı İşletme

404

 1. KOBİ TANIMINA UYGNLUK KRITERLERİ: İlgili yılın en son onaylanan hesap dönemi ile ilgili;
Çalışan Kişi SayısıNet Satış Hasılatı (TL)Mali Bilanço Toplamı (TL)

6. İNCELEMELER:

Şirketin…… dönemine ait çalışan sayısı, net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı;

şirketin ilgili dönem finansal tablolarına bakılarak, 6102 sayılı Kanunun 1522 inci maddesi gereği 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 2012/3834 ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile değiştirilen “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanımına uygunluk yukarıda belirtilen kriterlere göre tespit edilmiştir.

7. SONUÇ:

Şirketin, çalışan sayısı ….. kişiden az ve net satış hasılatı veya mali bilanço toplamı

işletmenin türüne göre seçilen herhangi bir bilanço toplamı ……….. TL yi aşmadığından

………….Anonim/Limited Şirketi, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.

Yeminli Mali Müşavirin

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

405

YÖNETMELİK

(18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

(04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/3834 sayılı ve

24.06.2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11828 sayılı BKK ile

yapılan değişiklikler işlenmiştir.)

Karar Sayısı: 2005/9617

Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 28/7/2005 tarihli ve 5674 sayılı yazısı üzerine, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesi ve bu tanım ve esasların tüm kurum ve kuruluşların uygulamalarında esas alınmasını sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik; küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile bu işletmelerin tanımlarına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarının belir-lenmesini kapsar.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasında bu Yö-netmelik hükümleri esas alınır. Ancak; KOBİ’lere yönelik destek sağlayan kuruluşlar, bu Yönetmelikte belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla, kendi sektör ve büyüklük önceliklerini belirleyebilirler. (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen ibare.) Devlet destekleri dışında-ki uygulamalar için sadece çalışan sayıları dikkate alınabilir.

Dayanak:

Madde 3 – (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen şekli.) Bu Yönetmelik 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen şekli.) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri,

406

 1. (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen şekli.) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile değişen ibare.) yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,

 2. Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,

 3. Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı,

 4. Yıllık iş birimi (YİB): Bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletmede veya işletme adına çalışan bir kişiyi

 5. (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile kaldırılmıştır.)

ifade eder.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sınıflandırılması:

Madde 5 - (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen şekli.) KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır

 1. Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile değişen ibare.) üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

  1. Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile değişen ibare.) yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

  2. Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile değişen ibare.) yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Sınıf Değiştirme ve Vasfın Kaybı:

Madde 6 - Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kay-beden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.

(04.11.2012/28457 sayılı BKK ile eklenmiştir.) Hesapların kapanış tarihindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını kaybetme tarihleri, verilerin temini süresi-ne bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından farklı belirlenebilir.

İşletme Türleri:

Madde 7 - KOBİ’ler, çalışan sayıları veya mali bilgilerinin tespitine yönelik olarak; diğer işletmeler ile olan sermaye veya oy hakkı ilişkilerine göre bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler olmak üzere üçe ayrılır.

407

Bağımsız İşletme:

Madde 8 - Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu ve bu Yönetmeliğe göre ortak veya bağlı işletme sayılmayan bir işletme;

 1. Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,

 2. Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,

 3. Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse,

bağımsız işletme kabul edilir.

Ortak İşletme:

Madde 9 - (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen şekli.) Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması duru-munda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınır.

Birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranı;

 1. Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma merkezleri,

 2. Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar,

 3. Yıllık bütçesi yirmibeş milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu beş binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri,

tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla ba-ğımsız işletme sayılır.

Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları, sekiz milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edil-memiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları, birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine bakılmaksızın bağımsız işletme sayılır.

Bağlı İşletme:

Madde 10 - (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen fıkra.) Bir işletme;

 1. Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma,

 2. Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğu-nu atama veya azletme yetkisine sahip olma,

  1. Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları

408

veya ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma,

şartlarından en az birini taşıması halinde bu işletmelerden birincisi hakim, diğeri ise bağlı işletmedir. Bu Yönetmelik kapsamında, hakim işletmeye bağlı işletmeye ilişkin hü-kümler uygulanır.

9 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılan yatırımcıların; hissedarlık hakları saklı kalmak kaydıyla, söz konusu şirketlerin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almaması halinde, hiçbir hakim etkinin olmadığı kabul edilir ve bu işletmeler bağımsız işletme sayılır. Ancak söz konusu yatırımcıların bir veya birden fazla işletme ile bağlı işletme ilişkilerinden herhangi birine sahip olması durumunda bunlar bağlı işletme sayılır.

(04.11.2012/28457 sayılı BKK ile kaldırılmıştır.)

Kamu Kontrolündeki İşletmeler:

Madde 11 - (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen şekli.) Bir işletmenin, sermaye-sinin veya oy haklarının yüzde yirmibeş veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müş-tereken veya tek başına, 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ sayılmaz.

İşletme Türünün Beyanı:

Madde 12 - Herhangi bir destek programına başvuran işletmeler, bağımsız işletme, ortak işletme ve bağlı işletme olarak 5 inci maddede belirtilen eşik değerlerle ilgili verileri içeren statü beyanında bulunabilirler (Ek 1).

Sermayenin kime ait olduğunun tam olarak belirlenemeyecek şekilde dağılmış olduğu ve bu işletmede, bir işletme veya birbirine bağlı işletmeler tarafından müştereken % 25 veya daha fazla sermaye hissesine sahip olunmadığının beyan edilebildiği durumlarda, işletme statü beyanında bulunabilir.

Bu beyanlar, kanunların izin verdiği kontrol ve incelemeler saklı kalmak kaydıyla ilgili kuruma (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile değişen ibare.) yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

(04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen başlık.) Çalışan Sayısı, Mali Durum ve

Referans Dönemi İçin Kullanılan Veriler:

Madde 13 - 5 inci maddeye göre işletmelerin mali durumları ve alışan sayılarının belir-lenmesinde yıllık olarak hesaplanan en son veriler esas alınır.

Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile eklenen ibare.) işlemler ile bilanço esasına göre defter tutmayan işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır. (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile eklenen cümle.) Son yıl hesaplarına göre çalışan bulunmadığı durumda ise cari yıl çalışan sayısı dikkate alınır.

Çalışan Sayısı ve Yıllık İş Birimleri:

Madde 14 - Bir işletmede çalışanların toplam sayısı, o işletmedeki yıllık iş birimlerinin toplam sayısına göre belirlenir. Hangi süre ile olursa olsun, yılın veya günün belirli bö-

409

lümlerinde veya mevsimlik işlerde çalışan kişiler yıllık iş biriminin kesirlerini oluştururlar. Doğum izni ve birinci dereceden yakınların ölümü veya hastalık sebebiyle kullanılan izinler hesaba katılmaz.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. İlgili işletmede çalışan işçi, işveren vekilleri ve işverenler ile işletme sahipleri,

 2. İşletmede düzenli olarak bir iş gören ve bunun karşılığında bir ücret alan ortaklar, çalışan olarak dikate alınırlar.

Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında işletmede mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmez.

İşletme Verilerinin Bulunması:

Madde 15 - Bağımsız işletmelerin çalışan sayılarını da kapsayan verileri, sadece o işlet-menin hesaplarına göre belirlenir.

Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletmenin başvurusunda kullanacağı veriler; işletmenin hesapları ve varsa işletmenin konsolide hesapları veya işletmenin konsolidasyon yoluyla dahil olduğu başka konsolide hesaplar ile ek-2’de belirtilen diğer verilere göre be-lirlenir.

04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen fıkra.) İkinci fıkrada belirtilen verilere, (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile kaldırılan ibare.) ilgili işletmenin (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile kaldırılan ibare.) ortak işletmesinin verisi eklenir. Eklenecek oran oy hak-kı veya sermayedeki hisselerin (hangisi büyükse) oranıdır. İki veya daha çok işletmenin karşılıklı katılma durumlarında her birinin yapacağı başvuruda büyük olan katılma oranı uygulanır.

(30.04.2018/11828 sayılı BKK ile değişen ibare.) İlgili işletmenin bağlı işletmelerinin verilerinin tamamı, bu verilerin daha önce konsolidasyon yoluyla hesaplara dahil edilmediği durumlarda ikinci (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile kaldırılan ibare.) fıkrada atıf yapılan veriye eklenir.

Bu madde kapsamında hesaplamalar yapılırken, başvuran işletmelerin bağlı veya ortak işletmelerinin başka işletmelerle sahip olduğu bağlılık veya ortaklık ilişkileri (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile değişen ibare.) dikkate alınmaz.

(30.04.2018/11828 sayılı BKK ile fıkra kaldırıldı.)

(30.04.2018/11828 sayılı BKK ile fıkra kaldırıldı.)

Bir işletmenin konsolide hesaplarında çalışanlara ilişkin verilerin bulunmadığı durum-larda çalışan sayıları; ortak işletmelerin çalışan sayıları ortaklık oranında, bağlı işletmelerin çalışan sayıları % 100 olarak eklenerek hesaplanır.

İstatistik Çalışmaları:

Madde 16 - (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen şekli.) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan Resmi İstatistik Programı

410

kapsamında kurum ve kuruluşlarca yürütülecek çalışmalarda yapılacak sınıflandırmada, aşa-ğıda belirtilen çalışan sayıları esas alınır.

 1. Yıllık çalışan sayısı 0-1 kişi,

 2. Yıllık çalışan sayısı 2-9 kişi,

 3. Yıllık çalışan sayısı 10-49 kişi,

 4. Yıllık çalışan sayısı 50-249 kişi,

 5. Yıllık çalışan sayısı 249’dan fazla

Beyan:

Madde 17 - Bu Yönetmelik ekinde yer alan formlar ilgili işletme tarafından beyan esa-sına göre doldurulur. Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde esas alınan belge ve formların içerdiği her türlü bilgiden başvuran işletme sorumludur. Yanlış ve yanıltıcı bilgilere ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerle elde edilen menfaatler kazanılmış hak sayılmaz.

Yetki:

Madde 18 - (04.11.2012/28457 sayılı BKK ile değişen ibare.) Bilim, Sanayi ve Tokno-loji Bakanlığı, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemeye ve tebliğ çıkar-maya yetkilidir.

Hazine Destekli Kefaletler:

Geçici Madde 1- (30.04.2018/11828 sayılı BKK ile eklenmiştir.) Bu maddenin yürürlü-ğe girdiği tarih itibarıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından sağlanan Hazine destekli kefa-letler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, 31.12.2018 tarihine kadar 31.10.2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar hükümleri doğrultusunda belirlenen kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edebilir.

Yürürlük:

Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

411

EK 1

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN NİTELİĞİ HAKKINDA BİLGİ BEYANNAMESİ

Başvuran İşletmenin:

Adı veya Ticari Unvanı: ……………………….. İlgili Sektör: ………………………..

Adresi:…………………………

Tel: …………….. Faks:………. Web Adresi: …………. E-Posta:…………………

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:………………..

Yasal Yetkili (lerin/nin) Adı ve Unvanı (1):…………………………..

İşletme Türü:

Başvuran İşletmenin Türünü İşaretleyiniz.

O Bağımsız İşletmeAşağıdaki tabloyu sadece kendi işletme verilerinize göre doldurunuz, ek
koymayınız
O Ortak İşletmeEk 2.1 veya Ek 2.2’yi (ve ilave belgeleri) doldurun ve beyannameye iliş-
tirdikten sonra hesaplamaların sonuçlarını aşağıda yer alan tabloya aktara-
O Bağlı İşletme
rak beyannameyi tamamlayınız.

İşletme Sınıfını Belirlemek İçin Kullanılan Veriler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-kında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre hesaplanmıştır.

İlgili Olduğu Mali Yıl (*):

Yıllık Çalışan Kişi SayısıNet Satış Hasılatı (TL)Mali Bilanço Toplamı (TL)
(YİB)
 • Tüm veriler en son onaylanan hesap dönemine ait olmalıdır. Hesapları henüz onay-lanmamış yeni kurulan işletmeler için veriler mali yılın durumuna göre kabul edilebilir bir tahminle çıkarılmalıdır.

İşletme verilerinizde, bir önceki hesap dönemi ile karşılaştırıldığında sınıf değişikliği ile sonuçlanan bir durum var mıdır?

O Hayır O Evet (Bu durumda bir önceki hesap dönemiyle ilgili bir beyannameyi doldurun ve ekleyin. (2) )

İşletmeyi Temsile Yetkili İmza Sahibinin Adı ve Unvanı

412

------------------, ---------------------------,---------------------

Bu beyannamenin ve ilgili eklerin doğruluğunu beyan ederim

Bu beyan ---/-- / ----- tarihinde ……………………’da yapılmıştır. İmza(3)

--------------------------------------------------

 1. İşletmenin Sahibi, Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Muadilleri.

 2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-kında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi.

 3. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-kında Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında, beyan elektronik ortamda yapıldı ise belge-nin yazılı olarak ilgili kuruma teslim edilmesine gerek yoktur.

413

EK 2.1

BAĞLI VEYA ORTAK İŞLETMELER İÇİN HESAPLAMA BEYANNAMESİ Gerektiğinde İliştirilecek Ekler;

 • Başvursan işletme en az bir ortak işletmeye sahip ise; EK 2.1 (ve ilave belgeler).

 • Başvursan işletme en az bir bağlı işletmeye sahip ise; EK 2.2 (ve ilave belgeler). Bağlı veya Ortak İşletmelerin Yapacağı Hesaplama (1) :

İlgili Dönem (2)

ÇalışanNet SatışMali Bilanço
Kişi SayısıHasılatıToplamı (TL)
(YİB)(TL)
1.Başvuran işletmenin verileri (2) veya
konsolide hesaplar. (Ek 2.2 (3)’de yer
alan Tablo B (1)’in verileri aktarılacak-
tır.)
2. Tüm işletme ortaklarının varsa oransal
olarak hesaplanmış ve toplanmış verileri
(2) (Ek 2.1’ de yer alan Tablo A’nın top-
lam satırındaki veriler aktarılacaktır.)
3.Birinci satırda konsolidasyon yoluyla
dahil edilmemişse tüm bağlı işletmelerin
eğer varsa eklenmiş verileri. (Ek 2.2’de
yer alan Tablo B (2)’ nin toplam satırın-
daki veriler aktarılacaktır.)
TOPLAM:

Yukarıdaki çizelgede “Toplam” satırına giren veri Beyannamedeki “İşletme Sınıfını Be-lirtmek İçin Kullanılan Veriler” tablosuna işlenmelidir.

414

ORTAK İŞLETMELER VERİ BEYANNAMESİ

Ortak Olduğunu Gösteren Belgenin doldurulduğu her bir işletme için “Ortaklık Tablosu” ndaki veriler aşağıdaki tabloya özet halinde girilmelidir. ( Başvuran işletmenin her bir ortak işletmesi için ve verileri bağlı işletmenin konsolide hesaplarına henüz dahil edilmemiş ortak işletmeleri için bir belge. (1)

Tablo A

Ortak İşletmeÇalışan Kişi SayısıNet Satış Hasılatı (TL)Mali Bilanço Toplamı
Adı/ Tanımı(YİB)(TL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Toplam

(Gerekirse belgeler ekleyiniz veya mevcut tabloyu genişletiniz.)

Hatırlatma: Bu veri, her bir doğrudan veya dolaylı ortak işletme için, Ortak Olduğunu Gösteren Belgede yapılan orantısal hesaplamanın bir sonucudur.

Yukarıdaki tablonun “Toplam” satırına girilen veri, Ek 2’ de verilen tablonun ikinci satı-rına (ortak işletme ile ilgili) girilmelidir.

---------------------------------------------

 1. Bir işletmenin verileri, konsolide hesaplara, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenenden daha düşük bir oranda dahil edilmişse o maddeye göre belirlenen yüzde oranı uygulanmalıdır.

 2. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

 3. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-kında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası.

 4. Sermaye veya oy haklarının payında hangisi yüksekse o alınır. Bu paya aynı işlet-medeki her bir bağlı işletmenin payı eklenmelidir.(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası.)

415

EK 2.1.1.

ORTAK OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

1. Ortak İşletmenin:

Adı veya Ticaret Unvanı:…………………………………………………………………

Adres.:……………………………………………………………………………………..

Telefon, Fars ve E-Posta:……………………………………………………………….

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:………………………………………………………..

Yasal Yetkili (lerin / nin) Adı ve Unvanı (1):………………………………………………

2.Ortak İşletme İle İlgili Ham Veriler

İlgili Dönem:

Çalışan Kişi SayısıNet Satış HasılatıMali Bilanço Toplamı
(YİB)(TL)(TL)

Ham Veri

Hatırlatma: Bu ham veriler, ortak işletmelerin hesaplarından ve eğer varsa, konsolide edilmiş diğer verilerinden elde edilir.

 1. Orantısal Hesaplama:

  1. Bu belgenin ilgili olduğu işletme ortaklığında, beyannameyi düzenleyen işlet-menin payını (2) kesin olarak belirtiniz.

………………………………………………………………………………………

……………………………………….

………………………………………………………………….

Ayrıca, bu beyannameyi düzenleyen işletmede bu belgenin ilgili olduğu ortak işletmesinin payını da belirtiniz.

………………………………………………………………………………………

………………………………………….

…………………………………………………………………

b) Bir önceki tabloda girilen ham verilere, yukarıdaki pay yüzdelerinden daha büyük olanı uygulanmalıdır. Bu orantısal hesaplamanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmelidir.

416

Ortaklık Tablosu

Çalışan KişiYıllık Net SatışMali Bilanço
Yüzde…….Sayısı (YİB)Hasılatı (TL)Toplamı (TL)
Orantısal Sonuçlar

Bu veriler EK 2.1’ de yer alan Tablo A’ ya girilmelidir.

(1)Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

(2)Sermaye veya oy haklarının payında hangisi yüksekse o alınır. Bu paya aynı işletme-deki her bir bağlı işletmenin payı eklenmelidir. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası.)

417

EK 2.2

BAĞLI İŞLETMELER

A. Başvuran İşletmeye Uygulanabilir Durumu Belirtiniz.

O Durum 1: Başvuran işletme konsolide hesaplar düzenlemekte veya başka bir işletme-nin konsolide hesaplarında konsolidasyon yoluyla yer almaktadır. TABLO B (1)

O Durum 2: Başvuran işletme veya bağlı işletmelerinin bir veya daha fazlası konsolide hesaplar düzenlememekte veya başka konsolide hesaplarda yer almamaktadır. TABLO B (2)

DİKKAT: Başvuran işletmeye bağlı olan işletmelerin verileri kendi hesaplarında veya eğer varsa konsolide edilmiş diğer verilerden elde edilecektir.

B. Her Bir Durum İçin Hesaplama Metotları:

Durum 1’ de: Konsolide hesaplar, hesaplamaların temelini oluşturur. Aşağıdaki Tablo B (1)’ i doldurunuz.

TABLO B (1)

Çalışan Kişi SayısıNet Satış Hasılatı (*)Mali Bilanço
(YİB)(TL)Toplamı (*)

Toplam

 • Konsolide hesaplarda çalışan kişi sayısına ilişkin hiçbir veri bulunmaması durumun-da hesaplama, bahse konu işlemin bağlı olduğu işlemlerin verilerinden eklenerek yapılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki tablonun “Toplam” satırına girilen veriler, beyannamenin ekinde yer alan tablonun (Ek 2) birinci sırasına işlenmelidir.

Konsolidasyonla dahil edilen işletmelere ilişkin açıklama

Bağlı İşletmeninYasal Yetkili (lerin/nin)
Adı / TanımıAdresVergi NumarasıAdı ve Unvanı (*)
A.
B.

C.

D.

E.

(*)Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durum 2’ de: Her bir bağlı işletme için bağlı olduğunu gösteren belgeyi doldurunuz ve aşağıda yer alan Tablo B (2)’ yidoldurarak, tüm bağlı işlemlerin hesaplarını bir araya getiriniz.

418

EK 2.2.1

BAĞLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

 • Sadece, B Tablosunda konsolidasyon yoluyla dahil edilmemiş bağlı işletmeler için)

1.İşletmenin Tanımı

Adı veya Ticaret Unvanı:…………………………………………………………. Adresi:……………………………………………………………………………… Telefon, Faks, E-Posta:……………………………………………………………. Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:…………………………………………………. Yasal Yetkili (lerin / nin ) Adı ve Unvanı (1):……………………………………… 2.İşletmedeki Veriler

İlgili Dönem:

Çalışan Kişi SayısıNet Satış HasılatMali Bilanço Toplamı
(YİB)(TL)(TL)

Toplam

Bu veriler EK 2.2’ de yer alan Tablo B (2)’ ye girilmelidir.

Önemli: Başvuran işletmeye bağlı olan işletmelerin verileri kendi hesaplarından veya eğer varsa konsolide edilmiş diğer verilerden elde edilecektir (2).

Bu tür şirket ortaklarına, başvuran işletmenin, doğrudan şirket ortaklıkları gibi muamele edilir. Bu nedenle bunların verileri ve Ortak Olduğunu Gösterir Belge EK 2.1’ e eklenme-lidir.

-----------------------------------------------------

(1)Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

(2)Bir işletmenin verileri konsolide hesaplara, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenden daha düşük bir oranda dahil edilmişse, bu maddeye göre belirlenen yüzde oranı uygulanmalıdır.

419

EK.102

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Ek 6 ıncı madde hükmü aynen aşağıya alınmıştır.

“Esnaf Ahilik Sandığı

EK MADDE 6- Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, bu Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur. Esnaf Ahilik Sandığı, Ku-rum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Fon kaynakları ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay tarafından denetlenir.

Esnaf Ahilik Sandığının;

A) Gelirleri;

 1. Esnaf Ahilik Sandığı primlerinden,

 2. Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,

 3. Esnaf Ahilik Sandığının açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,

 4. Bu madde gereğince sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,

 5. Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

B) Giderleri;

 1. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneklerinden,

 2. 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primlerinden,

 3. 48 inci maddenin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin giderlerden,

 4. Esnaf Ahilik Sandığı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden,

oluşur.

Esnaf Ahilik Sandığı, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemez. Esnaf Ahilik Sandığının gelir ve giderleri üçer aylık dönemler hâlinde 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli malî müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilân edilir. Esnaf Ahilik Sandığının gelirleri ile bu gelirlerle alınan her türlü taşınır ve taşınmazlar Kuruma aittir. Esnaf Ahilik Sandığı, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyetin, 193 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kanun uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.

420

5510 sayılı Kanunun 50ncimaddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, 10/7/1953tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılır.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faali-yette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderler-ini karşılamak üzere, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder. Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.

Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu, bu madde kapsamındaki diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Kurum görevli, yetkili ve sorumludur.

Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 80 inci, 82 nci, 86 ncı, 88 inci, 89 uncu, 90 ıncı, 91 inci, 93 üncü ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır. Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtların tutulmasından, to-planan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Esnaf Ahilik Sandığı-na aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından ve yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası ve gecikme zammını ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın onbeşine kadar Esnaf Ahilik Sandığına aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla Esnaf Ahilik Sandığına intikal ettirdiği sigortalı paylarını dikkate alarak Devlet payını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep edilen miktarı talep tarihini izleyen onbeş gün içinde Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde,

Kurumca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır:

 1. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği

 2. 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri

 3. Yeni bir iş bulma

 4. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar

421

Esnaf Ahilik Sandığı bir önceki yıl prim gelirlerinin %15’i; 48 inci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen amaçlarla hizmet sunmak için Kurum bütçesine aktarılmak suretiyle kullanılabilir. Ancak, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre belir-lenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

 1. 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,

 2. 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,

 3. 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar faaliyetine başlar ve Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmak için bu maddenin öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden faaliyetine son verirse, daha önce hakettiğiEsnaf Ahilik Sandığı ödeneği süresini doldurun-caya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu maddenin öngördüğü şartları yerine ge-tirmek suretiyle yeniden faaliyetin son bulması hâlinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ödenir.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarından iflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenler, sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydet-tirmeleri, bu maddede yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ve bu prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanırlar. Ancak sigortalılığının sona ermesinden önceki en fazla 90 günlük süreye ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olan sigortalılar, bu mad-dede sayılan diğer şartları sağlamaları ve bu döneme ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalandırılır. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçları yeniden yapılandırılmış Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olanlar, tecil ve taksitlendirmeleri veya yapılandırmaları bozulmamış olması şartıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalandırılır. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.

52 nci madde hükümleri, Esnaf Ahilik Sandığı sigortası ve sigortalıları bakımından da

422

kıyasen uygulanır. Ayrıca Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarından hileli iflas eden veya işyerini usul ve füruuna ya da muvazaalı olarak üçüncü şahıslara devredenlere yapılan ödemeler ile sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile geri alınır. Ölen sigortalılara yapılmış fazla ve yersiz ödemeler geri tahsil edilmez.

Bu madde kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için düzenlenecek kurs ve pro-gramlara ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınır.

Bu maddede belirtilen prim oranlarını, prim ödeme gün sayısı ve ödenek sürelerini, 48 inci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen amaçlarla hizmet sunmak için Kurum bütçes-ine aktarılacak prim gelirlerinin oranını bir katına kadar artırmaya veya yarı oranına kadar eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Kurum tarafından belirlenir.”

423

EK. 103

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİŞKİN ALT LİMİTLER İLE İSTENİLEN BELGELER

MAHSUBENNAKDEN İADE
İADE
İNCELEMESİZLİMİT ÜZERİ
ALT LİMİTİADE
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMYeni
YeniYeni
1- Mal İhracı (11/1-a)Miktara bakılmak-5.000 TL aşmadı-5.000 TL aşması du-
(U. Genel Tebliğ: II/A-1.1.4.)sızın vergi incelemeğında vergi incele-rumunda aşan kısım
raporu, YMMme raporu ve YMMiçin vergi inceleme
-Standart iade talep dilelçesiraporu ve teminatraporu ve teminatraporu veya YMM
aranmadan mahsuparanmadan nakdenraporu veya teminat
-Satış faturaları listesiişlemi yapılır.iade işlemi yapılır.alınarak nakden
iade işlemi yapılır.
-Gümrük beyannamesiveyalitesiTeminat verilme-
(Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest
sinde teminat vergi
bölge işlem formu, postaveyakargo
inceleme raporu
yoluyla yapılan ihracatta elektronik ticaret
veya YMM raporu-
gümrük beyannamesi)
na göre çözülür.
-İhracatın beyan edildiği döneme ait
indirilecek KDV listesi
-Yüklenin KDV listesi

-İadesi talep edilen KDV hesaplama tap-

losu

2- Roaming Hizmetleri (11/1-a)

(U. Genel Tebliğ: II/A-3.4.)

-Standart iade talep dilelçesi

-Yabancı ülkede roaming hizmetlerine

ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı

-Roaming hizmeti faturaları veya listesi

-Roaming hizmetinin beyan edildiği dö-

neme ait indirilecek KDV listesi

-Yüklenin KDV listesi

-İadesi talep edilen KDV hesaplama tap-

losu

3-Serbest Bölgeye Fason Yapımı (11/1-

a)

(U. Genel Tebliğ: II/A- 4.4.)

-Standart iade talep dilelçesi

-Fason hizmet faturaları veya listesi

424

-Fason hizmete konu malın serbest böl-

geden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölge-

ye gönderilmesine ilişkin gümrük beyan-

namesi veya gümrük beyannamesi yerine

geçen belge aslı veya örneği

-Fason hizmetin verildiği döneme ait in-

dirilecek KDV listesi

-Yüklenin KDV listesi

-İadesi talep edilen KDV hesaplama tap-

losu

4- Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel

Fatura ile Yapılan Satışlarda (Bavul Ti-

careti) (11/1-a)

(U. Genel Tebliğ: II/A- 1.2.4.)

-Standart iade talep dilelçesi

-Onaylı özel faturanın aslı veya firma

yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı

özel faturanın muhtevasını içerecek şekil-

de hazırlanan liste

-İhracatın beyan edildiği döneme ait

indirilecek KDV listesi

-Yüklenin KDV listesi

-İadesi talep edilen KDV hesaplama tap-

losu

5- Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de

İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplana-

rak Yaplan Satışlarda) (11/1-b)

(U. Genel Tebliğ: II/A- 5.11.)

-Standart iade talep dilelçesi

-Gümrükçe onaylı satış faturası veya

fatura/ çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin

yetki belgeli aracı fırma tarafından

yapılması halinde bu firmaların gönderdiği

icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı

örnekleri)

-İadenin talep edildiği döneme ait

indirilecek KDV listesi

6- İhraç kayıtlı satışlarda (11/1-c)

(U. Genel Tebliğ: II/A- 8.13.)

-Standart iade talep dilekçesi

-İlgili meslek odasına üyelik belgesinin

onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı

sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

 • İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.).

425

 • İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi

 • Gümrük beyannamesi çıktısı veya lis-tesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği)

  • Gümrük beyannamesi üzerinde ima-latçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunma-ması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firma-dan alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihraca-ta ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu ver-gi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi ge-rekmektedir.)
 • İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi

7- Araç ve tesislerin teslimi (13/a ve d)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 1.5.1.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

   • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

   • Satış faturaları listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belge-

sinin örneği

8- Dahilde İşleme ve İzin Belgeli İhra-

cat (Geçici Mad.17)

(U. Genel Tebliğ: II/A- 9.8.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi

  • Gümrük beyannamesi veya listesi

  • DİİB onaylı örneği

   • 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan, satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM raporu

   • İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı dö-neme ait indirilecek KDV listesi

426

9- Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük

Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstis-

na (Mad.13/J)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

   • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

- Satış faturaları listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belge-

sinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal

ve hizmete ilişkin olarak proje kapsamında

istina uygulanarak alınacak mal ve hizmet

listesinin örneği

10- Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Faali-

yetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan

Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde

İstisna (Md.13/m)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

  • Satış faturaları listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belgesi-

nin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal

ve hizmete ilişkin olarak istina uygulana-

rak alınacak makine ve teçhizat listesinin

örneği

11- İmalat Sanayiinde Kullanılmak

Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat

Teslimlerinde İstisna (Geç. Md.39)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belgesi-

nin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala

ilişkin olarak istina uygulanarak alınacak

makine ve teçhizat listesinin örneği

427

12- Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarele-

rine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve

Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına

İlişkin İstina (Mad.13/k)

A- Bağış Yapacaklara İstisna Kapsamın-

da Satış Yapanlara İade:

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

   • İadesi talep edilen KDV hesaplama tab-losu

   • Satış faturaları listesi

    • İstisna belgesinin örneği ile proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve himet listesinin örneği.

B- KDV Ödeyerek Mal ve Hizmet Alan

Bağışçılara İade:

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (KDV mükellefiyeti bulunmayanlardan aranmaz.)

 • Proje kapsamında yapılan harcamaya ait olduğu ilgili idare veya kuruluş tarafından onaylanan yüklenilen KDV listesi

 • Proje kapsamında istisna uygulanacak mal ve hizmet listesinin örneği

13- Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetle-

rinde İstisna

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

   • İadesi talep edilen KDV hesaplama tab-losu

   • Satış faturaları listesi

   • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin uyruğunda bulun-duğu ülke tarafından verilmiş pasaport veya çıkış izni almak suretiyle Türk vatandaşlı-ğını kaybeden kişilerde mavi kartın fotoko-pisi.

14- Basılı ve süreli yayınların teslimi

(Mad. 13/1-n)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

   • İadesi talep edilen KDV hesaplama tab-losu

   • Satış faturaları listesi

428

15- 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA
Şampiyonlar Liği Finali Müsabakaları
kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler
(Geçici Md.40)
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin
indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen
KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Türkiye Futbol federasyonundan alınan
yazı örneği
1- Hizmet İhracı (11/1-a)5.000 TL altındaMiktara bakılmadanMiktara
(U. Genel Tebliğ: II/A- 2.-3.)olduğunda vergi in-vergi inceleme ra-bakılmadan vergi
celeme raporu, YMMporuna veya YMMinceleme raporuna
-Standart iade talep dilelçesi
raporu ve teminatraporuna veya temi-veya YMM raporuna
-Hizmet faturası veya listesiaranmadan mahsupnat alınarak nakdenveya teminat alınarak
işlemi yapılır.iade işlemi yapılır.nakden iade işlemi
-Ödeme belgesi (dövizin Türkiye’ye geti-
yapılır.
rildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu
v.b.)5.000 TL üzerindeTeminat verilmesinde
-Hizmet ihracatın beyan edildiği döneme
olması halinde aşanteminat vergi ince-Teminat verilmesinde
ait indirilecek KDV listesi
kısım vergi incelemeleme raporuna veyateminat vergi ince-
-Yüklenin KDV listesi
raporu veya YMMYMM raporuna göreleme raporuna veya
-İadesi talep edilen KDV hesaplama taplosuraporu veya teminatçözülür.YMM raporuna göre
alınarak mahsupçözülür.
2- Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve
işlemi yapılır.
Bakım Hizmetlerinde İstisna (13/a)
(U. Genel Tebliğ: II/B- 1.5.2.)
- Standart iade talep dilekçesiTeminat verilme-
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkinsinde, teminat vergi
inceleme raporu veya
indirilecek KDV listesi
YMM raporuna göre
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen
çözülür.
KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin
örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin
olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin
örneği
3- Araç ve Tesisleri Bizzat İmal ve İnşa
Edenler (13/a)
(U. Genel Tebliğ: II/B- 1.5.3.1.1.)
- Standart İade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin
indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yükenilen
KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin
örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin
olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin
örneği

429

4- Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek

İmal ve İnşa Ettirenler (13/a)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 1.5.3.1.2.1.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade talebi sırasında bir defa ve-rilecektir. Sözleşme kapsamında değişiklik olması halinde yeniden verileceği tabiidir.)

  • İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belgesi-

nin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala

ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında

istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet

listesinin örneği

5- Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine

Fiilen İmal ve İnşa Edenler (13/a)

(U. Genel Tebliğ: II/B-1.5.3.1.2.2.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

   • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
  • Satış faturaları listesi

  • Vergi dairesinden alınan istisna belgesi-nin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

6- Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile

Yüzer Tesisi ve Araçların İmal ve İnşası

Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası

için Yapılan Teslim ve Hizmetler (13/a)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 1.5.3.2.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

430

- Vergi dairesinden alınan istisna bel-

gesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili

mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsa-

mında istisna uygulanarak alınacak mal ve

hizmet listesinin örneği

7- Liman ve Hava Meydanlarında

Yapılan Hizmetler (13/b)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 2.4.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

8- Altın, Gümüş, Platin Arama ve İşlet-

me, Zenginleştirme İstisnası (13/c)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 4.4.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belgesi-

nin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal

ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje

kapsamında istisna uygulanarak alınacak

mal ve hizmet listesinin örneği

9- Limanların ve Hava Meydanlarının

İnşası ve Yenilenmesi (13/e)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 6.4.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-kin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

  • Vergi dairesinden alınan istisna belge-sinin örneği ile kendisi tarfından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

431

Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşıma--1.000 TL aşmadı-1.000 TL aşması
cılar ile Fuar ve Sergi ve Panayır Ka-ğında vergi incele-halinde aşan kısım
tılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetme raporu ve YMMiçin vergi inceleme
İstisnası (11/1-b)raporu ve teminatraporu veya temi-
(U. Genel Tebliğ: II/A- 6.2.1.)aranmadan nakdennat alınarak nakden
iade işlemi yapılır.iade işlemi yapılır.
İade talebi, ilgili vergi dairesine
verilecek bir dilekçe ile yapılır. Bu
dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:Teminat verilme-
-Tebliğin ekinde yer alan (EK:5) iadesinde teminat vergi
inceleme raporu
talep formu,göre çözülür
-İadenin herhangi bir aracı tarafından
talep edilmesi halinde noter onaylı “veka-
letname” belgesi,
-Fuar, panayır ve sergilere katılanların
gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü
tarafından kendi adına yapılması halinde
bunlara ait pasaportların noter onaylı fo-
tokopisi,
-Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini
gösteren “vergi mükellefiyeti” belgesi, (ia-
denin tekrarlanması durumunda bu belge-
nin yeniden ibrazına gerek yoktur.)
-Yapılan harcamalara ilişkin olarak 213
sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlen-
miş fatura veya serbest meslek makbuzu-
nun asılları veya noter onaylı suretleri.
Ayrıcat aşımacılık faaliyetinde bulunan
yabancılar, bu belgelere ek olarak aşağıda-
ki belgeleri de eklemek zorundadır:
-Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak
TIR karnesinin Türkiye’ye giriş çıkış
tarihlerini gösteren dip koçanının, transit
beyannamesinin veya Transit Refakat
Belgesinin onaylı örneği,
-Taşımanın yapıldığı aracın plakasının
ve taşıma işini yapan kişi/firmanın ismi-
nin yer aldığı belgelerin asılları veya noter
onaylı suretleri
Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan-Miktara bakılmadanMiktara bakılma-
İstisna (11/1-b)YMM raporuna da-dan YMM raporuna
(U. Genel Tebliğ: II/A- 7.2.)yanılarak nakit iadedayanılarak nakit
işlemi yapılır.iade işlemi yapılır.
Bir dilekçe verilir ve mutlaka YMM
Raporu gerekir.
1- Petrol Arama Faaliyetleri ve BoruMiktara bakılmak-5.000 TL aşmadı-5.000 TL
Hattı ile Yapılan Taşıma İstisnası (13/c)sızın vergi incelemeğında vergi incele-aşması durumunda
ile Milletler Arası Andlaşma Hüküm-raporu, YMMme raporu ve YMMaşan kısmı vergi in-
leri Çerçevesinde KDV İstisna Edilmişraporu ve teminatraporu ve teminatceleme raporu veya
Olan Transit Petrol Boru Hattı Projele-aranmadan mahsuparanmadan nakdenYMM raporu veya
rinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkinişlemi yapılır.iade işlemi yapılır.teminat alınarak
İstisnanakden iade işlemi
yapılır.

432

(U. Genel Tebliğ: II/B- 3.4.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alı-

nan istisna belgesi ile onaylı listenin örne-

ği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesi-

nin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal

ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje

kapsamında istisna uygulanarak alınacak

mal ve hizmet listesinin örneği

2- Teşvik Belgeli Yatırım Malları (13/d)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 5.7.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

  • İstisna bildirim formu

-Alıcının KDV istisnasından yararlanma

hakkı bulunduğunu gösterir istisna belge-

sinin onaylı örneği

 • Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği

3- Ulusal Güvenlik Amaçlı İstisna

(13/f)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 7.5.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

  • Satış faturaları listesi

   • Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A)

Teminat verilme-

sinde teminat vergi

inceleme raporu

veya YMM raporu-

na göre çözülür.

433

Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslim de

bulunan yüklenici firmalara yapılan teslim

ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleple-

rinde ise aşağıdaki belgeler aranmaktadır:

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-kin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

-Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici

kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki lis-

tenin onaylı örneği (Tebliğe ekli Ek: 11C,

Ek: 11B)

 • Örneği Tebliğ ekinde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapı-lan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste” (EK: 11D) KDV Beyanna-mesi ekinde verilmiş olmalıdır.

4- Başbakanlık Merkez Teşkilarına

Ypılan Teslimler (13/g)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 8.3.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

5- Ürün Senetleri İstisnası (13/ğ)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 9.2.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • Ürünü temsil eden ürün senedinin bir örneği ile bu işlemin “ilk teslim” olduğunu tevsik etmek üzere ihtisas /ticaret borsala-rından alınacak yazı

-İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-

kin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-

len KDV listesi

 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

434

6- Diplomatik İstisna (15/1-a, b)

(U. Genel Tebliğ: II/Ç- 1.3.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-kin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

  • Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği

-Takrir yöntemi kapsamındaki işlemler-

de Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna

Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı

veya onaylı örneği.

7- Uluslar Arası Kuruluşlara Yapılan

Teslimler (Kuzey Atlantik Anlaşması

Teş. İle Türkiye ABD Arasında Vergi

Muafiyet Anlaşması) (15/1-b)

(U. Genel Tebliğ: II/Ç- 2.5.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

  • Satış faturaları listesi

   • Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya uluslararası kuruluşların res-mi talep yazısı veya yetkili kuruluş İstisna Belgesi örneği

    • Takrir yöntemi kapsamındaki teslim-lerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstis-na Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği

8- Uluslar Arası Kuruluşlar ile Bu Ku-

ruluşlara Bağlı Proğram, Fon, Temsilci-

lik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapı-

lan Teslim ve Hizmetlerde İstisna (Geç.

Md.26)

(U. Genel Tebliğ: II/E- 2.4.1.)

- Standart iade talep dilekçesi

435

 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tab-losu

 • Satış faturaları listesi

- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi/Kart örneği

 • İstisnadan yararlanan kuruluşlar tarafın-dan Onaylı mal ve hizmet listleri

9- Büyük Yatırımlarda İade

(U. Genel Tebliğ: II/E- 4.4.)

 • Standart iade talep dilekçesi

 • İade talep edilen döneme ilişkin indiri-lecek KDV listesi

 • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

  • Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

-Yatırımın asgari sabit yatırım tutarını

sağlandığını tevsik eden belgenin onaylı

örneği (Yatırım tamamlanıncaya kadar,

değişiklik olmaması kaydıyla, bir defa ve-

rilir.)

-İade uygulaması kapsamındaki

harcamalara ait fatura ve benzeri belgelerin

listesi

10- 6111 Sayılı K.Geç. Md.16’ya Göre

İade

(U. Genel Tebliğ: II/E- 5.4.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-kin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

   • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi

-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca

İstanbul Proje Koordinasyon Birimine ve-

rilen, istisnadan yararlanılabileceğine dair

Belgenin onaylı örneği

436

11- Türkiye Kızılay Derneğine Tanınan

İstisna (13/h)

(U. Genel Tebliğ: II/B- 10.5.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-kin indirilecek KDV listesi

  • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Satış faturaları listesi

  • Vergi idaresinden alınacak istisna bel-gesi ve eki listenin örneği

12- İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım

Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat

İşleri

(U. Genel Tebliğ: II/E- 7.4.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • İade talep edildiği döneme ilişkin indi-rilecek KDV listesi

   • İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-len KDV listesi

    • Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

13- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler

ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin

İçeriğinde Bulunan Hammddelerin

Teslimi ile Yem Teslimlerinde İstisna

(U. Genel Tebliğ: II/B- 11.5.)

 • Standart iade talep dilekçesi

  • Satış faturaları listesi

  • İstisnanın beyan edildiğidöneme ait in-dirilecek KDV listesi

  • Yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

 • Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen tescil belgesinin örneği (yalnız gübre teslimlerine ilişkin iade ta-leplerininde)

 • Kapasite raporu (yalnız gübre üreticile-rinin iade taleplerinde)

437

- Gübre üreticilerine verilen istisna bel-
gesi ve eki liste (EK:23 B) (yalnız gübre
üreticilerine hammadde teslim edenlerin
iade taleplerinde)
14- Konut veya İşyeri Teslimlerinde İs-
tisna
(U. Genel Tebliğ: II/B- 1.2.6.)
-Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-
kin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-
len KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama
tablosu
- Satış faturaları listesi
- Satıcıların teslimden önce temin
etmeleri gereken Tebliğin (II/B-12.1.3)
bölümünde sayılan belgeler
- Dövizin tamamının Türkiye’ye ge-
tirildiğini tevsik eden banka dekontları
veya gümrük idaresinden alınan belgeler
ile satıcıya ödendiğini tevsik eden banka
dekontları
- Satışa ilişkin tapu kayıt örneği
Uluslar Arası Taşımacılık (14/1-a)5.000 TL altında5.000 TL altında5.000 TL üzerinde
(U. Genel Tebliğ: II/C- 1.3.)olduğunda vergiolduğunda vergiolması halinde aşan
inceleme raporu,inceleme raporu,kısım vergi ince-
- Standart iade talep dilekçesiYMM raporu veYMM raporu veleme raporu veya
teminat aranmadanteminat aranmadanYMM raporu veya
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkinmahsup işleminakit iade işlemiteminat alınarak
yapılır.yapılır.nakit iade işlemi
indirilecek KDV listesi
yapılır.
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen
KDV listesi5.000 TL üzerinde
- İadesi talep edilen KDV hesaplamaolması halindeTeminat verilme-
aşan kısım vergisinde, teminat vergi
tablosu
inceleme raporuinceleme raporu
- Satış faturaları listesiveya YMM raporuveya YMM raporu-
veya teminat alına-na göre çözülür.
-Uluslararası taşımacılık faaliyetininrak mahsup işlemi
yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğinceyapılır.
yetki belgesi alınmasının zorunlu olmasıTeminat verilme-
halinde, söz konusu belge (Bu belge, bel-
sinde, teminat vergi
gede değişiklik olmaması kaydıyla sadece
inceleme raporu
bir defa verilir.)
veya YMM raporu-
- Taşımacılık işinin mahiyetine görena göre çözülür.
aşağıda sayılan belgelerden biri;

438

a)Kara Taşımacılığında;Transit Beyan-

namesi/TIR Karnesi/Form 302 Belgesi/

Kara Manifestosu/Yük Senedi (CMR) /

Geçiş Belgesi (Dozvola)/Özet Beyan veya

Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler /Özet

Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici

Belge/Transit Refakat Belgesi veya bunla-

rın gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı

veya noter, gümrük idaresi ya da YMM

onaylı örnekleri).

TIR karnesinin birinci sayfasının ve

Türkiye sınır kapılarından giriş veya çı-

kışlarda bu kapı Gümrüklerine bırakılan

nüshasının dip koçanının noterden tasdikli

birer fotokopisinin ibrazı da mümkündür.

Ayrıca, uluslararası taşımacılık istisnasının

belgelendirilmesinde; 85/9449 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile TIR karnelerini

vermeye ve lüzumu halinde bunları büyük

şehirlerdeki ticaret odaları kanalı ile tevzi

edebilmeye yetkili kılınan Türkiye Ticaret

Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa-

ları Birliğinin TIR işlemlerini yapmakla

görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi

odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi

suretleri de kabul edilir.

İstisna kapsamına giren taşımalarda

TIR karnesi kullanılması halinde TIR kar-

nesinin birinci sayfasının ve gümrük kapı-

larında bırakılan nüshasının dipkoçanları-

nın tasdikli fotokopileri tevsik işlemi için

yeterli sayılır ve tüm dip koçan fotokopile-

ri tek sayfa olarak istenmez.

 1. Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit Beyanname-si / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Re-fakat Belgesi veya bunların gerekli bilgile-ri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, güm-rük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

  1. Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / Uluslararası Demiryolu Ta-şımacılığı Anlaşması kapsamında demir-yolu ile yapılan eşya taşımasında kullanı-lan belge(CIV Belgesi) / Topluluk transit rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu re-jim altındaki demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine kul-lanılan belge (CIM Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Ge-çen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluş-turan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ih-tiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

439

ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tev-
sikine ilişkin belgeler haricinde, Gümrük
Yönetmeliği’nin 61 ve 118 inci maddeleri
kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya
noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı
örneklerinin ibrazı da mümkündür.
Yukarıda sayılan belgeler, yapılan taşı-
ma işinin uluslararası taşımacılık işi kap-
samında olduğunu ispat etmesi ve gümrük
giriş çıkış tarihiyle ilişkile- ndirilmesi kay-
dıyla iade taleplerinde tevsik edici belge
olarak kabul edilebilir.
Bu belgeler gümrük idarelerince onay-
lanmasa dahi istisna kapsamında işlem ya-
pan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik
edici belge olarak kabul edilebilir; ancak
belgelerin içeriği konusunda herhangi bir
tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük
ida-resinden bilgi istenilir.
d) Organizatörlerde, taşımayı fiilen ya-
panlara ait fatura bilgilerini içeren liste ile
bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik
eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri
içeren liste kabul edilir.
1- Yurt Dışına Çıkan Kamyon veMiktara bakılmak-5.000 TL aşmadı-5.000 TL
TIR’lara Motorin Teslimi (14/1-b)sızın vergi incelemeğında vergi incele-üzerinde olduğunda
(U. Genel Tebliğ: II/C- 2.3.)raporu, YMMme raporu ve YMMaşan kısım vergi
raporu ve teminatraporu ve teminatinceleme raporu
- Standart iade talep dilekçesiaranmadan mahsuparanmadan nakdenveya YMM raporu
işlemi yapılır.iade işlemi yapılır.veya teminat alına-
- İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-rak nakit iade işlemi
yapılır.
kin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yük-
lenilen KDV listesiTeminat verilme-
- İadesi talep edilen KDV hesaplamasinde teminat vergi
inceleme raporu
tablosu
veya YMM raporu-
- Satış faturaları listesina göre çözülür.
-İstisna kapsamında teslim edilen malla-
rın alış faturaları listesi
- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste
Uygulama Genel Tebliği ekindeki “İhraç
Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna
Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu”
nun bir örneği
2- Engellilere Araç ve Gereç Teslimleri-
ne İlişkin İstisna (17/4-s)
(U. Genel Tebliğ: II/E- 1.3.)
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-
kin indirilecek KDV listesi

440

- İade hakkı doğuran işleme ait yükleni-
len KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama
tablosu
- Satış faturaları listesi
3- 3996 ve 3359 Sayılı Kanunlara Göre
Yapılan Teslim ve Hizmetler ile 652
Sayılı KHK Göre Yapılan Kirala İşlem-
lerinde KDV İstisnada İade Uygulaması
(U. Genel Tebliğ: II/E- 3.4.)
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme iliş-
kin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen
KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama
tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi Dairesi Başkanlığından veya
Defterdarlıktan alınan istisna belgesi ken-
disi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin
olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet liste-
sinin örneği
İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler5.000 TL altında5.000 TL altın-5.000 TL üzerinde
(29/2)inceleme raporu veda (fason teksitteminat veya YMM
(U. Genel Tebliğ: III/B- 3.2.1.)teminat aranmadandahil) incelemeraporu veya vergi
mahsup işlemive teminatsızinceleme raporu ile
(Yıllık Nakit veya Mahsup)yapılır.aranmaksızın nakitnakit iade işlemi
5.000 TL üzerindeiade yapılır.yapılır.Alınan temi-
nat inceleme rapo-
olması halinde vergi
runa veya YMM
inceleme raporu
raporuna göre
veya YMM rapo-
çözülür.
runa veya teminat
karşılığına göre(Ancak 5.000 TL
mahsup işlemi ya-üzerinde fason
pılır. Alınan teminattekstil de sadece
vergi inceleme veyavergi inceleme
YMM Raporunaraporu veya teminat
göre çözülür.alınarak nakit iade
(Ancak 5.000 TLişlemi yapılır.
üzerindeki fason
tekstil işinden do-Alınan teminat
ğan mahsup işlemi
vergi inceleme
sadece vergi ince-
raporunsa göre
leme raporuna veya
çözülür.)
teminat alınarak
yapılır.
Alınan teminat
ise vergi inceleme
raporuna göre çö-
zülür).

441

İndirimli Orana Tabi Teslim ve5.000 TL altında
Hizmetler (29/2)inceleme raporu ve
(U. Genel Tebliğ: III/B- 3.2.1.)teminat aranmadan
mahsup işlemi-,--,-
(Aylık Mahsup)yapılır.
5.000 TL üzerinde
olması halinde vergi
inceleme raporu
veya YMM rapo-
runa veya teminat
karşılığına göre
mahsup işlemi
yapılır.
Alınan teminat
vergi inceleme veya
YMM Raporuna
göre çözülür.
(Ancak 5.000 TL
üzerindeki fason
tekstil işinden
doğan mahsup
işlemi sadece vergi
inceleme raporuna
veya teminat alına-
rak yapılır. Alınan
teminat ise vergi
inceleme raporuna
göre çözülür).
Tevkifat (9/1)5.000 TL altında5.000 TL aşmadı-5.000 TL üzerinde
- Yapım işleri ile bu işlerle yapılanolması halinde vergiğında vergi incele-olduğunda vergi
inceleme ve YMMme raporu ve YMMinceleme raporu
mimarlık ve Mühendislik, Etüt Projeraporu ve teminatraporu ve teminatveya YMM raporu
hizmetleri,aranmadan mahsuparanmadan nakdenveya 5.000 TL aşan
- Spor kulüplerine reklam, yayın veişlemi yapılır.iade işlemi yapılır.kısım için teminat
alınarak iade işlemi
isim hakkı gelirine konu işlemler,5.000 TL üzerinde
yapılır.
- 5018 sayılı Kanun kapsamındakiolması halinde
vergi inceleme
kurumların hizmet alımları,raporu veya YMMTeminat verilme-
(U. Genel Tebliğ: I/C- 2.1.5.2.1)raporu veya teminat
alınmak suretiylesinde teminat vergi
mahsup yapılır.inceleme raporu
Teminat verilme-veya YMM raporu-
na göre çözülür.
sinde teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporu
ile çözülür.

442

Tevkifat(9/1)5.000 TL altındaMiktara bakılma-Miktara bakılma-
- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hiz.olması halinde vergidan vergi incelemedan vergi inceleme
inceleme ve YMMraporu veya teminatraporu veya teminat
- Makine, teçhizat demirbaş ve araçla-raporu ve teminatalınarak nakit iadealınarak nakit iade
aranmadan mahsupişlemi yapılır.işlemi yapılır.
rın tamir, bakım ve onarım hiz.
işlemi yapılır.
- Yemek servisi ve organizasyonu hiz.5.000 TL üzerindeTeminat verilme-Teminat verilme-
- Etüt, plan-proje, danışmanlık denetimolması halinde sade-
de vergi incelemesinde teminat vergisinde teminat vergi
ve benzeri hizmetler
raporu veya temi-inceleme raporunainceleme raporuna
- Fason tekstil ve konfeksiyon, çanta venat alınarak mahsupgöre çözülür.göre çözülür.
işlemi yapılır.
ayakkabı dikim ve fason işlerine aracı-
lık hizmetleri,Teminat verilme-
- Yapı denetim hizmetleri,sinde, teminat vergi
inceleme raporuna
- Servis taşımacılığı hizmetleri,göre çözülür.
- Her türlü baskı-basım hizmetleri
- İşgücü temin hizmetleri,
- Turistik mağazalara müşteri bulma ve
götürme hizmetleri
(U. Genel Tebliğ: I/C- 2.1.5.2.1)
Tevkifat(9/1)Miktara bakılmak-5.000 TL aşmadı-5.000 TL
- Külçe metal teslimlerisızın vergi incelemeğında vergi incele-üzerinde olduğun-
raporu, YMMme raporu ve YMMda vergi inceleme
- Bakır, çinko, alüminyum ve kurşunraporu ve teminatraporu ve teminatraporu veya YMM
aranmadan mahsuparanmadan nakdenraporu veya 5.000
ürünlerinin teslimiişlemi yapılır.iade işlemi yapılır.TL aşan kısım için
- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt,teminat alınarak
iade işlemi
cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon
yapılır.
kırpıntılarının teslimi
- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt,
cam hurda ve atıkları ile konfeksiyonTeminat verilme-
kırpıntılarından elde edilen hammadesinde teminat vergi
teslimiinceleme raporu
- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile hamveya YMM raporu-
na göre çözülür
post ve deri teslimi
- Ağaç ve orman ürünlerinin teslimi
(U. Genel Tebliğ: I/C- 2.1.5.2.1)

443

Yabancı Devletlerin Diplomatik Tem--,--,--,-
silcilik ve Konsolosluk Mensupları ile
Uluslar Arası Kuruluş Mensuplarına
Yapılan Teslim ve Hizmetlere Uygula-
nan İstisna Nedeniyle İade İşlemi
(U. Genel Tebliğ: I/Ç- 3.3.)
Karşılıklılık esası geçerli olup, iade ta-
lebi bizzat ilgili mensuplaca yapılır. Dip-
lomatik misyonlar ve konsolosluklar ile
uluslararası kuruluşların mensuplarından
bedeli KDV dahil en az 50 TL (veya kar-
şılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit edilen
daha yüksek alt limit) olan mal ve hizmet-
lere ait alış sırasında ödedikleri KDV’nin
iadesini talep edenler; içinde bulundukları
takvim yılının üçer aylık donemleri itiba-
rıyla gerçekleşen harcamalarına ait fatura,
serbest meslek makbuzu ve benzeri bel-
geleri Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi
Başkanlığınıninternetsitelerinde örneği
yer alan bildirim formuna ekleyerek takip
eden ayda mensup oldukları temsilciliğin
belirleyeceği süre içinde bu temsilciliğe
verirler. Elektrik, su ve telekomünikasyon
harcamalarında bedel 50 TL’yi geçmese
dahi bu harcamalara ilişkin belgeler bu bil-
dirim formuna eklenir.
Sağlık harcamaları ve uçak bilet be-
dellerine ilişkin faturaların, iade hakkı sa-
hibi yabancı misyonlar, konsolosluklar ile
uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine
sahip mensuplarının eşleri adına düzen-
lenmesi halinde de iade taleplerinde kulla-
nılması mümkündür. Dolayısıyla, misyon
mensuplarınıneşleriadına düzenlenen
faturalar, karşılıklılık sağlanan teslim ve
hizmet alımları itibarıyla, herhangi bir sı-
nırlama olmaksızın, iade işlemlerine konu
edilebilir.

Bu bölümdeki usul ve esaslara uymadığı

tespit edilen mükellefler için 213 sayılı Ka-

nun hükümlerine göre gerekli cezai işlem

yapılır.

İade hakkı sahibi yabancı misyon men-

suplarının, ödeme kaydedici cihaz fişi ib-

raz etmek suretiyle iade talebinde bulun-

ması mümkün değildir.

444