ÖNSÖZ

Yeminli mali müşavir olarak mesleğimizin icrasında yetki ve sorumluluklarımızı düzenleyen 3568 sayılı yasa ve buna ilişkin ikinci mevzuatın çeşitliliği ve sürekli değişim içinde olması yanında, birçok kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi mevzuatları içinde bir kısım rapor ve tasdik işlemlerinin yapılmasını meslek mensuplarından istemesi bu mevzuat çeşitliliğini daha da artırmış olmaktadır.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, meslek mensuplarının bunca çeşitlilik içeren mevzuatın bir araya toplayan kılavuz mahiyetinde bir kitabın hazırlanması konusunda tarafıma görev verilmesi üzerine, bir buçuk yıla yakın bir çalışma sonrasında amaca uygun olacağını düşündüğüm bu kitabı tamamladım.

Çalışmalarında özetle;

  1. Meslek mensuplarının odaya kaydından ve odadan yapacağı taleplerine ilişkin müracaatlarda ve TÜRMOB’ dan olan taleplerinde kullanılacak dilekçe örnekleri ile bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelere yer verilmiştir.

  2. Meslek yasamız ve bu yasaya ilişkin olarak çıkarılan ve halen uygulanmakta olan bütün tüzük ve yönetmeliklerde yer verilen konular belirlenen başlıklar altında bir sıra dahilinde verilmeye özen gösterilmiştir.

  3. Tasdik konularında meslek yasamızın uygulanmaya başladığından günümüze kadar yeminli mali müşavir tarafında yazılması istenilen raporların dayandığı mevzuat ile varsa ilgili mevzuatta rapor dispozisyonunada aynen yer verilmiştir.

Ancak bir kısım raporların dayanağı olan mevzuata, çok araştırma yapmama rağmen ulaşamadım nedenle bunların da sadece rapor isimleri belirtilmekle yetinilmiştir.

  1. Özellikle KDV İade işlemlerinde arana belgeler ve iade işlemleri ile ilgili rakamsal belirlemeler, KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan 25 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde işlenerek, kitabın 103 no.lu ekinde sunulmuştur.

  2. Meslek yasamızın uygulamasından günümüze kadar verilmiş olan Danıştay Kararları da aynı şekilde kitaba 104 no.lu ek olarak konulmuştur.

Böylesi ulvi bir görevi tarafıma veren İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, odamız personeline ve çalışmalarımda bana destek olan mesai arkadaşlarım Elif Sayın, Nazlı Özen ve Deniz Özkan ile kitabın basımında emeği geçen bütün matbaa çalışanlara teşekkür ederim.

İstanbul, 25 Mart 2019

Dr. Ahmet KAVAK

Yeminli Mali Müşavir