Ekler 001-050

84

EK. 1

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Yeminli Mali Müşavir olmayı hak kazanmış bulunmaktayım.

Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatının tarafıma verilmesi ve İstanbul Yeminli Mali Müşa-virler Odasına kaydımın yapılması için gerekli belgeler ilişikte olup, gereğini tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

 1. TÜRMOB tarafından kişinin kendisine gönderilen olumlu yazı.

 2. Ruhsat Formu.

 3. Vukuatlı Nüfuz Aile Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 4. İkametgah İlmuhaberi.

 5. Noter onaylı Diploma Fotokopisi.

 6. Adli sicil kaydı.

 7. 6 Adet biometrik fotoğraf (60 x 50)

 8. TÜRMOB Hesabına Ruhsat ve Kimlik Bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu.

 9. Veraset ve İntikal Vergi Dairesine yatırılan harç bedeline ilişkin alındı belgesi

 10. Oda kayıt ücreti ve maktu aidatın ödendiğine ilişkin belge.

 11. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından alınacak “Kaydı Silinmiştir” yazısı ve varsa SMMM Ruhsatını aslı ve SMMM kaşesi.

 12. Oda Kart Ücretini ödendiğine ilişkin belge.

85

EK. 2

3d19ed287b21a9470beb13abb489f878

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSAT FORMU

bb5837ad128c14a312bd0af9f33dd99f

86

EK. 3

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Odanızın ……… sicil numarasında kayıtlı üyesiyim.

Yeminli Mali Müşavirlik TÜRMOB kimlik kartımı kaybettim. Yeni kimlik kartı veril-mesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

 1. Kimlik Talep Formu.

 2. TÜRMOB Hesabına yatırılan kimlik yenileme bedelinin ödendiğine ilişkin banka de-kontu.

 3. Nüfus cüzdanının fotokopisi.

 4. 2 Adet biometrik fotoğraf (60 x 50)

 5. Kayıp ilan yazısı (Gazete aslı)

87

EK. 3/A

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Odanızın ………. sicil numarasında kayıtlı üyesiyim.

Yeminli Mali Müşavirlik TÜRMOB kimlik kartım yıpranmış bulunmaktadır. Yeni kim-lik kartı verilmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensip-lerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

 1. Kimlik Talep Formu.

 2. TÜRMOB Hesabına yatırılan kimlik yenileme bedelinin ödendiğine ilişkin banka de-kontu.

 3. Nüfus cüzdanının fotokopisi.

 4. 2 Adet biometrik fotoğraf (60 x 50)

 5. Eski TÜRMOB Kimlik Kartı

88

EK. 4

eb4d25d60fa36a0575786402172daaa3

Kimlik Hesap Numarası: İş Bankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0678021 numaralı TÜRMOB Hesab

89

EK. 5

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Eskişehir YMM Odasından nakil gelen ve Odanızın …… sicil numarasında kayıtlı üye-

siyim.

Nakil nedeniyle Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı ile TÜRMOB Kimlik kartımın yeni-lenmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

1.TÜRMOB Hesabına yatırılan Ruhsat Yenileme Bedeline ilişkin dekontun aslı.

 1. Ruhsat Formu

 2. Kimlik Talep Formu

 3. 3 Adet Biometrik Fotoğraf

 4. Eski YMM Ruhsatı

 5. TÜRMOB Kimlik Kartı

90

EK. 5 /A

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Odanızın …….. sicil numarasında kayıtlı üyesiyim.

Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatımı yıpratmış bulunmaktayım. Yeni ruhsatın verilmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

 1. Ruhsat Formu.

 2. Eski Ruhsat

 3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (60 x 50)

 4. TÜRMOB Hesabına yatırılan Ruhsat Yenileme Bedeline ilişkin dekontun aslı.

 5. Noter onaylı Nüfus Cüzdanı örneği.

 6. YMM Odası’na varsa borcun tahsiline ilişkin belge.

91

EK. 6

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Odanızın …… sicil numarasında kayıtlı üyesi iken istifa ederek meslekten ayrılmıştım.

Şimdi yeniden mesleğe dönüşüm nedeniyle Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatımın verilmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

 1. Ruhsat Formu.

 2. 7 Adet biyometrik fotoğraf (60 x 50)

 3. Adli Sicil Kaydı

 4. TÜRMOB Hesabına yatırılan Ruhsat Yenileme Bedeline ilişkin dekontun aslı

 5. Noter onaylı Nüfus Cüzdanı örneği.

 6. Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidat Ödemesine ilişkin makbuz

92

EK. 7

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

3568 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre Yeminli Mali Müşavir unvanı ve ruhsatını almaya hak kazanmış bulunmaktayım.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu-nun 11 inci maddesi gereğince yemin icrası talebimi arz ederim.

---/ -- / 20

Adı Soyadı

Adres:………………………………………………………….......……….

…………………………………………………………….....……………

Nüfus Bilgileri Dökümü:

T.C. Kimlik No:…………………………………………......…………….

Soyadı:……………………………………………….....…………………

Adı:………………………………………………………......……………

Baba Adı:…………………………………………………....…………….

Ana Adı:…………………………………………………....……………..

Doğum Yeri:…………………………………………....…………………

Doğum Tarihi:…………………………………………....…………..…....

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

İl:………………………………………………………...………………..

İlçe:………………………………………………………....……………..

Mahalle/Köy:……………………………..…………………....………….

Cilt No:…………………………………………………………...……….

Sayfa No:……………………………………………....………………….

Kütük Sıra No:………………………………………………………….

93

EK. 8

İstanbul, -- / -- /----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA İSTANBUL

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Çalışanlar Listesine kaydımın yapılması için gereğini tensiplerinize arz ederim.

Ad Soyadı ve İmzah

Cep Telefonu: (0…)…..……………...……….

e-mail:………………………………......…….

İkametgah Adresi:……….…………….……..

…………………………………………..……

Telefon: (0…)…………………………..…….

İş Adresi:……………………………..………

………………………………………..………

Telefon: (0….)………………………....……..

Faks:……………………………………...…..

EKLER:

 1. TÜRMOB hesabına mühür bedeli olarak yatırıldığına ilişkin banka dekontu,

 2. Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi. (4 Adet)

 3. Vergi Levhası Fotokopisi. (Faaliyet Kodu 692004: Yeminli Mali Müşavirlik olmalı-dır.) (4 Adet)

 4. İşyeri Kira Kontratının Fotokopisi. (Daire kendisini ise tapu fotokopisi) (4 Adet)

 5. Diploma Fotokopisi. (4 Adet)

 6. Adli Sicil Kaydı. (1 Asıl, 3 Fotokopi)

 7. Yemin Tutanağı. (1 Asıl, 3 Fotokopi)

 8. İmza Beyannamesi (1 Asıl, 3 Fotokopi)

 9. Çalışanlar listesine kayıt bedelinin ödeme makbuzu.

 10. İlişiksizlik Belgesi

 11. Bildirim Formu.

 12. Mal Beyan Formu (Kapalı zarf içinde)

94

EK. 9

BİLDİRİM FORMU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA İSTANBUL

Meslek mensubu olabilmenin genel ve özel şartlarını taşıdığımı, gerçek veya tüzel ki-şilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışmadığımı, ticari faaliyette bulunmadığımı, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşmadığımı, cezai ve inzibati bir kovuşturma altında bulunmadığımı ve mesleği yapmama engel başka bir halim olmadığını beyan ederim.

----/---/-----

Tarih Ad soyad ve İmza

Beyan Edenin:

Adı ve Soyadı:…………………………....…………….

İş Adresi:………………………………....…………….

……………………………………………....…………

İkametgah Adresi:……………………….......…………

………………………………………………..………..

İletişim Numarası:………………………...……………

95

EK. 10

9978d4674327becd4067fe49b4386d50

96

52e6aa7d3ec8ca1175e52e705005c075

97

EK. 11

İstanbul, --- / --- / ---

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerini ortaklık bürosu şeklinde vermek üzere kuruluşu-muzu tamamlamış bulunduğumuzdan odanıza kaydımızın yapılması için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.

Ortaklık Bürosu Temsil Edenin

Adı Soyadı ve İmzası

EKLER:

 1. Ortakların ruhsat fotokopisi

 2. Vergi Levhası Fotokopisi

 3. İmza Sirküleri

 4. Ortaklık Sözleşmesi

 5. Ortakların Noter onaylı Nüfus Cüzdanı örneği.

 6. Ortaklık kayıt ücretinin ödendi makbuzu

98

EK. 11/A

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL
Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerini -------------A.Ş./-----------Ltd.Ş. şeklinde vermek

üzere kuruluşumuzu tamamlamış bulunduğumuzdan odanızın çalışanlar listesine kaydımı-zın yapılması için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensipleri-nize arz ederim.

……A.Ş./…..Ltd.Ş.’ti

Temsil Edenin

Adı Soyadı ve İmzası

EKLER:

 1. Kuruşa İlişkin Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı

 2. Vergi Levhası Fotokopisi

 3. İmza Sirküleri

 4. Şirketin Ana Sözleşmesi

5.Şirket Kayıt Çizelgesi

 1. Ortakların Ruhsat Fotokopileri

 2. Ortakların Noter onaylı Nüfus Cüzdanı örneği.

 3. Şirket kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin makbuzu

99

EK.12

227e1d81e285d05d715c89c0ce17d36c

100

EK. 13

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

Odanızın çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan………………A.Ş./Ltd:Ş.’mizin …………

adresinde şube açılışına ilişkin işlemleri tamamlamış bulunduğumuzdan odanızın çalışanlar listesine kaydımızın yapılması için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapıl-masını tensiplerinize arz ederim.

…..A.Ş./Ltd.Ş. Temsil Edenin

Adı Soyadı ve İmzası

EKLER:

 1. Şube açıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı

 2. Şubenin Kira Kontratı

 3. İmza Sirküleri

 4. Şirket Kayıt Çizelgesi

 5. Şirket kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

101

EK. 14

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

Odanızın ……. Sicil numasında kayıtlı üyesiyim.

Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerini ……………A.Ş./Ltd.Ş. bünyesinde ortak olarak

sürdürmek istiyorum bu nedenle gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılma-sını tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmzası

EKLER:

 1. Ticaret Sicil Gazetesi Aslı/Karar Defteri Fotokopisi

 2. Vergi Levhası Fotokopisi

 3. Şirketin Ana Sözleşmesi

 4. Güncellenmiş Şirket Kayıt Çizelgesi

 5. Hisse Payı Devir Sözleşme örneği

 6. Ortaklık kayıt ücretinin ödendi makbuzu (Çalışanlar listesine kaydı olmayanlar)

102

EK. 15

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Odanızın …… sicil numarasında kayıtlı üyesiyim.

………numaralı Yeminli Mali Müşavirlik mührüm yıpranmış/kırılmış olup, yeni mühür

verilmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

 1. TÜRMOB Hesabına yatırılan Mühür Yenileme Bedelinin ödendiğine ilişkin dekontun

aslı.

 1. Adli Sicil Kaydı

 2. Eski ……numaralı mühür

103

EK. 15/A

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Odanızın …… sicil numarasında kayıtlı üyesiyim.

……….numaralı Yeminli Mali Müşavirlik mührüm çalındığı/kaybolduğu nedenle yeni

mühür verilmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını tensiple-rinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

 1. TÜRMOB Hesabına yatırılan Mühür Yenileme Bedelinin ödendiğine ilişkin dekontun

aslı.

 1. Adli Sicil Kaydı

 2. Mührün çalınması halinde Karakol Tutanağı Aslı/Kayıp halinde gazete kayıp ilanı

104

EK. 16

İstanbul, ---/---/-----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

 • Sicil numarası ile Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının çalışanlar liste-sine kayıtlı bulunmaktayım.

İşyeri adresimin değişikliği nedeniyle Odanıza nakil olmak istiyorum.

Konu ile ilgili belgeler ilişikte olup, gerekli nakil talebimin kabulü konusunda gereğini arz ederim.

Adı Soyadı YMM Unvanı ve İmzası

T.C. Kimlik No:………….

Ruhsat No:……………….

Mühür Numarası:……..

İstanbul İşyeri Adresi:……….

------------------------------------------

İşyeri Telefon: (0……)………………..

Cep Telefonu: (0….…)………………..

EKLER:

1.İstanbul YMM Odasına Nakil Bedelinin ödendi makbuzu

2.İstanbul YMM Odasına Çalışanlar Listesine kayıt ücreti ödendi makbuzu

 1. İstanbul YMM Odasına bağlı illerde mükellefiyetinin olduğuna ilişkin belge

105

EK. 17

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Eskişehir YMM Odasından nakil gelen ve Odanızın …… sicil numarasında kayıtlı üye-

siyim.

Nakil nedeniyle Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı ile TÜRMOB Kimlik kartımın yeni-lenmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

1.TÜRMOB Hesabına yatırılan Ruhsat ve Kimlik Yenileme Bedeline ilişkin dekontun aslı.

 1. Ruhsat Formu

 2. Kimlik Talep Formu

 3. 3 Adet Biometrik Fotoğraf

 4. Eski YMM Ruhsatı

 5. TÜRMOB Kimlik Kartı

106

EK. 18

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

Çalışanlar Listesinde silinmemi gerektiren hallerin ortadan kalkmış olması nedeniyle tekrar Odanız çalışanlar listesine kaydımın yapılması ve yeni yeminli mali müşavirlik mührünün verilmesi için gerekli belgeler ilişikte sunulmuş olup, gereğinin yapılmasını ten-siplerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

EKLER:

1 TÜRMOB Hesabına mühür bedeli olarak yatırılan tutara ilişkin banka dekontu

 1. Adli Sicil Kaydı

 2. Vergi Levhası Fotokopisi (Faaliyet kodu 692004: Yeminli Mali Müşavirlik olmalıdır) (4 Adet)

 3. Ortaklık varsa Ortaklık Sözleşmesi (1 Asıl, 3 Fotokopi)

 4. İmza Sirküleri (Ortaklık-Tüzel Kişilik) (Şahıs ise imza beyannamesi) (1 Asıl, 3 Foto-

kopi)

 1. Çalışanlar Listesine Kayıt Bedelinin ödendiğine ilişkin belge

 2. Varsa odaya olan borcun ödendiğine ilişkin makbuz

107

EK. 19

İstanbul, --- / --- / -----

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

Odanızın ……. Sicil numarası ile Çalışanlar Listesinde kayıtlı üyesiyim.

Çalınma/Kayıp/Yıpranma/Çalışanlar Listesinden silinme nedeniyle almış olduğum yeni yeminli mali müşavirlik mührünün numarasının ------- oduğu hususunu bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

108

EK. 20

İstanbul, --- / --- / -----

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

İstanbul YMM Odasının ………. Sicil numarası ile Çalışanlar Listesinde kayıtlı üyesi-

yim.

Çalınma/Kayıp/Yıpranma/Çalışanlar Listesinden silinme nedeniyle almış olduğum yeni yeminli mali müşavirlik mührünün numarasının ………… olduğu hususunu bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı ve İmza

109

EK. 21
SERİ NO:
SIRA NO:

c9c16fb94e401f4817d338fc2cf0ff41

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM

SÖZLEŞMENİN

d4c7fc131bcb042bb9bc089f77e7b197

110

IV. BÖLÜM

1- AMAÇ : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği meslek mensubu ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenlemektir.

2- ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

a) Meslek mensubu için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret ..........

........... (Yalnız ..........................) TL. olup, ........................... şeklinde ödenecektir.

b) Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi .......................................................şeklinde ödene-

cektir.

 1. Ücrete KDV dahil değildir.

 2. İş için yapılacak bütün giderler iş sahibince karşılanacaktır.

 3. Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödendiği takdirde meslek mensubu işi bırakır, Alacakları için kanuni takibe geçer, ayrıca kayıtlı olduğu Odaya bildirerek başka meslek mensubunun iş almaması konusunda tavsiyede bulunulur.

 4. Müşteri ödenmemiş ücretler için YMM tarafından ilamsız icra yoluna gidilmesini ka-bul etmiştir.

3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ

İş bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere .................... dönemini kapsar. İş bu

sözleşme ..../..../.... günü ......................... adresinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, birer

nüsha taraflara verilmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda ................... Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkilidir.

4- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Meslek mensubu Sözleşmede anılan işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca yerine getirecektir. Bu işi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka meslektaşlarla işbirliği yaparakda yerine getirilebilir. Ancak bu durumda müşteriden ek ücret istemeyecektir. Müşteri meslek mensubunun yazılı olurunu almadan bu işi başkasına yaptıramaz. Aksine davranması halinde meslek mensubuna ücretin tamamını öder.

 2. Müşteri yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Meslek mensu-bunun müşteriye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılır. Müşteri adres değişikliklerini 3 gün içinde meslek mensubuna bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği dolayısıyla müşteriye ulaşmayan bildirimlerde meslek mensubuna sorumluluk yüklenemez.

 3. Müşteri; Meslek mensubu tarafından sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyarıyı ve öneriyi anında yerine getirmekle yükümlüdür. Müşterinin aksine davranışı nedeniyle yerine getirilemeyen yüküm-lülüklerden meslek mensubu sorumlu tutulamaz.

 4. Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak meslek mensubuna sunulan bilgi ve belgele-

111

rin doğruluğundan ve meslek mensubunun belirttiği tarihe kadar meslek mensubuna teslim edilmemesinden doğacak risklerden, müşteri sorumludur. Bilgi ve belgelerin teslim tarihi ve şekli taraflar arasında yapılacak ek protokolle belirlenebilir.

 1. Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her za-man fesh edebilirler. Ancak, sürekli denetimlerde yıllık beyannamelerin ve buna ekli mali tabloların beyan edileceği Aydan önceki 3 ay içerisinde tasdik sözleşmesi fesh edilemez. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler müşteriye geri verilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın bırakan meslek mensubu iş için almış olduğu ücreti, alınan avanslar dahil geri vermek zorundadır. Müşteri adına zorunlu olarak yapılan giderleri geri ödemez. Sözleşmenin müşteri tarafından feshi halinde meslek mensubunun ücretinin tamamı ödenir. Şu kadar ki ; meslek mensubunun bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilere tespit edilmiş olması kaydıyla ücret geri ödenir. Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse meslek mensubu işe başlamak zorunda değildir.

5- ÖZEL HÜKÜMLER

 1. UYUŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ( iş bu sözleşmenin 2.e maddesin-deki “….. Alacaklar için kanuni takibe geçer …… “ hükmü hariç) hakem kurulunca karara bağlanır.

Halkem kurulu, …………. Yeminli Mali Müşavir Odası’nın seçeceği biro da üyesinin

başkanlığınd ataraflarca seçilecek birer üye olmak üzere 3 kişiden oluşur. Hakem Kurulu Kararının icra mercii ……. İcra Daireleridir.

Taraflardan birinin yazılı olarak başvurduğu tarihten itibaren yedi gün içinde üye seçil-memesi nedeniyle Hakem Kurulu oluşturulamaz ise eksik üye veya üyelerin seçimi yetkili Mahkeme tarafından yapılır. Bu konuda…………………… Mahkemeleri yetkilidir

 1. ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

NOT : 1- Tarafların Sözleşmede yazılı bulunan meslek yasasından ve yönetmeliklerden doğan karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri ile ortaya koydukları özel hükümleri bu söz-leşmenin kapsamı dahilindedir.

2- İş bu Sözleşme daktilo ile doldurulacaktır.

Müşteri Meslek Mensubu

Kaşe - İmza PUL Mühür - Kaşe – İmza

112

EK. 22

1ae857b70327ec9383ae704830c4c8b7

113

Sözleşmenin tarafları bu maddede yeralan verilerdeki değişiklikleri, değişiklik tarihin-den itibaren onbeş gün içinde birbirlerine bildireceklerdir. Bildirme yapılmaması halinde, bildirmeyi yapmayan taraf genel hükümlere göre sorumlu olacaktır.

İşsahibi yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Meslek mensubunun müşteriye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılır. İşsahibi adres değişikliklerini 15 gün içinde meslek mensubuna bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği dolayısıyla müşteriye ulaşmayan bildirimlerde meslek mensubuna sorumluluk yüklenemez.

 1. Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı:

 2. Sözleşmenin Amacı

Sözleşmenin amacı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ile ve/veya diğer işlerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunara ve mevzuata göre yapılmasıdır.

2.2. Sözleşmenin Kapsamı

YMM 3568 sayılı Kanunun belirlediği anlamda geli veya kurumlar vergisi beyanname-leri ve bunlara ekli mali tablolar ile bildirimlerin doğruluğunun tasdik işlerini kapsar.

Denetimsiz tasdik işi yapılamaz. Tasdik, ilgili Bakanlığın veya ilgili mercilerin hukuki düzenlemelerine ve tebliğlerine göre yapılır.

 1. Tarafların Yükümlülükleri ve Sorumlulukları:

 2. YMM’in Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

 3. YMM, denetim ve tasdiki işsahibinin işyerinde yapma yükümlülüğü altındadır.

3.1.2. Meslek mensubu sözleşmede belirtilen işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca yerine getirecektir. Bu işi kendisi ya-pabileceği gibi gözetimi altında başka meslektaşlarla işbirliği yaparak da yerine getirebilir. Ancak bu durumda müşteriden ek ücret istenmez ve sorumluluk YMM’de kalır. Müşteri meslek mensubunun yazılı olurunu almadan bu işi başkasına yaptıramaz. Aksine davranma-sı halinde meslek mensubuna ücretin tamamını öder.

3.1.3. YMM’in kusuru halinde işsahibine karşı olan mali sorumlulukları mevzuat hü-kümlerine göre belirlenir. Ancak YMM’lerin yaptıkları denetim ve tasdik işlemleri sırasında mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermelerine rağmen ortaya çıkmamış, veya çıkar-tılamamış (Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması halleri gibi) YMM’in bilgisi dışında veya hata, hile ve kasıt ile gizlenmiş olan olaylardan dolayı YMM’in kamu kişileri, özel kişiler ve üçüncü kişilere karşı mali sorumlulukları (ver-gi para cezaları dahil) iş sahibince karşılanır.

3.1.4. YMM denetim ve tasdik işlemleri sırasında öğrendiği her türlü bilgi ve belgeleri kanuni zorunluluklar dışında gizli tutmakla sorumludur.

3.2. İşsahibinin Yükümlülük ve Sorumlulukları

3.2.1. İlgili mevzuata göre, hesap tutma ve hesap çıkarma işsahibinin yükümlülük ve so-

114

rumluluğundadır. Olaylar ve belgelerin yaşamın doğal akışına göre, işsahibinin bilgisi içinde olduğu kabul edilir.

3.2.2. Yapılacak tüm denetim ve tasdik işlemlerinde işsahibinin ve yetkili kıldığı muha-sebecisi, hesapların olaylara uygun olarak tutulduğunu ve çıkarıldığını, hesapların dayanağı belgelerin gerçek olduğunu kabul etmiş sayılır ve bunların olaylara uygunluk ve belgelerde doğruluk beyanını, yazılı olarak YMM’e verme yükümlülüğü altındadır.

3.2.3. İşsahibi, meslek mensubu tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mev-zuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyarıyı ve öneriyi yerine ge-tirmekle yükümlüdür. Müşterinin aksine davranışı nedeniyle yerine getirilemeyen yükümlü-lüklerden meslek mensubu sorumlu tutulamaz.

3.2.4. Sözleşme konusu işlerle ilgili ilgili olarak meslek mensubuna sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve meslek mensubunun belirttiği tarihe kadar meslek mensubuna teslim edilmemesinden doğacak risklerden, müşteri sorumludur. Bilgi ve belgelerin teslim tarihi ve şekli taraflar arasında yapılacak ek protokolle belirlenebilir.

3.2.5. Bu maddede (3.2) yazılı işsahibi, yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde YMM’e karşı umumi hükümlere göre sorumluluk taşır.

 1. Ücret ve Giderler:

 2. Ücretin Ödenmesi

4.1.1. Meslek mensubu için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret

-------------------- ---------------------------------olup, ------------------------------------- şeklinde

ödenecektir.

4.1.2. Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi İş sahibince kaşe basmak şeklinde ödenecektir.

4.1.3. Ücrete KDV dahil değildir.

4.1.4. İş için yapılacak bütün giderler iş sahibince karşılanacaktır.

4.1.5. Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde meslek mensubu işi bı-rakır. Alacaklar için kanuni takibe geçer, ayrıca kayıtlı olduğu Odaya bildirerek başka mes-lek mensubunun iş alıp almaması konusunda tavsiyede bulunur.

4.2. Giderler

YMM’in işle ilgili harcamaları (şehirlerarası yol giderleri, konaklama giderleri, şehirle-rarası ve uluslararası iletişim giderleri) YMM’e ayrıca ödenir.

5. Sözleşmenin Sona Ermesi

5.1.Bu sözleşme süre maddesine göre (8.1.) sona erer.

5.2. Bu sözleşme 3568 sayılı Kanun’un ve bu kanuna ilişkin mevzuatın taraflara tanıdığı nedenler ile bir aylık bir yazılı ihbar müddeti verilmek ve yazılı olarak bildirilmek koşulu ile her zaman feshedilebilir.

115

6. Sözleşmede Yeralmayan Hükümler

Bu sözleşmede yeralmayan konularda, 3568 sayılı Kanunun ve bu Kanun ile ilgili mev-zuatın, Türk Ticaret Kanununun, Türk Vergi Kanunlarının ve Borçlar Kanununun vekalet akdi hükümleri sistematik yorum ile birlikte uygulanır.

7. Uyuşmazlıklar

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar Hakem kurulunca karara bağla-

nır.

Hakem Kurulu İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığında, Odanın seçeceği bir üye ile taraflarca seçilecek birer üye olmak üzere üç kişiden oluşur.

Hakem Kurulu kararlarının tasdik mercii İstanbul mahkemeleridir. İcra mercii İstanbul İcra Daireleridir.

 1. Sözleşmenin Süresi, Yeri, Tarihi

 2. Süre

Bu sözleşme -------------- tarihinden itibaren en az bir yıl süre ile geçerli olmak üzere

düzenlenmiştir. Sözleşmenin sona erdiği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunul-maması halinde, sözleşme bir yıl daha kendiliğinden uzar.

8.2. Yer

Bu sözleşme İstanbul’da işsahibinin/YMM’ in işyerinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 8.3. Tarih

Bu sözleşme -------------- tarihinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

9. Sözleşme Nüshaları

Bu sözleşme tek asıl olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Bu nüsha YMM’de bırakıl-mıştır.

Bu sözleşmenin YMM tarafından onaylanan bir sureti İşsahibine verilmiştir.

İŞSAHİBİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

116

EK.23

32559a0bd046371a8dacbfa0e3868685

117

EK.23-A

5b30446ef5752db429065b48a963721a

Tarih: …………………..

Sayı : ………………….

İLGİLİ MAKAMA;

Yeminli Mali Müşavir …………………………………. Odamız

Çalışanlar Listesine …………. oda sicil no ile kayıtlı olup mesleki faaliyete bulunmaktadır.

Bilgileri rica olunur.

Vehbi KARABIYIK

Başkan

Not: Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresi 3 aydır, fotokopi ile çoğaltılamaz.

118

EK. 24

Ref. No: YMM 323/---- - ---- İstanbul, -- / -- / -------

Konu: Tam Tasdik Raporu

--------------- VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL

Dairenizin ---------------- vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi

---------------- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş adına ----------- hesap dönemine ilişkin

olarak düzenlenen -- / -- / 2018 tarih ve YMM 323/105 - 36 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Ahmet Kavak

Yeminli Mali Müşavir

Ek.1 -- / -- / 2018 tarih ve YMM 323/105 - 36 sayılı

Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu

119

EK. 25

cb876109494cc92c254026f49e9b71fd

TESLİM EDEN TESLİM ALAN

Yeminli Mali Müşavir Vergi Dairesi Müdürü

120

EK. 26

171421e9ce0d2c35c84a6f4633541e16

121

EK. 27

1 SIRA NO.LU KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME PRİMİ HAKKINDA UYGULAMA TEBLİĞİ’NİN 5 İNCİ MADDESİNİN “C. GENEL HUSUSLAR BÖLÜMÜ” İLE TEBLİĞ EKİNDE YER ALAN 4 - 11 NUMARALI EKLERE AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR

(Bahsi geçen tebliğ 09.02.1990 Tarih ve 20428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış-tır.)

“C. Genel Hususlar:

 1. Valilikler tarafından yapılacak ekspertiz işlemine katılacak komisyon üyelerine (en az iki en çok üç kişi) yatırımcılar tarafından ödenmesi gereken 50’şer bin TL’lik ekspertiz (ko-misyon) ücretleri, bu maksatla Valilikler emrine her hangi bir banka şubesinde açılacak bir hesaba makbuz mukabili yatırılır. Açılan bu hesapta toplanan ekspertiz ücretleri Valiliklerce her ay başında komisyon üyelerine dağıtılır.

 2. Yatırımın gerçekleşme durumunun saptanmasında Türkiye Kalkınma Bankası, Va-lilikler ve Yeminli Mali Müşavirler, yatırımcılar tarafından kendilerine verilecek belgeler dışında ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi yatırımcılardan talep edebilirler.

c ) Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütler konusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

 1. Harcama belgeleri , Vergi Usul Kanunu’nda sayılmış olan belgeler olup , bunların kesinlikle yatırımla ilgili harcamalara ait olması ve bedellerinin de peşin ödenmiş olması esası aranır. Ancak vadeli alışlar ile bedeli peşin ödenmeyen ithalata ilişkin tutar , mal bedel-lerinin yatırım süresi içinde ödenmesi kaydıyla, takip eden dönemde destekleme priminden yararlandırılır.

 2. Fınansal kiralama hariç, kiralama yolu ile gerçekleştirilmek üzere Teşvik Belgesi tanzim edilen projeler kapsamındaki (turizm yatırımları dahil) ve kira bedeli haricindeki harcamalar (kiralık binaya ait tadilat giderleride dahil ) Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ödemelerinde dikkate alınır. Ancak bunun için en a z 5 yıllık kira sözleşmesinin tevsik edilmesi şartı aranır.

 3. Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ile ilgili müracaat, inceleme ve ödemelere iliş-kin yapılacak işlemlerin takibi, bizzat yatırımcı, Ticaret Sicili ile yetki verilen kişilerce veya mali incelemeyi gerçekleştiren Yeminli Mali Müşavirlerce yapılır.”

122

EK. 4: YA T I R I M I N MALİ GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTERİR FORM No:1 (Sağlık, Eğitim ve Turizm Yatırımları Dışındakiler İçin)

A. GENEL BİLGİLER

 1. Yatırımcı Firmanın Unvanı

 2. Ticaret Siciline Kayıt No.

 3. Şirket Merkezinin Adresi

 4. Yatırımın Yeri

 5. Yatırımın Türü

 6. Teşvik Belgesi Tarih ve No.

 7. Teşvik Belgesinde Kayıtlı Toplam Sabit Yatırım Tutarı

 8. Teşvik Belgesinde Kayıtlı Özkaynak Tutarı ve Oranı

B. MALİ BİLGİLER

---- /--- /----- - ---- /---- / ------ harcamalarının durumu:

Yatırım Harcama Kalemleri dönemi itibariyle yatırım Tutarı (Bin TL)

 1. Arsa Temini

 2. Etud Proje ve Kuruluş Giderleri

 3. Haklar (Lisans, patent, know how)

 4. Arazinin Düzenlenmesi ve Hazırlık Yapıları

 5. İnşaat İşleri Giderleri

 6. Ulaştırma Yatırımları

 7. Ana Fabrika Makina ve Teçhizatı

 8. Yardımcı Tesisler Makina ve Teçhizatı

 9. Taşıma ve Sigorta Giderleri

 10. Montaj Giderleri

 11. Demirbaşlar

 12. İşletmeye Alma Giderleri

 13. Yatırım Dönemi Genel Giderleri

 14. Yatırım Dönemi Faizleri

 15. Beklenmeyen Giderler ve Diğerleri

HARCAMALAR TOPLAMI: ------------

Harcamalar Toplamı

Mali Gerçekleşme Oranı = ----------------------------------------------- = %...

Toplam Sabit Yatırım Tutarı

(Yetkili imzalar ) ve ( Firma Kaşesi )

123

EK. 5: YATIRIMIN MALÎ GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTERİR FORM

No: 2 (Eğitim ve Sağlık Yatırımlar için)

A. GENEL BİLGİLER

 1. Yatırımcı Firmanın Ünvanı:

 2. Ticaret Siciline Kayıt No:

 3. Şirket Merkezinin Adresi:

 4. Yatırımın Yeri:

 5. Yatırımın Türü:

 6. Teşvik Belgesi Tarih ve No.

 7. Teşvik Belgesinde Kayıtlı Toplam Sabit Yatırım Tutarı:

 8. Teşvik Belgesinde Kayıtlı Özkaynak Tutarı ve Oranı:

B. MALİ BİLGİLER

--/--- /------ - ---/--- /----- dönemi itibariyle yatırım harcamalarının durumu:

Yatırım Harcama Kalemleri Tutarı (Bin TL)

 1. Arsa Temini

 2. Etüd Proje ve Kuruluş Giderleri

 3. Arazının Düzenlenmesi ve Hazırlık Yapıları

 4. İnşaat İşleri Giderleri

 5. Döşeme, Demirbaş Maliyeti

 6. Ders Araç ve Gereçleri

 7. Tıbbi Cihaz ve Aletler

 8. Tesisat Maliyeti

 9. Taşıma ve Sigorta Giderleri

 10. Montaj Giderleri

 11. Yatırım Dönemi Genel Giderleri

 12. Yatırım Dönemi Faizleri

 13. Beklenmeyen Giderler ve Diğerleri

HARCAMALAR TOPLAMI: ------------

Harcamalar Toplamı

Malı Gerçekleşme Oranı = ………………………………………… ….. = %

Toplam Sabit Yatırım Tutarı

(Yetkili imzalar ) ve ( Firma Kaşesi)

124

EK. 6: YATIRIMIN MALİ GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTERİR FORM

No: 3 (Turizm Yatırımları için)

A. GENEL BİLGİLER

 1. Yatırımcı Firmanın Unvanı:

 2. Ticaret Siciline Kayıt No:

 3. Şirket Merkezinin Adresi:

 4. Yatırımın Yeri:

 5. Yatırımın Türü:

 6. Teşvik Belgesi Tarih ve No:

 7. Teşvik Belgesinde Kayıtlı Toplam Sabit Yatırım Tutarı:

 8. Teşvik Belgesinde Kayıtlı Özkaynak Tutarı ve Oranı:

B. MALİ BİLGİLER

--/ ---/---- - --/-- /---- dönemi itibariyle yatırım harcamalarının durumu:

Yatırım Harcama Kalemleri Tutarı ( Bin TL)

 1. Arsa Temini

 2. Etüd Proje ve Kuruluş Giderleri

 3. Arazinin Düzenlenmesi ve Hazırlık Yapıları

 4. İnşaat İşleri Giderleri

 5. Tesisat Maliyeti (Isıtma, Soğutma, Sıhhi, Elektrik, Telefon ve Diğerleri)

 6. Mefruşat Maliyeti

 7. Teçhizat Maliyeti

 8. İşletmeye Alma Giderleri

 9. Yatırım Dönemi Genel Giderleri

 10. Yatırım Dönemi Faizleri

 11. Beklenmeyen Giderler ve Diğerleri

HARCAMALAR TOPLAMI: -------------

Harcamalar Toplamı

Mali Gerçekleşme Oranı=……………………………………………… = %...

Toplam Sabit Yatırım Tutarı

(Yetkili imzalar ) ve ( Firma Kaşesi)

125

EK.7: HARCAMA BELGELERİ LİSTESİ

4652b15390af5240c25f8e2e52ec5d0f

ı

126

EK. 8: KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME PRİMİ MÜRACAATLARIN-DA TÜRKİYE KALKINMA BANKASINA, VALİLİKLERE VEYA YEMINLI MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLECEK BELGELER

A. GENEL

 1. Teşvik Belgesinin aslı ve sureti

 2. Firmayı temsile yetkili kişi/kişilere ait Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Noter Tasdikli)

 3. Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Yalnız ilk müracaat sırasında ve olabilecek değişikliklerde verilecektir)

 4. Son yıla ait bilanço (Vergi Dairesinden onaylı ve pullu)

 5. Başvuru dönemi sonu itibariyle düzenlenecek tip mizan (Firma tasdikli ve yetkililerce imzalı) (EK.8/a) (Yatırım Kalemleri yatırımın niteliğine göre düzenlenecektir)

 6. Prim talebinde bulunulan döneme ilişkin harcama belgelerinin aslı ile bir sureti (Su-retlerin üzerine “Defter kayıtlarına işlenen aslı gibidir.

Yevmiye Tarih/No:” kaydı düşülecek ve firma yekililerince imzalanıp kaşelenecektir) Harcama belgeleri tarih sırasına göre ve ait olduğu gerçekleşme formlarındaki yatırım ka-lemlerine göre tasnif edilip dosyalanacaktır.

 1. Harcama Belgeleri Listesi (gerçekleşme formlarında yatırımı içeren kalemlere göre ayrı ayrı iki nüsha halinde düzenlenecek ve her nüsha firma yetkililerince imzalanıp kaşe-lenecektir) (EK.7)

 2. Yatırımın Mali Gerçekleşme Durumunu Gösterir Form (Üç nüsha halinde düzenlene-cek, her bir nüsha firma yetkililerince imzalanıp kaşelenecektir) (Yatırımın niteliğine göre EK.4, EK.5 veya EK.6)

 3. Teşvik Belgeli yatırımlar için EK.2’de belirtilen taahhütname, Teşvik Belgesiz yatı-rımlarda EK.8/b’de belirtilen taahhütname. (Taahhütnameler Türk Ticaret Siciline göre en az biri birinci derecede, öteki ikinci derecede imza yetkisine sahip ortaklarca imzalanarak kaşelenecektır)

 4. Müracaat dönemine ilişkin Defteri Kebir ve Yevmiye Defteri

 5. İthalatla ilgili Gümrük Giriş Beyannameleri ve Çeki Listeleri

B. TURİZM YATIRIMLARINDA

 1. Türkiye Kalkınma Bankası’ndan kredili olan yatırımlar (Yatlar hariç) (A-GENEL bö-lümünde belirtilen tüm belgelere ilaveten)

 2. Turizm Yatırım Belgesi’nin aslı ve fotokopisi,

 3. İthal ve yerli global listeler ve çeki listeleri fotokopisi,

 4. İnşaat ruhsatının aslı ve fotokopisi,

127

 1. Etüd, proje, müteahhitlik, taşaronluk, müşavirlik hizmetleri sözleşmeleri,

 2. Hakediş esas alınarak ödeme yapılıyor ise hakediş raporu ve eki belgeler,

 3. Türkiye Kalkınma Bankası’ndan kredili olmayan yatırımlar Yatlar hariç) (A-GENEL bölümünde belirtilen tüm belgelere ilaveten)

 4. Turizm Yatırım B elgesi aslı ve fotokopisi,

 5. İthal ve yerli global listeler ve çeki listeleri fotokopileri,

 6. Mülkiyet ile ilgili belgeler:

 • Tapu veya Tahsis Belgesi,

 • Çaplı Tasarruf Vesikası veya Plan Örneği,

 • Tapu Kayıt Sureti (Takyidat belgesi),

 • Gayrimenkul kiralanmış ise en az beş yıllık, noterden tasdikli, tapuya şerh edilmiş kira mukavelesi,

 • Tahsisli olmayan gayri menkullerde Emlak Vergi Beyannamesinin tasdikli sureti.

 1. İnşaat Ruhsatı,

 2. Proje ve sözleşmeler:

 • Turizm Bakanlığı’nca tasdik

 • Statik projeleri,

 • İlgili tesisat projeleri,

 • Etüd, proje, müteahhitlik hizmetleri sözleşmeleri.

 • Deniz yapılarında Ulaştırma proje edilmiş mimari proje, taşaronluk, müşavirlik Bakan-lığı’ndan tasdikli

 1. Metraj ve keşifler:
 • İnşaat metraj ve keşifleri: Harcama belgeleri içeriğindeki kalemlere tekabül edecek şekilde düzenlenecektir.

 • Tesisat metraj ve keşifleri: Tesisat türlerinin sıralaması Türkiye Kalkınma Bankası’n-dan temin edilecek listeye göre yapılacaktır.

 • Tefriş ve teçhizat keşifleri: Keşifler Türkiye Kalkınma Bankası’ndan temin edilecek tef-riş ve teçhizat türleri sıralamasına ve formatlarına göre yapılacaktır. Sözkonusu keşifler ya-tırım dönemi başında verilebileceği gibi, ilgili harcamaların oluşacağı müracaat döneminde de verilebilecektir.

 1. Hakediş esas alınarak ödeme yapılıyor ise hakediş raporu ve eki belgeler. c) Yat Yatırımları:

A- (GENEL bölümünde belirtilen tüm belgelere ilaveten)

 1. Yat Yatırım Belgesi aslı ve fotokopisi,

128

 1. İthal ve yerli global listeler,

 2. İlgili dönemde harcama belgesi getirilen her yata ait hüviyet ve gümrük belgeleri (gayri kabili rücu akreditif açılarak ithal edilme durumunda sadece son dönemde getirilebi-lecektir):

 • Denize Elverişlilik Belgesi sureti,

 • Tonilato Belgesi sureti,

 • İthal yatlarda ise ayrıca Gümrük Beyannamesi sureti ve ilgili Gümrük Müdürlüğü’nce tasdikli kesin fatura.

 1. a) Yatlar ithal ediliyor ise: - Tekne broşürleri,

b) Yatlar yerli ise:

- Turizm Bakanlığı’nca tasdik edilmiş proje - Tekne inşası ve donanımına ait keşifler

MADENCİLİK, YATIRIMLARINDA

(A-GENEL bölümünde belirtilen tüm belgelere ilaveten Maden işletme ve ön işletme ruhsatının noter tasdikli fotokopisi, görünür rezerv hesabı, Maden Kanunu ve Yönetmeliğin-de belirtildiği şekilde hazırlanmış yatırım projesi .

D. TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GEREKLİ DİĞER BELGELER

Aşağıda belirtilen belgeler, Türkiye Kalkınma Bankası’nca yapılacak teknik değerlen-dirme çalışmaları için gerekli olup, prim müracaatları Valiliklere veya Yeminli Mali Müşa-virlere yapılmış olsa dahi Türkiye Kalkınma Bankası’ na verilecektir. (Turizm yatırımları hariç)

1. Teşvik Belgeli yatırımlarda, Teşvik Belgesi başvurusuna esas olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ na verilen Fizibilite Etüdünün bir nüshası,

 1. Yatırımla ilgili olarak yaptırılan her türlü fizibilite etüdü, zemin etüdü, sondaj v b.), her türlü makina ve teçhizat temini, montaj işleri için yapılmış olan Sözleşmelerin fotokopileri (Patent, Know-How anlaşmaları dahil),

 2. Arsa - Arazi temini ile iİgili olarak;

 3. Tapu Senedi fotokopisi (Organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar için arsa tahsisine ilişkin sözleşmenin fotokopisi),

 4. Bedeli peşin ödenerek satın alınanlar için Vergi Beyannamesinin fotokopisi,

 5. Ayni sermaye olarak konulanlar için Mahkeme Kararı ve Vergi Beyannamesinin foto-kopileri ve buna ilişkin TicaretSicili Gazetesi

 6. İnşaat ve Tesisat İşleri ile ilgili olarak;

a) Proje ve Sözleşmeler ile mimariik projelerroj Müteahhitlik, taşaronluk sözleşmeleri

129

b) Metraj ve Keşifler;

- İnşaat ve tesisata ait metraj ve keşifler (Harcama belgeleri içeriğindeki kalemlere teka-bül edecek şekilde düzenlenecektir)

 1. Hakedış esas alınarak ödeme yapılıyor ise hakediş raporu ve ekli belgele.

 2. Binalarla ilgili olarak;

 3. Bedeli peşin ödenerek satın alınan binalara ait Vergi Beyannamelerinin fotokopileri

 4. Ayni sermaye olarak konulan hazır binalara ilişkin Mahkeme Kararı ile Vergi Beyan-nameleri fotokopileri

 5. Kiralama yoluyla temin edilen binalarla ilgili harcamaların bulunması halinde en az 5 yıllık Kira sözleşmesinin fotokopisi.

 6. İşa edilecek binalarla ilgili inşaat ruhsatı fotokopisi

E. DİĞER HUSUSLAR

 1. Yukarıda belirtilenlerin dışında, inceleme sırasında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş’ nce gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler de ayrıca talep edilebilir.

 2. Fotokopileri veya kopyaları istenmiş olan belgelerin gerektiğinde incelenip yatırımcı-ya iade edilmek üzere asılları da talep edilebilir.

 3. Bedeli dönem içinde tamamen ödenmemiş harcamalar değerlendirilmeyecektir.

a) Sözleşmeler;

 • Tasdikli imar proje

 • Statik projeler

 • Tesisat projeleri

 • Müteahhitlik, taşaronluk sözleşmeleri b) Metraj ve Keşifler;

 • İnşaat ve tesisata ait metraj ve keşifler

(Harcama belgeleri içeriğindeki kalemlere tekabül edecek şekide düzenlenecektir)

 1. Mahiyeti açıkça belli olmayan ve harcama dönemi dışında yapılan harcamalar incele-meye alınmayacaktır.

 2. Harcama belgelerinde; yapılan iş, alınan malzeme ve hizmet, cins ve miktar olarak açıkça belirtilmelidir,

 3. Turizm yatırımlarında EK.8.B maddesinde istenen belgelerin birer sureti ile dönem harcama belgelerinin asılları veya fotokopileri ayrıca şantiyede de bulundurulacaktır.

130

EK.8/a:

ÖDENMİŞ SERMAYE HESABISERMAYE HESABI
KASA HESABIİHTİYATLARI
TAHVİLLER HESABI- Kanuni
BANKALAR HESABI- Fevkalade
ALACAKLAR HESABIYENİDEN DEĞERLEME FONU
- OrtaklardanKISA VADELİ BANKA KREDİLERİ
- DiğerKISA VADELİ BORÇ SENETLERİ
EMTEA HESABIAMORTİSMANLAR
AKREDİTİFLER HESABIUZUN VADELİ BANKA KREDİLERİ
İŞTİRAKLER HESABI- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI- Diğer Bankalar
YATIRIM HARCAMALARI HESABIORTAKLARA OLAN BORÇLAR
- Etüd Proje GiderleriAVANS BORÇLARI
- Araz Tenim ve DüzenlenmesiUZUN VADELİ DİĞER BORÇLAR
 • İnşaat işleri Giderleri

 • Tesisat Maliyeti

 • Döşeme, Demirbaş Maliyeti

 • Ders Araç ve Gereçleri

 • Tıbbı Cihaz ve Aletler

 • Yatırım Dönemindeki Genel Giderler

 • Yatırım Döneminde Ödenen Faizler, Temi-nat Mektubu ve Garanti Komisyonları

 • İlk Tesis Masrafları

 • Beklenmeyen Giderler ve Diğerleri

 • Kanuni

 • Fevkalade

KDV HESABI

GAYRİMENKULLER HESABI

DEMİRBAŞLAR HESABI (Yatırımla ilgili olmayan)

ZARAR

- Geçmiş Yıllar

TOPLAM: TOPLAM:

131

EK 8/b: (Teşvik Belgesiz Yatırımlar için)

TAAHHÜTNAME

24.10.1989 tarih ve 89/14685 sayılı Kararname ve eki ile yürürlüğe konulan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkındaki Karar ve bu Karara ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası’nın konuya ilişkin tebliğlerine göre Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nce tarafımıza yapılan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Prim ödemeleri ve diğer teşviklerle ilgili ödemelerin her hangi bir sebeple veya yan-lışlıktan dolayı veya anılan Karar, Tebliğ, Yönetmelik, Genelge ve diğer talimatlara aykırı hareket ettiğimiz, yatırımımızı beyan ettiğimiz asgari özkaynak, yatırım tutarı ve yatırım süresi içerisinde gerçekleştirmediğimiz takdirde, bunlardan dolayı tarafımıza yapılan tüm Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu prim ödemelerini, Vergi Resim Harç istisna tutarı ile diğer teşviklere ait ödemeleri, ödendiği tarihten itibaren %108 oranında (T.C. Merkez Bankası’nca cezai faiz oranı ileride arttırıldığı takdirde bu oran üzerinden) cezai faiz uygu-lanmak kaydıyla derhal ve defaten Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ne ödeyeceğimizi gayri kabili rücu beyan ve taahhüt ederiz.

Firma Ünvanı ve Kaşesi

Yetkili İmzalar

132

EK. 9: TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA KAYNAK KULLANIMINI DES-TEKLEME PRIMİ DÖNEMSEL ÖDEMELERİNDE VALİLİKLERCE VEYA YE-MINLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TÜRKİYE KALKINMA BANKASINA GÖNDE-RİLECEK BELGELER

Aşağıda belirtilen belgeler Valiliklerce veya Yeminli Mali Müşavirlerce yapılacak ince-leme sonucu hazırlanacak bir rapor ekinde Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ‘ne gönderile-cektir:

 1. Teşvik Belgesinin Aslı ve sureti,

 2. Taahhütnameler (EK.8-A.GENEL bölümü - 9 uncu madde),

 3. Yatırımın Mali Gerçekleşme Durumunu Gösterir Form (Firma yetkilileri ve Valilikler-ce veya Yeminli Mali Müşavirlerce imzalanıp kaşelenecektir),

 4. Harcama Belgeleri Listesi (Firma yetkililerince imzalanıp kaşelenen bu listelerde, prim ödemesine esas alınmayan belgeler Valiliklerce veya Yeminli Mali Müşavirlerce işa-retlendikten sonra nihai liste inceleme mercii tarafından onaylanacaktır),

 5. Son yıla ait bilanço (vergi dairesinden onaylı ve pullu ) ,

 6. Başvuru dönemi sonu itibariyle düzenlenecek mizan,

 7. Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli),

 8. Şirketin ana sözleşmesinin ve değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Ga-zetesi.

Not: Valilikler veya Yeminli Malı Müşavirler incelemelerini müteakip harcama belgele-rinin asıllarını yatırımcılara iade edecek, suretlerini ise muhafaza edeceklerdir.

133

EK.10: YATIRIMIN MALİ GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTERİR FORM

 1. Yatırımcı Firmanın Unvanı:

 2. Ticaret Siciline Kayıt No:

 3. Şirket Merkezinin Adresi:

 4. Yatırımın Yeri

 5. Teşvik Belgesi Tarih ve No:

 6. Teşvik Belgesinde Kayıtlı Gümrüksüz Sabit Yatırım Tutarı:

 7. Yatırımın Gerçekleşme Durumu Hakkında Bilgiler:

Harcama Türü (tarihi itibariyle) Tutarı (Bin TL)

 1. Etüd Proje Giderleri

 2. Arazi Temini ve Düzenlenmesi

 3. İnşaat İşleri Giderleri

 4. Yardımcı Tesisler

 5. Ana Fabrika Makina ve Tesisleri

 6. Montaj Giderleri

 7. Haklar (Patent Know-How vb.)

 8. Yatırım Dönemindeki Genel Giderler

 9. Yatırım Döneminde Ödenen Faizler

 10. İşletmeye Alma Giderleri

 11. İlk Tesis Masrafları

 12. Beklenmeyen Giderler ve Diğerleri

HARCAMA TUTARI TOPLAMI: ----------------------

Harcama Tutarı Toplamı

 1. Gerçekleşme Oranı = ………………………………………… = % … Gümrüksüz Sabit Yatırım Tutarı

(Yetkili İmzalar) (Firma Kaşesi)

134

EK. 11: 1. 2 VE 3 NO.LU FORMLARIN DOLDURULMASINDA DİKKAT. EDİ-LECEK HUSUSLAR

I- Harcama Belgelerinin Üzerine muhasebe kayıt, tarih ve numarası işlenir. Mahiyeti belli olmayan sarf belgeleri ile yatırım dönemi dışındaki harcamalar bu form’a dahil edil-mez. Ayrıca, harcama belgeleri vergi usul kanununda sayılmış olan belgeler olup, bunların kesinlikle bedellerinin de peşin ödenmiş olması şartı aranır (Örneğin açık faturalar, üzerinde yatırımcı firmanın ünvanı yazılmayan harcama belgeleri vb. destekleme primi ödemesinde dikkate alınmaz).

II- Formların Mali Bilgiler bölümündeki Yatırım Harcama Kalemlerinin doldurulması sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1.Arsa Temini:

Bu bölüme proje konusu tesisin kurulacağı arazi parçasının alınışı ile ilgili harcama tuta-rı yazılır. Bedeli peşin ödenerek satın alınan arsaa razinin tutarının Teşvik Belgesinde kayıtlı bedelini aşmamak üzere vergi beyannamesinde beyan edilen değeri esas alınır,

Bedeli peşin ödenerek satın alınan veya ayni sermaye olarak konulan arsa ve arazinin toplam değeri, yatırımın toplam sabit yatırım tutarının %10’unu aşamaz. Aşan kısım prim ödemesinde dikkate alınmayacağından, diğer yatırım harcamaları arasında da gösterilemez.

 1. Etüd Proje ve Kuruluş Giderleri: Yatırıma ilişkin olarak yapılan her türlü etüd, proje, müşavirlik, fizibilite etüdü, zemin etüdü, sondaj, laboratuar testleri vb. için yapılan harcama-la ile kurulacak şirket adına alınan teşvik belgelerin de şirket kuruluşuna ilişkin harcamalar bu bölüme yazılır. Ancak, bu harcamaların Anonim Şirketlerde Türk Ticaret Kanununun

 2. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde genel ku-rulca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

  1. Haklar:

Lisans, Patent, Know-How gibi fikri mülkiyet hakları için yapılan ödemeler bu bölüme yazılır. Ayni sermaye olarak konulan hizmet b edeli ve fikri haklar, teşvik belgesinin kapatıl-ması safhasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yatırım dönemi içinde yatırımcı tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi suretiyle ödenmiş olduğunun tespitini takiben teşvik belgesinde bu hususta yapılacak revize işlemine istinaden prim ödenmesinde esas matraha dahil edilir.

 1. Arazinin Düzenlenmesi ve Hazırlık Yapıları:

Arazinin düzenlenmesi için gerekli kazı ve dolgu işlemi, gereken yerlerde istinat duvar-larının yapılması, yağmur suyu drenaj sistemi, sedler ve bendler inşası, asıl inşaat öncesi gerekli şantiye tesisleri, servis yolları, arazinin çevrilmesi için beton direk ve tel çit temini gibi işlemler için gereken harcamalar yazılır. (2 ve 3 no.lu Formlarda 3. Kalem olara yer almaktadır).

 1. İnşaat işleri Giderleri: Bu bölüme;

135

 1. Ana Fabrika Bina ve Tesisleri,

 2. Yardımcı işletme Bina ve Tesisleri (Laboratuvarlar, atölyeler, garajlar, depo ve bakım yerleri, kazan daireleri, su depoları, kantar binası, itfaiye binaları, vb.),

 3. Hammadde, mamul veya yarı mamul madde ambarları,

 4. İdare Binaları

 5. Sosyal bina ve tesisler (Lojman, local, işçi yatak haneleri ve yemek haneleri, kantin, ilk yardım, spor tesisleri v b.)

f ) Diğer inşaat işleri (Boru dağıtım sistemi, artıkların atılması, yangın suyu sistemi, su temim vb.)

işlere ait harcamalar yazılır.

Bedeli peşin ödenerek satın alınan binanın teşvik belgesinde kayıtlı değen aşılmamak kaydıyla vergi beyannamesinde beyan edilen değen prim ödemesinde dikkate alınır.

Ancak, bedeli peşin ödenerek satın alınan veya ayni sermaye olarak konulan hazır bi-nanın toplam değeri, yatırımın toplam sabit yatırım tutarının %10’ unu aşamaz. Arsa ve binanın birlikte satın alınması veya aynı sermaye olarak konulması halinde bu oran %20’yi aşamaz. Aşan kısım prim ödemesinde dikkate alınmayacağından, diğer yatırım harcamaları arasında da gösterilemez (2 ve 3 no.lu Formlarda 4. kalem olarak yer almaktadır)

 1. Ulaştırma Yatırımları:

Fabrika sahası içinde ulaşımı sağlayacak iç yollar, tesisi ana ulaşım yollarına veya iskele, istasyon gibi ulaştırma tes islerine bağlayacak bağlat yollan, iskele, istasyon gibi ulaştırma tesisleri için yapılacak harcamalar yazılır.

 1. Ana Fabrika Makına ve Teçhizatı: (Form No:1)

Bu bölüme üretimle direkt olarak ilgili ana fabrikanın iç piyasadan sağlanan ve ithal edi-len makına ve teçhizat giderleri ile ithal edilenlere ait ithalat ve gümrükleme giderleri yazılır (Prim ödenmeyen yatırım konuları arasında yer alan makina ve teçhizata ilişkin harcamalar ile bunlarla ilgili veya bağlı diğer harcamalar hariç). Ayni sermaye olarak konulan makina veya teçhizatın bedel tesbitinde ise sözkonusu makina ve teçhizatın ithal olması halinde fiili ithal tarihindeki değeri, yerli olması halinde ise yerli liste değeri dikkate alınır.

 1. Yardımcı Tesisler Makina ve Teçhizatı:(Form No:1)

Ana fabrika makina ve teçhizatının çalışmasına yardımcı olan ve bunlar için gerekli su, elektrik, yakıt, buharı sağlayan, atıkların atılması, basınçlı hava tesisleri, merkezi ısıtma ve havalandırma tesisleri, yükleme, boşaltma ve taşıma tesisleri, genel bakım ve onarım atölye-leri, takım imal atölyeleri, soğutma suyu ünitesi, proses ve kazan besleme suyu ünitesi, am-barlar ve laboratuvar gibi ünite ve sistemler için gerekli makina ve teçhizat giderleri yazılır.

 1. Taşıma ve Sigorta Giderleri:

İthal yolu ile sağlanan makina ve teçhizatın yurtdışından gümrük sahalarına, oradan da

136

tesis mahalline nakli için yapılacak dış ve iç taşıma giderleri ile sigorta giderleri bu kalemde gösterilir (2 no.lu Formda 9. kalem olarak yer almaktadır).

 1. Montaj Giderleri:

Hertürlü montaj giderleri bu kaleme yazılır

 • Prim ödenmeyen makina ve teçhizata ilişkin bu kabil harcamalar hariç). (2 no.lu Formda 10. kalem olarak yer almaktadır)
 1. Demirbaşlar:

(Form No.1)- Bu bölüme tesisin tefrişi için gerekli ofis malzemeleri, teleks, telefaks, bil-gisayar, yazı makınası, masa, koltuk, dolap vb. ile yemekhane ve sosyal tesisler için gerekli diğer demirbaşlara ait harcamalar yazılır.

(Form No.2-5. kalem)- Bu bölüme okul, hastanenin tefrişi için gerekli harcamalar yazılır.

(Form No.3-6. kalem)- Bu bölüme turizm tesisinin tefrişi için gerekli harcamalar yazılır.

 1. işletmeye Alma Giderleri:

Proje konusu tesisin işletmeye alınabilmesi için yapılan sadece deneme üretimine ilişkin harcamalar bu bölümde gösterilir. (3 No.lu Formda 8. kalem olarak yer almaktadır).

 1. Yatırım Dönemi Genel Giderleri:

Bu bölüme, yatırım suresince yapılan genel gider mahiyetindeki harcamalar yazılır (Ya-tırımla ilgili çalışanların ücretleri, kıdem tazminatları, konut

(2 No.lu Formda 10. kalem olarak yer almaktadır)

 1. Yatırım Dönemi Faizleri:

Yatırımın finansmanında kullanılan orta ve uzun vadeli kredilere döviz kredilerine ya-tırım döneminde ödenen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi dışındaki faiz ve komisyon tutarları yazılır. Sözkonusu kredilerin, kullandıran bankalar tarafından teşvik belgesine iş-lenmesi gerekmektedir (Kısa vadeli kredi faiz ve masrafları ile yatırımla ilgili olmayan temi-nat mektupları ve garantilere ilişkin komisyonlar ve teminat faizleri, cezai faizler, gecikme zammı ile senet protesto masraflarına ilişkin tutarlar hariç).

(2 N o.lu Formda 12. Kalem, 3 No.lu Formda 10. Kalem olarak yer almaktadır)

 1. Beklenmeyen Giderler ve Diğerleri:

Projede önceden öngörülmemekle birlikte sonradan zorunluluklar nedeniyle ortaya çı-kacak harcamalar ile tahmin edilemeyen harcamalar bu bölüme yazılır (Yatırım döneminde çeşitli nedenlerle hasara ve kayba uğrayan yatırım mallarına ilişkin harcamalar hariç).

(2 No.lu Formda 13. Kalem, No.lu Formda 11. Kalem olarak yer almaktadır)

 1. Ders Araç ve Gereçleri: (Form No.2-6. kalem)

137

Eğitim çalışmalarında kullanılan her türlü araç ve gereçler için yapılan harcama tutarı yazılır.

 1. Tıbbı Cihaz ve Aletler: (Form No. 2-7. kalem)

Sağlık hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve gereçler için yapılan harcamalar yazılır. Aynı sermaye olarak konulan tıbbi cihaz ve aetlerin yerli ise yerli lstedeki, ithal ise fiili ithal tarihindeki değeri yazılır.

 1. Tesisat Maliyeti: (Form No:2-8. kalem ve Form No.3-5. kalem)

Bu bolüme ısıtma, soğutma, elektrik, telefon, sıhhi tesisat ve diğer tesisat harcamaları yazılır.

 1. Teçhizat Maliyeti: (Form No:3-7. kalem)

Tesisat ve mefruşat dışında kalan diğer teçhizat harcamaları bu bolüme yazılır. Aynı ser-maye olarak konulan teçhizatın, yerli ise yerli listedeki, ithal olması halinde fiili ithal tari-hindeki değeri yazılır.

138

EK. 28

Rapor Sayısı: YMM …. / …. - …. İstanbul , -- / -- / -------

Rapor Ekleri:

YEMÎNLÎ MALİ MÜŞAVİRLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

TASDİK RAPORU

İncelemeyi YapanAdı Soyadı:
Yeminli Mali MüşavirinBağlı Olduğu Oda:
Büro Adresi:
Telefon Numarası:
Dayanak SözleşmesininGünü:
Sayısı:
MükellefinAdı:
İşi:
Adresi:
Vergi Dairesi:
Hesap No.su:
Telefon Numarası:
İncelemenin Dönemi:

SONUÇ:

139

RAPOR PİZPOZİSYONU

I- GENEL BİLGİ:

(Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerecektir.)

 • Firmanın ticari ünvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası.

 • Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaraları

 • Firmanın bulunduğu adreste birden fazla firma var ise bu firma ve ortakları için de aynı bilgilerin tespiti şarttır ).

 • İletişim araçlarının (telefon, telex, fax v.b.) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı.

 • Firmanın iştigal konusu.

 • Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullarmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı.

 • İşyerinin durumu, ihracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sorunda işyerinde çalıştır-dığı işçi sayısı.

 • Varsa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu özeti.

 • Bir önceki yıl Üretim ve ihracat miktarları.

 • Mevcut en son tarihli bilanço örneği.

 • Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Unvanını alıp almadıkları.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II- USUL İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.)

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı.

 • Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

III- HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.)

- İadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bun-ların i lgili sevk irsaiyeleri, nakliyat giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle kar-şılaştırılarak mal hareketlerinin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarları n doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi.

140

 • İadeye konu mal alış ve satış bedellerinin nakit akımı izletmek suretiyle doğrulanması, nakit ödemelerinin ve borç-alacak ilişkilerinin usulüne uygun belgelerle irdelenerek doğru-luğunun ve gerçekliğinin tespit edilmesi.

 • İmalatçılarda, üretimin analitik inceleme yöntemleri kullanılmak suretiyle, imalatta ya-pılan her türlü sarfiyattan yararlanılarak büretim kapasitesi ile karşılaştırılması bu yönden mamul mal miktarının test edilmesi.

 • İhracat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannameleri ve döviz alım belgelerinde yer alan bilgilerle mukayese edilmesi ve miktar ve fiyat yönünden uygunluk sağlanması.

 • Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümleri ne uygunluğu sağlanan ih-racat sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken verginin miktarının hesaplanması ile ilgili tüm veriler ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyanname-lerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II- USUL İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.)

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı.

 • Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

III- HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.)

 • Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

 • İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

IV- SONUÇ:

Yeminli Mali Müşavir, firmanın ilgili dönem hesaplarının katma değer vergisi iadesi yö-nünden incelemesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyan-namelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi gereken katma değer vergisi miktarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

141

EK 29
Rapor Sayısı : YMM …. / …. - ….İstanbul, -- / -- / -----
Rapor Ekleri : ../../ ....
YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK
YENİDEN DEĞERLEME
TASDİK RAPORU
Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali MüşavirinBüro Adresi
Telefon Numarası:
Dayanak SözleşmesininGünü:
Sayısı:
Adı:
İşi:
Adresi:
MükellefinVergi Dairesi:
Hesap No.su:
Telefon Numarası:
İncelemenin Dönemi:

SONUÇ:

142

I- GENEL BİLGİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.)

 • Kurumun ticari ünvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası.

 • Kurumun ve % 10’undan fazla payı bulunan ortaklarının işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı bulundukları vergi dairesi ve hesap numaraları.

 • Kurumun iştigal konusu.

 • Kurumun ödenmiş sermaye tutarı, ödenmiş sermayenin değer artış fonundan karşılanan kısmı.

 • Kurumun son üç yılda yeniden değerleme uygulamasından doğan değer artış fonu tutarı ve bunların akıbeti.

 • Tasdik kapsamında bulunan yeniden değerleme sonucunu da içeren en son tarihli bi-lanço örneği.

 • Muhasebeden sorumlu olanların adları, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanını alıp almadıkları.

 • Gerekli görülen diğer bilgiler.

II- USUL İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.)

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler

 • Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin herbirine isabet eden değer artış-larının ve hesap şekillerinin kayıtlarda müfredatlı, olarak gösterilip gösterilmediği.

 • Amortismanların ayrılmasına ilişkin kayıtların usulüne uygun olup olmadığı.

 • Değer artış fonlarının sermayeye eklenmesinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı.

 • Gerekli olan diğer bilgiler.

III- HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.)

- Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin kurum mülkiyetinde olup olmadığı, bi-lançosunun aktifinde yer alıp almadığı, fiilen kullanılıp kullanılmadığı.

- Yeniden değerleme ve amortismanların hesaplaması işlemleri ve bu işlemlerin mevzu-ata uygun yapılıp yapılmadığı.

 • Değer artış fonlarının sermayeye eklenmesinde, fonun hesaplanmasının doğruluğunun ve sermayeye eklenmesi işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı.

 • İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konular.

IV- SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, kurumun ilgili dönem hesaplarının yeniden değerleme ve/veya “değer artış fonlarının sermaye eklemesi” yönünden incelenmesinde; fiili durumun, muhase-be kayıt ve belgelerinin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, yeniden değer-lenmiş iktisadı kıymetlerin üzerinden ayrılması gereken amortismanların tutarının ve/veya değer artış fonlarının sermaye eklemesi gereken tutarlarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Ad ve Soyadı

İmza - Mühür

143

EK. 30

Rapor Sayısı: YMM …. / …. - …. İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VERGİ MUAFİYETİ

TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Sözleşmesinin Günü:

Sayısı:

Adı:

İşi:

Mükellef veya Vergiden Adresi:

Muaf Vakıf, Kurun veya Vergi Dairesi:

Kuruluşun Hesap Numarası:

Telefon Numarası:

İncelemenin Dönemi:

SONUÇ:

144

RAPOR DİSPOZİSYONU

I - GENEL BİLGİ:

(Bu bölüm en az aşağıdaki bilgileri içerecektir.)

Vakıf ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak üzere kurulan kurum ve kuruluşların;

 • Adı, merkezi vakıf veya tesisi kuranlar ve adresleri.

 • Amacı, kuruluşu ve tesciline ilişkin bilgiler.

 • Mal varlığına ilişkin bilgiler.

 • Organları ve kanuni temsilcileri,

 • Gelirlerinin amaca tahsis şekli.

 • Muhasebe birimlerinden sorumlu olanların adları ve Serbest Muhasebeci, Serbest Mu-hasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ünvanım alıp alınadıkları.

 • İnceleme dönemine ilişkin bilanço ve kâr-zarar cetvelleri,

 • Gerekli görülen diğer bilgiler.

II- USUL İNCELEMELERİ

(Bu bölüm, en az aşağıdaki konuları içerecektir.)

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Defte kayıtlarına dayanak teşkil eden bgelgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

 • Dfter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı.

 • Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

III - HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde, en az aşağıdaki konuların belirtilmesi zorunludur.)

Vakıf1arda;

- Mal varlığının ve gelirlerinin ilgili mevzuatta belirtilen miktarlarda olup olmadığı, bun-ların amacına uygun olarak tahsis edilip edilmediği,

 • Faaliyet konusunun ilgili mevzuatta sayılan konulardan olup olmadığı, fiilen amacına uygun olarak faaliyet gösterip göstennpdiği.

 • Vergi muafiyeti talebinden önce kurulduğu tarihi takip eden yıl başından itibaren iki tan yıl (münhasıran eğitim ve sağlık kontlarında faaliyette bulunanlarda 1 tam yıl faaliyette bulunup bulunmadığı.

145

 • Eğitim tesislerinin en az %10 kapasitesinin yetenekli, ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinle ise hizmetlerin ve yatak kapasitesini en az %10›unun madii imkanı olmayan hastalara tahsis edilip edilmediği.

 • İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için ilgili mevzuat uya-rınca gerekli olabilecek diğer konular.

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda;

 • Anonim şirket veya vakıf şeklinde kurulup kurulmadığı.

 • Amaçlarının mevcut teknolojiyi geliştirme veya yeni teknoloji arayışına yönelik olup olmadığı.

 • Yatırımlarının “Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi”ne bağlanıp bağlanmadığı.

 • İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için ilgili mevzuat uya-rınca gerekli olabilecek diğer konular.

IV - SONUÇ:

Yeminli Malı Müşavir, vakıf ve/veya bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bu-lunan kurum ve kuruluşların hesaplarının, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ilgili mevzuata uygunuğunu araştırdığım belirterek, vergi muafiyeti tanınıp, tanınmaması veya muafiyet şartlarının ihlal edilip, edilmediği konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Malı Müşavi

Ad ı ve Soyadı

İmza -Mühür

146

EK. 31

08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “4447 Sayılı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU” nun 53 üncü Maddesine Aşağıda Yer Verilmiştir.

“Fonun kuruluşu, yönetimi, denetimi, gelirleri, giderleri ile mal ve alacaklarının tabi olacağı hükümler

MADDE 53. - Bu Kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynaklan değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere “İşsizlik Sigortası Fonu” kurulmuştur.

Fon, Bakanın ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanan birer temsilci ile en fazla işçi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfederasyonları tarafından seçilen birer üyeden oluşan dört kişilik Fon Yönetim Kuru-lunun kararlan çerçevesinde Kurum tarafından işletilir ve yönetilir. Üyelerin görev süresi 4 yıldır. İlk defa atanan ve seçilen üyelerden, ikinci yılın sonunda biri kamu, diğeri sosyal taraflardan kura sonucu belirlenen iki üyenin yerine yeni üye ataması ve seçimi yapılır. Sü-releri biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyeliklerde süre dolmadan herhangi bir sebeple bo-şalma olduğu takdirde, boşalan üyelikler için bunların görev sürelerini tamamlamak üzere 1 ay içinde atama veya seçim yapılır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları veya seçilmeleri için gerekli şartları kaybettikleri tespit edilenler ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı hak-larında verilen mahkumiyet kararı kesinleşenler, süreleri dolmadan atanmalarındaki veya seçilmelerindeki usule göre görevden alınırlar. Fon Yönetim Kuruluna Bakanlık temsilcisi Başkanlık eder, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararların alınmasında oyların eşit olması durumunda Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Fon Yönetim Kurulu üyelerinin; Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca alama ile gelecek üyelerin hukuk, iktisat, maliye, finans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya iş hukuku dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur.

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, her ay 8/6/1984 tarihli ve 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamın-daki Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyelerine tanınan mali haklardan yarar-landırılırlar. Toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre kesinti yapılır.

Fon Yönetim Kurulunun çalışmasına ve fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Fonun;

 1. Gelirleri;

  1. İşsizlik sigortası primlerinden,

147

 1. Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,

 2. Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,

  1. Bu Kanun gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,

  2. Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

 3. Giderleri;

  1. Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden,

   1. Hastalık ve analık sigortası primlerinden,

   2. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderlerinden,

  2. İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Fon Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alınması, Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yolluk ödemelerinden,

Oluşur.

Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden hiç bir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez. Fon’un gelir ve giderleri üçer aylık dönemler halinde 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu Yeminli Mali Müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilan edi-lir.

Fon; 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. Fon gelirleri ile bu gelirlerle alınan mallar Kuruma aittir. Kurumun malları 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile I/3/I926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları da Devlet alacağı dere-cesinde ayrıcalıklıdır. Fon, damga vergisi, hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”

148

EK. 32

Rapor Sayısı: YMM …. / …. - …. İstanbul, -- / -- / -----

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA VE İNDİRİM TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yenini Mali Müşavirin

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Sözleşmesinin Günü:

Sayısı:

Adı Soyadı (Ünvanı):

Adresi:

Mükellefin Vergi Dairesi:

Hesap No.su:

Telefon Numarası:

İnceleme Dönemi:

Yararlanılması Uygun Görülen

Toplam İstisna ve/veya İndirim Tutar

SONUÇ:

149

RAPOR DİZPOZİSYOHU

I- GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 • Firmanın ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası,

 • Firmanın iştigal konusu,

 • Varsa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu özeti,

 • Mevcut en son tarihli bilanço ve gelir tablosu,

 • Muhasebeden sorumlu olanların adları ile serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli malı müşavir unvanı alıp almadıkları,

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II - USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı .

 • Beyannamelerin zamanında verilip, verilmediği,

 • Gerekli olan diğer bilgiler.

III - HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

A- SANAYİ ÜRÜNÜ İHRACAT İSTİSNASI:

1- İhracatçının İmalatçı Olması Halinde:

 1. İmalatçının aldığı sanayi sicil belgesinin kayıt numarası, tarihi ve hangi üretim dalında imalat yapmak üzere alındığı.

 2. İmalatçının sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olup olmadığı,

 3. İmalatçının imalat işinde çalıştırdığı işçi sayısı, kullanılan hammadde, yardımcı mad-de ve ambalaj malzenesı miktarları ve tutarları,

 4. İhraç edilen ürünün nev’ı, miktarı va diğer özellikleri,

 5. İhraç edilen malların ilgili mevzuattında belirtildiği şekilde sanayi ürünü kapsanma

150

girip girmediği.

 1. Sanayi ürünü kapsamına giren malların yıllık ihracat tutarının ilgili mevzuatta öngörü-len haddi aşıp aşmadığı, bunun belirlenmesinde gümrük çıkış beyannamesinde yer alan FOB değerin ve fiili ihraç tarihindeki döviz kurunun (veya paritesinin) esas alınıp alınmadığı,

 2. Gümrük çıkış beyannamelerinin tarihi, sayısı ve hangi gümrük idaresince tasdik edil-diği (dökümlü listesi),

 3. İhracatın ClF bedelle yapılması halinde nakliyenin kimin tarafından gerçekleştirildiği, tam veya dar mükellef olup olmadığı, nakliye bedeli,

 4. İmalatçıların kendi üretimine ilave olarak fason imalat da yaptırmış olmaları halinde, bu imalatçının;

 • Fason imalatın sanayi sicil beglesinde yazılı üretim dalında yapılıp yapılmadığı,

 • Fason imalatta iş riski ve organizasyonu üstlenip üstlenmediği,

 • Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham ve yardımcı maddeleri temin edilip et-mediği,

  1. Sanayi ürünü ihracaatı istisnasının hesaplanmasında ilgili mevzuatta öngörülen oranın doğru olarak uygulanıp uygulanmadığı, istisna tutarı ve hesaplanma şekli,

  2. Gerekli olan diğer hususlar.

2- İhracatçının İhraç Ettiği Sanayi ürününün İmalatçısı Olmaması Halinde:

İhraç ettiği sanayi ürünün imalatçısı olmayanlardan, yukarıda yer alan birinci bölümün (d), (e), (f ) , (g), (h) ve (j) bentlerinde yer alan hususlara ilave olarak,

 • İhraç ettiği ürünün kimlerden satın alındığı, nev’i, miktarı, tutarları, ödeme şekli ve belgesi

 • İhraç ettiği sanayi ürününün satın alınmasından sonra nitelik ve terkip değişikliğine uğrayıp uğramadığı,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

3- İhraç Kaydıyla ihracatçılara Sanayi Ürünü Teslim Eden imalatçılarda:

Yukarıda yer alan birinci bölümün (a), (b), (c), (d), (e), (i) ve ( j) bentlerinde belirtilen hususlara ilave olarak,

 • İhraç edilmek kaydıyla satılan sanayi ürünlerinin nev’i, miktarı ve tutarları,

 • İmalatçı kurumun, sanayi ürünlerini doğrudan ihracatçı firmaya satıp satmadığı, bu tür ihracatın tevsikinde, ihracatçı firma gümrük çıkış beyannamelerinin ilgili vergi dairesince “bir örneği dairemize verilmiştir” şehrini taşıyıp taşımadığı, bu beyannamelere ilişkin bil-giler,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

151

B- TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT İSTİSNASI:

 • İhraç edilen ürünün yaş, meyve, sebze, kesıre çiçek, süs bitkileri ile bunların tohum ve fideleri ve su ürünleri olup olmadığı,

 • İhraç edilen ürünün nev’i, miktarı, döviz olarak bedeli, ihracatın ClF bedelle yapılması halinde nakliyenin kimin tarafından gerçekleştirildiği, nakliyeci firmanın tam veya dar mü-kellef olup olmadığı, nakliye bedeli,

 • İhraç edilen ürünün gümrük çıkış beyannamesinde yer alan F0B değerinin ve fiili ihraç tarihindeki döviz kurunun esas alınıp alınmadığı,

 • Gümrük çıkış beyannamelerinin tarihi, sayısı ve hangi gümrük idaresince tasdik edildiği (dökümlü listesi),

 • İhraç kaydıyla satış yapılmış olması halinde üreticinin bu tür ihracatı tevsikinde, ih-racatçı firma gümrük çıkış beyannamelerinin ilgili vergi dairesince “ bir örneği dairenize verilmiştir” şerhini taşıyıp taşımadığı, bu beyannamelere ilişkin bilgiler,

 • Bu istisnadan yararlanacak üreticilerin kurum olup olmadığı,

 • Tarım ürünleri ihracat istisnasının hesaplanmasında ilgili mevzuatta öngörülen oranın doğru olarak uygulanıp uygılanmadığı, yararlanılacak istisna miktarı ve hesaplanma şekli,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

C- DIŞ NAVLUN İSTİSNASI:

- Taşımanın yapıldığı araçların mülkiyetinde olup olmadığı, araçların kiralanması halin-de kiralamanın döviz karşılığı yapılıp yapılmadığı, ödenen kira bedeli ,

 • Taşıma işinde kullanılan araçların nev’i, sayısı, taşıma kapasiteleri,

 • Taşıtların gümrüklerden geçtiğini tevsik eden belgelerin, nevi tarih ve numarasını gös-teren listeler,

 • Navlun bedellerinin Türkiye’ye döviz olarak getirilip getirmediği, döviz alım belgeleri ile tevsik edilip edilmediği, dövizlerin yetkili bankalara bozdurulup bozdurulınadığı, döviz alım bordroları tarih ve sayıları ile tutarları (liste halinde),

 • Dış navlun hasılatı istisnasının hesaplanmasında ilgili mevzuatta öngörülen oranın doğ-ru olarak uygulanıp uygulanmadığı, yararlanılacak istisna tutarı ve hesaplanma şekli,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

D- TURİZM HASILATI İSTİSNASI:

 • Kurumun “Turizm Müessesesi Belgesi “veya “Seyahat Acentası İşletme Belgesi”ne sahip olup olmadığı, sahip olması halinde belgenin tarih ve numarası,

 • Dövizlerin yetkili bankalara bozdurulup bozdurulınadığı, döviz alım bordroları tarih ve sayıları ile tutarları (liste halinde),

152

- Kurumun, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 91/32-5 sayılı Tebliğde belirtilen “ yetkili müessese”de olması halinde, bu faaliyetlerinden elde edilen dövizlerin turizm faaliyati sonucu elde edilenlerden ayıklanıp ayıklanmadığı,

 • Dövizi bizzat bozdurmayan ve dövizi sağlayan müesseseden veya acentadan doğrudan doğruya pay alan turizm müesseselerine verilen pay tutarları,

 • Turizm müeseselerine ilişkin istisnanın hesaplanmasında ilgili mevzuatta öngörülen oranın doğru olarak uygulanıp uygulanmadığı, yararlanılacak istisnanın miktarı ve hesap-lanma şekli,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

E- EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR TESİSLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA:

 • Kurumların istisnadan yararlanmalarına izin veren Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli belgeyi alıp almadıkları, bu belgedeki şartlara uyup uymadıkları,

 • Kurumların okul, kreş, spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık hizmetleri (huzurevleri d a h il) işle-tilmesinden doğan kazançlarının tespiti,

 • Kurumun bu kuruluşlarında ilgili mevzuatta öngörülen oranda kimsesiz veya yoksul ve yetenekli öğrencilere; muhtaç oldukları ilgili kuruluşlarca belirlenen kimselere hizmetlerini fiilen sunup sunmadıkları, gerekli kontenjanları ayırıp ayırmadıkları, bundan yararlananla-rın ad ve soyadları ile adresleri,

 • İstisnanın uygulanmaya başlandığı tarih,

 • Yararlanılan istisna tutarı,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

F- DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU VE GELİR ORTAKLIĞI SENET-LERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA:

 • Sözkonusu menkul kıymetlerin nev’i, miktarı, alış bedeli ve tarihi,

 • Sözkonusu menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazancın saptanması, za-rarla sonuçlanan işlemlerin kazançtan indirilip indirilmediğı, sonuç hesaplarına hasılat kay-dının yapılıp yapılmadığı,

 • Sözkonusu menkul kıymetlerin vade sonuna kadar işletmenin portföyünde kalıp kal-madığı,

 • Yararlanılan istisna tutarı,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

153

G- KURUMLARIN İŞTİRAK HİSSELERİNİN VE GAYRİMENKULLERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA:

 • İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin kimlere satıldığı, satış tarihi ve şekli fatura bilgileri, satılan miktar ve tutarları,

 • İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin iktisap tarihi ve şekli, fatura bilgileri alış veya maliyet bedelleri, önceki yıllar bilançolarında yer alıp almadığı,

 • İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın espiti, bu kazan-cın doğduğu yılda tamamının nakit olarak sermayeye eklenip eklenmediği,

 • Sermaye arttırımı nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olup olmadığı, en geç altı ay içinde borsaya kote ettirilip ettirilmediği

 • İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin vadeli satılması halinde, nakdi sermayeye sadece ödenen tutarın eklenip eklenmediği,

 • Sermaye arttırımı için ilgili Bakanlığa başvuru tarihi,

 • Yararlanılan istisna tutarı,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

H- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN MÜKERRER 39 UNCU MADDESİNE GÖRE SAFİ KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEN KAZANÇ VE İRATLAR:

 • İndirim konusu yapılan, kazanç ve iradı doğuran menkul kıymetlerin, nev’i. miktarı, alış bedeli ve tarihi,

 • Söz konusu kazanç ve iratların, ilgili yılda hasılat yazılıp yazılmadığı ve defter kayıtla-rında hasılattan indirim konusu yapılıp yapılmadığı,

 • Kazanç ve iradı doğuran menkul kıymetlerin vade tarihi, elden çıkarılmış ise elden çıkarma tarihi, nev’i, miktarı, satış bedeli,

 • İndirim konusu yapılan kazanç ve iratlar tutarı,

 • Gerekli olan diğer hususlar.

IV- SONUÇ

Yeminli mali müşavir, kurumun ilgili dönem hesaplarının vergi istisnaları ve/veya in-dirim yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıtlarının ve belgelerin, ilgili mevzuata uygunluğunun araştırıldığını belirterek, safi kurum kazancından istisna ve/veya indirim uygulaması ile vergi dışı bırakılan tutarların ne kadar olduğu konusundaki görüşünü’ kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavirin

Adı Soyadı

İmza - Mühür

154

EK. 33
Rapor Sayısı: YMMM …. / .... - ….İstanbul, -- / -- / -----
Rapor Ekleri:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ
TASDİK RAPORU
Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali MüşavirinBüro Adresi:
Vergi Dairesi:
Hesap No.su:
Telefon Numarası:
Dayanak SözleşmesininGünü:
Sayısı:
Adı:
MükellefinAdresi:
Vergi Dairesi:
Hesap No.su
Telefon Numarası
İncelemenin Dönemi

SONUÇ:

155

RAPOR DİZPOZİSYONU

I — GENEL BİLGİ:

(Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerecektir.)

— Firmanın ticari ünvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası.

— Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaraları.

— İletişim araçlarının (telefon, telex, fax v.b.) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı.

— Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı.

— İşyerinin durumu, önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı.

— Mevcut en son tarihli bilanço örneği.

— Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir ünvanını alıp almadıkları.

— Gerekli görülen diğer hususlar.

II — USUL İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.)

— Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

— Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, ger-çeği yansıtıp yansıtmadığı.

— Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı.

— Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

III — HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.)

— İstisna kapsamındaki işlemin, gerçekleştiğini gösteren ve kanıtlayan belgelerin irdelenerek, doğruluğunun belirlenmesi.

— İstisna kapsamında yer alan işlemler dolayısıyla yapılan mal ve hizmet alımlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi.

— Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan iş-lem sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken verginin miktarının hesaplanması ile ilgili tüm verilerin ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyanna-

156

melerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması.

— İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için ilgili mevzuat uya-rınca gerekli olabilecek diğer konular.

IV — SONUÇ:

Yeminli Mali Müşavir, firmanın ilgili dönem hesaplarının katma değer vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyânnamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi ve/veya mah-subu gereken katma değer vergisi miktarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

157

EK. 34

Rapor Sayısı: YMM …. / …. - …. İstanbul, -- / -- / -------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YATIRIM İNDİRİMİ

TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Günü:

Dayanak Sözleşmesinin Sayısı:

Adı Soyadı:

(Unvanı)

Adresi:

Vergi Dairesi:

Hesap No.su:

Mükellefi

Telefon Numarası:

İnceleme Dönemi:

Teşvik Belgesi Tarihi ve No.su:

Yatırım Konusu:

Toplam Yatırım Tutarı:

Yararlanılması Uygun Görülen Toplam İndirim Tutarı:

SONUÇ:

158

RAPOR DİSPOZİSYO

I - GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır

 • Mükellefin adı, soyadı, Unvanı, sermayesinin %10 ve daha fazla paylı ortaklarının adları ve adresleri.

 • Mükellefin iştigal konusu.

 • Mükellefin veya ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası

 • Mükellefn ticaret sicil kaydı, sicil numarası.

 • Teşvik Belgesi bilgileri.

 • Yatırım İndirimi Belgesi bilgileri.

 • Yatırım dönemine ilişkin bilançolar ve gelir tabloları.

 • Yatırıma ilişkin genel bilgiler.

-Yatırım indirimi istisnalarının safi kurum kazancına uygulanıp uygulanmadığı,

- Yatırım indirimi istisnalarının ilgili bulunduğu yıl kazancıyla sınırlı olarak mahsup edi-lip edilmediği.

 • İstisnaların gelir vergisi tevkifatına tabi tutulup tutulmadığı.

 • Muhasebeden veya muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile serbest muha-sebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli malı müşavir unvanı alıp almadıkları,

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II - USÜL İNCELEMELERİ

 • Bilanço esasına göre defter tutulup tutulmadığı,

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı ,

 • Beyannamelerin zamanında verilip, verilmediği,

 • Gerekli olan diğer bilgiler.

III - HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

159

 • Yatırım başlamadan önce Devlet Planlama Teşkilatı’n a başvuruda bulunarak “Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi›› alınıp alınmadığının,

 • Yatırım indirimi uygulaması yapılmadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığından yatı-rım istisnası uygulaması için; izin yazısı alınıp alınadığının,

 • Yatırım indirimi uygulamasının alınmış olan “Yatırım Teşvik ve yatırım indirim Belge-si”ne göre yapılan harcamalara ilişkin olup, olmadığının,

Ayrıca, sözkonusu harcamaların belgede belirtilen yatırıma başlama tarihinden itibaren yapılan harcamalar olması gerekir. Yatırımın başlama tarihinin “Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi” nin alınması için yapılan başvuru tarihinden önce olması halinde, belge alınması için yapılan başvur tarihinden sonra yapılan harcamaların dikkate alınıp alınma-dığının,

 • Yatırm indirimi oranının doğru uygulanıp uygulanmadığı ile Yatırım Teşvik ve Yatırım indirimi Belgesi’ nde belirtilen oranın değişmesi halinde yeni oran değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen yıldan itibaren uygulanıp uygulanmadığının,

 • Yatırımın yapılmasında belgede belirtilen özkaynak kredi ilişkisine uyulup uyulmadı-ğının,

 • Yatırım Teşvik ve Yatırım indirimi Belgesi’ nde belirtilen özel şartların yerine getirilip getirilmediğinin,

 • Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi’ nde yapılan vize işlemlerinde imza, mühür ve tarihlerin yer alıp almadığının,

 • Yatırım indirimine konu aktif değerlerin yeni olup olmadığı,

 • Personel lojmanları inşaası ve tefrişi arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit tesisat, makina, araç mübeyaası için yapılan harcamaların yatırım indirimi kapsamına alınıp alınmadığı,

 • Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, diğerlerinde ise istimal ve istihsale başlan-madan yatırım konusu aktif değerlerin satış veya deviredilip edilmediği,

 • Yatırımcıların bilanço esasına göre defter tutup, tutmadıkları ile bilanço esasına göre defterlerin tasdiklerinin “Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgeleri” nin alınışından sonra y apılmış olması halinde; yatırım harcamalarının bilanço esasında defter tuttuklarına ilişkin tasdik tarihinden sonar yapılan harcamalar için dikkate alınıp, alınmadığının

 • Yatırımın belgede belirtilen şartlara göre yapılıp yapılmadığı ile belgede belirtilen yatı-rım tutarının % 40 ının (Bu oranın Devlet Planlama Teşkilatı’nca değiştirilmesi halinde yeni oranın dikkate alınması gerekir) altında veya üzerinde gerçekleşen kısımları için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ‘na vize ettirilip ettirilmediginin,

 • Finansman Fonu ayrılmış olması halinde; sözkonusu fonun 5422 sayılı Kurumlar Ver-

gisi Kanununun mükerrer 8 inci maddesine uygun şekilde ayrılıp, ayrılmadığının,

- Kurumların, birleşme, devir veya nev’i değişikliklerinde, yatırım indirimi uygulaması-nın yeni şirketçe yapılabilmesi için; birleşme, devir ve nev’i değişikliğinin Kurumlar Vergisi

160

Kanununun 36, 37 ve 38 inci maddelerinde öngörülen şekilde yapılıp yapılmadığının ve yatırım indiriminden yararlanma şartlarının mevcut olup, olmadığının,

 • Gelir Vergisi Kanununun 81 inci addesine göre yeni yatırımcının yatırım indirimini uygulamasında ise;
 1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar tarafından İşletmenin faaliyetinin sürdürülmesi,

 2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir serma-ye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devredilmesi,

 3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüş-mesinin yapılıp yapılmadığının,

 • Yatırım Teşvik ve Yatırım indirimi Belgesi’ nin iptal edilip edilmediğinin,

 • Açılan akreditif için yatırım indirimi uygulanıp, uygulanmadığının, (Akreditif gayri kabilirucu akreditif olsa dahi harcama sayılarak yatırım indirimi uygulaması mümkün de-ğildir.)

 • İncelenenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların irdelenmesi

 • Yararlanılacak yatırım indirimi istisnası tutarı ve hesaplama şekli.

 • Gerekli görülecek diğer hususlar.

IV- SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, mükelleflerinin ilgili dönem hesaplarının yatırım indirimi istisnası yönünden incelenmesinden, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun araştırıldığını belirterek, Kazançtan indirilecek yatırım indirimi istisnasının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı Soyadı

İmza - Mühür

161

EK. 35

Rapor Sayısı: YMM …. /…. - …. İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan

Yeminli Mali Müşavirin Bağlı Olduğu Oda:

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Tarihi:

Dayanak Sözleşmesinin

Sayı:

Adı:

Mükellefin

İşi:

Hesap No.su:

Telefon Numarası:

İnceleme dönemi:

SONUÇ:

162

RAPOR DİZPOZİSYONU

1. GENEL BİLGİ:

(Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerecektir.)

 • Firmanın ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası.

 • Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları- ile işyeri ve ikametgah adresleri, bagiı oldukları vergi dairesi ve hesap numaralan.

 • İletişim araçlarının (telefon, telex, fax, vb.) sayısı ve numarası ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı

 • Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldıŞı.

 • İşyerinin durumu, önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı

 • Mevcut en son tarihli bilanço

 • Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II- USUL İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.)

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı.

 • Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

III - HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.)

- İstisna kapsamındaki işlemin, gerçekleştiğini gösteren ve kanıtlayan belgelerin irdele-nerek, doğrulumunun belirlenmesi.

 • İstisna kapsamında yer alan işlemler dolayısıyla yapılan mal ve hizmet alımlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi.

 • Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu saklanan işlem sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken verginin miktarının hesaplanması ile ilgili tüm verilerin ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamele-

163

rinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması.

 • İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

1V-S0NUÇ:

Yeminli Mali Müşavir, firmanın ilgili dönem hesaplarının katma değer vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin be-yannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi ve/veya mahsubu gereken katma değer vergisi miktarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

164

EK. 36

Rapor Sayısı: YMM …. /…. - …. İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
Dayanak SözleşmesiGünü:
Sayısı:
Adı:
İşi:
MükellefinAdresi:
Vergi Dairesi:
Hesap No.su:
İnceleme Dönemi:
SONUÇ:

165

RAPOR DİZPOZİSYONU

I — GENEL BİLGİ:

(Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerecektir.)

— Firmanın ticari ünvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası.

— Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaraları.

— İletişim araçlarının (telefon, telex, fax, vb.) sayısı ve numarası ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı.

— Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı.

— İşyerinin durumu, önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı.

— Mevcut en son tarihli bilanço örneği. (Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için)

— Muhasebeden sorumlu olanların adlan, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir ünvanını alıp almadıkları.

— Gerekli görülen diğer hususlar.

II — USUL İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.)

— Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

— Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, ger-çeği yansıtıp yansıtmadığı.

— Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı.

— Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

III — HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.)

— İade ve/veya mahsup kapsamındaki işlemin, gerçekleştiğini gösteren ve kanıtlayan belgelerin irdelenerek, doğruluğunun belirlenmesi.

— İade ve/veya mahsup kapsamında yer alan işlemler dolayısıyla yapılan mal ve hizmet alımlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi.

— Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan iş-lem sonucunda, iade veya mahsup edilmesi gereken verginin miktarının hesaplanması ile

166

ilgili tüm verilerin ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyanna-melerinde yeralan bilgilere uygunluğunun ortaya konması.

— İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

IV — SONUÇ:

Yeminli Mali Müşavir, firmanın ilgili dönem hesaplarının katma değer vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin be-yannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi ve/veya mahsubu gereken katma değer vergisi miktarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

Imza Mühür

167

EK. 37

SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

Raporun Sayısı: YMM …. /…. - …… İstanbul, --- / -- / -------

 1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi:

Adı ve Soyadı: Bağlı Olduğu Oda: İş Adresi ve Telefonu: Ruhsat No:

 1. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN

Unvanı:

Adresi:

Sermayesi:

Bir Öceki Sermayesi:

 1. ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER a) Tasdikin Yapıldığı Yıla Ait Defterler
YılıYasal Defter Nev’iNoterTarih ve No..
--------------------------------------- /-- /---- --------
---------------------------------------/--/---- --------
b) Sermayenin Ödendiği Yıla Ait Defterler
YılıYasal Defter Nev’iNoterTarih ve No..
--------------------------------------- /-- /---- --------
--------------------------------------- /-- /---- --------

168

 1. ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMINI ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Mevcut sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için)
A.Nakdi Sermaye Ödemelerinin TarihiYevmiye Maddeleri
---------TL--- / ---/ -------------
---------TL--- / ---/ -------------
---------TL--- / ---/ -------------
B. Ayni Sermayenin Ödendiği TarihlerYevmiye Maddesi
--- /--- /------------
 1. Ayni Sermyenin şirket adına ilgili sicile tescilinin yapıldığı tarih

  • / --- / -----
 2. İNCELEMELER

  1. Son mizana göre özvarlığın hesaplanması ve sermayenin varlığını koruyup koru-madığı hakkında bilgiler.

  2. Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin kayıtlardan sonra kendilerinin yeniden borçlandırılması yönünde başka bir hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam edip etmediği hakkında bilgiler.

 3. SONUÇ

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür

169

EK. 38
Rapor Sayısı: YMM …. /…. - ….İstanbul, -- / -- / -------
Rapor Ekleri 1) … Yılı Bilançosu
2)… Yılı Gelir Tablosu
3)İşlet.Ayrıntılı Bilanço Tipi
4)İşlet.Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi

YEMİNLİ MALi MÜŞAVİRLİK

ÖZEL AMAÇLI RAPORU

Adı Soyadı:

Raporu Düzenleyen Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Günü:

Dayanak Sözleşmesinin Sayısı:

Adı:

İşi:

Adresi:

Mükellefin Vergi Dairesi:

Sicil No.su:

Telefon Numarası:

Net Aktif Toplamı:

Gayrisafi Hasılat Tutarı:

Net Aktif Vergisi:

170

RAPOR DİZP0ZİSY0NU

I- GENEL BİLGİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer verilecektir.)

Mükellefin

 • Adı, soyadı (unvanı), varsa ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası;

 • Adresi;

 • İştigal konusu;

 • Muhasebeden sorumlu olanların ad ve soyadları ile meslek ruhsatları olup olmadığı;

 • 1993 hesap dönemi g elir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin veriliş tarihi;

 • 1993 hesap dönemine ilişkin olarak iktisadi kıymetleri yeniden değerlemeye tabi tutu-lup tutulmadığı.

II - USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde, yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

III - HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde, bilanço ve gelir tablosunun, mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiğine; net aktifin ve gayrısafı hasılatın hesaplanma şekline ve konuya ilişkin diğer açıklamalara yer verilecektir.

IV- SONUÇ:

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri ra-porun sonuç bölümünde net aktif toplamı ve gayrisafi hasılat tutarı ile bu miktarlar üzerin-den hesaplanan net aktif vergisi miktarı belirtilecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

Imza - Mühür

171

EK. 39

Rapor Sayısı: YMM…./….-…. İstanbul, -- / -- / -------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İLİŞİKSİZLİK BELGESİ RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon No:

Adı Soyadı/Unvanı:

İşi:

İşverenin Adresi:

Bağlı Olduğu Sigorta Müdürlüğü:

İşyeri Sicil No:

Telefon No:

Fax No:

172

RAPOR DİSPOZİSYONU

I - GENEL BİLGİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir)

İşverenin; adı, soyadı (unvanı), ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası, adresi, uğraşı konusu, muhasebeden sorumlu olanların ad ve soyadları ile meslek ruhsatları olup olmadığı, ortaklıklarda ayrıca herbir ortağın ortaklık payı ile ikametgah adresleri ve telefon numaraları.

II - USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde yasal defterlerin poter onayına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

III - HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklü-ğü, benzeri işletlemelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak, beyan edilen işçilik miktarının yapılan işle uyumuna yer verilecektir.

IV- SONUÇ:

Bu bölümde, raporun önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar ışığında ilgili sigorta müdürlüğünce «ilişiksizlik belgesi” verilip verilmeyeceği veya hangi koşullarda verilmesi gerektiğine yer verilecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı- Soyadı

İmza - Mühür

173

YEMİNLİ MALI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI - SOYADI:

KAYITLI OLDUĞU ODA:

UNVANI:

ODA SİCİL NO

İŞYERİ SİCİL NO:

TELEFON-FAX NO:

VERGİ DAİRESİ VE V.D.SİCİL NO:

İŞYERİ ADRESİ:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ORTAKLIK OLARAK FALİYETTE BULUNUYOR İSE ORTAKLIĞIN

UNVANI:

İŞVERENİN VEYA ARACININ (TAŞERONUN)

ADI-SOYADI (UNVANI):

FAALİYET TÜRÜ:

IŞYERI SİCİL NO:

TELEFON-FAX NO:

V.DAİRESİ VE V.D.SİCİL NO:

İŞYERİ ADRESİ:

SÖZLEŞMENİN TARİHİ SAYISI VARSA SERİ NO:

İŞVERENE VEYA ARACIYA (TAŞERONA) BAĞIMLI OLARAK MUHASEBE-DEN SORUMLU ÇALIŞANLARIN

ADI-SOYADI ÖĞRENİM DURUMU SİGORTA SİCİL NO. İŞE GİRİŞ TARİHİ 3568 S.K.GÖRE ÜNV. ALIP-ALMADIĞI ALMIŞSA UNVANI Yukarıda kayıtlı bİlgİlerin doğruluğunu onaylarım.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ADINA YETKİLİ İMZA SAHİBİNİN ADI VE SOYADI – UNVANI - İMZA - MÜHÜR

174

EK. 40

Rapor Sayısı: YMM …. / .... - …. İstanbul, -- /-- / ------

Rapor Ekleri: Kuruluşun mali tabloları

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

REKLAM GELİRLERİ

TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:

İncelemeyi Yapan Bağlı Olduğu Oda:

Yeminli Mali Müşavirin Büro Adresi:

Telefon No:

Günü:

Dayanak Sözleşmenin Sayısı:

Ünvanı:

İşi:

Adresi:

Telefon No:

Vergi Dairesi:

Sicil No:

Ruhsat No:

Yayın Alanı:

(ulusal; bölgesel, yerel;)

SONUÇ:

175

RAPOR DİSPOZİSYONU

I. GENEL BİLGİ:

(Bu bölümde, kuruluş hakkında 3384 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat da esas alınarak genel bilgilere yer verilecektir.)

 • Kuruluşun ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası,

 • Kuruluşun sermayesi ve bunun ödenmiş olan kısmı, %10’ undan fazla ortaklık payı bulunanların kimlikleri ve ortaklık payları,

 • Kuruluşun yayın faaliyetinin konusu (radyo, televizyon, teleteks ve diğerleri), yayın faaliyeti dışında iştigal konusu bulunup bulunmadığı,

 • Kuruluşun faaliyet gösterdiği konulardaki yayın faaliyet alanı düzeyi (ulusal; bölgesel;-yerel;), günlük yayın süresi, yayın güçleri,

 • Kuruluşun verici istasyonları ve diğer yayına yardımcı merkezlerin sayısı ve bunların bulunduğu yerler,

 • Kuruluşun yönetim kurulu üyeleri ve yönetimden 1.derecede sorumlu olanların kimlik ve üstlendikleri görevleri,

 • Kuruluşun dönem bilançosu ve gelir tablosu,

 • Muhasebeden sorumlu olanların adları ile 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek unvanı alıp, almadıkları,

 • Gerekli görülen diğer bilgiler.

II. USUL İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.)

 • Tutuları yasal defterler ve bunların tasdikine ilişkin bilgiler,

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan ilkelere uygun olup olmadığı, tek düzen hesap planını uygulayıp uygulamadığı,

 • Üst Kurul Payı beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği.

III. HESAP İNCELEMELERİ:

(Bu bölümde, incelemenin amacına uygun olarak reklâm gelirleri ile bunların üzerinden hesaplanan Üst Kurul paylarının doğruluğu araştırılarak irdelenecektir)

 • Kuruluşların aylık dönemler ve bu dönemlerde gerçekleştirilen yayın saatleri itibariyle radyo, televizyon ve teleteks yayınları ayrı ayrı esas alınarak yayın programlarında reklâm-lara ayrılan süreler,

176

- Kuruluşların aylık dönemler ve bu dönemlerde doğrudan müşteriden veya dolaylı ola-rak aracı işletmelerden sağlananlar itibariyle tahakkuk ettirilen reklâm gelirleri tutarları,

 • Kuruluşların varsa, aylık dönemler ve bu dönemlerde müşterilerine ve aracı işletmelere yaptıkları iskontolar ve verdikleri komisyonların tutarı ve bunların ilgili mevzuat karşısın-daki durumları,

 • Beyan edilip hesaplanan reklâm gelirleri. Üst Kurul paylarının tutarı ve bunların aylık dönemler itibariyle 3984 sayılı Kanu- n ve ilgili mevzuat karşısındaki durumları,

 • Ödenmesi gereken Üst Kurul paylarının zamanında ve eksiksiz olarak ödenip ödenmediği,

 • Zamanında ödenmemiş paylar varsa, bunlar için tasdik tarihine kadar ödenmesi gere-ken gecikme zammının tutarları, ne miktarının ödenip, ödenmediği.

IV. SONUÇ:

Yeminli mali müşavir, kuruluşun ilgili dönem hesaplarının reklâm gelirleri Üst Kurul payları yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyan ve ödemelerinin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, öden-mesi gereken Üst Kurul pay tutarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı Soyadı

(Varsa yeminli mali müşavirlik şirketi)

İmza - Mühür

177

EK. 41

Rapor Sayısı : YMM …. / …. - …. İstanbul, -- / -- /-------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU

Adı Soyadı:
İncelemeyi YapanBağlı Olduğu Oda:
Yeminli Mali MüşavirinBüro Adresi:
Telefon Numarası:
Günü:
Dayanak Sözleşmesinin
Sayısı:
Adı veya Unvanı:
Adresi:
MükellefinVergi Dairesi:
Hesap No.su:
Telefon Numarası:
Tasdik Dönemi:
Beyannamede

Yer Alan Gelir/Kurumlar Vergisi Matrahı:

Olması Gereken Gelir/Kurumlar Vergisi Matrahı:

178

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORUNUN DİSPOZİSYONU VE

RAPORDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER I- GENEL BİLGİ

Bu bölümde asgari aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

-Mükellefin adı soyadı veya ünvanı, hesap numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi, tica-ret sicil kaydı ve numarası.

 • İştigal konusu.

 • Varsa sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu özeti.

 • İletişim araçları (telefon, teleks, faks vb.) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı’olup olmadığı.

 • Ortaklık olması halinde ortakların ad ve soyadları ile adresleri (ortak sayısının 10’dan fazla olması halinde sadece hisse nisbetleri % 5 ve daha fazla olan ortaklar yazılacaktır).

 • Mükellefin iş hacmi, tasdik döneminde çalıştırdığı işçi sayısı.

 • Mükellefin iş merkezi, şubeleri, depoları vb. yerleri.

 • Varsa yatırım teşvik belgesine ait bilgiler.

 • Tasdik döneminde kullandığı krediler ve kredi kullandıran banka şubeleri.

 • Tasdik dönemine ilişkin bilançolar ve gelir tabloları.

 • Muhasebe işlemlerinden sorumlu olanların kimlik bilgileri ile 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat alıp almadıkları.

 • Gerekli görülen diğer hususlar.

II- USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde asgari aşağıdaki hususlar tesbit edilecektir:

 • Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

 • Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

 • Defter kayıtlarının kayıt nizamına, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olup olmadığı.

 • Yıl içinde verilmesi gereken katma değer, muhtasar ve benzeri beyannamelerin süresin-de verilip verilmediği ve vergi mevzuatına uygun olup olmadığı.

III- HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

179

 • Mal ve hizmet alış ve satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

 • Nakit ödemelerin ve borç-alacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olup olmadığı, bankalar ve diğer finans kuruluşları ile ilişkilerin mahiyeti.

 • Amortisman, yeniden değerleme, yatırım indirimi, her türlü istisna ve muafiyet, finans-man fonu ve benzeri tutarların doğru hesaplanıp hesaplanmadığı.

 • Bilançoda yer alan kalemlerin defter kayıtlarını tam ve doğru olarak yansıtıp yansıt-madığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygun olup ol-madığı.

Bu kısımda gerekli görülen işlemler için açıklamalara yer verilecek ve bilanço üzerinde tasdik incelemesi sırasında tesbit edilen, ancak mükellef tarafından düzeltilmeyen varsa ver-gi mevzuatına aykırı hususlar olması gereken şekliyle belirtilecektir.

- Gelir tablosunda yer alan gelir ve giderlerin defter kayıtlarına, Muhasebe Sistemi Uy-gulama Genel Tebliğlerine uygun olup olmadığı.

Bu kısımda ayrıca gelir tablosunda yer alan kalemlerden yeniden değerleme, şüpheli alacak karşılıkları, amortismanlar ve reeskontlar gibi hesaplama özellikleri olan kalemlerin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı belirlenecektir.

 • Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin ek mali tablolarında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

İmalatçılarda, üretimin analitik inceleme yöntemleri kullanmak suretiyle, imalatta yapı-lan her türlü sarfiyattan yararlanılarak üretim kapasitesi ile karşılaştırılması ve bu yönden mamül mal miktarı ile uyumlu olup olmadığı.

- Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin kurum mülkiyetinde bilançonun aktifin-de yer alıp almadığı.

- Yeniden değerleme ve amortismanların hesaplanması işlemleri ve bu işlemlerin mev-zuata uygun yapılıp yapılmadığı.

 • Değer artış fonlarının sermayeye eklenmesinde, fonun hesaplanmasının, doğruluğunun ve sermayeye eklenmesi işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı.

 • Gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilen işlemlere ilişkin tutarlar ile muafiyet tutar-larının mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı.

Yatırım indiriminin mevcudiyeti halinde, yatırım indiriminden faydalanabilmek için ge-rekli olan şekil şartlarının yerine getirilip getirilmediği.

- Yatırım teşvik ve yatırım indirimi belgesinde belirtilen şartlara ve ilgili mevzuatta be-lirtilen diğer şartlara uyulup uyulmadığı.

Bu çerçevede yatırım indirimine konu yatırım nedeniyle alınan belgelerin sahte ve muh-teviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı tespit edilecek, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet durumlarına ilişkin olarak vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak gerekli araştırma yapılacak, yatırım harcamalarının; yatırımın yapıldığı yerde fizi-

180

ki olarak gözlem suretiyle kontrol edilerek kayıtlara yansıtılan harcamalarla fiili yatırımlar arasındaki uygunluğu sağlanacaktır.

 • Değerlemeye tabi tutulan İktisadi kıymetlerin değerlemelerinin nasıl yapıldığına ve hesaplama yöntemine ilişkin ayrıntılı bilgiler.

 • Yeminli mali müşavirce gerekli görülecek diğer hususlar.

Yeminli mali müşavirler beyannamelerini tasdik edecekleri mükelleflerle ilgili olarak, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre oluşacak ticari kârdan vergiye matrah olacak mali kâra geçişin doğruluğundan da sorumludurlar.

Bu itibarla tasdik raporunda ticari kâra hangi kalemlerin ilave edilerek ve hangi kalem-lerin çıkartılarak mali kâra ulaşıldığı belirtilecektir.

IV- SONUÇ

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, beyannamesini tasdik edeceği mükellefin, Muha-sebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre olması gereken ticari kâr ile vergiye matrah olacak mali kârı ve bu iki tutar arasındaki kalemleri net bir şekilde belirteceklerdir. Ayrıca ödenmesi gereken vergi ve fonlar da hesaplanarak bu bölüme dahil edilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri için hesaplanan asgari kurumlar vergisinin matrahı ve miktarı ile da-ğıtılacak kâr payı üzerinden tevkif edilmesi gereken vergiler de raporun bu bölümünde yer alacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak tasdik raporunda yapılacak açıklamaların ay-rıntılı olması gerekmektedir. Yeminli mali müşavirler tasdik ettikleri beyannamelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun ve gerçeğe uygunluğunun isbatında kullanılabilecek ve delil olabilecek her türlü bilgi ve belgeyi tasdik raporuna ekleyeceklerdir.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

Imza - Mühür

181

EK. 42

BANKALARKANUNU’ NUN 46 NCİ MADDESİNE GÖRE BANKALARCA KREDİ MÜŞTERİLERİNDEN ALINACAK HESAP DURUMU BELGESİ VE EKİ BİLANÇO VE KÂR VE ZARAR CETVELİ İLE MALİ AÇIKLAYICI NOTLARIN TASDİKİNE İLİŞKİN

RAPORUN DÜZENLENME ESASLARI 1. İSTENİLECEK B E L G E L ER

Tasdik raporunun düzenlenmesinde son üç yıllık döneme ilişkin aşağıdaki belgelerden yararlanılır;

 1. Bilanço ve gelir tabloları (vergi dairesince tasdikli),

 2. Bankalara verilen Hesap Durum Belgeleri,

 3. Dönem sonu kesin mizanları,

 4. Kanuni defterler,

 5. Genel Kurul Belgeleri (haziran cetveli, faaliyet raporu, murakıp raporu ve saire),

 6. Mali tabloların dipnotları ile ilgili bilgileri içeren yazı,

 7. Kredi sözleşmeleri,

 8. Kuruluşun, değişiklik ve sermaye artırımına ait Ticaret Sicil Gazeteleri,

 9. Son yıla ait Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi Beyannameleri ve tahakkuk fişleri,

 10. Varsa onay dönemleri ile ilgili denetim ve tasdik raporları ve ekleri,

 11. İmza sirküleri aslı ve faaliyet belgesi.

2. YAPI LACAK ÇALIŞMALAR

Raporun Genel Bilgiler bölümünde yeralması gereken bilgiler, yukarıda sıralanan belge-lerden alınabilecektir. Bu çalışmalar sırasında mümkün olduğunca belgelere sadık kalınması zorunludur. Örneğin iştigal konusuna ilişkin bilgiler ana sözleşmeden, % 10 paya sahip or-takların isimleri ve adresleri genel kurul haziran cetvelinden yararlanılarak hazırlanacaktır.

Hesap Durumu Belgesi mali açıklayıcı notları formu, belgelere ve kuruluşun yazılı ve imzalı beyanlarına dayanılarak hazırlanmalıdır.

Aynı şekilde mali tablo dipnotları da kuruluşun yazılı ve imzalı beyanına dayanılarak hazırlanmalıdır.

Usul incelemeleri bölümünde yeralacak hususlar yukarıdaki belgeler incelenmek sure-tiyle tesbit edilecektir.

Hesap incelemelerinde kuruluşun mali tablolarının büyük defter kayıtlarıyla mutabık olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Mali tabloların tasdiki esas itibariyle bir muhasebe denetimini içerecek ve yapılacak çalışmalar denetim standartlarına uygun olacaktır.

3. RAPORUN SONUÇ KISMINDA YER ALACAK BİLGİLER

Raporun sonuç bölümünde, Bankalar Kanunu’nun 46 nci maddesi uyarınca, şirketçe dü-zenlenen ve Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan bilanço, kâr-zarar tablosu (gelir tablosu) ve hesap durumu belgesinin muhasebe ilke ve kurallarına uygun olduğu belirtilecektir.

182

Rapor Sayısı: YMM/.... İstanbul, ..../..../…..

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BANKALAR KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE

HESAP DURUMU BELGESİ VE EKİ BİLANÇO VE K Â R VE ZARAR

CETVELİ TASDİK RAPORU

ADI SOYADI:

İncelemeyi Yapan Yeminli BAĞLI OLDUĞU ODA:

Mali Müşavirin BÜRO ADRESİ:

TEL. NUMARASI:

Dayanak Sözleşmenin TARİHİ:

SAYISI:

ADI SOYADI (UNVANI):

ADRESİ:

Kredi Müşterisinin VERGİ DAİRESİ:

VERGİ HESAP NO:

TEL. NUMARASI:

MUHASEBECİSİ:

İNCELEME DÖNEMİ:

İNCELEME KONUSU:

SONUÇ:

183

RAPOR DÜZENİ

I. GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

— Kredi müşterisinin adı, soyadı, ünvanı, sermayenin % 10 ve daha fazla payına sahip ortaklarının adları ve adresleri,

— Kredi müşterisinin iştigal konusu,

— Kredi müşterisinin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve genel müdür yardımcılarının ad ve soyadları,

— Kredi müşterisinin ticaret sicil kaydı, sicil numarası,

— Kredi müşterisinin muhasebesinden ve muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ünvanı alıp almadıkları.

II. USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.

— Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

— Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

— Kayıtların belgelere göre yapılıp yapılmadığı.

III. HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde bilanço ve kâr ve zarar cetvelinin, mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiğine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

IV.ONAYLANANMALİTABLOLAR

Bankalar Kanunu’nun 46 ncı maddesine istinaden Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenen Hesap Durumu Belgesi ile eki bilanço, kâr ve zarar cetveli ile mali açıklayıcı notlar.

 1. SONUÇ EKLER:

 2. Yeminli Mali Müşavir tarafından Onaylanmış Bilanço,

 3. Yeminli Mali Müşavir tarafından Onaylanmış Gelir Tablosu,

 4. Yeminli Mali Müşavir tarafından Onaylanmış Hesap Durumu Belgesi,

 5. Mali Açıklayıcı Notlar.

184

EK. 43

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YATIRIM TAMAMLAMA

EKSPERTİZ RAPORU ÖRNEĞİ

3ba44487dae969db9509343ad4789e11

185

d681cb364d193fea8041fcbdc309ba7a

186

c864d7d3cc93a8c5f0d82aa01b546f9f

187

EK. 44

15.11.1998 Tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete’ de Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Seri: 1 ve 26 Numaralı “HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASALAR” Tebliğin 3 üncü Eki Aşağıya Alınmıştır.

(EK-3) SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA HALKA ARZ İÇİN GEREKLİ BEL-GELER

 1. Esas sözleşme.

 2. Sermaye artırımına ilişkin yetkili organların kararı,

 3. Sermaye artırım gerekçesi,

 4. İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygun olduğuna ilişkin ye-minli mali müşavir raporu,

 5. İzahname, yeni pay alma sirküleri ve tasarruf sahipleri sirküleri ile bunların ilan edi-leceği gazetelerin isimleri,

 6. Halka arz edilecek hisse senedi örneği,

 7. Aracı kurumla yapılan sözleşme örneği,

8- Ortaklığın son 3 yıllık kesin bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporları ile başvuru tarihine en yakın ara mali tablolar,

9- Son 3 yıla ait kâr dağıtım tabloları,

10- Bağımsız denetleme raporu,

11- Satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması halinde fiyat tespit ra-poru,

12- Pay bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durum Kurul’a bildiren yazı,

13- Kurul’un ilgili tebliğleri uyarınca ilan zorunluluğu bulunuyorsa, yönetim kurulu ka-rarlarının ilanlarının yapıldığı gazeteler,

14- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli,

15- Artırılacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinden satılmayanların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağını ortaklığa karşı taahhütte bulunmuş olan pay sahiplerinin veya aracı kuruluşların ortaklığa verdiği satınalma taahhütnamesi ve bir sureti, taahhütname bir tüzel kişi tarafından

188

veriliyorsa, tüzel kişinin yetkili organının taahhüde ilişkin kararı, 16. Ek satış hakkının kullanılmak istenmesi halinde;

a- Halka arzedilecek hisse senetleri üzerinde Tebliğ’in 5 inci Maddesinin (c) bendinde belirtilen, senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı ve senet sahiplerinin haklarını kullan-masına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca hisse senetleri üzerinde intifa hakkı olup olmadığını belgeleyen ilgili ortaklıktan alınmış bir yazı ile hisse senetlerini halka arz ede-ceklerin bu konudaki yazılı beyanları,

b- Halka arzedilecek hisse senetleri üzerinde zilyedliğin herhangi bir rehin veya teminat işlemine dayanmadığ konusunda hisse senetlerini halka arzedecek olanların yazılı beyanları,

c- Halka arzedilecek hisse senetlerinin tertip, grup, tür ve belge numaraları itibariyle ayrıntılı dökümü,

d- Satış anında senet üzerinde bulunacak kar payı ve yeni pay alma kuponlarının yılları ile numaraları ve adetleri,

e- Ek satış hakkı konusunda, ek satışı yapacak ortaklar ile aracı kuruluşlar arasında ya-pılan sözleşme örneği,

 1. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve Şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesin-leşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair beyanlar

 2. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

189

EK. 45

27.06.2000 tarih ve 24092 sayılı Resmi Gazete’ de Sanayi ve Ticaret Bakanlığın tarafından yayımlanan “YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK” in 11 ve 15 inci Madde Hükümlerine Aşağıda Yer Verilmiştir.

“Bir Fuarın, Uluslararası Fuar Niteliği Taşıması

Madde 11 — Yönetmeliğin 6-9 uncu maddelerinde tanımı yapılan fuar türlerinden ayrı olarak, bir fuarın «uluslararası fuar» niteliği taşıması aşağıdaki şartların birlikte oluşması ile mümkündür.

 1. Mal ve hizmetlerin perakende satışlarının yapılmadığı,

 2. Bir fuarın aynı ad altında ve sektör bazında en az 3 yıl veya üst üste 3 defa yapılmış olması,

 3. Genel olarak, doğrudan ve dolaylı (temsilcileri kanalıyla) yabancı katılımcı sayısı, tüm katılımcılara göre en az % 15 olması,

 4. Yine doğrudan ve dolaylı yabancı katılımcıya satılan net m2 stand alanı büyüklüğü-nün toplam stand alanının % 10’undan az olmaması,

 5. Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az % 2,5’a ulaşması.

Fuarların bu nitelikleri; Dernek görüşü de alınarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca, yetkili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler veya bağımsız denetle-me kuruluşu tarafından düzenlenecek raporlar ile belgelenmelidir. Ancak, UFİ (Union Des Foires Internatıonales) etiketini taşıyan fuarlarda yukarıdaki işlemler yapılmaz.

Yetki Belgesi

Madde 15 — Anonim veya limited şirket olarak faaliyet gösteren düzenleyiciler yetki belgesi almak üzere, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlıkta Genel Müdürlüğe doğ-rudan başvururlar.

 1. Dilekçe,

 2. Şirket ana sözleşmesinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya no-terden tasdikli örneği,

 3. Şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine ve bu sermayenin özvarlık içinde korunduğuna ilişkin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca, yetkili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen raporu,

 4. Ortaklık sıfatına sahip yöneticiler ile diğer imza yetkisine sahip görevlilerin müflis,

190

konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduğuna dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belge,

 1. Şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda hukuken temsile yetkili kılınan kişilere ilişkin 6 ayı geçmemek şartıyla düzenlenen imza sirküleri,

 2. Bu Yönetmeliğin ekindeki 1 no.lu form.

Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, başvuruları uygun görülen şirketlere beş yıl süreli “Yurt İçi Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” verilir.

Yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi, her beş (5) yılda bir, bu sürenin bitiminden dört ay önce bu maddenin (d) , (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerle Genel Müdürlüğe başvu-rulması halinde, uygun görülenlerin yetki belgeleri yenilenir.

Ancak; yenileme işlemi için süresi içerisinde ilgili belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurmayan şirketlerin yetki belgeleri iptal edilir.”

191

EK. 46

Rapor Sayısı: YMM…./…… İstanbul,-- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPOR (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

TASDİKİ YAPAN Adı ve Soyadı:

YEMİNLİ MALİ Bağlı Olduğu Oda:

MÜŞAVİRİN Büro Adresi:

Telefon Numarası:

DAYANAK Günü:

SÖZLEŞMESİNİN Sayısı:

İTHALATCININ Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

SANAYİCİNİN Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

İNCELEME DÖNEMİ:

SONUÇ:

192

RAPOR DİSPOZİSYONU

(Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalatı için)

I. GENEL BİLGİ:

- İthalat talebinde bulunan şirketin;

 1. Ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası,

 2. Merkez ve şubelerinin adresi, telefon ve faks numaraları,

 3. Bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası,

 4. İştigal konusu, iştigal konusu içinde petrol ürünleri ithalinin yer alıp almadığı,

 5. Müracaat tarihi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir ser-maye şirketi olup olmadığı, sermaye tutarı, ortakların ad ve soyadları ile işyeri, ikametgah adresleri, hisse oranları,

 6. Çalıştırdığı işçi sayısı,

 7. Varsa sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu özeti,

 8. Son iki yıl ithalat ve ihracat miktar ve tutarları (ABD Doları cinsinden),

 9. Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

 1. Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 2. Tüm vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

 3. Her hangi bir AFİF borcunun bulunup bulunmadığı,

 4. Vergi borcu olup olmadığı,

 5. S.S.K. prim borcu olup olmadığı

 6. Son iki yıla ait ödenen vergi tutarları.

III. İTHALAT TALEBİYLE İLGİLİ İNCELEMELER:

 1. İthal edilmek istenen hampetrol ve petrol ürünlerinin cinsi, miktarı ve birim fiyatı,

 2. İthalatın gerçekleştirilmesi düşünülen gümrük ile ürünün konulacağı depo veya ant-

repo,

 1. İthal edilecek her bir ürün için tasdikli spesifıkasyon sertifikası bulunup bulunmadığı, (ithal edilecek petrol ürünlerinin spesifikasyonları, Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) belirlenen zorunlu standartlara, zorunlu standardı bulunmayan ürünler için ise, TÜPRAŞ tarafından hazırlanan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca kabul edilen spesifikasyon-lara uygun olacaktır.),

193

 1. İthal edilmek istenen petrol ürünlerinin konulacağı akaryakıtlar için en az 30.000 ton ve LPG için en az 3.000 ton stoklama tesislerinin mülkiyetine sahip olunup olunmadığı,

 2. Stoklama tesislerinin ürün cinslerine göre yerleri ve kapasiteleri hakkında bilgi,

 3. İthalatçı şirketlerin dağıtım şirketleri ile satış sözleşmelerinin olup olmadığı, (Bu satış sözleşmesinde “ithalata konu olan petrol ürününün dağıtım şirketine teslim edildiği gümrük giriş deposu veya antreposundan itibaren, Türkiye’ deki akaryakıt dağıtım sistemi içerisinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu” belirten bir madde de yer alacaktır.

Ayrıca dağıtım şirketlerinin ithalatçı firmalarla yaptıkları sözleşmelerde yer alan miktar-lar toplanarak, kendileri tarafından ithal edecekleri miktarı belirleyen 21 Aralık 1996 tarih ve 22854 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlığımız Tebliği’nin 1 inci maddesi hük-müne uyulacaktır.)

 1. İthalatçı şirketlerin sanayi tesisi veya diğer kuruluşlar ile yapılmış satış sözleşmeleri

varsa;

 • Alıcıların her bir üründe bir yerleşim bölgesinde yılda 5.000 tondan fazla ürün tüke-timi var mıdır?

 • Sanayicilerin bağlı olduğu sanayi odası tarafından hazırlanmış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanmış, geçerlik süresi dolmiamış “kapasite raporları” var mıdır?

 • Sanayicilerin bağlı oldukları sanayi odasınca hazırlanarak tasdik edilmiş son iki yıllık fiili üretimde kullanılan petrol ürünlerinin cins ve miktarlarını gösteren “ekspertiz raporu” var mıdır?

 1. Karayolu ve demiryolu ile yapılacak hampetrol ve petrol ürünleri ithalatında en az iki yıldır üretim faaliyetini sürdüren rafineri şirketleri ile yapılmış satış sözleşmesi var mıdır? (Bu satış sözleşmesinde “ithalata konu olan hampetrol ve petrol ürünlerinin rafineri şirketine teslim edildiği gümrük giriş deposu veya antreposundan itibaren, Türkiye’ deki akaryakıt dağıtım sistemi içerisinde her türlü sorumluluğun rafineri şirketine ait olduğunu” belirten bir maddeye yer verilecektir. Ayrıca rafineri tarafından gerektirdiği AFİF payının tahsilinde kullanılmak üzere teminat mektubu alınacaktır.)

IV. SONUÇ:

Yapılan hampetrol ve petrol ürünleri ithalatı talebine ilişkin sunulan bilgi, belge ve değer-lendirmelerin mevzuata ve gerçeğe uygun olduğu açık ve kesin bir dille tasdik olunacaktır.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

194

Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalatı Hakkında YMM Raporu Ekinde Veri-lecek Belgeler

 1. YMM denetim ve tasdik sözleşmesi ile faaliyet belgesi aslı,

 2. Şirketin oda sicil kayıt sureti,

 3. Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesi,

 4. En son kurumlar vergisi beyannamesi,

 5. En son bilanço ve gelir tablosu,

 6. İthal edilmek istenen petrol ürünlerinin cins, birim fiyatı ve miktarını gösteren proforma fatura

 7. Spesifikasyon sertifikası,

 8. Stoklama tesislerinin mülkiyetini tevsik eden belge,

 9. İthalatçı şirketlerle dağıtım şirketleri ve sanayiciler arasında yapılan satış sözleşmeleri,

 10. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, vergi borcu olup olmadığına dair yazı,

 11. Sosyal Sigortalar Kurumundan alınmış, prim borcu olup olmadığına dair yazı,

 12. Önceki yıl ithalatlarına ait ürün cins ve miktarlarını gösterir bilgi dökümü,

 13. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre alınacak uygunluk belgesi

 14. İş yeri açma ruhsatı,

 15. Önceki yıl yapılan ithalatlara ait ürün cins ve miktarlarını gösterir bilgi dökümü

195

EK. 47

Rapor Sayısı: YMM…./…… İstanbul,-- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

TESBİT VE TASDİK RAPOR

(İTHAL EDİLEN HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİNE

İLİŞKİN ÜÇER AYLIK DEVRE RAPORU)

TASDİKİ YAPAN Adı ve Soyadı:

YEMİNLİ MALİ Bağlı Olduğu Oda:

MÜŞAVİRİN Büro Adresi:

Telefon Numarası:

DAYANAK Günü:

SÖZLEŞMESİNİN Sayısı:

İTHALATCININ Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

SANAYİCİNİN Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

İNCELEME DÖNEMİ:

SONUÇ:

196

RAPOR DİSPOZİSYONU

(Hampetrol ve petrol ürünleri ithalatı için)

I. GENEL BİLGİ:

 1. Firmanı ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası,

 2. Şirketin merkez ve şubelerinin adresi, telefon ve faks numaraları,

 3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

 4. Şirketin iştigal konusu,

 5. Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

 1. Tüm vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

 2. Her hangi bir AFİF borcunun bulunup bulunmadığı,

 3. Vergi borcu olup olmadığı,

 4. S.S.K. prim borcu olup olmadığı

 5. İLGİLİ DÖNEM İTHALATINA İLİŞKİN İNCELEMELER: a) İthal edilen malların cins, birim fiyatı ve miktarını gösteren bilgiler,

b) İthalatın gerçekleştirildiği gümrüğün adı, malın konulduğu depo veya antreponun adı,

 1. İthal edilen ürünlere ilişkin bilgi (ithalat, satış, dönem başı ve dönem sonu stok bilgi-leri dahil),

 2. İnceleme tarihinde fiilen tespit edilen stoklara ilişkin bilgi,

IV. SONUÇ:

Yapılan ürün ithalata ilişkin sunulan bilgi, belge ve değerlendirmelerin mevzuata ve ger-çeğe uygun olduğu açık ve kesin bir dille tasdik olunacaktır.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

197

EKLER LİSTESİ

 1. YMM denetim ve tasdik sözleşmesi ile faaliyet belgesi aslı,

 2. En son bilanço ve gelir tablosu,

 3. İthal ürünlere ait fatura,

 4. İthal ürünlerin spesifikasyon sertifikası,

 5. İthal edilen ürünlerin menşe-i şahadetnamesi,

 6. İthal edilen ürünlere ait gümrük giriş beyannamesi,

 7. İthalat işlemi tamamlanan veya geçerlilik süresi dolan PİGM müsaade yazısı

 8. İthal ürünlerin satış tarihi, yer ve miktarlarını gösterir liste,

 9. Yerli rafinerilerden aylık ürün çekişleri (cins ve miktar itibariyle).

198

EK. 48

Rapor Sayısı: YMM…./…… İstanbul,-- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPOR (SOLVENT, BAZYAĞI VE MADENİ YAĞ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

TASDİKİ YAPAN Adı ve Soyadı:

YEMİNLİ MALİ Bağlı Olduğu Oda:

MÜŞAVİRİN Büro Adresi:

Telefon Numarası:

DAYANAK Günü:

SÖZLEŞMESİNİN Sayısı:

İTHALATÇININ Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

SANAYİCİNİN Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

İNCELEME DÖNEMİ:

SONUÇ:

199

RAPOR DİSPOZİSYONU

(Solvent, Bazyağı ve Madeni Yağ İthalatı için)

I. GENEL BİLGİ:

- İthalat talebinde bulunan şirketin;

 1. Ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası,

 2. Merkez ve şubelerinin adresi, telefon ve faks numaraları,

 3. Bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası,

 4. İştigal konusu, iştigal konusu içinde petrol ürünleri ithalinin yer alıp almadığı,

 5. Müracaat tarihi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir serma-ye şirketi olup olmadığı, sermaye tutarı, sermaye tutarı, ortakların ad ve soyadları ile işyeri, ikametgah adresleri, hisse oranları,

 6. Çalıştırdığı işçi sayısı,

 7. Varsa sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu özeti,

 8. Son iki yıl ithalat ve ihracat miktar ve tutarları (ABD Doları cinsinden),

 9. Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

 1. Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 2. Tüm vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

 3. Her hangi bir AFİF borcunun bulunup bulunmadığı,

 4. Vergi borcu olup olmadığı,

 5. S.S.K. prim borcu olup olmadığı

 6. Son iki yıla ait ödenen vergi tutarları.

 7. İTHALAT TALEBİYLE İLGİLİ İNCELEMELER: A- Solvent ve Bazyağı İthalatı;

1. Kendi ihtiyaçları için ithalat yapan sanayicilerin,

a) İthal edilmek istedikleri malın cinsi, miktar ve birim fiyatı,

b) İthalatın gerçekleştirilmesi gümrük ile malın konulacağı depo veya antrepo,

 1. Sanayicilerin bağlı olduğu sanayi odası tarafından hazırlanmış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanmış, geçerlik süresi dolmamış olan kapasite raporuna sa-

200

hip olunup olunmadığı,

 1. Önceki yıl içerisinde ithal edilen veya yurtiçi firmalardan alınan malların cinslerine göre miktarlarını gösterir bilgi dökümü,

 2. Tüketimleri ile ilgili sanayicinin bağlı olduğu sanayi odasınca onaylanmış son iki yıla ait ekspertiz raporunun olup olmadığı,

 3. Söz konusu sanayi tesisine ait iş yeri açma ruhsatı ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre alınmış uygunluk belgesinin mevcut olup olmadığı,

2. Sanayicinin ihtiyacına binaen ithalat yapacak ithalatçı şirketlerin;

 1. İthalatçı şirketin ödenmiş sermayesinin asgari 10 Milyar TL. olup olmadığı,

 2. İhtiyaç sahibi sanayici firmadan yetki belgesi alınıp alınmadığı,

 3. Yetki belgesi veren sanayici firmanın bağlı olduğu sanayi odası tarafından hazırlanmış ve TOBB tarafından onaylanmış, geçerlilik süresi dolmamış olan kapasite raporuna sahip olup olmadığı,

 4. Sanayicinin bağı olduğu sanayi odasınca onaylanmış son iki yıla ait ekspertiz raporu-nun olup olmadığı,

 5. İhtiyaç sahibi sanayi tesisine ait iş yeri açma ruhsatı ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre alınmış uygunluk belgesi ile benzeri belgelerin mevcut olup olmadığı,

 6. Sanayici firmanın bir önceki yıl yetki belgesi verdiği ithalatçı şirketler ile bu şirketler-den aldığı malın cinsi ve miktarlarını gösterir bilgi dökümü,

 7. AFİF kapsamında bulunan malların ithalatında, fon mükellefi olan ithalatçılar ve kendi ihtiyacı için ithalat yapan sanayicilerden alınacak olan süresiz teminat mek-tubu ve ilgili bankanın teyit yazısını olup olmadığı,

 8. Bazyağı ithal edecek sanayici ve ithalatçıların yukarıda belirtilen belgelere ilave-ten ayrıca ibraz etmek zorunda oldukları,

  • İthal edeceği malla ilgili üretim programını,

  • Katık ithalatı hakkında bilgileri,

  • Ambalaj şekline ait bilgileri,

  • Ambalajın tedariki ile ilgili bilgileri,

  • Satış ile ilgili bilgileri,

  • Nihai ürüne ait laboratuvar bilgilerini,

Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edip etmedikleri.

B. Madeni Yağ İthalatı (ambalajlı ithalatlar hariç);

201

 1. Bu ürünleri dökme olarak ithal edecek ve kendi üretimlerinde ham madde girdisi ola-rak kullanacak olan sanayicilerin, bağlı bulundukları sanayi odasınca hazırlanmış ve TOBB tarafından onaylanmış kapasite raporuna sahip olup olmadıkları,

 2. İthal edilmek istenen ürünün cins, miktar, birim fiyatı ve spekleri ile ilgili bilgiler,

 3. Sanayicinin bağlı bulunduğu sanayi odasınca onaylanmış son iki yıla ait ekspertiz raporunun olup olmadığı,

 4. Önceki yıl içerisinde ithal edilen ürünün GTİP’ na göre cins ve miktarlarına ilişkin bilgi dökümü,

 5. Söz konusu sanayi tesisine ait iş yeri açma ruhsatı ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre alınmış uygunluk belgesinin mevcut olup olmadığı,

 6. Bu ürünlerden AFİF kapsamında bulunanlar için, fon mükellefi olan ithalatçılar ile kendi ihtiyacı için ithalat yapan sanayicilerden alınacak olan süresiz banka teminat mektubu ve ilgili banka’ın teyit yazısının olup olmadığı.

IV. SONUÇ:

Yapılan ithalat talebine ilişkin sunulan bilgi, belge ve değerlendirmelerin mevzuata ve gerçeğe uygun olduğu açık ve kesin bir dille tasdik olunacaktır.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

202

Solvent, Bazyağ ve Madeni Yağ İthalatı Hakkında YMM Raporu Ekinde Verilecek Belgeler

 1. YMM denetim ve tasdik sözleşmesi ile faaliyet belgesi aslı,

 2. Şirketin oda sicil kayıt sureti,

 3. Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesi,

 4. En son kurumlar vergisi beyannamesi,

 5. En son bilanço ve gelir tablosu,

 6. İthal edilmek istenen petrol ürünlerinin cins, birim fiyatı ve miktarını gösteren proforma fatura

 7. Spesifikasyon sertifikası,

 8. Stoklama tesislerinin mülkiyetini tevsik eden belge,

 9. Sanayicilerle ithalatçı şirketler arasında yapılan satış sözleşmeleri,

 10. Sanayici firmalar tarafından ihracatçı şirketlere verilen yetki belgesi,

 11. Kapasite raporları,

 12. Ekspertiz raporları,

 13. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, vergi borcu olup olmadığına dair yazı,

 14. Sosyal Sigortalar Kurumundan alınmış, prim borcu olup olmadığına dair yazı,

 15. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre alınacak uygunluk belgesi

 16. İş yeri açma ruhsatı,

 17. Önceki yıl yapılan ithalatlara ait ürün cins ve miktarlarını gösterir bilgi dökümü.

 18. Rapor Dispozizyonun’nun III-A/4 maddesinde belirtilen bilgilere ilişkin döküm.

203

EK. 49

Rapor Sayısı: YMM…./…… İstanbul,-- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

TESBİT VE TASDİK RAPOR

(İTHAL EDİLEN SOLVENT, BAZYAĞI VE MADENİ YAĞLARA

İLİŞKİN ÜÇER AYLIK DEVRE RAPORU)

TASDİKİ YAPAN Adı ve Soyadı:

YEMİNLİ MALİ Bağlı Olduğu Oda:

MÜŞAVİRİN Büro Adresi:

Telefon Numarası:

DAYANAK Günü:

SÖZLEŞMESİNİN Sayısı:

İTHALATCININ Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

SANAYİCİNİN Adı:

İşi:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Sicil Numarası:

Telefon Numarası:

İNCELEME DÖNEMİ:

SONUÇ:

204

RAPOR DİSPOZİSYONU

(Solvent. Bazyağ ve Madeni Yağlar için)

I. GENEL BİLGİ:

 1. Firmanı ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası,

 2. Şirketin merkez ve şubelerinin adresi, telefon ve faks numaraları,

 3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

 4. Şirketin iştigal konusu,

 5. Kapasite raporu özeti,

 6. Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMELERİ:

 1. Tüm vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

 2. Her hangi bir AFİF borcunun bulunup bulunmadığı,

 3. Vergi borcu olup olmadığı,

 4. S.S.K. prim borcu olup olmadığı

 5. İLGİLİ DÖNEM İTHALATINA İLİŞKİN İNCELEMELER: a) İthal edilen malların cins, birim fiyatı ve miktarını gösteren bilgiler,

b) İthalatın gerçekleştirildiği gümrüğün adı, malın konulduğu depo veya antreponun adı,

 1. İthal edilen ve üretilen mallara ilişkin maliyet analizi ve teknik gereklilikle ilgili bilgi (ithalat, üretim, satış ve dönem başı ve dönem sonu stok bilgileri dahil),

 2. İthal edilmek istenen petrol ürünlerinin konulacağı akaryakıtlar için en az 30.000 ton ve LPG için en az 3.000 ton stoklama tesislerinin mülkiyetine sahip olunup olunmadığı,

 3. İnceleme tarihinde fiilen tespit edilen stoklara ilişkin bilgi,

 4. İthal edilen malların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı.

IV. SONUÇ:

Yapılan ithalata ilişkin sunulan bilgi, belge ve değerlendirmelerin mevzuata ve gerçeğe uygun olduğu açık ve kesin bir dille tasdik olunacaktır.

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

205

EKLER LİSTESİ

 1. YMM denetim ve tasdik sözleşmesi ile faaliyet belgesi aslı,

 2. En son bilanço ve gelir tablosu,

 3. İthal mallara ait fatura,

 4. İthal malların spesifikasyon sertifikası,

 5. İthal edilen malların menşe-i şahadetnamesi,

 6. İthal edilen malların gümrük giriş beyannamesi,

 7. İthalat işlemi tamamlanan veya geçerlilik süresi dolan PİGM müsaade yazısı

 8. Üretilen malların satış tarihi, yer ve miktarlarını gösterir liste,

 9. İthal malların satış tarihi, yer ve miktarlarını gösterir liste.

206

EK. 50

Rapor Sayısı: YMM---/ ----/---- İstanbul, -- / -- / ------

Rapor Ekleri:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

TASDİK RAPORU

İncelemeyi Yapan Adı Soyadı:

Yeminli Mali Müşavirin Bağlı Olduğu Oda:

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Dayanak Sözleşmesinin Günü:

Sayısı:

Mükellefin Adı Soyadı:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Hesap No.su:

Telefon Numarası:

İnceleme Dönemi:

Yararlanılması Uygun Görülen Kazanç İstisnası:

SONUÇ:

207

RAPOR DİZPOZİSYONU

I.GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 1. Mükellefin adı, soyadı, iştigal konusu, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, adresi,

 2. Pay oranı %10 ve daha fazla olan ortakların adı-soyadı (unvanı), varsa bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaraları ile adresleri,

 3. Mükellefin merkez ve şube işyerlerinin sayısı ve adresleri

 4. Mükellefin merkez ve şube işyerlerinin ticaret sicil kaydı ve sicil numaraları,

 5. Mükellefin kapsama dahil illerdeki işyerlerinin sayısı ve adreslerinin belirtilmesi,

 6. Mükellefin kapsamsa dahil illerdeki işyerinin ticaret sicil kaydı sicil numarası ile Ti-caret ve/veya Sanayi Odası kaydı ve numarası,

 7. Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde çalışanların sayısı (SSK dört aylık bordrolarında-ki işçi sayısı bilgileri ve muhtasar beyannamesinde belirtilen işçi sayısı),

 8. İstisna dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu,

 9. Kapsama dahil işyerlerine ilişkin genel bilgiler,

 10. Kapsama dahil illerde yeni işyerlerinin faaliyete geçtiği tarihler,

 11. Kazanç istisnasının münhasıran kapsama dahil illerde mevzuat hükümlerine göre elde edilen kazanca uygulanıp uygulanmadığı,

 12. Muhasebeden veya muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile serbest mu-hasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanını alıp almadık-ları,

 13. Gerekli görülen diğer hususlar.

II. USUL İNCELEMESİ

Bu bölünde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

1.Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 1. Defter kayıtlarının dayanak teşkil eden belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

 2. Defter kayıtlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile gene muhasebe kurallarına uygun olup olmadığı,

 3. Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde elde edilen hasılat ve giderlerin defterlerde ayrıca gösterilip gösterilmediği,

 4. Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği,

 5. Mükellefin 4325 sayılı Kanunun 3/a maddesindeki istisna için öngörülen şartları taşı-yıp taşımadığının ve yararlanılacak istisnanın gerçek tutarının belirlenmesinde takip edilen inceleme ve kanıt toplama yöntem ve teknikleri,

208

 1. Gerekli olan diğer belgeler.

III. HESAP İNCELEMESİ

Bu bölünde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

1.Vergi teşvikleri açısından 4325 sayılı Kanunu kapsamında sayılan iller-de1.1.1998-31.12.2000 tarihleri arasında işe yeni başlayıp başlamadıkları,

 1. Kapsama dahil illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak en az 10 ve daha fazla işçi çalıştırıp, çalıştırılmadığı,

 2. Asgari 10 işçi çalıştırma şartının vergilendirme döneminin tamamında yerine getirilip getirilmediği (vergilendirme dönemi içinde yeni işe başlayan veya bırakanlardan faaliyet döneminde asgari 10 işçi çalıştırılması şartını yerine getirenlerde istisnadan yararlanmak-tadır.)

 3. Kapsama dahil illerde aynı mükellefin birden fazla işyeri açması halinde bu işyerlerin-de çalışan işçi sayısının toplu olarak asgari şartı sağlayıp sağlamadığı,

 4. Gelir ve kurumlar vergisinden istisna kazancın mevzuat hükümlerine uygun olarak muvazaadan ari olarak münhasıran kapsanma dahil illerden elde edilip edilmediği,

 5. Mevzuat hükümlerine vergi dışı işlemlere konu maliyetleri ile hasılata ilişkin belge-lerin sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olup olmadığı tespit edilecek, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet durumlarına ilişkin olarak vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak gerekli araştırmanın yapılıp yapılmadığı,

 6. Kapsama dahil illerde yeni açılan işyeri veya işyerlerinin fiziki durumu araştırılarak, işyerinin kapasitesi ve hasılat durumunun fiilen uyumlu olup olmadığı,

 7. Kapsama dahil illerde işyerinin kuruluş işlemlerinin ticaret sicili, ticaret ve /veya sanayi odasına kayıtları ve imalatçılarda kapasite raporları ile SSK kayıtları üzerinden araş-tırılması ve denetlenmesi,

 8. Kapsama dahil iller dışında mükellefin diğer illerde de faaliyetlerinin bulunup bulun-madığının araştırılması ve istisna kazançlar ile istisna dışı kazançlara merkez genel yönetim giderlerinden (amortismanlar dahil) pay verilip verilmediğinin tespiti ve genel yönetim gi-derlerinin dağıtım şekli,

 9. Kayıt ve belgeler ile fiili durumun birbirini doğrulayıp doğrulamadığı,

 10. Gerekli görülecek diğer hususlar.

IV. SONUÇ

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, mükelleflerin işlemlerinin 4325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde incelendiğini, istisnadan yararlanmak için aranan şartların mevcut olduğunu, belirtilen istisna tutarının gerçek olduğunu ve fiili durum ile belge ve kayıtların birbiriyle uyumlu ve ilgili mevzuata uygun olduğunu kesin olarak ifade edecektir.

209