Ekler 078-092

EK. 78

6475 SAYILI POSTA HİZMETLERİ KANAUNUNU 3 VE 15 İNCİ MADDDESİ AYNEN AŞAĞIYA ALINMIŞTIR

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

 1. Adres bilgi kayıt sistemi: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, gerçek kişilerin rızası alınarak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait fiziki ve elektronik adreslerin, reklam ve tanıtım amacıyla PTT hizmetlerinden yararlananlara ücret karşılığı kullandırılmasına yönelik olarak oluşturulan PTT’ye ait veri tabanını,

 2. Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

 3. Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ç) Basılmış kâğıt: Herhangi bir kâğıt, karton veya başka bir madde üzerine el, makine veya fotoğraf gibi baskı tekniği kullanılarak hazırlanan her türlü gazete, dergi, kitap, süreli veya süresiz birbirinin aynı olan yayın, broşür, katalog, fotoğraf, fotoğraf kapsayan albüm, gravür, plan, harita gibi yazı, resim veya şekil taşıyan adresli veya adressiz, kişisel haberleşme niteliği bulunmayan gönderiyi,

 1. Değer konulmuş veya sigortalı gönderi: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlin-de gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilen gönderiyi,

 2. Değerli kâğıt: PTT’ce kullanılan ve bir değer ifade eden her türlü pul ve filatelik malzemeyi,

 3. Etkin piyasa gücü: Hizmet sağlayıcısının, ilgili pazarda, tek başına ya da diğer hizmet sağlayıcılarla birlikte, rakiplerinden ve kullanıcılarından fark edilir bir şekilde bağımsız ola-rak hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,

 4. Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,

ğ) Evrensel posta hizmet sağlayıcısı: Evrensel posta hizmetini yetki belgesi uyarınca yürütmekle yetkili kılınan hizmet sağlayıcısını,

 1. Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi uyarın-ca sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,

ı) Görev sözleşmesi: PTT’nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeyi,

 1. Görme engellilere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar şek-linde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları ihtiva eden gönderiyi,

297

 1. Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir fi-ziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gönderiyi,

 2. Havale: Göndericinin PTT iş yerlerine veya cihazlarına yatırdığı ya da yurt dışından gönderdiği paranın alıcı olarak gösterdiği kişiye ödenmesi, bir posta çeki hesabına işlenmesi veya posta çeki hesap sahibinin hesabındaki paradan belirttiği kadarının alıcı olarak gös-terdiği bir üçüncü kişiye veya kendisine ödenmesi yönünde PTT’yi muhatap alarak verdiği emri,

 3. Hizmet sağlayıcısı: PTT’yi ve bu Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,

 4. İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir posta hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer posta hizmetlerinden oluşan pa-zarı,

 5. Kayıtlı gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderiyi,

 6. Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı olarak faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

 1. Net satış: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi onaylı gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, he-sap ayrıştırması yapılamadığı durumda gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,

 2. Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,

ş) Parasal posta hizmeti: Yurt dışı ve yurt içi havale, posta çeki, yapılacak anlaşmalar kapsamında vergi dâhil her türlü tahsilat ve ödeme, bilet ve her türlü ticari ürünün fiziki ve elektronik ortamda satışı, döviz alım ve satım işlemleri yapmayı ve Hazine bonosu, tahvil, hisse senedi ve değerli kâğıtların alım satımlarına, sigortacılık işlemlerine ve her türlü şans oyunlarına aracılık etmeyi,

 1. Posta çeki işlemleri: PTT iş yerlerinde veya elektronik ileti şeklinde çek hesabı açtıran kişilerce bir miktar paranın hesabına borç kaydı suretiyle kendisine veya üçüncü bir kişiye ödenmesi ya da üçüncü kişinin hesabına alacak kaydedilmesi hususunda PTT tarafından belirlenen yöntemlerle gerçekleştirilen işlemleri,

 2. Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip

298

posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,

ü) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi,

 1. Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,

 2. PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

 3. PTT acenteliği: PTT tarafından faaliyet konuları ile ilgili, sınırları özel hukuk hüküm-lerine göre belirlenen sözleşmelere dayanılarak gerçek ya da tüzel kişilere hizmet gördürü-len PTT iş yerlerini,

  1. PTT iş yeri: Acentelikler de dâhil PTT tarafından faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan birimi,

   1. Tarife: Hizmet sağlayıcılarının, posta hizmetinin sunulması karşılığında kulla-nıcılardan veya diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri gösteren listeyi,

   2. Tebligat: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile diğer kanunlara göre tebliğ için posta veya elektronik posta yoluyla iletilen gönderiyi,

çç) Telgraf: Elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen yazılı metni,

 1. Temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düşük ağırlıktaki haberleşme gönderisinin ücretini,

  1. Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yürütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hiz-metlerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılığında verilen belgeyi,

  2. Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu, ifade eder.

Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsili

MADDE 15 – (1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Hizmet sağlayıcılarınca; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kap-samında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kıs-mında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2’si geçici kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

 2. Kurumca, bu Kanun uyarınca posta hizmetlerine ilişkin verilen idari para cezalarının yüzde 20’si tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

299

Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde, Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kayde-dilir. Ayrıca, Kurumca bu Kanun kapsamında yapılan yetkilendirme nedeniyle merkez mu-hasebe birimi hesabına yatırılan yetkilendirme ücretinin yüzde 25’i yatırıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.

 1. Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde ödenmeyen tutarlar, Bakanlığın ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın mer-kez muhasebe birimi hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.

 2. Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranlarına getirmeye yetkilidir.

 3. Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcılarının evrensel hizmet sağlama yü-kümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan evrensel posta hizmetinin net maliyeti ile bu kapsamda yapılacak diğer harcamaları karşılamak için Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel posta hiz-met gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülür. Evrensel posta hizmetleri için ödenek ihtiyacı bu hizmet gelirleri tahmininden fazla olması hâlinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür. Bu amaçla konulan ödenek münhasıran, bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

 4. Evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir.

300

EK. 79

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NİN

16 – 18 İNCİ MADDELERİ AŞAĞIYA ALINMIŞTIR Hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Hizmet sağlayıcısı; ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemeleri ile bu maddede yer alan kayıt, kural ve yükümlülüklere uygun olarak posta hizmetini sunma hak-kına sahiptir.

(2) Hizmet sağlayıcısı;

 1. Yetkilendirme süresi boyunca 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağ-lamakla,

 2. Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere uymakla,

 3. Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin düzenlemelere uymak-

la,

ç) Kullanıcıların korunması ve hizmet kalitesine ilişkin düzenlemelere uymakla,

 1. Evrensel posta hizmetleri ve posta tekeli ile ilgili mevzuat hükümlerine uymakla,

 2. Yetkilendirme kapsamında faaliyet yürütmek için gerekli olan diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan almak, ilgili mevzuata uymak ve gerekli işlemleri yerine getirmekle,

 3. Yetkilendirmesi kapsamında sunduğu posta hizmetlerine ilişkin kayıtları, ilgili mevzu-atta yer alan usul ve esaslara uygun olarak saklamakla,

 4. Yetki belgesi kapsamında sunduğu posta hizmetleri için ayrı kayıt ve hesap tutmakla,

ğ) Posta hizmetinin sürekli olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla ve yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerini durdurmadan veya sonlandırmadan önce kullanıcılara olan yükümlülüklerini ifa ettiğini Kuruma belgeleriyle bildirmekle,

 1. Mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtlarını denetime hazır bulundurmak, Kurum tara-fından talep edildiğinde denetime açmakla,

ı) Can ve mal güvenliğini tehdit eden veya tehlike arz eden her türlü faaliyetin oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmekle,

 1. Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almakla,

 2. Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik ver-mekle,

yükümlüdür.

 1. Hizmet sağlayıcısı, 6102 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-dıyla yetkilendirildiği hizmete ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere üçüncü taraf-larla yapacağı anlaşmalar kapsamında farklı iş sunum modelleri üzerinden hizmet verebilir.

301

Bununla birlikte hizmet sağlayıcısı, sunduğu posta hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi edinilecek şekilde veremez.

 1. Hizmet sağlayıcısı, Kurum tarafından gerekli görüldüğü durumlarda istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Ku-rumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

 2. Hizmet sağlayıcısı yetkilendirme başvurusunda beyan ettiği bilgi ve belgelerden; ti-caret unvanı, merkez adresi, iletişim bilgileri, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi, ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, vergi dairesi ve vergi numa-rasındaki değişiklikleri, değişikliklerin yapılmasını müteakip otuz gün içerisinde Kuruma bildirir.

 3. Hizmet sağlayıcısı, Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kişilerin imza sirküle-rinde değişiklik yapılması halinde, değişikliklerin yapılmasını müteakip otuz gün içerisinde güncel imza sirkülerini Kuruma bildirir.

 4. Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği tarihte öngörülemeyen ancak daha sonra ortaya çıkan şartlar çerçevesinde Kurum tarafından belirlenecek düzenlemelere uymakla yüküm-lüdür.

Mücbir sebepler

MADDE 17 – (1) Mücbir sebepler; doğal afetler, kanuni grev ve lokavt, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri diğer hallerdir.

 1. Bir hâlin/olayın mücbir sebep olarak belirlenmesi için; hizmet sağlayıcısının yetki belgesi kapsamında sunmakta olduğu hizmetlerin bütününü veya çok sayıda kullanıcıyı et-kileyecek nitelikte olması, hizmet sağlayıcısının kusuru ve/veya ihmalinden kaynaklanma-mış olması, hizmet sağlayıcısının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, hizmet sağlayıcısının olayın/hâlin meydana geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde bu durumu yetkili merciler tarafından belgelendirilmek suretiyle Kuruma yazılı olarak bildirmesi esastır.

 2. Hizmet sağlayıcısı, mücbir sebep hallerinin oluşması durumunda; yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya söz konusu yükümlülük bir takvime bağlanmış ise geç yerine getirmesinden sorumlu tutulmayabilir. Kurum, mücbir sebep halinde takvime bağlanmış bir yükümlülüğe ilişkin olarak hizmet sağlayıcısına makul bir ek süre verebilir. Mücbir sebep-lerin vuku bulması durumunda Kurum ayrıca, hizmet sağlayıcısı ve kullanıcıları koruyucu gerekli kararları da alabilir.

İdari ücret

MADDE 18 – (1) Hizmet sağlayıcısı aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında Ku-ruma idari ücret öder:

 1. Hizmet sağlayıcısı, her yıl bir önceki yıla ait net satışlarının on binde otuz beşi tutarın-da idari ücret öder. Kurum; bu oranı azaltmaya veya binde beşi geçmemek üzere artırmaya yetkilidir. Bu ücrete esas olan matrah, hizmet sağlayıcısının yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır.

302

 1. Hizmet sağlayıcısı, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait gelir tablosu ile Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tabloları en geç her yılın Mayıs ayının son gününe kadar Kuruma göndermekle yükümlüdür.

 2. İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına veya vez-nesine yatırılır.

ç) Hizmet sağlayıcısı, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait gelir tablosunu Mayıs ayının sonuna kadar Kuruma göndermemesi halinde, Maliye Bakanlığı’ndan elde edilecek gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutar üzerinden idari ücret öder.

 1. Yetkilendirmesi iptal edilen veya devredilen hizmet sağlayıcısı, iptal/devir tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/ devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden idari ücret öder. Söz ko-nusu hizmet sağlayıcısı, gelir tablosu ile Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tablola-rı, yetkilendirmenin iptal/devir tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma göndermekle yükümlüdür. Kurum tarafından istenen gelir tablosunun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde, hizmet sağlayıcısının yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak, Ku-rumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları esas alınarak hizmet sağlayıcısı tarafından ödenecek idari ücret he-saplanır.

 2. İdari ücretin hizmet sağlayıcısı tarafından birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde ön-görülen son ödeme tarihlerine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, anılan fık-ralarda öngörülen tarihlerden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak ge-cikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. Söz konusu faiz ile birlikte alınacak idari ücretleri, son ödeme tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ödemeyen veya eksik ödeyen hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi Kurum tarafından iptal edilebilir.

 3. Yetkilendirmenin iptal edildiği/devredildiği tarihten sonra bu (e) bendinde belirtilen sürelerde kısmen veya tamamen ödenmeyen idari ücret ise Kurumun bildirimi üzerine, fai-ziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir.

303

EK. 80

Rapor Sayısı: YMM…. /…. - …. İstanbul, .. / .. / …….

Rapor Ekleri:

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

 1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER: Adı/Unvanı:

Vergi Dairesi ve Hesap Numarası:

 1. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: Teşvik Belgesi Tarihi ve Sayısı:

Yatırım Yeri Adresi:

Yatırım Başlama – Bitiş Tarihi (Ek süre dahil):

 1. İSTİHDAM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

SGK Sicil No:

(Yatırım ile sağlanan istihdamın kayıtlı olduğu tüm SGK sicil numaraları yazıla-

bilir.)
4. GERÇEKLEŞEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:.
Toplam Sabit Yatırım (TL):Yatırımın Finansmanı (TL):
I. Arazi – Arsa:1. Öz Kaynaklar:.
II. Bina – İnşaat:II. Yabancı Kaynaklar:
III. Makine ve Teçhizat:a. İç Kredi:
a. İthal Makine ve Teçhizat:b. Dış Kredi:.
b. Yerli Makine ve Teçhizat:c. Döviz/Dövize Endeksli Kredi:
IV. Diğer Harcamalar:.
a. Kur Farkı:.
b. Faiz Giderleri:.

304

c. Diğer ( Etüd -Proje, Yardımcı
Makine ve Teçhizat, İthalat ve
Gümrükleme, Taşıma ve Sigorta,
Montaj ile Diğer Harcamalar.):.
V. Toplam:III. Toplam:.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan harcamalarına ilişkin defter kayıtla-rının incelenmesi neticesinde;

-Ekte yer alan listelerde belirtilen harcamaların yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu,

-Belge kapsamında temin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibariyle firma aktifinde kayıtlı olduğu,

-Yerli kullanılmış makine ve teçhizat temin edilmediği (devre konu makine – teçhizat hariç),

-Yatırım teşvik belgesi kapsamı harcamalar için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılmadığı (Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi teşvikinden yararlanılmış ise kredi tutarı e kullanılan kuruluş yazılır.)

-Teşvik belgesinde kayıtlı özel şartların yerine getirildiği Tespit edilmiştir.

Ekler:

1.Yatırıncı ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış ve kaşe/mühürlü,

 1. Gerçekleşen harcama listeleri, (12 numaralı sırada yer alan formatta hazırlanmış arsa, bina – inşaat, ithal ve yerli makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları listeleri),

 2. Yatırım takip formu (Ek.6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanmış) ve Vergi

Levhası,

 1. Yeminli mali müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı.

305

EK. 81

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ’ nin 8 ve 23 üncü madde hükümleri ile Eklerine (Ek.1 – Ek.6) aşağıda yer verilmiştir.

“İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi

Madde 8- Halka açık anonim ortaklıkların tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacakları sermaye artırımlarında;

 1. Esas sermaye sistemindeki ortaklıkların, sermaye maddesine ilişkin tadil tasarısını Kurul’a onaylatmaları,

 2. Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıkların ise, iç kaynakların sermaye hesabına ak-tarılmasından sonra tescile mesnet belge almak üzere Kurul’a müracaat etmeleri gereklidir.

Ayrıca TTK hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin TTSG Kurul’a gönderilir.”

“Ön İzahname, İzahname, Ön Talep Toplama Duyurusu ve Sirkülerler Madde 23- Ön izahname, izahname, ön talep toplama duyurusu ve sirkülerlerin;

 1. Kurul tarafından belirlenen standartlara uygun olması,

 2. Şirket, aracı kuruluş ve varsa konsorsiyum üyeleri tarafından imzalanması,

 3. Bu belgelerde denetlenen dönemlere ilişkin mali tabloların bağımsız denetleme kuru-luşlarınca onaylanması, zorunludur.

Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasından ihraççılar so-rumludur. Aracı kuruluşlar da bağımsız denetleme kuruluşlarının sorumluluğundaki bilgiler hariç, bu belgelerdeki bilgilerin gerçeği dürüst biçimde yansıtmasından hukuken sorumlu-durlar.

Ortaklıklar ve varsa satışa aracılık eden kuruluşlar, ön talep toplama yerlerinde ön izah-nameden, satış yerlerinde Kurul’ca onaylanmış izahnameden yeterli sayıda bulundurarak talep edenlere vermek zorundadırlar.”

(EK-1) TEDRİCİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni,

 2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylı esas sözleşme taslağı,

 3. Halka arzedilen sermaye paylarından satılmayanların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin kurulmakta olan ortaklığa karşı taahhütte bulunmuş olan kurucuların veya aracı kuru-luşların kurulmakta olan ortaklığa verdiği satınalma taahhütnamesi ve bir sureti, taahhütna-me bir tüzel kişi tarafından veriliyorsa, tüzel kişinin yetkili organının taahhüde ilişkin kararı,

306

 1. Varsa, fizibilite raporu ve gelecek üç yıla ilişkin tahmini (proforma) bilanço, gelir tabloları ve kaynak kullanım tablosu,

 2. İzahmame ve tasarruf sahipleri için sirküler ile sirkülerin ilan edileceği gazetelerin isimleri,

 3. Halka arzedilecek hisse senedi örneği,

 4. Satış fiyatının nominal değerden farklı olması halinde, öngörülen satış fiyatı ile fiyat tespit raporu,

 5. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler. İzahname ve sirküler örnekleri Kuruldan temin edilebilir.

(EK-2) MEVCUT HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZI İÇİN GEREKLİ BEL-GELER

 1. Esas sözleşme,

 2. Tüzel kişi ortakların sahip olduğu hisse senetlerinin halka arzında, hissedarların yetkili organlarınca alınan kararın noter onaylı örneği,

 3. Halka arzedilecek hisse senetlerinin nominal tutar ve oranlarını gösterir yazı,(1)

 4. İzahname ve tasarruf sahipleri sirküleri (2) ile sirkülerin ilan edileceği gazetelerin isimleri,

 5. Halka arz edilecek hisse senedi örneği,

 6. Aracı kurumla yapılan sözleşme örneği,

 7. Ek satış hakkı konusunda, ek satışı yapacak ortaklar ile aracı kuruluşlar arasında ya-pılan sözleşme örneği,

 8. Ortaklığın son üç yıllık kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve faaliyet raporları ile varsa başvuru tarihine en yakın ara mali tablolar,

 9. Bağımsız denetleme raporu,

 10. Halka arzedilecek hisse senetleri üzerinde Tebliğ’in 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen, senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullan-masına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca hisse senetleri üzerinde intifa hakkı olup olmadığını belgeleyen ilgili ortaklıktan alınmış bir yazı ile hisse senetlerini halka arz ede-ceklerin bu konudaki yazılı beyanları,(1)

 11. Halka arzedilecek hisse senetleri üzerindeki zilyedliğin herhangi bir rehin veya te-minat işlemine dayanmadığı konusunda hisse senetlerini halka arzedecek olanların yazılı beyanları,

 12. Halka arzedilecek hisse senetlerinin tertip, grup, tür ve seri numaraları itibariyle ay-rıntılı dökümü,

 13. Satış anında senet üzerinde bulunacak kar payı ve yeni pay alma kuponlarının yılları

307

ve numaraları ile adetleri,(1)

 1. Satış fiyatının nominal değerden farklı olması halinde, öngörülen satış fiyatı ile fiyat tespit raporu,

 2. Ek satış hakkının kullanılmak istenmesi halinde , ek satışa konu hisse senedi için 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerde belirtilen beyan ve bilgiler,

 3. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve Şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesin-leşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair beyanlar,

17- Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 1. Özelleştirme kapsamında bulunan kamu paylarının halka arzında Özelleştirme İda-resi Başkanlığı tarafından verilecek beyan yeterlidir

 2. İzahname ve sirküler örnekleri Kurul’dan temin edilebilir.

(EK-3) SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA HALKA ARZ İÇİN GEREKLİ BEL-GELER(*)

 1. Esas sözleşme.

 2. Sermaye artırımına ilişkin yetkili organların kararı,

 3. Sermaye artırım gerekçesi,

 4. İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygun olduğuna ilişkin ye-minli mali müşavir raporu,

 5. İzahname, (1) yeni pay alma sirküleri (2) ve tasarruf sahipleri sirküleri ile bunların ilan edileceği gazetelerin isimleri,

 6. Halka arz edilecek hisse senedi örneği,

 7. Aracı kurumla yapılan sözleşme örneği,(3)

8- Ortaklığın son 3 yıllık kesin bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporları ile başvuru tarihine en yakın ara mali tablolar,

9- Son 3 yıla ait kar dağıtım tabloları,

10- Bağımsız denetleme raporu,

11- Satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması halinde fiyat tespit ra-poru,

12- Pay bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durum Kurul’a bildiren yazı,

13- Kurul’un ilgili tebliğleri uyarınca ilan zorunluluğu bulunuyorsa, yönetim kurulu ka-

308

rarlarının ilanlarının yapıldığı gazeteler,

14- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli, (4)

15- Artırılacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinden satılmayanların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağını ortaklığa karşı taahhütte bulunmuş olan pay sahiplerinin veya aracı kuruluşların ortaklığa verdiği satınalma taahhütnamesi ve bir sureti, taahhütname bir tüzel kişi tarafından veriliyorsa, tüzel kişinin yetkili organının taahhüde ilişkin kararı,(4)

 1. Ek satış hakkının kullanılmak istenmesi halinde;

a- Halka arzedilecek hisse senetleri üzerinde Tebliğ’in 5 inci Maddesinin (c) ben-dinde belirtilen, senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı ve senet sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca hisse senetleri üzerinde intifa hakkı olup olmadığını belgeleyen ilgili ortaklıktan alınmış bir yazı ile hisse senetlerini halka arz edeceklerin bu konudaki yazılı beyanları,

b- Halka arzedilecek hisse senetleri üzerinde zilyedliğin herhangi bir rehin veya teminat işlemine dayanmadığı konusunda hisse senetlerini halka arzedecek olanların yazılı beyanları,

c- Halka arzedilecek hisse senetlerinin tertip, grup, tür ve belge numaraları itibariyle ayrıntılı dökümü,

d- Satış anında senet üzerinde bulunacak kar payı ve yeni pay alma kuponlarının yılları ile numaraları ve adetleri,

e- Ek satış hakkı konusunda, ek satışı yapacak ortaklar ile aracı kuruluşlar arasında yapılan sözleşme örneği,

 1. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve Şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava kor usu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesin-leşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair beyanlar (5).

 2. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 • Sadece temettüün hisse senedi biçiminde dağıtılması halinde 4, 5, 11, 12 ve 15 nolu bilgi ve belgeler istenmez.
 1. İzahname ve sirküler örnekleri Kurul’dan temin edilebilir.

 2. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması durumunda istenmez.

 3. Kurul’ca satışın aracı kuruluş vasıtası ile yapılması şart koşulmadığı takdirde, 8’inci madde kapsamındaki ortaklıklarda aranmaz.

 4. Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenmez.

 5. Halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımlarında istenir.

309

(EK-4) TAHSİSLİ SATIŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sermaye artırımına ve tahsis esaslarına ilişkin yetkili organ kararı,

 2. Tahsisli satışlarda satınalacak kişileri ve bu kişilerin alacakları hisse senetlerinin no-minal değerleri ile satış bedellerini gösterir belge (1)

 3. Varsa, hisse senetlerinin tahsisli olarak satılacağı kişilerle veya bunların vekilleriyle yapılmış anlaşma metinleri, (1)

 4. Hisse senetlerinin satış fiyatı ve hesaplanma şekline ilişkin bilgi, (1)

 5. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler. (1) Yurtdışında yerleşik kişilere tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımlarında, alıcıların kayıt öncesinde belli olmaması halinde istenmez. Söz konusu bilgi ve belgeler öğrenildiği tarihte Kurul’a ulaştırılır.

(EK-5/A) BİRLEŞME ÖNCESİ İSTENEN BELGELER

 1. Birleşme veya devralmaya taraf olan ortaklıkların, Mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafından hazırlanan özsermaye tespit raporu,

 2. Birleşmeye veya devralmaya taraf olan ortaklıkların mali tablolarına ilişkin 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 16 Bağımsız Özel Denet-leme Çalışması ve Raporlamasının İlke ve Kuralları Tebliği çerçevesinde hazırlanacak özel bağımsız denetleme raporları,

 3. Varsa oluşturulacak ortaklığın ana sözleşme taslağı ya da birleşen veya devralan ortak-lığın ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin taslağı,

 4. Birleşilen veya devralınan ortaklığın ortaklarına vereceği hisselerin miktar ve oranı ile hisselerin niteliğine ilişkin bilgi,

 5. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

(EK-5/B) BİRLEŞME VEYA DEVRALMA SONRASI KURUL KAYDI İÇİN İS-TENEN BELGELER

 1. Birleşen şirketlerin birleşmeye ya da devralan şirketlerin devralmaya ilişkin kendi genel kurul kararlarının birer örneği,

 2. Birleşme veya devralma sözleşmesinin noterden onaylı bir örneği,

 3. Birleşme veya devir sonrası bilançosunun ve gelir tablosunun birer örneği,

 4. Rekabet Kurumu’ndan birleşmeye ilişkin olarak alınan izin belgesi,

 5. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

(EK-6) ÖN TALEP TOPLAMA SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU

-TİCARET UNVANI

-SERMAYESİ

310

-ARACI KURULUŞLARIN UNVANI

-TALEP TOPLAMANIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

-TALEP TOPLAMA ÖNCESİNDE HALKA ARZI PLANLANAN HİSSE SENETLE-RİNİN MİKTARI

-TALEP TOPLAMADA ÖNGÖRÜLEN

311

EK. 82

27.06.2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazete’ de Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumunca Yayımlanan “BANKALARIN KURULUŞ VE

FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” in 5 maddesi hükmü ile Bankalarca Açılacak Krediler ve Verilecek Kefalet ya da Teminatlar için Talepte Bulunanlardan alınacak Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço ve Kâr ve Zarar Cetveli ile Mali Açıklayıcı Notların Denetlenmesine İlişkin Raporun Düzenlenme Esaslarına ilişkin 10 No.lu Eki’ne aşağıda yer verilmiştir.

“Banka Kuruluşu

Madde 5 – Türkiye’de banka kurmak üzere kuruma verilecek başvuru dilekçelerine;

 1. Kurucuların Yönetmelik ekindeki örneklere (Ek.1 ve Ek.2) uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,

 2. Ortaklarca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağının,

 3. Banka kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile kuru-luştan itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kar ve zarar cetvel-lerini ve banka sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir raporun,

 4. Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden, konkorda-to ilan etmiş olmalarına ilişkin İcra Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgelerin,

 5. Gerçek kişi kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerce, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Sav-cılıklarından, Kuruma verilmek üzere (Ek.3)’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgele-rinin ve bu kişilerin daha önce haklarında herhangi bir kamu davası açılıp açılmadığına dair imzalı beyanlarının,

 6. Kurucu tüzel kişilerin kurulacak bankaya ortak olunmasına ilişkin yetkili kurulların-dan alınmış karar örneklerinin,

 7. Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan bankerler, sigorta şirketleri ve para ve sermaye pi-yasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadıklarına ilişkin bir beyanın (Ek.4),

 8. Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarını gösterir bir beyanın (Ek.4),

ı) Kurucu tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin, bunların ortakları, pay oranları ve tutarları ile varsa imtiyazlı payları gösteren listelerin, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı

312

Kanuna göre yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilanço ile kar ve zarar cetvellerinin, banka veya diğer mali kurum niteliğindeki kurucu tüzel kişiler için varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış ve öngörülen dereceyi de içeren bir raporun,

 1. Kurucu tüzel kişilerin dahil olduğu sermaye grubuna ait uluslararası muhasebe stan-dartlarına uygun ve uluslararası kabul gören bir bağımsız denetim şirketinin onayını taşıyan varsa son üç yıla ait konsolide bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin,

 2. Sermayedeki dolaylı pay sahipliklerinin tespitini teminen tüzel kişi kurucuların tüzel kişi ortaklarının ve bu ortakların sermayelerinde pay sahibi tüzel kişilerin hissedarlarını ve hisse oranlarını gösterir cetvellerin,

 3. Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak belgelerin,

 4. Kurucuların, vergi dairelerince onaylı son beş yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin ve bunların sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin belediyelerin ilgili birimlerince onaylı emlak beyannamelerinin ve bu gayrimenkullere ilişkin tapu dai-relerinden alınacak tapu sicil kayıtları ile bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belgenin,

 5. Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, kurucu beyanna-melerinde belirtilen mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin, bu hesapların açılış ta-rihlerini de içerecek şekilde tevsiki amacıyla, her biri ayrı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Kuruma hitaben düzenlenecek belgelerin,

o) Sermayenin yüzde on veya daha fazlasını taahhüt eden kurucuların mali durum-ları hakkında 3568 sayılı Kanuna göre yetkili yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek raporun,

 1. Gerçek kişi kurucuların, imtiyazlı pay sahiplerinin, sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerin ve belirlenmişse görevlendirilecek yö-netim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıkla-rına ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde ayrıntılı özgeçmişlerinin,

 2. Kurucu gerçek veya tüzel kişileri temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletna-me örneklerinin,

 3. Sermayenin yüzde on veya daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muzaadan ari olarak sağ-ladıklarına dair (Ek.5)’de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyip imzalayacakları birer taahhütnamenin,

eklenmesi gerekir.

Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

Yabancı uyruklu kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.”

313

Ek. 10 “Bankalarca Açılacak Krediler ve Verilecek Kefalet ya da Teminatlar için Talepte Bulunanlardan alınacak Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço ve Kâr ve Za-rar Cetveli ile Mali Açıklayıcı Notların Denetlenmesine İlişkin Raporun Düzenlenme Esasları;

Denetim Raporu (Ek 10/A)’da yer alan “Rapor Kapağı” ile (Ek 10/B)’de yer alan “Rapor Düzeni” ne uygun olarak hazırlanacaktır.

1. İSTENİLECEK BELGELER

Denetim raporunun düzenlenmesinde son üç yıllık döneme ilişkin aşağıdaki belgelerden yararlanılır;

 1. Bilanço ve gelir tabloları (vergi dairesince tasdikli),

 2. Bankalara Verilen Hesap Durum Belgeleri,

 3. Dönem sonu kesin mizanları,

 4. Kanuni defterler,

 5. Genel Kurul Belgeleri (hazirun cetveli, faaliyet raporu, murakıp raporu ve saire),

 6. Mali tabloların dipnotları ile ilgili bilgileri içeren yazı,

 7. Kredi sözleşmeleri,

 8. Kuruluşun, değişiklik ve sermaye artırımına ait Ticaret Sicil Gazeteleri,

 9. Son yıla ait Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi Beyannameleri ve tahakkuk fişleri,

 10. Varsa onay dönemleri ile ilgili denetim ve tasdik raporları ve ekleri,

 11. İmza sirküleri aslı ve faaliyet belgesi,

2. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Raporun Genel Bilgiler bölümünde yer alması gereken bilgiler, yukarıda sıralanan belge-lerden alınabilecektir. Bu çalışmalar sırasında mümkün olduğunca belgelere sadık kalınması zorunludur. Örneğin iştigal konusuna ilişkin bilgiler ana sözleşmeden, %10 paya sahip or-takların isimleri ve adresleri genel kurul hazirun cetvelinden yararlanılarak hazırlanacaktır.

Hesap Durumu Belgesi mali açıklayıcı notları formu, belgelere ve kuruluşun yazılı ve imzalı beyanlarına dayanılarak hazırlanmalıdır.

Aynı şekilde mali tablo dipnotları da kuruluşun yazılı ve imzalı beyanına dayanılarak hazırlanmalıdır.

Usul incelemeleri bölümünde yer alacak hususlar yukarıdaki belgeler incelenmek süre-tiyle tespit edilecektir.

Hesap incelemelerinde kuruluşun mali tablolarının büyük defter kayıtlarıyla mutabık olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Mali tabloların denetimi esas itibariyle bir muhasebe denetimini içermekle birlikte son üç yıllık döneme ilişkin olarak öz kaynaklardaki değişim, gelir gider yapısı, borçlar ve mali mükellefiyetler ayrıntılı olarak incelenecek ve değerlendi-

314

rilecektir. Yapılacak çalışmalar denetim standartlarına uygun olacaktır.

3. RAPORUN SONUÇ KISMINDA YER ALACAK BİLGİLER

Raporun sonuç bölümünde, Kanunun 11 inci maddesinin (11) numaralı fıkrası uyarınca, şirketçe düzenlenen ve meslek mensubu tarafından denetlenen bilanço, kar-zarar tablosu (gelir tablosu) ve hesap durumu belgesinin muhasebe ilke ve kurallarına uygun olduğu veya şartlı olarak uygun olduğu veya uygun olmadığı belirtilecektir.

(Ek:10/A)

Rapor Sayısı: İstanbul, -- / -- / -------

Rapor Ekleri:

HESAP DURUMU BELGESİ VE EKİ BİLANÇO VE KÂR VE ZARAR CETVELİ DENETİM RAPORU

İncelemeyi Yapan Adı Soyadı:

Meslek Mensubunun Bağlı Olduğu Oda:

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Tarihi:

Sözleşmesinin Sayısı:

Kredi Adı Soyadı (Ünvanı):

Müşterisinin Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi Hesap No:

Muhasebecisi:

İnceleme Dönemi:

İnceleme Konusu:

Sonuç:

315

(EK:10/B)

RAPOR DÜZENİ

I. GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 1. Kredi müşterisinin adı, soyadı, ünvanı, sermayesinin %10 ve daha fazla payına sahip ortaklarının adları ve adresleri,

 2. Kredi müşterisinin faaliyet konusu ile faaliyette bulunduğu sektör veya sektörlere iliş-kin değerlendirmeler, firmanın sektördeki konumu,

 3. Kredi müşterisinin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ad ve soyadları,

 4. Kredi müşterisinin ticaret sicil kaydı, sicil numarası,

 5. Kredi müşterisinin muhasebesinden ve muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ünvanı alıp almadıkları,

 6. Kredi müşterisinin organizasyon yapısı, iç kontrol sistemi ve varsa risk yönetimi ile ilgili düzenlemeleri,

 7. Kredi müşterisinin muhasebe sistemine ilişkin meslek mensubunun değerlendirilmesi,

 8. Varsa kredi müşterisinin iştirakleri, bunlardaki pay oranları ve bunların faaliyet gös-terdiği sektörlere ilişkin bilgiler.

II. USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.

 1. Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 2. Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

 3. Kayıtların belgelere göre yapılıp yapılmadığı,

III. HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde bilanço ve kâr ve zarar cetvelinin, mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiğine ilişkin açıklamalar ile birlikte son üç yıllık döneme ilişkin olarak özkaynak değişim tablosuna ve ayrıntılı bir gelir gider analizine, ayrıca kredi müşterisinin borçları ve mali mükellefiyetlerine ilişkin olarak yapılacak ayrıntılı değerlen-dirmelere yer verilecektir.

IV. DENETLENEN MALİ TABLOLAR

Hesap Durum Belgesi ile ekli bilanço, kâr ve zarar cetveli ile mali açıklayıcı notlar.

V. SONUÇ

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

316

EKLER:

1.Meslek mensubu tarafından denetlenmiş Bilanço,

 1. Meslek mensubu tarafından denetlenmiş Gelir Tablosu,

 2. Meslek mensubu tarafından denetlenmiş Hesap Durum Belgesi,

 3. Mali açıklayıcı notlar.

317

EK. 83

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA İLİŞİKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORU

Tarihi
Sayısı
1.
Raporun2.
Ekleri3.
4.
5.
T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı
RaporuKayıtlı Olduğu Oda
İkametgah Adresi
Düzenleyen
MeslekBüro Adresi
MensubununTelefon No
Faks No
E-Posta
İşyerinin veyaT.C. Kimlik No
AracınınAdı ve Soyadı
Ünvanı
Adresi
Tescilli Olduğu Ünite
İşyerininSicil No
Telefon No
Faks No
E-Posta
 • / -- / ------

------

.İ Ş Y E R İ SicilNo.
A1 İş KoluÜnite Koduİşyeri Sıra
İlİlçeKontrol Aracı
KoduEski YeniNumarası
KoduKoduNumarasıKodu

318

RAPOR DİSPOZİZYONU

I- GENEL BİLGİLER:

A- İŞVEREN VE İŞYERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bu bölümde;

a- İşyeri Sicil Numarası,

b- Şirket Ortaklarının Adı ve Soyadı,

c- Şirket Ortaklarını Ortaklık Payları,

d- İşverenin ve Şirket Ortaklarının İkametgah Adresleri, e- İşveren ve Ortaklığının Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numaraları, f- İşverenin Adı ve Soyadı veya Ticaret Ünvanı ve Telefon Numarası,

g- İşyerinin İşlem Gördüğü Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğü, h- Değerlendirme Konusu İşin Niteliği, (Ayrıntılı olarak),

i- İşyeri Merkezinin Dışında ve Merkeze Bağlı Faaliyette Olup Kapsamdaki Diğer Tes-cilli İşyerleri ve İşyeri Sicil Numaraları,

j- İşveren Vekilinin İşyeri ve İkametgah Adresleri,

k- İşverenin Muhasebe İşlemlerini Düzenleyen Meslek Mensubunun Adı ve Soyadı Ruh-sat Numarası Telefon Numaraları, Adresi, Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Sicil Numarası,

belirtilir.

B- İNCELENEN YASAL DEFTERLER VE BELGELER

Bu bölümde incelenen;

1- İncelenen Ticari Defterler;

İNCELENEN TİCARİ DEFTERLER

YılıC i n s iOnaylayan Noterin
Ü n v a v ıOnay TarihiOnay Sayısı

2- Ücret Ödeme Bordroları,

3- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Aylık Sigorta Primleri Bildirgeleri, Dört Aylık Sigorta Primleri Bordroları ve Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu,

4- Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri,

319

5- Muhtasar Beyannameleri,

6- Varsa Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Katkı Tutarları,

7- İhale Makamı ile Yapılan Sözleşmeler,

8- Geçici ve Kesin Kabul Tutanakları ile Son Hakediş Raporları, gibi belgelerden incelenenler belirtilir.

II- USUL İNCELEMELERİ

A- ÖDENEN ÜCRETLER

İlgili OlduğuÜcret ÖdemeKuruma Bildi-KurumaKurumaToplamDeftere Kayde-
Bordrolarındarilmesi GerekenBildirilenÖdenendildiği
Tespit EdilenSPEK TutarıSPEK TutarıPrim Tutarı
AyPrim GünÇalıştırılan
YılÜcretSayısıSigortalıTarihMadde
Sayısı

B- DİĞER BİLGİLER

Bu bölümde;

1- Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olup olmadığı,

2- Kanunun 79 uncu maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 16, 17 ve 20 nci maddeleri uyarınca Kuruma verilmesi gerekli belgelerin yasal süresi içerisinde verilip verilmediği, yasal süresi içinde verilmeyenlerin veriliş tarihi,

3- Ücret ödenme bordrolarının Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesi uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmemiş ise geçersizlik nedeni ve ilgili olduğu aylar,

4- İncelenen defter ve belgelerin, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 25 inci mad-desine göre geçerli olup olmadığı, geçersiz ise geçersizlik halleri,

5- Ödenen ücretler ile Kuruma bildirilen sigorta primlerine esas kazançlar arasında fark bulunup bulunmadığı, fark var ise bunun neden kaynaklandığı,

6- Ücret ödeme bordrolarından isim, çalışma gün sayısı ile ücretlerin Kuruma doğru bir şekilde bildirilip bildirilmediği,

7- Faaliyet süresi içerisindeki sigorta primlerinin Kuruma ödenip ödenmediği, ödenme-yen primlerin deftere gider olarak yazılıp yazılmadığı,

8- Kanunun 77 nci maddesi uyarınca o ay içerisinde yapılan ücret ve benzeri ödemelerin sigorta primine esas kazançlara dahil edilip edilmediği,

9- Gerek muhtasar beyannamelerde, gerekse ücret ödeme bordrolarında kayıtlı işçi sayı-sının Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde (Aylık Sigorta Primleri Bildirgelerinde, Dört Aylık

320

Sigorta Primleri Bordrolarında veya Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosunda) kayıtlı si-gortalı sayılarıyla mutabık olup olmadığı,

ile ilgili diğer hususlar açıklanır.

III- HESAP İNCELEMELERİ

A- İHALE KONUSU İŞLERDE

Değerlendirme;

 1. Yapılan işin niteliği,

 2. İşin başlama ve bitiş tarihleri,

 3. Faaliyet süresi,

 4. Toplam işçi ve toplam gün sayısı

 5. Stopaj, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil, KDV hariç alınan toplam hak-

kediş,

H a k e d i ş i nDefterKaydı
NoT u t a r ıTarihiSayısı

f) Defter ve belgelerden;

1 - SAPTANAN FATURALI ÖDEMELER

FATURA VERENİNFATURANINDEFTER KAYITİŞYERİVERGİYAPILAN İŞİN
SİCİL NONİTELİĞİ
Adı veÜnvanıAdresiTelefonuTarihiNoTutarıTarihiNoDairesiHesap No
Soyadı

2 – SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ

FATURA VERENİNFATURANINDEFTER KAYITİŞYERİVERGİYAPILAN İŞİN
SİCİL NONİTELİĞİ
Adı veÜnvanıAdresiTelefonuTarihiNoTutarıTarihiNoDairesiHesap No
Soyadı

Belirtilerek yapılır.

321

B- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERCE YAPILAN ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA Değerlendirme;

 1. Maliyet bedeline,

 2. Maliyet bedelinin tespit şekline,

 3. Defter ve belgelerden;

1 - SAPTANAN FATURALI ÖDEMELER

FATURA VERENİNFATURANINDEFTER KAYITİŞYERİVERGİYAPILAN İŞİN
SİCİL NONİTELİĞİ
Adı veÜnvanıAdresiTelefonuTarihiNoTutarıTarihiNoDairesiHesap No
Soyadı

2 – SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ

FATURA VERENİNFATURANINDEFTER KAYITİŞYERİVERGİYAPILAN İŞİN
SİCİL NONİTELİĞİ
Adı veÜnvanıAdresiTelefonuTarihiNoTutarıTarihiNoDairesiHesap No
Soyadı
 1. Fiil türleri ve tarihleri de belirtilmek suretiyle uygulanması icap eden idari para ceza-larına,

yer verilerek yapılır.

III- SONUÇ

Bu bölümde, raporun önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar ışığında, ilgili Sigorta İl veya Sigorta Müdürlüğünce “İlişiksizlik Belgesi” verilip verilmeyeceği veya hangi koşullar-da verilmesi gerektiğine yer verilir.

322

(DİKKAT: Bu faaliyet belgesi yerin Odadan alınan faaliyet belgesi de olur.)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN İLİŞKSİZLİK BELGESİ ALINMA-SINA İLİŞKİN RAPOR DÜZENLEYECEK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE AİT

FAALİYET BELGESİ

FaaliyetTarihi---- /--- / ------
BelgesininSayısı-------
T.C. Kimlik No:
Adı ve Soyadı:
Oda Sicil No:
Büro Tescil No:
Ruhsat No:
Kayıt Tarihi: ---/--/ ------
MeslekÜnvanı:
MensubununÇalışma Biçimi:
Vergi Dairesi:
Vergi Sicil No:
Büro Adresi:
Telefon No:
Faks No:
E – Posta:

Yukarıda ünvanı ve Oda Sicil Numarası yazılı ..........................................................

Halen Odamızın faal üyesidir.

---------------- Odası Başkanı

Adı-Soyadı/İmza-Mühür

Not: 1-Bu belgenin fotokopisi geçersizdir.

2-İlgili meslek odasının evrak numarası bulunmayan Faaliyet Belgesinin hiçbir ge-çerliliği yoktur.

323

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN İLİŞKSİZLİK BELGESİ ALINMA-SINA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN

RAPORA EKLENECEK İHALELİ İŞLERE AİT HESAPLAMA CETVELİ

ebb90faeb4f9670777ceee92d19892f5

324

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN İLİŞKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA

İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORA EKLENECEK ÖZEL BİNA İNŞAATLARINA AİT HESAPLAMA CETVELİ

abf9114ea16e2b3f32ece53acf772119

325

EK. 84

BAKANLAR KURULU’NUN TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2018/11185 SAYILI KARARI, 25.01.2018 TARİH VE 30312 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI VE BUNA İLİŞKİN 2018/46 SAYILI TEBLİĞ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN BELİRTİLEN TARİHTE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE SOKULMASI ÜZERİNE MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 02.05.2018 TARİHİNDE YAYIMLANAN “SERMAYE HAREKATLERİ GENELGESİNİN 14, 15 VE 16 INCI MADDELERİNE AŞAĞIDA AYNEN YER VERİLMİŞTİR.

Döviz Kredisi Kullanımının Genel Kuralları

MADDE 14 – (1) 32 sayılı Kararın 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 17/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi kullanamaz.

 1. 32 sayılı Kararın 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 17/A maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinden ve yurt dışından dövize endeksli kredi kullanamaz.

 2. Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler bu Genelgenin 21 inci ve 40 ıncı maddelerinde yer alan istisnalar dışında döviz kredisi kullanamaz.

 3. Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanım tarihinde kredi baki-yesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlar, kullanmak istedikleri kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydıyla döviz kredisi kullanabilirler.

 4. Döviz kredisi kullanılması için VRHİB veya DİİB bulunması zorunlu değildir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca vergi, resim ve harç istisnasından yararlanabilmek için VRHİB veya DİİB alması gerekli olan firmaların, bu belgeler olmadan kullanacakları krediler için vergi, resim ve harç istisnası uygulanmaz.

 5. 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sını-flandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-netmelik hükümlerine uygun yeniden yapılandırma işlemleri yalnızca geri ödeme sıkıntısı çeken bir borçluya tanınacak olan imtiyazları kapsaması nedeniyle 32 sayılı Kararın uygu-lanması kapsamında yenileme olarak değerlendirilmez. Ancak dövize endeksli kredilerin yapılandırılması tekrar dövize endeksli olarak yapılamaz.

 6. Temerrüde düşen kredilerde kredi hesabının kapatılarak kanuni takip için kredi ba-kiyesinin yeni açılacak tahsili gecikmiş alacak hesabına aktarılması işlemi yeni bir döviz kredisi tesisi olarak değerlendirilmez.

 7. İhracat taahhütlü kullanılan kredilerin ihracat taahhütleri, 2017/4 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

326

 1. Katılım bankalarının kullandırdığı kredilerin bildirim tarihi siparişle yapılan işlemle-rde sipariş tarihi; vekâletle yapılan işlemlerde kredinin kullandırıldığı tarihtir.

 2. Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin kullandırdığı kredinin kullanım tarihi, finansal kiralama veya finansman sözleşmesinin imzalandığı tarihtir.

 3. Döviz kredileri doğrudan döviz olarak veya kredi tutarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle kullanılabilir.

Döviz Gelirlerinin Kapsamı

MADDE 15 – (1) 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinin (y) bendi uyarınca ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler firmanın döviz gelirleri olarak kabul edilir.

 1. Bu Genelge kapsamında döviz geliri olarak kabul edilen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gelirleri; 2017/4 sayılı Tebliğin 6 ncı mad-desinin üçüncü fıkrasında sayılan işlemlerden elde edilen gelirler ile yurt dışı yerleşiklerden tahsil edildiğinin tevsiki kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen diğer ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir.

 2. 2017/4 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler hariç olmak üzere yurt içinde yer-leşiklerden elde edilen dövizler bu Genelge kapsamında döviz geliri olarak kabul edilmez.

 3. Aracı ihracatçı, acente, yurt dışında yerleşik firma temsilciliği gibi üçüncü bir firma aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin gelirler ile ihraç kayıtlı satış yapan firmaların yaptıkları satışlara ilişkin gelirler;

 4. İhracatı gerçekleştiren firmanın yazılı muvafakatının,

 5. İlgili gümrük beyannamesinin veya SMMM/YMM onaylı faturanın bir örneğinin,

 6. İhracatçıya yapılan satışa ilişkin SMMM/YMM onaylı faturanın ya da e-faturanın bir örneğinin firmalarca SMMM/YMM’ye4 ibrazı kaydıyla ve bu faturadaki tutarı aşmamak üzere ilgili firmaların döviz geliri olarak kabul edilebilir.

 7. Serbest bölgelere yapılan ihracat ve transit ticaretten elde edilen gelirler, serbest bölgeye satılan malın buradan üçüncü bir ülkeye satıldığının tevsiki kaydıyla, döviz geliri olarak kabul edilir.

 8. Yurt dışında yerleşiklerden elde edilen Türk lirası cinsi ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin gelirler ile Bakan-lıkça uygun görülen diğer ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler döviz gelirlerine dâhil edilir.

Döviz Gelirlerinin Beyanı

MADDE 16 – (1) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan fi-nansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri

327

kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.

 1. Döviz geliri beyanları, aynı grup veya holding bünyesinde bulunan firmalar da dâhil olmak üzere, firma bazında yapılır.

 2. SMMM’ler ve YMM’ler tablolarda yer alan döviz gelirlerinin 15 inci maddede düzenlenen döviz geliri kapsamıyla uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür.

 3. İhracatçı firmanın bu Genelgenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yazılı muvafakatında; imalatçı ve hizmet sağlayıcı firmanın döviz gelirlerine sayılması-na onay verilen tutar ile söz konusu tutarın kendi döviz gelirlerine sayılmasından feragat edildiğine ilişkin bir beyan yer alır.

 4. Firma döviz gelirlerine ilişkin hatalı beyanda bulunulduğunun sonradan tespiti duru-munda, tespiti yapan banka veya finansal kuruluş tarafından firmadan döviz geliri beyanının düzeltilmesi istenir. Düzeltilen döviz geliri Risk Merkezine bildirilir ve firmanın mevcut döviz kredilerinin bu Genelgenin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına uygunluğu yeniden kontrol edilir. Anılan maddeye uygunsuz kredi kullanımıyla ilgili olarak kullandırımı yap-an banka veya finansal kuruluşlara bildirimde bulunulur. Kredinin uygunsuzluğa yol açan kısmı için kullandırım yapanlarca bu Genelgenin 20 nci ve 39 uncu maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

 5. Her yıl yıllık hesap dönemini takip eden dördüncü ayın son iş gününden itibaren döviz geliri beyanlarına bir önceki yıl dâhil edilir ve eski döviz geliri beyanlarının üçüncü yıla ait olan bölümü dikkate

328

DÖVİZ GELİRLERİ BEYAN FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

a5f019696ccadb9c6c97af1624c1b6bd

*Bu bölümde gelirlerinin Türk Lirası karşılıkları belirtilir.

**Serbest bölgelere yapılan satışlar, ilgili malların serbest bölgelerden üçüncü ülkelere satıldığının tevsiki kaydıyla bu bölüme eklenir.

*** Muvafakatnamelerin bir örneği form ekinde bankaya ibrazedilir.

329

EK. 85

ea76bc97c54594e0ab0786a5099e303c

Yıllara sari taahhüt işi yapan firmalar ayrıca ;

- 2017 yılında onaylanan ve 2017 sonu itibariyle devam eden işlere ait hakediş tutarlarını

ve

- Net satışlar içindeki yıllara sari taahhüt işi dışındaki hasılat tutarlarınıda bildirmelidir-

ler.

Firmanın aşağıdaki faaliyet alanlarından herhangi biri ile uğraşıyor olması söz konusu ise bu durum ayrıca belirtilmelidir :

Akaryakıt bayileri, tütün mamülleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri, hazır kart ana dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri, üreticiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere motorlu araç ticareti ile uğraşanlar (faaliyet konusu yalnızca ikinci el araç alım ve satımı olanlar hariç) ve ulusla-rarası anlaşmalar gereğince Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar ile döviz alım satım işiyle uğraşan şirketler.

Not:*Tasdik sözleşmelerinin odaya bildirilmesi sırasında ekinde bu ücret soru belgesinin-de olması gerekmektedir.*

330

EK. 86

NİSBİ AİDAT BEYAN FORMU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Odamızın ...................Sicil Numaralı Üyesiyim ..................takvim yılı ile ilgili olarak Ye-
minli Mali Müşavirlik faaliyetinden elde ettiğim ;
a)Serbest Meslek Kazancımın:TL
b)Ortağı bulunduğum YMM Şirket / Şirketler ‘inden payıma düşen miktarın :TL
Toplam mesleki kazancımın:TL
olduğunu beyan ederim. Bu beyanıma göre ödemem gereken nisbi aidat ;
Mayıs Ayı Taksiti:TL
Ekim Ayı Taksiti:TL
TOPLAM:TL’dir.
........ / ......../ ..........
Ad Soyad
İmza
Banka Hesap Numaraları
İşbankası / BeyoğluTR80 0006 4000 0011 0111 5448 83
Garanti / GalatasarayTR52 0006 2000 0680 0006 2993 04
Akbank / BeyoğluTR23 0004 6000 3988 8000 1179 59

331

EK. 87

24.10.2013 TARİH VE 28801 SAYILI RESMİ GAZETE’DE ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN “TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINACA, 03.08.2017 TARİHLİ VE 63089 SAYILI OLUR İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN “ TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGENİN 5 İNCİ VE 10 UNCU MADDELERİ AŞAĞIYA AYNEN ALINMIŞTIR.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu

MADDE 5- (1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

 1. Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zo-rundadırlar.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin Devri, Belge Sahiplerinin Uyarılması ve Bel-gelerin İptali

MADDE 10- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi adına düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler dışındakiler tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

 1. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunan işletmenin satılması, sahibinin ölümü, bağışlama veya benzeri hallerde işletmenin yeni sahibi gerçek veya tüzel kişiler üç ay içe-risinde, bu Tebliğ’in 6 ncı maddesindeki bilgi ve belgeler ile ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat ederek Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yeniden almaları gerekir.

 2. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunan işletmenin unvanının, adresinin, iştiga-linin, temsile yetkili kişilerinin, sermayesinin, kurucularının ve ortaklarının değişikliğinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını müteakiben, bu değişiklikler 3 ay içerisinde ilgi-li Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlükleri bildirimde bulunulan bu değişlikleri, Tehlikeli Madde U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden sonuçlandırır. Bu değişiklikler için başvuru sahibinden her hangi bir ücret alınmaz.

 3. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahip bir işletmenin 6 ıncı maddedeki şartlardan birisini kaybettiğinin tespiti halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır ve eksikliklerini tamamlamak üzere 3 ay süre verilir. Uyarıya rağmen eksikliklerini tamamla-mayan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilen işletmeye Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ben-di kapsamında idari yaptırım uygulanır. Bu idari yaptırım Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınana kadar takip eden her ay için tekrarlanır.

332

 1. İşletmede yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda işletmelerin, belgelendi-remeye esas başvuru Belgeleri iptal edilir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilen işletmeye Yönergenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında idari yaptırım uygulanır. Bu işletmeler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 2. Bu yönerge kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetini sonlandırması veya işletmesini başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devretmesi halinde, işletmeci sahip olduğu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal ettirmek için; faaliyetini sonlandırdığının veya işlet-mesinin devredildiğinin Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya işletmenin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan terki ticaret yazısının ibraz edilmesi halinde, işletmenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile iptal edilir.

 3. Bu Yönerge kapsamında kalan işletmelerin, bu Yönergenin 5 inci maddesinde be-lirtilen şartların dışında kaldıkları beyan ederek, sahip oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini iptal ettirme talepleri; işletmecilerin müracaat tarihinden itibaren geriye doğru işletmenin kayıtlarında yer alan ve iştigale konu olan tehlikeli maddelere ait fatura bilgilerini gösterir icmal (İşletmenin mali/yeminli mali müşavirince onaylı) raporunun ibraz etmesi ve ibraz edilen icmal raporu doğrultusunda, ilgili Bölge Müdür Yardımcısı veya ilgili Şube Müdürü Başkanlığında en az iki kişilik bir heyetin, işletmede yapacağı inceleme sonucunda düzenlenen rapor göre, ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile sonuçlandırılır.

 4. Bu yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeciler, belge süresinin bitiminden bir ay öncesinden veya bir sonrasında, sahip oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yenilemek zorundadırlar. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini yenileme-yen işletmeye Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında idari yaptırım uygulanır. Bu idari yaptırım, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınana kadar takip eden her ay için tekrarlanır.

333

334
EK. 88
İstanbul Sanayi OdasıTarihi:--- /--- /------
Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi Müdürlüğü’ne
-------------Ticaret Sicil No.lu--------------------------------------unvanlı firmanın işyerinde mevcut, kurulu ve çalışır vaziyette olan makine
ve teçhizat listesi aşağıdadır. Söz konusu makine – teçhizat toplam bilanço değeri ------------------TL’dir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Yeminli Mali MüşavirFirma Teknik Yetkilisi
İsim - Mühür ve İmzaİsim - İmza
FİRMA MÜLKİYETİNDEKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ
Temin EdilenTemin EdilenMotor
AdıFaturaTemin Edilen FirmaFirmanın/KişininFirmanın Tica-Gücü
Adet (Cinsi ve Teknik Özellikleri)TarihiVergi/TC No.suret Sicil No.su Yerliİthal(kW)

Not 1: Firmanın birden fazla işyeri varsa, makine - teçhizat listesi her bir işyeri adresi için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

Not 2: Firmanın İSO’dan daha önce alınmış kapasite raporu varsa, eski kapasite raporundaki makine – teçhizatın halen mevcut olanla-rının sadece adının ve adresinin belirtilmesi yeterlidir. Önceki kapasite raporunun düzenlenme tarihinden sonra alınan makine ve teçhizat listelenirken tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.

Not 3:Düzenlenen bu liste, işyerinde mevcut makine –teçhizatı yakından tanıyan firma teknik yetkilisince incelenerek, listelenen ma-kina ve teçhizatın işyerinde mevcut olduklarının ve sanayide kullanılan teknik isimleri ile ifade edildiklerinin teyit edilmesi sağlanmalıdır.

Not 4: Temel makine ve Teçhizatın ana teknik karakteristiklerinin de isimleri yanında belirtilmesi tavsiye edilir. Örneğin; Torna Tez-gahı (Punto Aralığı 2 m), Hidrolik pres (100 t), CNC torna tezgahı (18 kW), Giyotin makas (2,6 m)

FİRMA MÜLKİYETİNDEKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

Temin EdilenTemin EdilenMotor
FaturaFirmanın/KişininFirmanın TicaretGücü
AdetAdı (Cinsi ve Teknik Özellikleri)TarihiTemin Edilen FirmaVergi/TC No.suSicil No.suYerliİthal(kW)

Yeminli Mali Müşavir Firma Teknik Yetkilisi

İsim – İmza ve Mühür İsim – İmza

335
336
EK. 88/A
İstanbul Sanayi OdasıTarihi:--- / /---------
Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi Müdürlüğü’ne
-------------Ticaret Sicil No.lu--------------------------------------unvanlı firmanın işyerinde mevcut, kurulu ve çalışır vaziyette olan makine
ve teçhizat listesi aşağıdadır. Söz konusu makine – teçhizat toplam bilanço değeri ------------------TL’dir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Yeminli Mali MüşavirFirma Teknik Yetkilisi
İsim - Mühür ve İmzaİsim - İmza
KİRALIK / LEASİNGLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ
Temin EdilenTemin EdilenMotor
FaturaFirmanın/KişininFirmanın TicaretGücü
AdetAdı (Cinsi ve Teknik Özellikleri)TarihiTemin Edilen FirmaVergi/TC No.suSicil No.suYerliİthal(kW)

Not 1: Firmanın birden fazla işyeri varsa, makine - teçhizat listesi her bir işyeri adresi için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

Not 2: Firmanın İSO’dan daha önce alınmış kapasite raporu varsa, eski kapasite raporundaki makine – teçhizatın halen mevcut olanla-rının sadece adının ve adresinin belirtilmesi yeterlidir. Önceki kapasite raporunun düzenlenme tarihinden sonra alınan makine ve teçhizat listelenirken tüm sütunların doldurulması gerekmektedir.

Not 3:Düzenlenen bu liste, işyerinde mevcut makine –teçhizatı yakından tanıyan firma teknik yetkilisince incelenerek, listelenen ma-kina ve teçhizatın işyerinde mevcut olduklarının ve sanayide kullanılan teknik isimleri ile ifade edildiklerinin teyit edilmesi sağlanmalıdır.

Not 4: Temel makine ve teçhizatın ana teknik karakteristiklerinin de isimleri yanında belirtilmesi tavsiye edilir. Örneğin; Torna Tezgahı (Punto Aralığı 2 m), Hidrolik pres (100 t), CNC torna tezgahı (18 kW), Giyotin makas (2,6 m)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 1.Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (2 nüsha)

 1. Firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi, (Aslı görüldükten sora iade edilecektir.

 2. Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti,

 3. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki ayın SGK bildirge-leri ve tahakkuk makbuzları,

 4. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın yeminli mali müşavir onaylı listesi ve bilanço kıymeti, (Firma Mülkiyetindeki Makine – Teçhizat Listesi’ nin doldurul-ması gerekmektedir.)

 5. Varsa işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi, (Kiralık Makine - Teçhizat Liste-si’nin doldurulması gerekmektedir.)

 6. Kiralık olan makine – teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirküler-leri/imza beyannamesi fotokopisi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı.

 7. Sanayi sicil belgesi fotokopisi,

 8. Vergi Levhası fotokopisi,

 9. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşme-si, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCAP belgesi vb.),

 10. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,

 11. Ek bilgi ve güncelleme formu.

337 EK. 89

22.08 2009 TARİH VE 27327 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “KAMU İHALE GENEL TEBLİĞ” İNİN 9, 10 ,11 VE 45 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ

AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

Madde 9- Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.

Madde 10- Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler

10.1. Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gereklidir. Bu kapsamda; aday veya isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince, bilançolarını yayımlamaları zorunlu ise başvuru veya tekliflerinde bilançolarını veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini sunmaları zorunludur. İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlama zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler ise bilançolarını veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri sağladıklarına dair YMM veya SMMM onaylı belgeleri de başvuru veya teklifleri kapsamında sunabileceklerdir.

10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da taahhüt altında devam eden veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaları sunması zorunludur. Bu çerçevede, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür.

10.3. İş hacmini göstermek üzere bir aday veya istekli tarafından hem taahhüt altında devam eden, hem de bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaların sunulması halinde, bu faturalardaki parasal tutarlar toplanmak suretiyle iş hacmine ilişkin kriterin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

338

10.4. İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılacak ihalelerde, bilanço veya eşdeğer belgelerdeki yeterlik kriterlerinde Uygulama Yönetmeliklerinin “İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgelerdeki yeterlik kriterleri” başlıklı geçici maddelerindeki oranlar uygulanacaktır.

10.5. İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılacak ihalelerde, iş hacmini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterlerinde Uygulama Yönetmeliklerinin “İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde iş hacmini gösteren belgelerdeki ye-terlik kriterleri” başlıklı geçici maddelerindeki oranlar uygulanacaktır.

Madde 11- Ortaklık durum belgesi

11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

11.2. Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.

Madde 45-Aşırı düşük teklif değerlendirmesi

45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlen-dirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili oldu-ğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alın-maksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Tort1 : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması (Tort1 =

ed022250e32e458a4631d2e5e5d6eb56

)

339

 • : Geçerli tekliflerin standart sapması (σ =

  3a69408407e9bbbb880f343202a00727

  ) Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.

Tort1- σ

Tort1+ σ

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yu-karısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

Ti

: Standart sapma aralığında kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}

Tort2

: Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalaması (Tort2=

d5273a501f7536b1f0cc1370387110fb

)

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.

 • : Tort2/YM →

(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur. C\<0,60→

a712213c7679943b4bea1089ba0e99b6

9dc1c2b1076fd699811f060fa543c55f

0,60 ≤ C ≤ 1,00 →

8edc483c103146128f16b8027ce2024d

C>1,00→

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

SD (Sınır değer) =

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek ge-çerli teklif bulunması durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık mali-yetin % 40’ıdır.

Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Ya-pım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden, ihale komisyonunun teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere üç iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.3. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

340

 1. Yapım yönteminin ekonomik olması,

 2. Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

 3. Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.4. Aşırı düşük tekliflere ilişkin sorgulama teklifin tümü üzerinden olabileceği gibi, isteklinin teklifinde ihale komisyonu tarafından belirlenen bileşenler üzerinden de yapılabilir.

45.1.5. Teklifi aşırı düşük bulunan istekliler Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri (proforma faturalar, teklif alma yazıları, idarece istenmesi durumunda yardımcı analizler ve buna benzer) sunacaklardır.

45.1.6. İsteklilerin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaları belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyecektir. Bu çerçevede;

 1. İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’e onaylatılacaktır. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı olmalıdır.

 2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde; söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan yasal defter ve belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa malların birim ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamında sadece mal bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alınan mallara ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde proforma faturaların, fiyat teklifi veren kişinin üretici olması durumunda ise, son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan ilgili malın birim maliyet cetvelinin sunulması zorunludur.

 3. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda; söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.

ç) İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda; mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı, son geçici vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi gerekmektedir.

341

 1. İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur.

45.1.7 Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojinin, yapım işinde sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.8. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.9. Yapılan açıklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme yapılamaması durumunda; belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınır.

45.1.10. Aşırı düşük sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun olmayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

45.1.11. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin dolması ve 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması, tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurumca alınan kararlar çerçevesinde, geçerli tekliflerde değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

45.1.12. Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca yaklaşık maliyeti, eşik değerin onda birine eşit ve üzerinde olan ihalelerde, isteklilerin; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini, teklif birim fiyatlı işlerde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına göre ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizleri teklifleri ekinde sunacakları hüküm altına alınmış olup, Yönetmeliğin aktarılan düzenlemesi uyarınca söz konusu bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarının detaylarının bilinmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak amacıyla istenmektedir. Ancak söz konusu belgeler, Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif değerlendirmelerini, teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettikleri bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemeden,

342

sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, idarelerce Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen söz konusu bilgi ve belgelerin istendiği durumlarda da, sınır değerin altında kalan teklif sahiplerinden ayrıca 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenmesi ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaların da dikkate alınarak, tekliflerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

45.2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin tespitine ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır:

Yaklaşık maliyeti (YM) 100.000 TL olan bir ihalede, 17 adet teklifin verildiği, bunlardan 12 adedinin geçerli teklif olduğu kabul edildiğinde;

“Teklif 1”Geçerli teklif38.700TL
“Teklif 2”Geçerli teklif64.000TL
“Teklif 3”Geçerli teklif69.000TL
“Teklif 4”Geçerli teklif71.500TL
“Teklif 5”Geçerli teklif78.000TL
“Teklif 6”Geçerli teklif79.000TL
“Teklif 7”Geçerli teklif80.200TL
“Teklif 8”Geçerli teklif81.000TL
“Teklif 9”Geçerli teklif81.200TL
“Teklif 10”Geçerli teklif82.000TL
“Teklif 11”Geçerli teklif112.800TL
“Teklif 12”Geçerli teklif123.300TL
“Teklif 13”Geçersiz teklif55.000TL
“Teklif 14”Geçersiz teklif85.000TL
“Teklif 15”Geçersiz teklif75.000TL
“Teklif 16”Geçersiz teklif155.000TL
“Teklif 17”Geçersiz teklif60.500TL
 1. ADIM: Tort1’nın hesaplanması:

Geçerli 10 teklifin aritmetik ortalaması alınır. ( 1 nolu teklif yaklaşık maliyetin % 40’ın-dan düşük, 12 nolu teklif yaklaşık maliyetin % 120’sinden yüksek olduğundan ortalama hesabına dahil edilmez.)

Tort1 = (64.000 + 69.000 + 71.500 + 78.000 + 79.000 + 80.200 + 81.000 + 81.200 +

82.000 + 112.800)/10

Tort1 = 79.870,00

 1. ADIM: Standart sapmanın hesaplanması:

(σ=

947963b3a2ffa06fdde46ecc4e10f3af

)

343

 • = [[(64.000 – 79.870,00)2 + (69.000 – 79.870,00)2 + (71.500 – 79.870,00)2 + (78.000

– 79.870,00)2 + (79.000 – 79.870,00)2 + (80.200 – 79.870,00)2 + (81.000 – 79.870,00)2 + (81.200 – 79.870,00)2 + (82.000 – 79.870,00)2 + (112.800 – 79.870,00)2] / (10-1)]1/2

 • = 13.065,65
 1. ADIM: Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir. (Tort ve σ değerleri 2 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanarak)

Tort1 – σ = 79.870,00– 13.065,65 = 66.804,35

Tort1 + σ = 79.870,00+ 13.065,65 = 92.935,65

 1. ADIM: 66.804,35 – 92.935,65 aralığındaki tekliflerin aritmetik ortalaması hesaplanır. (2 ve 11 nolu teklifler standart sapma aralığının dışında kaldığından ikinci ortalama hesabına dahil edilmez.)

Tort2 = (69.000 + 71.500 + 78.000 + 79.000 + 80.200 + 81.000 + 81.200 + 82.000) / 8 Tort2 = 77.737,50 (2 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

 1. ADIM: C değerinin hesaplanması:

C = Tort2 / YM

C = 77.737,50 / 100 000 = 0,777 (3 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

 1. ADIM: C değerinin 0,60 ile 1,00 arasında olduğu ilgili formülden (K) değeri hesaplanır.

9dc1c2b1076fd699811f060fa543c55f

0,60 ≤ C ≤ 1,00 →

K = 0,722 (3 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

 1. ADIM: Aşırı düşük teklif sınır değerinin (SD) hesaplanması: SD =

  54757409d601ac0aeda09863faa39672

SD = 0,722 x 77.737,50/0,777 = 72.234,85 TL olarak bulunur.

Aşırı düşük teklif sınır değeri olan (72.234,85 TL)’nin altında bulunan aşağıdaki dört adet aşırı düşük teklifin, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

“Teklif 1”38.700 TL
“Teklif 2”64.000 TL
“Teklif 3”69.000 TL
“Teklif 4”71.500 TL

344

EK. 90

EKONOMİK DENGE VERGİSİ BEYANNAMESİ

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri için)*

69910f6e2e0d11dfe3fdf7c4a4ee5f3c

(*)Özel beyanname veren mükellefler de bu beyannameyi dolduracaklardır.

 • Kazanç İratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun, 3946 sayılı kanunla değişme-den önceki 94 üncü maddesinin A-8 ve 15 numaralı bendlerine göre doldurulacaktır.

 • Beyanname ve eklerine ait Damga Vergisi, damga pulu yapıştırılması yerine vergi dairesine de ödenebilir.

345

EK. 90/A

NET AKTİF VERGİSİ BEYANNAMESİ

1753166d3679fb135a06fd2c93d10b38

 • Adi ortaklıklar, adi komandit şirketler ve kollektif şirketler bu tobloyu dolduracak-

lardır.

 • Mükellefler bilanço esasında defter tutuyorsa “bilanço”, işletme hesabı esasında defter tutuyorsa”işletme”yazacaklardır. Not: Mükellefler tarafınadan çoğaltılıp kullanıla-bilir.

346

EK. 91

19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” in 97 uncu MADDESİ HÜKMÜ ile 26.04.2009 tarih ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “324 Sıra No.lu MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİG” in Bedelleri Tahsili başlıklı 14 üncü kısmı aynen aşağıya alınmıştır.

“Hasılattan Pay Alınması

MADDE 79 – (1) İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde biri oranında pay alınır.

 1. İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilme-sinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır.

 2. Hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği İdareye verilir. Kira payları, hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından alınır.

 3. Yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen ge-lir tablosu, 1/6/1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hasılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muha-sebe birimine yatırılır.

  1. İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazın üzerinde yürü-tülen faaliyetle ilgili olarak toplam yıllık hasılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli-ğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esas alınır.”

“14. Bedellerin Tahsili

A. Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri

 1. İlk yıl ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, ihalenin onaylanıp müşteriye tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müteakip yıl bedelleri ise, ön izin ve kullanma izni için sözleşmelerin düzenlenme tarihleri, irtifak hakkı için ise tapuya tescil tarihi esas alına-rak her yıl aynı tarihte peşin olarak ilgili muhasebe birimine yatırılacaktır.

 2. Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli; ihale bedeli-

347

nin kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilinceye kadar (dört yılı geçmemek üzere) geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir.

 1. Kullanma izinlerinde ve irtifak hakkı tesisinde ilk yıl ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde yetmiş oranında indirim uygu-lanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilir. Ancak, kullanma izni verildiği veya irtifak hakkı tesis edildiği tarihte taşınmazın üzerinde kullanma izni veya irtifak hakkı amacına uygun kullanımı mümkün yapı, tesis vb. muhdesatların bulunması ve esaslı nitelikte ilave yatırım gerekmemesi halinde; kullanma izni ve irtifak hakkı bedellerinde ilk üç yıl için öngörülen yüzde yetmiş indirim uygulanmayacaktır.

 2. Bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla üzerinde tarım veya organize hayvancılık yapılmak üzere kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı bedelleri; ilk yıl ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıllar için ise söz-leşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde yetmiş oranında indirim uygulanmak suretiyle, sonraki yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde elli oranında indirim uygulanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilir. Ancak, kullanma izni verildiği veya irtifak hakkı tesis edildiği tarihte taşınmazın üzerinde kullanma izni veya irtifak hakkı amacına uygun kullanımı mümkün yapı, tesis vb. muhdesatların bulunması ve esaslı nitelikte ila-ve yatırım gerekmemesi halinde; kullanma izni ve irtifak hakkı bedellerinde ilk üç yıl için öngörülen yüzde yetmiş indirim uygulanmayacak ve sözleşme gereğince alınması gereken bedelin yüzde ellisinin tahsiline devam edilecektir.

 3. 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 5346 sayılı Kanun gibi özel düzenlemeler gereği verilen kullanma izni veya tesis edilen irtifak hakkı bedellerinde Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

 4. Vadesinde ödenmeyen bedellere, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları-nın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

 5. İlgili kanunları gereğince bedeli yatırımcı tarafından ödenerek kamulaştırılan ve Ha-zine adına tescil edilen taşınmazların üzerinde tesis edilecek irtifak hakkı veya verilecek kullanma izinlerinden bedel alınmayacaktır.

B. Hasılat payları

 1. Kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerinde yapı-lacak tesisin işletmeye geçmesinden itibaren alınacak hasılat paylarına ilişkin işlemler Yö-netmeliğin 79 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

 2. Buna göre,

 3. Kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerinde yapı-lacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde biri oranında pay alınacaktır. Ancak, tarım ve hayvancılık ile

348

sanayi ve tersane yatırımlarında bu oran binde bir olarak uygulanacaktır.

 1. Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılmak amacıyla verilen kullanma izinleri ve tesis edilen irtifak hakları ile vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilere verilen kullanma izinleri ile tesis edilen irtifak haklarından hâsılat payı alınmayacaktır.

 2. Hak lehdarı ile varsa alt kiracıların yıllık hasılatını gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tabloları, 1/6/1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhase-beci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yeminli malî müşavirlere tasdik ettirilerek bir örneği İdareye verilecektir. Ödenmesi gereken hasılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muhasebe birimine yatırılacak-tır.

 3. Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarın-ca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt kira üzerinden, kiracıdan/ kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden sözleşmesinde belirtilen oranda pay alınacaktır. Hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği İdareye verilecektir. Kira payları, hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedel-lerinin hak lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimi-ne kadar ilgili muhasebe birimine yatırılacaktır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından alınacaktır.

 4. Yıllık hasılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan «60. Brüt Satışlar» tanımı esas alınacaktır.

 5. Hak lehdarı yatırımcılar tarafından, hakka konu taşınmazların veya üzerindeki tesis-lerin bazı bölümlerinin baz istasyonu, bankamatik vb. amaçlarda kullanılmak üzere üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve sözleşmelerinde tesislerin kiracılarından ayrıca hasılat veya kâr payı alınacağına ilişkin hüküm bulunmasına karşılık, kiracıların kiraladıkları yerler üzerin-de gösterdikleri faaliyetin niteliği gereği yıllık işletme hasılatlarının veya kârlarının tespit edilememesi durumunda; kiracıların hak lehdarına ödediği bir yıllık kira bedelinin yüzde yirmibeşi oranında kiracılardan ayrıca pay alınacaktır. Yıllık kira bedelinin tespit edileme-mesi durumunda ise; taşınmazın rayiç değeri, üzerindeki tesisin niteliği, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, varsa aynı bölgede yapılan emsal kiralamalara ilişkin kira bedel-leri vs. hususlar dikkate alınmak suretiyle valiliklerce (defterdarlık) oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek kira bedeli üzerinden yüzde yirmibeş oranında kiracılardan ayrıca pay alınacaktır.

 6. Mecra amaçlı verilen kullanma izinlerinde veya irtifak hakkı tesislerinde hasılat payı alınmayacaktır.

 7. Vadesinde ödenmeyen hasılat paylarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gere-ğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.”

349

EK. 92

15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3213 sayılı MADEN KANUNU’nun 14 üncü madde hükmü aşağıya alınmıştır.

Devlet Hakkı

Madde 14 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/8 md.)

(Değişik birinci fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınır.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ruhsat sahipleri tarafından Devlet haklarının beyanında kullanılan ocak başı satış fiyatı, Genel Müdürlükçe ilan edilen ocak başı satış fiyatından daha düşük olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu du-rumlarda, ocak başı satış fiyatı, madenin ocakta üretiminden ilk satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı dahil giderler çıkarılarak oluşan fiyattır.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md. Değişik: 4/2/2015 – 6592/10 md.) Devlet hakkı;

 1. I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,

 2. I. Grup (b) bendi madenlerden %4 oranında,

 3. II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerden %4 (Kaba inşaat, baraj, gölet, liman gibi yapılar-da kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki Devlet hakkı boyutlandırılmış fiyat üzerinden alınır.) oranında,

ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4,5 oranında,

d) III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğer madenlerinden %5 oranın-

da,

 1. IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden ekli (3) sayılı tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden ise %3 oranında,

350

 1. V. Grup madenlerden %4 oranında, alınır.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) (Değişik fıkr:14/2/2019-7164/14 md.) Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Genel Müdürlük tarafından denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen ruhs-atlardan alınacak Devlet hakkında bu şart aranmaz.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde entegre tesislerde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının % 75’i alınmaz.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılması duru-munda ödenmesi gereken Devlet hakkının % 50’si alınmaz.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Altın, gümüş ve platin madenleri bu madde ile ge-tirilen herhangi bir özel indirimden istifade edemez. (Ek cümle:14/2/2019-7164/14 md.) Altın, gümüş ve platin dışındaki diğer madenler ise bu madde kapsamında belirtilen özel indirimlerin sadece birinden istifade edebilirler. Bu madde kapsamında belirtilen özel indi-rimlerden istifade edenler, bu Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teş-viklerden yararlanamaz.

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi hâlinde, bu alandan ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın rehabilite edilerek teslim edilmesinden sonra, talep edilmesi hâlinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin beş hektarı geçmesi hâlinde, beş hektarı aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre fon bedelleri hariç diğer bedeller alınır.

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynı ruh-sat sahası içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen sahanın beş hektarı geçme-mesi hâlinde ağaçlandırma bedeli, beş hektarı geçmesi hâlinde beş hektarı aşan kısım için fon bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre bedel alınır.

(Mülga fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.)

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılan Devlet hakkı tutarının;

 1. Büyükşehir belediyesi olan illerde, tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere anılan muhasebe birimince Hazine hesabına on beş işgünü içinde aktarılır. Bu tutarın %50’sini, yarısı kırsalda kullanılmak kaydıyla, yatırım izleme ve koordinasyon başkan-lıklarına aktarılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye İçişleri Bakanı ye-tkilidir.

 2. Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise %25’i il özel idaresi hesabına, %25’i ruh-satın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan

351

ilgili ilçeye veya ilçelerin köylere hizmet götürme birlikleri hesabına, %50’si de genel bütç-eye kaydedilmek üzere Hazine hesabına anılan muhasebe birimince on beş işgünü içinde aktarılır.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Genel Müdürlük, Devlet hakkının, bu Kanun hüküm-lerine uygun ve doğru bir şekilde hesap ve beyan edilmesine ilişkin tüm hususları, ruhsat sa-hasının büyüklüğü, maden grubu veya türü, işletme cirosu veya işletmenin kamuya ait olup olmaması hususlarını dikkate alarak, 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlerin tasdikine tabi tutabilir. (Ek cümle-ler:14/2/2019-7164/14 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmayıp, bu maddenin altıncı veya yedinci fıkrası kapsamında belirtilen özel indirimlerden veya 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teşviklerden yararlanan ruhsatlar ile ruhsat sahiplerinin kendi çimento üretim tesisinin hammadde ihti-yacını tedarik ettiği ruhsatların, altın, gümüş ve/veya platin işletme izni olan ruhsatların ve ilgili mali mevzuat kapsamında yemin-li mali müşavir tasdikine tabi olan ruhsat sahipleri-nin ruhsatlarının Devlet hakkı beyan formunun yeminli mali müşavirlerin tasdiki ve ruhsat sahibinin imzası ile verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan Devlet hakkı beyanları verilmemiş sayılır. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kaybına uğratılan Devlet hakkından ve kesilecek cezalardan ruhsat sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle belirlenir.

Devlet hakkı oranlarında, madenin cinsi, üretildiği bölge ve benzeri kriterler gözetilerek Cumhurbaşkanınca en fazla % 25 oranında indirim ve artırım yapılabilir.

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Devlet hakkının tamamı, her yıl haziran ayının son gününe kadar ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için Genel Müdürlükçe ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına izin verilir. Üretim yapılacak yerlerde ruhsatlı alanlar var ise kamu yatırımının ihtiyacı olan üretim madencilik faaliyetlerine engel olmayacak ve kaynak kay-bına yol açmayacak şekilde yapılır. Bu izinler çerçevesinde yapılacak üretimden Devlet hakkı alınmaz ve izinler proje süresini aşamaz. (Ek cümleler: 4/2/2015 – 6592/10 md.) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanıl-mak ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete de verilir. Bu durumda kullanılan hammaddenin ocak başı satış fiyatı üzerinden ihaleyi alandan her yıl haziran ayı sonuna kadar Devlet hakkı ile aynı grupta bulunan işletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30’u oranında çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere her yıl ocak ayının sonuna kadar teminat alınır. Devlet hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılma-ması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve üç ay içinde tamamlanması istenir. Aksi hâlde üretim faaliyeti durdurulur.

(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/10 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri için öngörülen idari para cezaları hammadde üretim izin belgesi ile çalışılan sahalarda faaliyeti yürüttüğü tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiler için veya

352

faaliyette bulunanın tespit edilememesi hâlinde ise hammadde üretim izin belgesi sahipleri için geçerlidir.

Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkına, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın son gününden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-desine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

(Ek fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Hammadde üretim izni talep edilen alanın 20 kilo-metre yakınında Genel Müdürlükçe tespit edilen pasa, artık ve atık olması hâlinde bunlar projede kullanılır. Söz konusu pasa, artık ve atığın projede kullanılması için fiziksel ve kim-yasal özelliklerinin uygun olmadığının uzman kuruluş raporu ile belgelendirilmesi hâlinde hammadde üretim izni talep edilebilir.

353